Szolnok Megyei Néplap, 1975. október (26. évfolyam, 230-256. szám)

1975-10-01 / 230. szám

2 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1975. Tí Készültségben a fegyveres erők Lisszabonban és környékén A lisszaboni tömegtájékoztató szervek katonai megszál­lása ellen tiltakozók a portugál főváros rádióépülete előtt Lázár György távirata Csőn Ei-laj-nak Csou En-laj elvtársnak, a Kínai Népköztársaság Államtanácsa elnökének, Peking. A Kínai Népköztársaság nemzeti ünnepén, megalakulá­sának 26. évfordulója alkalmából a Magyar Népköztársaság kormánya, a magyar nép és a magam nevében üdvözletemet és jókívánságaimat küldöm önnek, a Kínai Népköztársaság Államtanácsának és a kínai népnek. Kívánom, hogy országaink kapcsolatai népeink érdekei­nek megfelelően, a szocializmus és a béke ügyének szolgála­tában fejlődjenek. Budapest, 1975. október 1. Az enyhülés megszilárdításáért ülésezik az ENSZ-társaságok világszövetsége Október elsejétől hatodi­kéig Moszkvában tartják meg az ENSZ-társaságok vi­lágszövetségének 25. plenáris közgyűlését. Perera, a szövetség főtit­kára az APN tudósítójának adott nyilatkozatában a töb­bi között elmondotta, hogy a közgyűlésre olyan időben ke­rül sor, amikor világszerte a nemzetközi feszültség enyhü­lése tapasztalható és amikor az ENSZ fennállásának har­mincadik évfordulójáról em­lékeznek meg. A szövetség munkájának formái és módszerei külön­bözők. Kereteiben működik például 27 nmezetközi peda- gógusszemmárium. A szövet­ség felszólalhat és okmányo­kat terjeszthet be az ENSZ- nél korunk fontos problé­máiról. Genfi és New York-i állandó képviselete révén a különféle kormányok tudo­mására hozhatja az ENSZ- társaságok véleményét bizo­nyos lrérdésekben. A helsinki fórum záróok­mányáról szólván a főtitkár kijelentette: elismerésem a sokéves fáradozásért a szov­jet vezetőknek, azoknak az országoknak, ahol megszü­letett a konferencia eszméje. A főtitkár azonban hangsú­lyozta, hogy az okmány csu­pán papiros marad, ha a benne rögzített elveket nem valósítják meg. A moszkvai fórum részvevőinek tehát konkrétan megkell vitatni ok hogyan mozgósítsák a köz­véleményt a helsinki ok­mány tételeinek valóra vál­tására. Európa értékes ta­pasztalatokat adhat más kon­tinenseknek is — mondotta Perera. — Én, mint Sri Lan­ka (Ceylon) képviselője, úgy vélem, hogy az indokínai há­ború befejezése megterem­tette a feltételeket az ázsiai kollektív biztonsági rend­szer létrehozásához. Az ázsiai országok — eltérően Afriká­tól és Latin-Amerikától, ahol az Amerikai Államok Szerve­zetéhez és az Afrikai Egy­ségszervezethez hasonló szer­vezetek működnek — elkü­lönültek egymástól. Az ázsiai biztonsági rendszer tehát mindannyiuk érdekeit szol­gálná. Az ENSZ-társaságok vi­lágszövetsége plenáris köz­gyűlésének napirendjén idő­szerű kérdések állnak, ame­lyek azzal függnek össze, miként szilárdítsák a nem­zetközi enyhülést és a béliét. A részvevők megvizsgálják a nemzetközi gazdasági kap­csolatok fejlődésének prob­lémáit, a nemzetközi kon­fliktusok megoldásának új stratégiáját, továbbá a nem­zetközi megértés szellemé­ben a művelődés kérdéseit. « * * Mód Péter, a magyar ENSZ-társaság elnöke veze­tésével tegnap Moszkvába utazott az a magyar küldött­ség, amely részt vesz az ENSZ-társaságok világszö­vetsége (WFUNA) XXV. közgyűlésén. A delegáció tagjai: dr. Timkó Imre gö­rög-katolikus püspök, a ma­gyar ENSZ-társaság alelnöke és dr. Simái Mihály egyete­mi tanár, a társaság főtit­kára. Magyar ajándék az EHSZ-nek A felszólalók támogatják a szovjet javaslatot LÁZÁR GYÖRGY, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke Pinheiro de Azevedo ten­gernagy, Portugália minisz­terelnöke televíziós beszéd­ben ismertette a rádió és te­levízió állomások katonai megszállásának okait. Kije­lentette, hogy döntését a forradalmi tanács és kor­mány jóváhagyásával hozta. Ennek az intézkedésnek — mondotta — „az a célja, hogy elkerüljük a rendkívü­li állapotok kihirdetését. megakadályozzuk a politikai- társadalmi és gazdasági bi­zonytalanság eszkalációját”. A Portugál Kommunista Párt Politikai Bizottsága nyilatkozatot adott ki a kér­désről. A PKP úgy véli, hogy a rádiónak és a televíziónak „igaz és objektív tájékozta­tást kell adnia, meg kell vé­denie a forradalmi folyama­tot és a forradalom vívmá­nyait. Megengedhetetlen, hogy valamely párt vagy csoport saját magának ren­delje alá a rádiót és a tele­víziót és saját érdekei szol­gálatában használja fel őket”. A PKP ügy véli, hogy a tömegtájékoztatási eszközök helyes hatósági irányítása el- engedhetelenül szükséges an­nak a politikának a végre­hajtásához, amely valóban a reakció elleni harcot, a por­tugál forradalom védelmét tekinti céljának. Lisszabonban hivatalosan bejelentették, hogy Meló An- tunes külügyminiszter a Por­tugália és Spanyolország kö­zötti diplomáciai kapcsolatok megromlása miatt nem uta­zik el tervezett külföldi út­jára. Lisszabonból helyette Jorge Campinos külkereske­delemügyi miniszter csatla­kozik a jelenleg Varsóban tartózkodó Costa Gomes el­nökhöz. aki a Szovjetunióba is ellátogat. Jorge Campinos Lisszabonból elutazott Var­sóba. Ügy szintén lemondta tér-' vezett külföldi útját Mario Soares, a szocialista párt fő­titkára. Stockholmba kellett volna látogatnia a Svéd Szo­ciáldemokrata Párt kongresz- szusára. Otthonmaradását a lisszaboni politikai helyzettel indokolták. A UPI értesülése szerint Lisszabonban és környékén készültségbe helyezték a fegyveres erőket, mivel hét­főn este és éjszaka a lakos­ság utcai tüntetéseken tilta­kozott a rádió- és televízió- adók katonai megszállása miatt. A kialakult helyzetet „zavarosnak és bonyolult­nak” leíró amerikai hírügy­nökségi jelentés szerint, ked­Tegnap az alaszkai Arw chorage-ba érkezett Hirohi- to császár és kísérete. A ja­pán vendégek, akik kéthetes hivatalos látogatást tesznek den reggel Azervedo minisz­terelnök, ügyvezető köztár­sasági elnök, valamint Car­valho tábornok, a COPCON parancsnoka hosszabb meg­beszélést tartott Lisszaboni kommunista források nem tartják kizárt­nak, hogy a jobboldal a rá­diók és a tévé megszállását előjátéknak tekinti az álla­mi ellenőrzéséi baloldali, ha­ladó lapok elleni akciókhoz utalnak Ferreira da Cunha tájékoztatásügyi államtitkár hétfőn elhangzott kijelenté­A spanyol kormány a kö­zeli napokban további 15 baszk hazafit állít vérbíró­ság elé, köztük Jósé Mugica Arreguit, a szeparatista moz­galom katonai vezetőjét is — közölték madridi jogász­körökből. Az ügyész valószí­nűleg négyükre kér halál- büntetést. A Franco-rezsimmel szem­behelyezkedő nyolc' személy pere kezdődött meg tegnap reggel egy madridi bírósá­gon. Tiltott szervezkedéssel, a rendfenntartó közegek el­leni támadással és hamis sze­mélyi okmányok használatá­az Egyesült Államokban, ha­marosan Virginia államba repülnek és két napig ott pihennek mielőtt Washing­tonban megkezdődnék a lá­togatás hivatalos része. sére, amely szerint arra tö­rekednek, hogy az április 25-i választások eredményé­vel „arányosan” biztosítsa­nak teret az állam által fi­nanszírozott lapok hasábjain a különféle politikai nézetek kifejtéséhez és propagálásá­hoz. Ennek a „legalista” tö­rekvésnek a hátterében áll, hogy a jobboldal ki akarja ütni a tollat azoknak a bal­oldali újságíróknak a kezé­ből, akik az O Seculonál, a Diario de Noticiasnál és más napilapoknak dolgoznak. val vádolják őket. A vádlot­tak a forradalmi antifasiszta és hazafias front (FRAP), va­lamint egy törvényen kívül helyezett diákszervezet, a FUDE tagjai, 1974. április 27-én tartoztatták le őket. Az ügyész 2—6 évi börtön- büntetés kiszabását kérte. Baszk földön tegnap foly­tatódott a szombati kivégzé­sek elleni tiltakozásul elren­delt sztrájk. Guipuzcoa tar­tományban pedig hétfőhöz viszonyítva még nagyobb méreteket öltött a sztrájk. Jugoszláviában változatlan hevességgel tart a tiltakozás, amelyet a spanyol hazafiak meggyilkolása robbantott ki —, jelentette Belgrádból az MTI tudósítója. Kedden a zágrábi idegenforgalmi hi­vatal közölte: a fasiszta bűn­tény elleni tiltakozásul min­den kapcsolatot felfüggeszte­nek a spanyol idegenforgal­mi központtal és valameny- nyi Spanyolországba terve­zett turistautat lemondják. Jelképes sztrájkot tartanak csütörtökön délben az Euró­pai Szakszervezeti Szövet­séghez (CES) tartozó nyugat­európai szakszervezetek, hogy MOSZKVA A Kínai Népköztársaság kikiáltásának 25. évfordulója alkalmából a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának el­nöksége és a Szovjetunió Mi­nisztertanácsa kedden a s/ovjet nép nevében távirat­ban üdvözölte á kínai népet. A táviratot a kínai országos népi gyűlés bizottságához és a kínai államtanácshoz in­tézték. BLACKPOOL Miután már hétfőn eldőlt egy fontos gazdaságpolitikai szavazás a kormány javára, a Brit Munkáspárt black- pooli országos kongresszusán kedden délelőtt felszólaló Harold Wilson már győzte­sen lépett a szónoki emel­vényre. A szónoki fogások­ban bővelkedő, egy órás fel­szólalása a gazdasági helyzet Befejeződtek a tárgyalások Costa Gomes portugál köz­társasági . elnök tegnap délu­tán a Szejm épületében foly­tatta megbeszéléseit Edward derekkel, a LEMP KB első titkárával Henryk Jablonski államfővel és Piotr Jaro- szewicz miniszterelnökkel. Este befejeződtek a lengyel —portugál tárgyalások. Costa Gomes ma a Szovjetunióba látogat. Hoffmann hadseregtábcrnok látogatásai Karl-Heinz Hoffmann hadseregtábornok, az NSZEP KB PaUtikai Bizottságának tagja, az NDK nemzetvé­delmi minisztere, aki —mint már jelenítettük — hétfőn érkezett hivatalos baráti lá­togatásra a Szovjeunióba Andrej Grecsko marsallnak, az SZKP KB PB tagjának miniszterének meghívására, a Szovjetunió honvédelmi kedden különféle katonai akadémiákat és katonai egy­ségeket látogatott meg. Alekszej Koszigin fogadta Kohlt Alekszej Koszigin, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnöke kedden a Kremlben fogadta Helmut Kohlt, nyu­gatnémet CDU elnökét, Raj- na-Pfalz tartomány minisz­terelnökét, aki az oroszor­szági föderáció kormányá­nak meghívására tartózko­dik a Szovjetunióban. ti1 takozzanak a Framoo-re- zsim terrorja, a spanyolor­szági kivégzések ellen. A francia szakszervezetek is csatlakoztak a szakszerve­zeti világszövetségnek és az európai szakszervezeti szö­vetségnek ahhoz a közös fel­hívásához, hogy október 2-án egész Európában rendezze­nek közös akciókat a Franco- rendszer bojkottálására. Max Ven Der Stoel holland külügyminiszter keddi sajtó­értekezletén közvetve fi­gyelmeztette az Egyesült Ál­lamokat spanyolországi poli­tikájának .káros következ­ményeire”. A holland mi­niszter szerint e következ­mények azokhoz hasonlítha­tók, amelyeket az Egyesült Államok görögországi politi­kája vont maga után. Az ENSZ Biztonsági Taná­csának tagjai kedden nem adtak helyt Luis Echeverria mexikói elnök ama kérésé­nek, hogy az öt spanyol an­tifasiszta kivégzése nyomán hozzanak megtorló intézke­déseket a madridi kormány­nyal szemben, így függesz- szék fel Spanyolország ENSZ tagságát. vitájában a zaklatott bel­politika legkülönbözőbb gondjait érintette. ADDISZ ABEBA Az addisz abebai rádió amhara nyelven sugárzott keddi közleménye szerint a kormányzat a főváros kör­zetének egyes üzemeiben fo­lyó sztrájkok miatt rendkí­vüli állapotot hirdetett. BEIRUT A libanoni főváros kedden reggel a súlyos fegyveres összetűzések kéthetes idősza­ka után a normalizálódó élet képét mutatta. Az előző nap már egyetlen naeyobbszabá- sú fegyveres akció sem tör­tént. mindössze a külső ke­rületekben hallatszott időn­ként szórványos fegyverro­pogás. Kedd reggel Beirut főbb bankjai is kinyitottak. Az ENSZ közgyűlése hét­főn az ügyrendi bizottság indítványára szavazás nélkül napirendjére tűzte azt a szovjet javaslatot, amely megállapodás megkötését kezdeményezi új fajtájú tö­megpusztító fegyverek és fegyverrendszerek kidolgozá­sának és előállításának be­tiltásáról. Az ENSZ-közgyűlés 30. ülésszakán sok delegátus hangsúlyozta, hogy támogat­ja a Szovjetuniónak a fegy­verkezési hajsza megfékezé­sére és a leszerelésre irányu­ló új kezdeményezéseit. Ír­ország üdvözli azt a javasla­tot, hogy kössék meg a nuk­leáris fegyverek általános és teljes eltiltásáról szóló szer­ződést — mondotta Garret Fitzgerald, Írország külügy­minisztere. A szovjet javas­latot mélyrehatóan meg kell vizsgálni már a jelenlegi ülésszakon. Adam Malik in­donéz külügyminiszter meg­állapította, hogy az enyhülé­si folyamat a jelenlegi nem­zetközi kapcsolatok egyik nagyfontosságú, pozitív ten­denciájává vált. Indonézia sürgető szükségszerűségnek tartja a leszerelési világkon­ferencia összehívását. Púja Frigyes külügymi­niszter kedden átadta a ma­gyar kormány ajándékát az ENSZ-nek. A világszervezet fennállásának közelgő 30. hazánk ENSZ tagságának 20. évfordulója alkalmából a magyar kormány egy herendi vázát ajándékozott az ENSZ- nek, amelyet Púja Frigye? adott át Kurt Waldheim fő­titkárnak. A magyar külügyminiszter az átadási ünnepségen mon­dott beszédében hangsúlyoz­ta, hogy a magyar kormány, amint a múltban, a jövőben is mindent megtesz, hogy szerény lehetőségeivel előse­gítse az ENSZ céljainak va- lóraváltásáért, a különböző társadalmi rendszerű orszá­gok békés együttműködéséért az egy méter magas, a bu­dapesti Parlament és a Ne" York-i ENSZ-székház képé­vel díszített porcelán váza. amely a Biztonsági Tanács terméhez vezető folyosón ka­pott helyet. Az ajándékot átvevő Waldheim főtitkár meleg szavakkal mondott köszöne­tét a magyar kormánynak és népnek, amely — mint mon­dotta tagságának húsz éve alatt jelentősen hozzájárult a vii ágszervezet tevékenységé­hez. (KOMMENTÁRUNK.) / A japán—amerikai kapcsolatok egész múltja enyhén szólva viharos — annyira az, hogy akadt amerikai elnök, akit helikopterem kellett kimenteni Tokióban a fenyegető tömeg elől. A Pearl Harbornál elkezdődött és a Missouri cirkálón kapitulációs aláírással végződött japán—amerikai háború nem múlt el nyomtalanul a két nemzet viszonyában. Ennek három döntő oka volt: 1. a japán közvélemény — érthetően — nem tudta elfelejteni Hirosima és Nagaszaki történelmi sokkját. 2. az amerikai vezetés a legutóbbi időkig elszakította az országtól annak értékes területeit, mindenek­előtt az Okinawa-szi getcsoportot. 3. a nyomasztó súlyú amerikai katonai jelenlét, az országban tárolt amerikai nuk­leáris fegyverek azt a jogos aggályt keltették a japán köz­véleményben, hogy Washington bármelyik pillanatban bele­sodorhatja Japánt egy nem kívánatos, életveszélyes katonai kalandba. Ez az aggodalom különösen a vietnami háború idején robbant ki hatalmas tömegtüntetésékben. Az okinawai rendezés és az amerikaiak vietnami veresé­ge kétségtelenül enyhített ezeken a lélektani-politikai ter­heken. Washington úgy érzi, hogy a „Vietnam utáni” kor­szákban rendkívül fontos számára Japán és ennek biztosítá­sáért bizonyos — egyebek között gazdasági — árat is hajlan­dó volt fizetni. Ilyen előzmények után már Miki Takeo mi­niszterelnök nyári washingtoni utazása is jóval felhőtlenebb volt a korábbi japán—amerikai tárgyalásokon megszokottnál és alkalmas volt arra, hogy a csész-ár utazása előtt elegyen­gesse a még érdesebb politikai felületeket. Ilyen értelemben tehát Hirohito viszonylag szerencsés időpontban utazik az Egyesült Államokba, ahol először jár japán államfő. Bár a két ország kapcsolatában természete­sen maradtak problémák, várható, hogy a mostani utazás so­rán a közös érdekek hangoztatása lesz az uralkodó motívum. A japán császár Amerikában Újabb len pék kezdődnek Tovább tart a világméretű tiltakozási kampány MINDENFELŐL *

Next

/
Oldalképek
Tartalom