Szolnok Megyei Néplap, 1975. augusztus (26. évfolyam, 179-204. szám)

1975-08-03 / 181. szám

1975. augusztus 3. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 5 Megújul a villányi szobormühely A szoborműhellyé lett egykori kőfejtő A kövek itt szinte magukat kínálták véső meg kalapács alá... A bánya bezárt, a fúró-, „szeletelőgépek” elvonultak, csak a szétdobált szikladara­bok maradtak az egykori fejtés helyén. Szétdobált szikladarabok — értéktelen kőtömbök azok számára, akik a villányi hegyről úgy gondolkodtak, hogy mit is lehet belőle épí­teni; ám értékes szobrászati nyersanyag azok számára, akik tűnődtek: miféle for­mákat lehetne ezekből a szikladarabokból kibontani. A Villány mellett bezárt kőbányát először a fiatal képzőművészek stúdiója fe­dezte fel. Ennek tagjai álltak elő azzal az ötlettel, hogy le­gyen ebből a kőbányából — szabadtéri szoborműhely. Valami olyan közösen hasz­nált munkaterület, amely egyrészt munkaalkalmat — „nyersanyagot” — ad a kő­vel dolgozó fiatal szobrá­szoknak, másrészt meg sza­badtéri szoborkiállítás vál­jék belőle, hiszen — így ter­vezték — az ott faragott munkák egy része a helyszí­nen marad. Az ötlet életképesnek bi­zonyult. 1967-ben kezdődött meg az elhagyott kőbányá­nak e szokatlan újrahaszno­sítása, s hamarosan olyan is­mert magyar szobrászművé­szek telepedtek le rövidebb- hosszabb időre a Villányban, mint Éencsik István, Bocz Gyula, Kovács Ferenc, ifj. Szabó István, Vargha Imre, Vígh Tamás. E névsor egyben azt is jel­zi, hogy a fiatal képzőművé­szek stúdiójának kezdemé­nyezésére az idősebb szob­rásznemzedék tagjai is igent mondtak. Sorra odaköltöz­tek Villányba, s vésték, csi­szolták a zöldes, vöröses, barnás márványt, félmár­ványt, a környékbeli hegyek nemes anyagát. Villány hamarosan igazi művészteleppé nőtt. A Ba­ranya megyei Tanács és á a Képzőművészek Szövetsé­gének közös meghívása alap­ján érkeznek oda a szobrá­szok, akik két-két nyári hó­napot töltenek el az elha­gyott kőbányában. A kezde­ményezés sikerét jól bizo­nyítja az a tény, hogy az el­múlt években már számos külföldi — japán, olasz, ro­mán stb. — vendége is volt a művésztelepnek. Aki ellátogat a villányi kőfejtőhöz, láthatja: milyen sok vésett, csiszolt kő őrzi az 1967 óta eltelt nyarak emlékét. Egész kis szobor­park vonzza már a kíván­csiakat, akik. — mint a telep lakói panaszolják — olykor inkább akadályozzák, mint­sem serkentik a munkát Hogy milyen látnivalót kí­nál ez a halálra ítélt, majd újjászületett kőfejtő? Az ott található anyag ele­ve meghatározza, hogy mi is készüljön belőle. A kemény márvány és félmárvány el­sősorban a mértani formák­ra — gömbre, spirálra, tojás- alakra — emlékeztető alak­zatok kifaragására, csiszolá­sára alkalmas, így hát fő­képp efféle munkák töltik meg a meredek hegyoldal tö­vében meghúzódó szobor­parkot, egyben szobormű­helyt. Néhány szobor immár a villányi műhely jelképévé vált! Ilyen elsősorban Bocz Gyula pécsi szobrászművész „Csillagok” című munkája, amely egy óriási — szőlő­fürtre emlékeztető — kő­tömb: az egymásból kinövő, a tiszta éjszakai égbolt szi­porkázó fényességét felidéző „csillagok” szép együttese. Ugyancsak Bocz Gyula fa­ragta ki azt a vörös már­ványból készült szobrot is, amely a villányi hegy egyik kiugró pontján áll. „Spirál" — ez a neve, s felfelé kun- korodó, sodródó alakja leg­inkább egy szélben kígyózó lángnyelvre emlékeztet. No­ha súlyos kőtömb, mozgé­kony formája, felületének élénk csillogása valóban a lángok játékát idézi. Bencsik Imre tojásdad munkái szintén azt mutat­ják, milyen sokféle — és mi­lyen változatos — térformák készíthetők a nemes anyag­ból. Villány most készül az új­jászületésre, felújítják, ké­nyelmesebbé teszik a meghí­vott vendégek szálláshelyét, s ha ez a munka elkészül, még több — hazai és kül­földről meghívott vendég dolgozhat a hét éve alakult művésztelepen. Ha elkészül a kibővített, átalakított művészszállás, új­ra benépesül a hajdani kő­fejtő. Tovább gyarapszik a máris nemzetközi hírű-nevű baranyai, szoborpark... Akácz László Az olvasás iskolája A „szórakoztató" könyv Nemcsak szórakoztató könyvről, de még „szórakoztató irodalomról” is beszé­lünk néha, eléggé pontatlanul, mert míg a szórakoztató ipar egyértelmű/a „szóra­koztató könyv” felettébb összetett jelen­téssel bíró fogalom. Könyvet ugyanis ön­ként, szabad választással, magam jószán­tából veszek a kezembe: nyilvánvaló te­hát, hogy ha érdekel, szórakoztat is. A szórakoztató olvasmányok igen sok­félék. Maradjunk ezúttal a szépirodalom területén. Hiszen itt még tapasztalatunk is van: hányszor hallhatjuk könyvtárak­ban a kezdő olvasó kérdését: — tessék valami jó könyvet adni! A könyvtárosnak ilyenkor nem köny- nyű a dolga. Nem boldogulhat csupán szo­ciológiai ismereteivel, sem azzal, hogy be­gyömöszöli a kérdezőt a társadalmi réte­gek valamelyik kategóriájába (nem, élet­kor, iskolázottság, foglalkozás stb. alapán). Mindez csak kiindulási pont lehet, mert könyvét ajánlani csak annak tudunk, aki­nek személyét jól ismerjük, s annak is csak az általunk jól ismert könyvek közül. Persze, aki már nem kezdő, akinek már kipuhatoltuk a vonzalmait, azt könnyű a könyvek közt kalauzolni, s az előbb-utóbb íróra-tárgyra vonatkozó konkrét igények­kel jön. Sokkal nehezebb a kezdőnél el­dönteni, hogy mi lesz az, ami megragadja, ami rákapatja majd az olvasásra. Kezdetben mindenkit a történet, a „story” vonz. örök gyermekek vagyunk, szeretjük a mesét, a meglepőt, a szokat­lant, a rendkívülit. (Még ha „pletykázunk” is: történetéhségünket csillapítjuk, adomá­kat, érdekes eseteket is ezért hallgatunk.) Az örök gyermek szólal meg bennünk akkor is, amikor emlékiratokat, napló­kat, író leveleket juttatunk előnyhöz a regénnyel szemben: „igaz történetre” vá­gyunk fikció helyett. Ilyenkor nem gondo­lunk arra, hogy a fikció esetleg igazabb, mint a memoár: a kitalált — ám hiteles, mert a korra jellemző — történet jól meg­formált szereplőkkel esetleg hűségeseb­ben tükrözi a kort, vagy legalább annyira, mint a napló, levél, emlékirat. Déry Tibor mondja, hogy „az író mindig önéletrajzot ír”, mert bármi legyen is a történet témá­ja, csak az általa ismert figurákat moz­gatja benne és a maga tapasztalatait va­riálja. Érdekes kettősség lakik bennünk, akár a gyermekekben: igaz is legyen a törté­net, meg meseszerű, rendkívüli, csodálatos is, hol egyik, hol másik kívánságunk kerül előtérbe. Egy dologban azonban erősén különbözik a kezdő felnőtt olvasó a gyer­mektől: utóbbinak, ha el nem rontják, jobb az ízlése és több a türelme. A gyer­mek szereti (ha tetszik neki, mert szép) többször hallani ugyanazt a mesét, törté­netet. Akinek csak a story kell, idegborzoló- nak, az nem tudja élvezni a jól formált figurák életízű jellemzését, a stílus szép­ségét, a regény, a novella formai erényeit (a verset meg éppen nem). Ezeknek az embereknek jelent szórakozást a krimi (rajtuk kívül még jó irodalmi ízlésűek is elszórakoznak vele sakkjáték helyett, ha csak a logikai felépítését figyelik, s nem a megírás módját); „finomabb story-ked- velőket elégít ki az úgynevezett lektűr (magyarul szó szerint: olvasmány), mely nem más, mint kevésbé vérfagyasztó történetek kissé irodalmias, minden mé­lyebb gondolattól tartózkodó elmondás. Az igazi irodalom minden esetben gon­dolkodásra késztet: a fejlett ízlésű ember nemcsak arra kíváncsi, hogy mi lesz a történet vége, hanem annak örül, hogy az olvasmány gondolatokat ébreszt benne és esztétikai értékeivel gyönyörködteti (Ezért is szereti újraolvasni a kedvelt műveket.) Hogy mégsem kedveli — a legfej­lettebb ízlésű sem — a világirodalom min­den remekművét? Való igaz, hogy egyéni­ségünk, lelkialkatunk szerint találunk lé- lekrokont az írók között, s annak a köny­vét szeretjük, akinek világában otthonosan mozgunk, ha az a környezet és azok a figurák érdekesek, vonzóak számunkra. Ezt a varázst nem mindig tudjuk megmagya­rázni: olyan korai, .gyermekkori élmények, érzelmek is szerepet játszanak benne, me­lyekről talán nem is tudunk. Érzelmi alap­színezetünk döntően befolyásolja vonzal­munkat az írókhoz: aki megüti azt a han­got, mely bennünk rezonál, azt szeretjük. És az a szórakoztató is számunkra. Bozóky Éva Ipartörténeti kiállítás a Galériában A nagysikerű jubileumi kiállításhoz ipartörténeti szempontból kapcsolódik a Szolnoki Galéria emleti tár- lárlata, ahol a századforduló idejéből mutatnak be kis­ipari szerszámokat, s ter­mékeket. A különböző mun­kafolyamatokat fényképe­ken is illusztrálták. A jó rendezésnek köszön­hetően átfogó képet alkothat magának a látogató a régi kovácsok, kádárok, kőfara­gók és fazekasok munkájá­ról, — a fazekasok néhány szép termékében gyönyör­ködhet is. . Érdekes és elgondolkodtató kiállítás ez, hiszen a felsza­badulásig Szolnok megyében alig volt nagyipar, a kismes­terség volt a jellemző, ön­kéntelenül is adódik az ösz- szevetés a jubileumi kiállí­tás többi részlegével: íme, innen indultunk, s ide ju­tottunk. Megjelent a Szovjetunió augusztusi száma A népszerű folyóirat au­gusztusi száma ezúttal is gazdag anyagot kínál. Az egyik neves közgazdász pro­fesszor A Szovjetunió és a gazdasági verseny című írá­sában történeti áttekintéssel igazolja, hogy a Szovjetunió mindig is a gazdasági együtt­működést szorgalmazta. A szerző képet ad arról is, ho­gyan változott meg a Szov­megíelelő, —■ délután há­romkor van a kezdés. Csen­des kis üdülőhely ez, s a délután a pihenő, a békés szundikálás időszaka. Közel háromszázan mégis összejön­nek, pedig a hírverés nem volt valami nagy. Egyetlen plakátot találtam, s azt is távol a központtól, a műve­lődési ház előtt. A hallgatóság Szolnokról sem tudhat sokat, nemhogy a Kodály kórusról, elmagya­rázzák' hát, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk. Isme­retség hiányában nem lehet mondani, hogy a kórus ' rá­szolgált jó hírére. De az biz­tos, hogy megalapozta azt a Bad Schandau-i szereplé­sével. A várakozást, mérték­tartó hűvösséget tükröző hangulat egy-kettőre meg­változik, ismétlést követelő­én sűrűn csattan a taps. A Kodály kórus fogadta­tása kedves, bemutatkozása nagyszerű. Ezek azNDK-beli első benyomások. (FOLYTATJUK.) Simon Béla A KODÁLY KÓRUSSAL AZ NDK-BAH A szolnoki ÁFÉSZ Kodály kórusa hazaérkezett az NDK- ból. Rigó Éva és Budai Pé­ter karnagy vezetésével a drezdai Neues Chor Szolnok megyei szereplését viszonoz­ták. Az alábbiakban vázla­tokat közlünk útjukról. • * * Estébe hajlik az idő, s hajnal óta úton va­gyunk. Kedves a fogadtatás, a megérkezés öröme kétsze­res. Végre itt vagyunk Drez­dában! Gyors vacsora, s utána — ugyan ki érez ilyen­kor fáradtságot — szétné­zünk a városban. Óhatatlan, amit látunk, összevetjük az otthoniakkal. Vitathatatlan, szebben és praktikusabban építkeznek, mint mi. Tágas terek, levegős ligetek min­denhol. Egy-egy szép épü­let teljes pompájában érvé­nyesül. Igaz nincsenek sza­nálási gondjaik. Az ameri­kaiak tizenöt négyzetkilomé­teres területen szőnyegbom­bázással mindent lerombol­tak a háború végén. Reggel a szokásos városné- nézés. Kísérünk nem győzi sorolni az épületeket; egye­tem, kollégium, ilyen kar, olyan kar. Vajon hány ezer diák lakhat Drezdában? Ré­nemcsak megőrizte, hanem erősítette is. A műszaki egye­tem egyik kara régi bírósá­gi épületben van. Ott volt a nácik egyik leghirhedtebb börtöne. Az épületet átala­kították, de a keskeny ab­lakok még így is cellákra emlékeztetnek. A siralomház cellasorait meghagyták. Bor- zong az ember, ha látja. A vakolatot leverték a Gestapo emberei, hogy a halálbame- nők még a nevüket se vés­hessék be körmükkel a fal­ba. Távozzanak csendben és névtelenül, a nácik érdeke szerint. A cellák ablaka alatt volt a kivégzőhely. Európa szá­mos országából vitték oda az ellenállókat. Életük kiol­tásának helyét vérkőnek ne­vezi az utókor, s állandóan virággal övezi. Búcsúzáskor felvetődik bennünk / a gondolat, kell-e kézzelfoghatóbb jelkép az itteni élet változására: a legsötétebb erők tombolásá- nak helyén az embert szol­gáló tudományt gazdagít­ják. Teremtő életet sugároz az egész város, romban csupán néhány szándékosan hagyott épület áll. A többnapos drezdai prog­ram igen gazdag. Szerepel ben, a kincstárban, kirándu­lás a móriczburgi kastély­ba, Meissenbe, Berlinbe, egy szász-svájci hajóút Bad Schandau végcéllal, ott lép fel először a kórus. Kimon­dottan hideg van, esik az eső, félő, hogy elviszi a kö­zönséget. S az időpont se gí kultúrcentrum szerepét benne látogatás a Zwinger-; A régi Drezda jetunió helye és szerepe a nemzetközi gazdasági ver­senyben. A szerző cáfolja egyes nyugati közgazdászok helytelenül fogalmazott meg­állapításait e témában. A kétarcú sivatag című cikk az egyik türkméhiai ho­moksivatag kutató állomásá­nak érdekes munkájával is­merteti meg az olvasót. Egy másik írás Az ólom­hegy kincse címmel a Ka- bard-Balkar ASZSZK legna­gyobb vállalatáról,, a Kauká­zus hegye közt létesült mo- libdén- és wolfram kombi­nátról szól. A Szovjetunióban látható című rovat Vlagyimir egyik páratlan szépségű műemlé­két, a XII. századi Dimitrij- székesegyházat mutatja be. A Hol dolgozzanak a bá­nyászfeleségek? című riport az egyik bányászváros példá­ján mutatja be a Szovjet­unió szociálpolitikáját és munkaerőgazdálkodását. A többi között megtudjuk, hogy a bányászvárosban elsősor­ban nőket foglalkoztató tex­tilkombinátot építenek. A folyóirat mellékletében fotóriporter számol be a Ki tud többet a Szovjetunióból a Szovjetunióról? című ve­télkedő fődíjának a Latvija mikrobusznak átadásáróL t i

Next

/
Oldalképek
Tartalom