Szolnok Megyei Néplap, 1975. augusztus (26. évfolyam, 179-204. szám)

1975-08-03 / 181. szám

e SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1975. augusztus S. \ Á tévé jövő heti műsorából ajánljuk KEDDEN 18,25-kor új, négyrészes dokumentum­filmsorozat indul Memento címmel. E filmsorozat a ha­zánkban élő görög politikai emigránsok közül szólaltat meg néhányat. Az első rész címe: Bizonyságtétel. A so­rozat további filmjeit szer­dán, augusztus 6^án 18.35- / kor, csütörtökön, augusztus 7-én 18.50-kor és szombaton, augusztus 9-én 18.40-es kez­dettel láthatják a nézők. SZERDÁN 17.35-kor kez­dődik a lenini Komszomol megalakításáról és a mai szovjet fiatalokról szóló, A mi hazánkban mindig van út a fiatalok előtt című film. V Este 21,50-kor Hajdú János dokumentumfilmje a Csalá­dok és dinasztiák, az NSZK mindennapi életével ismer­teti meg a nézőket. Hajdú János, aki a Népszabadság tudósítójaként töltött hosz- szabb időt az NSZK-ban ír­ta és készítette elő a filmet. Ű mondta, hogy azzal a cél­lal keresték fel a különböző foglalkozású embereket, hogy kiderítsék, ki hogyan élvezi azt az anyagi jólétet, amely az NSZK-ra jellemző. Inter­júk, beszélgetések hangza­nak el a filmben munkahe­lyeken, asztalosműhelyben, operaszínpadon, lakásokban, családi otthonokban. Detmo- lában és Essenben — egy kisvárosban és egy ipari központban. CSÜTÖRTÖKÖN 21 órai kezdettel a Közel-Keletre kalauzolja a nézőket Chru- dinák Alajos riportfilmje, az A1 Ahram. 21.20-kor kezdő­dik a Zenés nyári krónika című műsor. Tulajdonképpen a Zenei Figyelő nyári szá­mát láthatja a közönség, né­mileg megváltozott címmel és amit a cím takar, színe­sebb, magazinszerűbb tála­lásban. PÉNTEKEN este 20.05-kor kerül képernyőre Szakonyi Károly: Életem Zsóka című drámájának televíziós válto­zata. A darab főhősét — Köves Ferenc harminckét éves írót — a barátja halá­lakor érzett megrendülés ar­ra készteti, hogy egy átvir­rasztott éjszakán végiggon­dolja életét. Az őszintén új­raélt események rádöbben­tik, hogy minden lehetőségét elherdálta, ígéretesen induló tehetsége elszürkült, eljelen- téktelenedett az állandó pénz- és sikerhajszában, s már, ha akarna sem tudna jelentősei alkotni. Őszinte barátság helyett a • felszínes kapcsolatok mellett döntött, így közvetve hozzájárult ba­rátja öngyilkosságához s, mindezzel helyrehozhatatla­nul tönkretette szépen indu­ló házasságát is. Hajnalban már tisztán látja vesztesége­it, kétségbeesetten próbálja menteni az egyetlen, még menthetőnek látszó házassá­gát. .. A tévé-játék után, 21.25-kor a sikeres szovjet— amerikai űrvállalkozásről, a Szojuz—Apolló űrrandevú eseményeiről készült össze­foglaló filmet vetítik. SZOMBATON 15.25-kor ötrészes NDK filmsorozat kezdődik összeesküvők cím­mel. A film Németország sorsát ábrázolja a II. világ­háború utolsó éveiben és a háborút közvetlenül követő időszakban. A fegyház falai között kezdődő, és 1946 ele­jéig tartó történet olyan em­berekről szól, akik a párt­ért, a munkásosztályért va­ló harcot választották. VASÁRNAP 17.05-kor a Ketten a jégen című film a világhírű szovjet jégtánc vi­lágából ad látványos produk­ciókat. 21.30-kor a Beszélge­tés Nagy István íróval című műsor következik. A portré­film a romániai magyar iro­dalom kiemelkedő alakjának életútjával ismerteti meg a nézőt. Olcsó baromfi TiszakéeskérS! Piaci szemle Szolnokon és Jászberényben Gazdag választék várta szombaton a piacra érkező háziasszonyokat, hiszen az árusok még a járdán is négy sorban kínálták portékáju­kat. Az élő baromfi kilója 30— 36 forintba került, az olcsó baromfit a tiszakécskei Béke és Szabadság Termelő­szövetkezet árulta. A tyúk kilóját 26—29 forintért ad­ták. A tejföl litere 34—36. a tehéntúróé 24—26 forintért kelt. A tojás darabja 1,40— 1,50-be került. A burgonya kilóját 3—5 forintért adták. A sárgarépa és a petrezse­lyem csomója 1,50—2 forin­tért talált gazdára. A vörös­hagyma kilóját 4,50—6, a fejes káposztáét 3—5, a kel­káposztáét 5—6 forintért kí­nálták. A karalábé 3, a kar­fiol 8—14, a paradicsom 3— 4, a zöldpaprika 3—7 forin­tért kelt kilónként. A főző­tököt 1,50—2 forintért adták. A paraj és a sóska kilón­ként 8—10 forintért talált gazdára. A zöld tengeri csö­vét 0,80—1,50-ért kínálták. Az alma kilójáért 6—10, a körtéért 6—10, a barackért 6—12. a szilváért 4—6 forin­tot kértek. A sárga dinnye kilóját 4—5, a görög dinnye kilóját 4,50—5 forintért kí­nálták. A földieper kilója 30, a málna kilója 25 forintba került. Jászberényben a csirke ki­lóját 32, a tyúkét 24-ért árul­ták. A kacsa kilója 23 fo­rintba került. A tojás darab­jáért 1,70-et kértek. A bur­gonya 4,20-ért kelt kilónként, a sárgarépa csomójáért 2, a petrezselyemért 2,50 forintot kértek. A vöröshagyma kiló­ját 6, a fejes káposztáét 5, a kelkáposztáét 7,50-ért adták. A karalábé darabja 1,50-ért talált gazdára. A karfiol kilónként 15 fo­rintba került, a paradicsom kilójáért 4, a zöldpaprika kilójáért 5, a főzőtök kilójá­ért 1,20, az ubokra kilójáért 3 forintot fizettek a vevők. A paraj kilóját 12 forintért kínálták, a sóska ugyaneny- nyibe került. A zöldbab ki­lónként 8 forintért talált ve­vőre. A zöld kukorica ára csövenként 1,20 volt. A nyári alma kilóját 8, a körtéét 10, a sárga barackét 7, az őszi barackét 10, a szil­váét 6 forintért adták. A sárga dinnye 4,50. a görög dinnye 5 forintért kelt ki­lónként. A gomba kilója 30 forintba került. 4 Mélyfúrási szak- és segédmunkásokat változó munkahelyre #mm*felvesi“nk SZEMÉLYES JELENTKEZÉS a szükséges Iratokkal szombat kivételével. Vízkutató Ü. V. Cegléd, Rákóczi út 72. Apróhirdetések INGATLAN JÁSZBERÉNYBEN háromszobás családi ház eladó. Érdeklőd­ni: Fábián, Déryné u. 5.__________________ KÉTSZOBÁS, kony- hás, kamrás, fürdő­szobás lakás mellék- épülettel 164 négy­szögöl telekkel el­adó. Szolnok, Dr. Szana Antal út 54. Érdeklődni a hely­színen, 18 órától TANYA eladó. Tö- rökszentmiklós, Bar- ta II. dűlő 16. Kő út, villany, állomás mellett. Békési Sán­dor. ELADÓ családi ház azonnal beköltözhe­tően. Szolnok. Cso­konai út 66. Érdek­lődni Rákóczifalva, Rákóczi út 23. TISZAFÜREDI két­szobás családi háza­mat 980 négyszögöl telekkel eladnám, kp 4- OTP átvállalással. Esetleg városi taná­csi lakásra cserél­ném, megegyezéssel. Fekete István, 5350 Tiszafüred. József HBB5SSÍOE9EHMÍH GÉPJÁRMŰ POLSKI Fiat 1300-as IB rsz. megkímélt állapotban 50 ezerért eladó. Érdeklődni kedd, csütörtök és szombati napokon a délutáni órákban le­het. Fogorvos, Abád­ADÁSVÉTEL MARABU IV-es széntüzelésű kazánt megegyezéssel át­vennénk. Szolnok, kertávárosi iskola. 60 ma-nél nagyobb helyiséget raktározás céljára bérbeven­nénk. Szolnoki Tej­ipari Vállalat, anyag­áruforgalmi osztály. MOTORCSÓNAK, mahagóni fából, el­adó. „Vihar M” jel­igére az egri hirde­tőbe. LAKÁSCSERE SZOLNOK, Beloian­nisz utcában levő 71 mJ-es kétszobás, gázfűtéses, tanácsi bérlakásomat elcse­rélném másfélszobás, összkomfortossal. — Érdeklődni 16—ri9 óra között 12-511 te­lefonszámon. EBolgjoa:®!««!® ca9 ka § m sazu n k A Kelet-magyarországi TÜZÉP Vállalat 102. sz. telepe vagon- rakói és gépkezelői (T—174 ra­kodó gép) munkakörbe férfi munkaerőt felvesz. Jelentkezni a 102. sz. TÜZÉP-telep vezető­jénél. A Baromfikeltető és Termelő Termelőszövetkezeti Közös Vál­lalata, Szolnok, felvételre keres gyakorlattal rendelkező teher­gépkocsi-vezetőket. Követelmény legalább 5 éves szakmai gyakor­lat és erkölcsi bizonyítvány. Je­lentkezés a vállalat központjá­ban, Szolnok, Verseghy u. A Biharugrai Halgazdaság pá­lyázatot hirdet állatorvosi, kerü­letvezetői agrármérnök, üzem­gazdász, időelemző-normás mun­kakörök betöltésére. * Személyes jelentkezés esetén útiköltséget té­rítünk. A MEZŐGÉP Vállalat, Szolnok, felvételre keres középnyomású, nagyteljesítményű, gáz-kazánhoz fűtő vizsgával rendelkező kazán­fűtőt, valamint portást és éjjeli­őrt. Érdeklődni: Szolnok, Vörös Hadsereg u. 33. személyügyön. A Tiszamenti Vegyiművek 5007. Szolnok pf. 1. azonnali belépés­sel felvesz női férfi segéd­munkásokat, érettségivel rendel­kező férfiakat, lakatos, hegesz­tő es vegyipari szakmunkáso­kat, valamint darukezelőket. Szükség esetén munkásszállást biztosítunk. Jelentkezni lehet a vallalat munkaerőgazdálkodásán szombat kivételével naponta 7 órától 14 óráig. A Szolnoki Cukorgyár felvesz • közgazdasági technikumot vég­zett munkaerőt. Jelentkezni lehet a munkaügyi csoportnál. A Szolnoki Ingatlankezelő Vál­lalat felvesz kazángépészeket, középnyomású kazánfűtőt, rak­tárost, segédmunkást és takarí­tónőket, valamint gyors- és gép­írót. Jelentkezni lehet: Szolnoki Ingatlankezelő Vállalat, Szolnok, Kossuth tér 5. sz. alatt 7—12 óráig. A Törökszentmiklósi Baromfifel­dolgozó Vállalat felvesz érettsé­gizett gyors- és gépírót, valamint szakácsvizsgával rendelkező dol­gozót konyliavezelői munkakör­be. Bővebb tájékoztatást a vál­lalat személyzeti vezetője ad. Azonnali belépéssel alkalmazunk férfi munkavállalókat kocsikísé­rői munkakörbe, valamint raktá­ri segédmunkásokat (uő, férfi) és targoncavezetőket (nő, férfi) emelővillás targoncára. Felvétel esetén egészségügyi könyv és erkölcsi bizonyítvány beszerzé­se kötelező. Jelentkezni lehet a személyzeti előadónál, FUSZÉRT Fiók, Szolnok, Csaba u. 26. A Héki Állami Gazdaság alcsi- szigeti üzemi konyhájára szaká­csot keres. Jelentkezés: Dorogi gondnoknál. A GELKA Szolnok, József At­tila út 34. sz. alatti szervize ad­minisztrátort keres felvételre. Gépírni tudók plőnyben. Bé­rezés megegyezés szerint. Jelentkezés a fenti címen a szer­vizvezetőnél vagy a művezető­nél 8—16.30 óra között. Ellenőrzési munkakörben főrevi­zort, ügyviteli munkakörben gépírni tudó előadót alkalma­zunk azonnali belépéssel. Tele­fon: 11-965. A- Vasipari Vállalat kunszent­mártoni gyáregysége felvesz női munkásokat, lakatost, nyugdíjas villanyszerelőt. A MÉK Vállalat felvételre keres zöldség-, gyümölcsboltvezetőket, hűtőgépkezelőt, lakatost, admi­nisztrátorokat, gyors- és gépíró­kat, zöldség-gyümölcs rakodási és feldolgozási munkára férfi és női segédmunkásokat. Azonnali belépéssel tetőfedő és szigetelő, bádogos, lakatos, vil­lanyszerelő, asztalos, kőműves szakmunkásokat, segédmunkáso­kat veszünk fel. Jó kereseti le­hetőség, fizetés megegyezés sze­rint. cím: Szolnok, Dr. Szana A. u. 2. Belső ellenőr munkakörbe kö­zépiskolai érettségivel és mér­legképes képesítéssel rendelkező dolgozót, gyors- és gépíró mun­kakörbe középiskolai végzett­séggel rendelkező dolgozókat, jvalamint géplakatosokat és ál­talános hegesztőket vesz fel a MEZŐGÉP gyáregység, Cibak­háza. Bér- és SZTK-ögyintézőt alkal­mazunk azonnali belépéssel. SZÜV, Számítóközpont, Szolnok, Liget U. 36. A Szeghalmi Állami Gazdaság magyartarka törzstenyészetébe inszeminátort vesz fel. Kétszo­bás, komfortos lakást biztosí­tunk, eredményességi munka dí­jazás. Jelentkezés a gazdaság főállattenyésztőjénél. Erőgépvezetőt MTZ traktorra felveszünk. Jelentkezés: szolno­ki Erdészet irodájában, Szolnok, Rákóczi út 7/a szám alatt. Kirakatrendezőt vesz fel a kis­újszállási ÁFÉSZ. Fizetés meg­egyezés szerint. Jelentkezés sze­mélyesen vagy írásban, Kisúj­szállás, Szabadság tér 13. sz., az AFÉSz személyzeti vezetőjénél. A szolnoki AFÉSZ azonnali be­lépéssel felvesz konyhalányokat, takarítónőket. Jelentkezni lehet szolnoki AFÉSZ-nál, Marx park 8. III. em. 305. szobában. A Fűrész- és Hordóipari Válla­lat szolnoki fűrészüzeme felvé­telre keres gépészmérnököt, vagy gépésztechnikust, faipari vagy erdésztechnikust adminiszt­rátort, külső adminisztrátort, targoncavezetőket, férfi- és női segédmunkásokat. Jelentkezni lehet Szolnok, Vörös Hadsereg u. 15. A szolnoki postagarázs felvétel­re keres gyakorlott gépkocsi­szerelőt és gépkocsivezetőket, helyi telephellyel. Jelentkezni lehet: Szolnok, postagarázs, Ré- kasi út (II. sz. irodaház mel­lett) . Raktári adminisztrátort és se­gédmunkást felveszünk. Szolnoki Tejipari Vállalat, anyag-árufor­galmi osztály. CÍM ci KRAVIlMfil kopható. KERAVILL VIDÉKRE UTÁNVÉTTEL SZÁLLÍT: 1053 Bp. V, Kossuth Lajos u. 2. Adatfeldolgozó Központunk felvesz érettségizett és általános iskolát végzett, de 16 évet betöltött női dolgozókat ADATRÖGZÍTŐ MUNKAKÖRBE. Felvételi vizsga: minden szombaton 10 órakor az Adatfeldolgozó Központnál, (Szolnok, Liget u. 36.) Az 1975-ben érettségizők jelentkezését is várjuk, sikeres felvételi vizsga esetén tanulmányaik befejezése után alkalmazásukat biztosítjuk. r~zay A SZOLNOK MEGYEI TANÁCS ÉPÍTÉSI ÉS SZERELŐIPARI VÁLLALAT, Szolnok, József Attila u. 36. szám ALKALMAZ AZONNALI BELÉPÉSSEL építőipari technikumi végzettséggel, építőipari gyakorlattal rendelkezőket technikusi beosztásban, kivitelezői gyakorlattal rendelkező művezetőket, gépírót, gyors- és gépírót Valamennyi beosztásba részletes önéletrajzzal és bérigénnyel ellátva ^lentkezni lehet a vállalat személyzeti vezetőjénél a fenti címen. Jó kereseti lehetőség. 1 " ' 9 Tisztelt gázfogyasztóink! A gázenergiáról szóló 1969. évi végrehajtásra kiadott Gázipari Műszaki Biztonsági Szabályzat VII. fejezete 7. § alapján a szolgáltató vállalatoknak kötelezően előírja minden gázfogyasztó-berendezés 3 évenkénti ellenőrzését. Az ellenőrzés az ön és családja biztonságának érdeké­ben történik. Kérjük, hogy az ellenőrzés végrehajtására meg­jelenő szerelőknek tegyék lehetővé a munka elvégzését, segítsék feladatuk végrehajtásában. Az ellenőrzéseinkért a Szolnok megyei Tanács V. B. által jóváhagyott díjtételeket számlázzuk. Vezeték- és mérőellenőrzés Kétlángú gázfőző Háromlángú főző Konvektor Vízmelegítő Fali fűtő Kazánok Hűtőszekrény Cserépkályha 15,— Ft/lakás 6, — Ft/db 9,— Ft/db 7, — Ft/db 7, — Ft/db 5, — Ft/db 8, — Ft/db 6, — Ft/db 7, — Ft/db A fenti díjtételek csak az ellenőrzés díjtételeit tartal­mazzák, a szükségessé váló javítások díját külön kell leszámlázni. . Az ellenőrzésekkel illetve azok végrehajtásával kap­csolatos bármilyen problémára készséggel felvilágosí­tást adunk a 11-360 telefonszámon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom