Szolnok Megyei Néplap, 1975. július (26. évfolyam, 152-178. szám)

1975-07-27 / 175. szám

1975. július 27. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP *7 „A halhatatlan kedves" 200 éue Brunazwik Terez Az olvasás iskoláfa Á könyvtár dicsérete Nem iárok könyvtárba, inkább könyvet veszek! — e mondat hallatán mindig fészket ver bennem a gyanú: le­het, hogy az illető könyvet vásárol, csak kérdés, mivégre? Talán inkább szoba­dísznek szánja, semmint olvasásra? Az igazi olvasó ugyanis valamiképpen mindig kapcsolatban áll egy vagy több könyvtárral, elsősorban azért, mert mi­nél igazibb, annál kevésbé tart lépést mohóságával a pénztárcája. Ám tételez­zük föl, hogy jól keres, kicsi a család­ja, megveszi, amit szeme szája kíván. Meg ám, ha kapja. Vannak könyvek, me­lyeknél a keresletet a terjesztők elkép­zelni sem tudják. Ezek elfogynak a megjelenés pillanatában aztán ütheti bottal a nyomát, akinek nem jutott. Ilyen esetben csakis a könyvtár segít. És ha a kívánt könyv régebben megje­lent, és se égen, se földön nincs olyan antikvárium, aki előteremtené? Megesik az is, hogy kíváncsiak vagyunk valamire, ami nem tartozik a gyűjtőkörünkbe, ele­ve tudjuk, hogy csak egyszer fogjuk el­olvasni. de egyszer igen, tehát nem ter­heljük vele skatulya-méretű lakásunkat, a könyvtárból azonban kikölcsönözzük... Aztán a folyóiratok! Ki győzné vala­mennyit (ami érdekli!) megvenni, még inkább tárolni? Hiszen némelyiket csak átlapozzuk, hogy megleljük azt az egyet­len cikket, amit azonban sajnálnánk el­mulasztani. Ha mégis talál leleményünk némi üres teret a lakásban — pincében, padláson, garázsban, ágyneműtartóban — heves megőrzési lázunk éppen azt teszi lehetetlenné, amiért az egész ötle­tes tárolás folyik: a visszakeresését. Mert amikor éppen szükségünk van arra az adott folyóiratcikkre, visszariadunk a keresgéléstől és inkább beszaladunk a könyvtárba, ?üipl perceken belül kezünk­be nyomják a kért számot. A könyvtár f oly óiratol vasó szobája sokkal tágabbá teszi látóhatárunkat, mint hogyha akár 4—5 folyóiratra is elő­fizetnénk. Nem is volna könnyű kivá­lasztani, hogy melyik legyen az: a szak­mai persze, a hobbynkról szóló szintén de az irodalmi periodikák közül melyik a kedvünkre való? Hiszen az írók már nem csoportosulnak egy-egy folyóirat kö­rül (mint hajdan, amikor az olvasó tud­hatta, melyik kedvencét hol keresse), mindenki ír ide is, oda is. így nincs mit tenni, figyelni kell valamennyit. Az elmélyült olvasó valahogy úgy van a könyvekkel, mint a borissza ember az itókával; minél többet iszik, annál szom- jasabb lesz. A könyvek némiképp hason­lítanak a kémiai elemekhez: mint azok, több „vegyértékűek” vagyis új, meg új kérdéseket kpltve sodornak magukkal könyvről könyvre. Ismeretterjesztő mun­kánál az író által említett, idézett mű­vek, a könyv végén közölt irodalomjegy­zék: szépirodalmi alkotásoknál az író (költő) többi művei, kortársai, a kör amelyhez tartozott, vagy a másik, mely- lyel vitában állt; történelmi regény ese­tén a hős, a kor vagy az esemény, út­leírásnál a táj — mind megannyi csá­bító lehetőség, hogy többet, még többet, sokat és sosem eleget akarjunk megtud­ni róla Dehát honnan is sejthetnénk, hogy kik és hányán írtak pl. Napóleonról, hogy járt-e még valaki Marco Polo korában a mesés keleten: hogy milyen művekben válogathatunk, ha a magyar nyelvű ma­gyar költészet kezdeteiről akarunk képet alkotni, és így tovább, ha nem léteznék szakkatalógus, amelynek szellemes szám- rendszerében, az Egységes Tizedes Osz­tályozási rendszerben a könyvtáros pilla­natok alatt elkalauzol bennünket a kí­vánt könyvekhez? Eligazítanak bennün­ket a bibliográfiák is, az adott téma irodalomjegyzékei; * szakkérdéseinkben pedig segítségünkre sietnek a témadoku­mentációk (esetleg idegen nyelvű tanul­mányok teljes vagy kivonatolt magyar fordításai is.) Napjainkban a könyvtár kitá­gítja falait és befogadja a testvérmúzsá- ka is. Elsősorban a zenét. Nagy könyv­tárakban már mindenütt találunk „fono- tékát”, hanglemez és magnószalaggyűjte­ményt, fülhallgatóval hallgathatjuk a kí­vánt lemezt. De nem ritka a képzőmű­vészet jelenléte sem: kiállítások, tárla­tok is sokfelé kapnak helyet könyvtá­rakban; a szebbnél szebb reprodukció kötetek, albumok pedig minden nagyobb könyvtárban rendelkezésünkre állnak, hogy gyönyörködtessenek és vizuális kul­túránkat fejlesszék. A különféle rendez­vényekről, irodalmi műsorokról, szava­lóestekről már nem is szólunk, minden­felé ismeretesek. Bozóky Éva Elkészült a Kopjások Magyar—szovjet film Zalka Mátéról Szorgalmas munka a filmstúdiókban A martonvásári kastély A nyári hónapokban is szorgalmas munka folyik a budapesti fimstudiókban. Megkértük Köllő Miklóst, a Hunnia Filmstúdió igazgató­ját, tájékoztasson, milyen fil­meket fejeztek be, milyen filmeket forgatnak. — Elkészült Palásthy György „Kopjások” című filmje, amelyet Berkesi András re­génye alapján készített. Kész Mészáros Márta „Örökbefo­gadás” és Maár Gyula „Dé­ryné hol van?” című filmje. Ezekről a filmekről már sok előzetes híradás volt, a kö­zönség tudja, miről szólnak. Gyakorlatilag ugyancsak ké­szen van — az utószinkron még folyik — a fiatal tele­víziós rendezőnek, Csányi Miklósnak az első filmje. Címe: „Kenyér és cigaretta”. Szántó Erika forgatókönyvé­ből készült, és azt mutatja be egy idős papírgyári mun­kás és egy fiatalember sor­sán keresztül, hogy a fiú ho­gyan ébred felelőssége tuda­tára. A két főszerepet Szir­tes Ádám és Fried Péter játssza. Hasonlóképpen ha­marosan elkészül Grünwal- szky Ferenc első filmje, a „Vörös requiem”. A forgató- könyvet —■> amelynek témá­ja Sallai és Fürst drámája — Hernádi Gyula írta. Szorgalmasan dolgozik új filmjén Zolnay Pál. A „Szél­malom”, hasonlóan a rende­ző „Fotográfia” című alkotá­sához, azzal a módszerrel készül, hogy nincs előre el­készített forgatókönyv. A stúdió több alkotás for­gatókönyvét elfogadta, s így rövidesen megkezdheti a munkát Fazekas Lajos, aki Deme Gáborral közösen írta a „Szülőföld” című filmet. Palásthy György „Kakasszó” címmel szatirikus vígjátékot tervez. és filmrendezőként mutatkozik be a kitűnő ope­ratőr, Zsombolyai János. Témául. Bertha Bulcsú „Ken­guru” című kisregényét vá­lasztotta. Szabó István „Bu­dapesti mesék” címmel ké­szül filmre. Tervei szerint a film illeszkedik eddigi mun­kásságába: lírai hangvételű lesz, és a háború utáni idők­ből választja témáját. Tárgyalásokat folytatunk a magyar—szovjet kooproduk- cióról a MOSZFILM stúdió­val. A téma: Zalka Máté életének a spanyol polgár- háborúban játszódó szakasza. A tervek szerint a rendező Immanuel Zacharias görög származású szovjet rendező lenne, az operatőr pedig ma­gyar, Kende János. A Budapest Filmstúdió­nak két produkciója vár be­mutatásra. Elkészült Bacsó Péter „Ereszd el a szakálla­mat” című szatírája. A fil­met Zsombolyai János fény­képezte, a főszerepeket Helyey László, Kállai Ferenc, Major Tamás és Bánsági Ildikó játssza. Gyöngyössy Imre alkotása, a „Várako­zók” a második világháború utolsó heteiben játszódik, operatőrje Kende János, fő­szereplői a lengyel Maja Komarowska és Törőcsik Mari. A készülő filmekről Ne- meskürthy István, a stúdió igazgatója beszél: — Körülbelül tíz nap múl­va teljesen elkészül Elek Ju­dit „Egyszerű történet” cí­mű filmje. A rendezőnő eb­ben az alkotásban az Isten mezeje hőseinek további út­ját kíséri. Alkotói módszere is hasonló. Talán így hatá­rozhatnám meg: dokumen­tumfilmes eszközökkel ké­szített játékfilm. Rényi Ta­más „Az idők kezdetén” címmel készített filmet. A forgatókönyvet Hollós Ervin és Köllő Miklós társaságában írta. A történet 1947-ben ját­szódik, s egy fiatal leány és férfi szerepében Bordán Irén és Cserhalmi György — a fő­hősök. Az utómunkálatok­nál tart Kabay Barna első nagyjátékfilmje. A fiatal rendező — aki mint Gyön­gyössy Imre alkotótársa köz­ismert — Tersánszky Józsi Jenő „Legenda a nyúlpapri- kásról” című kisregényét vá­lasztotta témául. A filmet Illés György fényképezte. Főszereplők: Halász Judit, a lengyel Wojcziech Simenion és Garas Dezső. Nemrég fe­jezte be a forgatást Kézdi Kovács Zsolt. Filmjének cí­me: „Ha megjön József”. Főszereplői Ruttkai Éva és Monori Lili. Három rendező kezdi el egy héten belül a forgatást Fejér Tamás — Hildebrandt István operatőri közreműkö­désével — Fekete István „Ballagó idő” című regényét viszi filmre. A rendező most keresi a gyermek-főszereplőt. Gábor Pál tervezett filmjé­nek a címe „Járvány”. A film az 1831-es, úgynevezett koleralázadás idején játszó­dik. Megfogalmazza, hogy ez a lázadás valójában az utol­só nagy parasztlázadás volt abban az időben, amikor a magyar királyság területén élő nemzetiségek öntudata már ébredezett. Egy első­filmesnek is lehetőséget biz­tosított stúdiónk a bemutat­kozásra. Lugossy Gyula ha­marosan hozzáfog „Azonosí­tás” című filmjének elkészí­téséhez. Érdekessége: köz­vetlenül a háború utáni időkkel foglalkozik, holott ebből a korszakból nincsenek élményei. Tehát a mai fia­tal generáció véleményét fo­galmazza meg az új társa­dalom kezdeteinek éveiről. M. I. Kétszáz éve, hogy megszü­letett Pozsonyban Brunszvik Teréz. Neve ott szerepel min­den magyar és külföldi le­xikonban, mert ő alapította Magyarországon és az euró­pai kontinensen az első kis­dedóvókat, és mert sokan benne sejtették Beethoven halhatatlan kedvesét. A halhatatlanság igaz ak­kor is, ha azok a rejtélyes Beethoven-levelek nem hoz­zá íródtak. Nem volt mű­vész, sem tudós, igazában még nevelőnek is műkedvelő maradt mindvégig. Egyes- egyedül érzelmeiben volt rendkívüli, abban, ahogy a sorssal küzdő embert sze­retni tudta. A leendő embert óvjuk, szeressük a gyermek­ben az emberiség jövőjét — ez életének és művének leg­fontosabb tanulsága, legfőbb szellemi hagyatéka. • • • „A Brunszvik név mind­örökre Beethoven nevéhez kapcsolódik, aki maga írta fel két legszebb művének homlokára” — írta Romain Roland, utalva arra, hogy Beethoven 1810 augusztusá­ban utasította kiadóját, hogy a Fisz-dúr szonáta ezzel a dedikációval jelenjék meg „Die Fis-dur Sonate á Ma­dame la comtesse Therese Bruswick”. A mű november­ben jelent meg, ugyanakkor, amikor a Brunszvik Ferenc­nek ajánlott „Phantasie” zongorafantázia. Beethoven és a Brunszvik család ismeretségéről így ír Barabás Tibor. „Az özvegy Brunszvik grófnő, egykor a császámő udvarhölgye, két lányával kopogtat be Beethovenhez, az Ezüst Madárház harma­dik emeleti bútorozott, ren­detlen szobájába. A két lány ismeri már a szerző variáció­it. Az idősebbik, Teréz, hat­éves korában már Rosette egyik versenyművét játszot­ta, de mind a négy Brunsz- vik-gyerek vérbeli zenész volt, akik égtek, versenyez­tek egymással a muzsika szeretetében: Teréz, Jozefin, Ferenc és Sarolta. Jozefin szép volt és vidám, Teréz huszonegy éves, komoly és mélyérzésű, ügyes ruhákkal leplezte kissé ferde vállát. Rövid beszélgetésük után Beethoven arra kérte Terézt, hogy üljön a zongorához, hallani akarja ... Teréz te­hetséges volt és megindító. Ludwig tizenhat napon át minden déli tizenkettőkor pontosan megjelent a grófnő szállásán és öt óráig fárad­hatatlanul tanított. Teréz ír­ja: „A nemes mester nagyon meg lehetett velem elégedve, mert tizenhat nap után egy­szer sem talált kifogásolni valót. Akkor történt, hogy megkötöttük Beethovennel az őszinte, gyengéd barátságot, mely haláláig tartott.” Bee­thoven a család bizalmasa, barátja lett. Éveket töltött a család martonvásári kasté­lyában, s a környezet nem egy remekművének ihletője lett. • * • Amikor Beethoven meg­halt, sárgult papíron három, soha el nem küldött levelet találtak ládájában. Sem cím­zés, sem dátum nem ad út­baigazítást, kihez is írhatta e szenvedélyes hangú szerel­mes leveleket. Talán Brunsz­vik Terézhez? A halhatatlan kedves ki­létének titkát nem sikerült eddig — és talán soha nem is sikerül — kétségtelen bi­zonyossággal felderíteni. A könyvtárra terjedő Beetho- ven-irodalomban megoszla­nak a vélemények e titok kutatói között. A. W. Thayer, az egyik legtekintélyesebb Beethoven­kutató szerint Brunszvik Te­réz volt a halhatatlan ked­ves. A titok azonban rejtve ma­radt, csak a vélt halhatat­lan kedvesek száma szapo­rodott. A sokat kutatott kér­dés lényegére Romain Rol­land tapintott rá legjobban, abban a levélben, amelyet 1927-ben Hajnal Istvánnal, Észtéi házy herceg akkori le­véltárosának küldött: „Nem az a fontos — írta —, hogy tudjuk azt, hogy Beethoven kit szeretett, hanem az, hogy negyvenedik éve elmúltával az A-dúr szimfónia (VII.) és Goethével való találkozása idején a szenvedélyes elra­gadtatás ilyen állapotában volt.” • • • Brunszvik Teréz nővére, Jozefin gyermekeinek neve­lése érdekében utazik Svájc­ba, a Pestalozzihoz, a mo­dern pedagógia úttörőjéhez. Útjáról így számol be édes­anyjának írt levelében: „Ami­kor elindultunk Pepivel, hogy a drága kicsiknek nevelő- intézetet keressünk, nem sejthettem, hogy az én szá­momra hoz mérhetetlen hasznot ez az utazás, hogy én fogok újjászületni! Mun­kás életet akarok élni, mint Édes Anyám. Szántani és vetni szeretnék, mocsarakat lecsapolni, mint Édes Anyám tette azt Martonvásárott. A történelem menetére, az em­beriség jövőjére csakis úgy hathatunk, ha a jövő nem­zedéknek szenteljük figyel­münket. Ha jól neveljük a gyermekeket, ha megelőzzük a bűnt, a mértéktelenséget, ha olyan embereket neve­lünk, akiknek kívánságai, igényei egyensúlyban van­nak tehetségükkel, munká­jukkal, akik kormányozni tudják önmagukat és helye­sen használni erőiket. __ Az igazi jóság erő; aki erőtlen, nem lehet jó, csak áltatja magát. Aki gyenge, az min­den szándéka ellenére ter­hére van másoknak, ahelyett hogy embertársai hasznára, örömére vagy éppen segítsé­gére lenne. Ha az ember nem elég erős, szenvedélyei uralkodnak rajta, akarata ellenére.” * • » Pestalozzival való találko­zása sorsdöntő volt életére; elhatározza, hogy a gyer­meknevelésnek szenteli éle­tét. 1821-ben Budán a Krisz­tina városban, szülei házá­ban megalapította hazánk első kisdedóvodáját, az An­gyalkertet. kezdeményezése nyomán 1861-ig összesen 116 óvoda létesült Magyarorszá­gon. Tizennégyet Brunszvik Teréz saját költségén tartott fenn — személyes vagyonát, ingóságait és 10 ezer forint­nyi kelengyepénzét költötte azokra az intézményekre, amelyeknek támogatására kora arisztokratáit is meg akarja nyerni. Az első magyar óvoda megnyitása után néhány év­vel felkérték, hogy szemé­lyesen vegyen részt az első bécsi kisdedóvó megalapítá­sában. 1936-ban és 37-ben Brunszvik Teréz Németor­szágban, Genfben, Párizs­ban és Londonban tanulmá­nyozta a gyermeknevelés ügyét • * • A kisdedóvók intézményes fenntartására ő alapított ha­zánkban először nőegylete­ket, hogy társadalmi úton is elősegítse új óvodák felállí­tását. Feljegyzéseiből tudjuk, hogy egyik legkövetkezete­sebb híve volt a női nem egyenjogúsításának. Egy 1820-ban papírra vetett váz­lata elárulja, milyen mélyen foglalkoztatták a nőemanci­páció kérdései: „.Milyen he­lyet foglalhatnak el a nők egy államban, ha ehhez ked­vük van? Mik lehetnek s al­kothatnak ilyenkor többet s általánosabbat? Milyen a nők felfogása, műveltsége or­szágok és társadalmi osztá­lyok szerint?” A felháboro­dás hangján ír a nők elnyo­matásáról; méltatlankodik amiatt, hogy míg a férfiak szabadon követhetik hajla­maikat,. s kibontakoztathat­ják tehetségüket, addig a családanyák négy fal közé vannak zárva, s egész tevé­kenységük kimerül a család, a háztartás szolgálatában. A nőkérdésről vallott nézetei minden bizonnyal segítették benne kiérlelni azt az elha­tározást, hogy 1817-ben ter­vezetet dolgozzon ki egy pes­ti és budai nőegylet alakítá­sáról, és ezáltal a háziasszo­nyokat, családanyákat köz­hasznú tevékenységre, a nép­nyomor enyhítését célzó ka­ritatív és pedagógiai intéz­mények támogatására moz­gósítsa. Brunszvik Teréz a női ne­met „az emberiség fontosabb felének” tartja, és a leányok mint leendő családanyák ne­velését az embernemesítő munka kulcskérdésének te­kinti. A nőnevelés Brunszvik Te­réz pedagógiai programjá­nak gerince és kiinduló pont­ja. Ezt a koncepciót akkor sem adja fel, amikor a kis­dedóvó intézetek szervezésén fáradozik. Írásaiban több­ször hangsúlyozza, hogy te­vékenységének végső célja az emberiségnek a család­anyák által való megnemesí- tése és az intézményes kis­dedóvás ennek előkészítő eszköze. * * « Életének utolsó éveiben gyakran gondolt a marton­vásári parkban és kastély­ban töltött szép napokra. Emlékezete a múlt messze­ségéből ilyenkor mindig fel­idézte a mestert, Beethovent. „Beethoven olyan, mint egy álom, hogy házunk barátja volt” — írta naplójában. összeállította: Kádár Márta r<

Next

/
Oldalképek
Tartalom