Szolnok Megyei Néplap, 1975. március (26. évfolyam, 52-76. szám)

1975-03-02 / 52. szám

2 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1975. március 2. HÉTFŐ: Jobboldali puccskísérletet lepleznek^ le Görögor­szágban, katonatisztek letartóztatása. — Grecsko, szovjet honvédelmi miniszter indiai látogatása. — Magyar—osztrák külügyminiszteri tárgyalások Bu­dapesten. KEDD: A Biztonsági Tanács Ciprusi vitája. — Tito zárszava a JKSZ Központi Bizottságának ülésén. — Éleződik a belpolitikai küzdelem Portugáliában. SZEI1DA: Szovjet—iráni gazdasági megállapodások. — A bolgár külügyminiszter Kairóban. — Sauvagnárgués varsói tárgyalásai. CSÜTÖRTÖK: Az NDK külügyminisztere Prágában. — El­rabolták Lorenz-et, a nyugat-berlini CDU elnökét. PÉNTEK: Nézeteltérések Egyiptom és a PFSZ között, elna­polják a megbeszéléseket. — Genfben megnyílik az európai szakszervezetek értekezlete. — Amerikai légihíd a Phnom Penh-i rezsijn megsegítésére. SZOMBAT: Az OPEC-tagállamok Algírban megkezdik az olajtermelő országok csúcsértekezletének előkészí­tését. — Közös baloldali tiltakozó akció Francia- országban a gazdasági helyzet romlása ellen. Így látja a hetet, kommentátorunk, Ráfi Ervin: Leonyid Brezsnyev üdvözlete a CSSZBT-hoz A szocialista országok kül­ügyminiszterei aligha pa­naszkodhattak program­hiányra a iiéten. Mladenov, a bolgár diplomácia vezető­je először Moszkva, utána Kairó vendége volt. Fischer, az NDK új külügyminiszte­re Prágát, majd Szófiát ke­reste fel. Gromikó hajdani kollegáját, Couve de Mur- ville-t fogadta, aki jelenleg a francia parlament külügyi bizottságának elnöke. A len­gyel külügyminiszter Viszont Sauvagnargues-al, a mostani francia külügyminiszterrel tárgyalt Varsóban. A román Macovescu a viszonylag kö­zeli Athénben, a jugoszláv Mitics a távoli Mexikóban és Venezuelában tett látogatást. Budapesten történt esemény­nyel zárva a sort: Púja Fri­gyes a szomszédos Ausztria külügyminiszterével, Erich Bielkával folytatott megbe­széléseket, s kétoldali kap­csolatainkat újabb négy szer­ződés aláírása fejlesztette to­vább. Mindezek a hírek magu­kért szóinak: az enyhülés folytatásának érdekében telt lépésekről, a tevékeny és kezdeményező szocialista bé­kediplomáciáról adnak ke­resztmetszetet. Amint ide so­rolható a szovjet és a japán kormányfő táviratváltása a diplomáciai kapcsolatok fel­vételének ötvenedik évfor­dulóján. Leonyid Brezsnyev- nek Gandhi asszonyhoz kül­dött üzenete, amelyet Grecs­ko marsall nyújtott át Üj- Delhiben; s a többmilliárdos szovjet—iráni gazdasági meg­állapodás. De kedvező fejle­ménye az elmúlt hétnek az európai szakszervezetek gen­fi tanácskozása is, valamint az a tény, hogy a francia baloldal — félretéve belső vitáit — nagyszabású, közös megmozdulásokat szervez, tiltakozásul a gazdasági hely­zet romlása ellen. Egyoldalú lenne azonban a kép, ha megfeledkeznénk a hét palettáján jelentkező sötctebb színekről. Jóllehet a jobboldali görög katonatisz­tek puccsát sikerült meghiú­sítani s a demokratikus el­lenzék széles körű vitát kényszerített ki az ügyben -r az eset pedig fényt ve­tett arra, hogy eddig bizony nem történt alapos tisztoga­tása görög hadseregben és államapparátusban. Hát hét­tel a portugál választások előtt mind hevesebbé válik a belpolitikai küzdelem Lisz- szabonban is. A jobboldal antikommunista kampányt folytat, hogy elszigetelje a kommunistákat, s megpróbál mozgalma s a baloldali szer­vezetek közé. „A Portugál Kommunista Párt ostromlott, de nem bekerített vár” — mondta Cunhal, a párt fő­titkára, s a demokratikus erők egységére hívott fel. A éket verni a fegyveres erők bonyolult dél-európai kör­képhez tartozik a ciprusi válság további elhúzódása is, a Biztonsági Tanácsban egye­lőre nem sikerült általáno­san elfogadható határozat- tervezetet kidolgozni, s to­vább tartanak a NATO-ma- nőverek. A nyugtalanság azonban nem korlátozódott kontinen­sünk déli peremére — ala­posan felkavarta a szenve­délyeket egy nyugat-berlini merénylet is. A ma lebonyo­lításra kerülő választások előtt 72 órával elrabolták Lorenz-et, a város keresz­ténydemokratáinak listave­zetőjét. A jelzések szerint anarchista ultrák voltak a tettesek, de mintha csak a szélsőjobboldal megrendelé­sére működtek volna. A ter­mészetesen önmagában is messzemenően elítélendő ter­rorcselekményeknek jelentős politikai kihatásai lehetnek. Így lovat adhatnak a reak­ciós próbálkozások alá és in­gadozó választók rokonszen- vét, a dolog emberi oldalá­ról kiindulva, a CDU felé fordíthatják. A szociálde­mokratáknak 1958 óta ab­szolút többségük van a vá­rosban, de kérdéses, hogy ezt megőrizhetik-e tovább­ra is. Az immár sajnos hagyo­mányosnak mondható vál­ságterületek, a Közel-Kelet és Délkelet-Ázsia ezen a hé­ten is hallattak magukról. A kambodzsai Lón Nol rend­szer csődtömege egyre nyil­vánvalóbb lesz. Az Egyesült Államok már csak úgy tud­ja kötés értékű szövetsége­sének fejét a víz felett tar­tani, hogy légihidat szerve­zett a kétmilliós főváros, a lényegében körülzárt Phnom Penh utánpótlásának bizto­sítására. (Mivel hivatalosan az amerikaiak nem szeretné­nek visszatérni, a Pentagon „magán-társaságokkal” ál­lapodik meg, de ezek a mes­terkedések túlságosan is át­látszóak.) Az arab világban az egyip­tomi— palesztinai nézetelté­rések keltették az izgalmat. A PFSZ ugyanis nyilatkoza­tot adott ki, s ebben óvta az arab kormányokat a kissin- geri rész-megegyezések útjá- tól. (S ez különösen idősze­rű, hiszen az amerikai kül­ügyminiszter a hét végén is­mét utazik . . .) Bejelentette azt is. hogy a felszabndítási szervezet természetesen nem ismer el magára nézve ér­vényesnek olyan egyezményt, amelynek kidolgozásában és elfogadásában nem vesz részt. A bírálat ugyan nem' nevézelt meg egyetlen arab államot sem, de nyilvánva­lóan Kairót vette célba, hi­szen egyes egyiptomi körök fűztek túlzott illúziókat a „kis lépésekhez”. Ezután nem jöhetett létre a hétre terve­zett egyiptomi—palesztinai eszmecsere. Közvetlenül for­mai okok szolgáltak a ha­lasztásra (Szadat elnök csak Arafattal és a PFSZ teljes vezérkarával lett volna haj­landó tárgyalni), valójában Az USA lellliggesztette a kiiilöldi segélyek lolyósítását A szenátus ideiglenesen felfüggesztette mindenfajta külföldi segély folyósítását. A szenátus döntésére a kongresszus két házának bel­ső vitája adott alkalmat. A külföldi segélyprogram tör­vénytervezetének ügye rég­óta nem jut dűlőre a képvi- selőházban az elnök által Kambodzsa megsegítésére kért 222 millió dolláros ka­tonai pótsegély miatt. A kor­mány hívei most azzal a gondolattal foglalkoznak, hogy a kambodzsai póthitel tételét az általános külföldi segélyprogramhoz csatolják a róla történő külön szavazás elkerülése végett. Letartóztatták Che Guevara testvérét Az argentin rendőrség egy Kosaidéban tartott rendőr­ségi razzia során heves tűz­harc után tegnap letartóz­tatta Juan Martin Guevarát, Che Guevara testvérét. A 31 éves Juan Martin Gueva- ráról a rendőrség feltételezi, hogy a Népi Forradalmi Hadsereg nevű geríllaszerve- zethez tartozik. Guevara 1974 áprilisa óta tartózkodik Argentínában, s ott hamis papírok használa­táért és felforgató iratok rej­tegetéséért a rendőrség már korábban is letartóztatta, ké­sőbb azonban bizonyítékok hiányában szabadlábra he­lyezte. Félreértés Egyiptom és a PFSZ között Az A1 Ahram Című kairói napilap tegnap azt az érte­sülését szellőztette, hogy Szead Kamt-1 telefonon kap­csolatba lépett Faruk Kad- dumival, a PFSZ politikai osztályának vezetőjével, s Kaddumi azt tanácsolta ne­ki, hogy az Egyiptom és a PFSZ között támadt félreér­tés elsimítására folytassa a párbeszédet Kairóval. A két palesztinai megbí­zott — folytatja az A1 Ah­ram — az egyiptomi külügy­miniszterrel tartott megbe­szélésen hangsúlyozta: egy külföldi hírügynökség eltor­zította és megmásította a PFSZ-nék az arab nemzet­hez intézett, február 20-án nyilvánosságra hozott közle­ményét. Mint mondotta, e dokumentum nem irányult egyetlen arab ország ellen sem, s nem tartalmazott cél­zást Egyiptomra. TELEXEN ÉRKEZETT WASHINGTON Az amerikai kongresszus döntésével tegnap elkezdő­dött az Egyesült Államok fennállásának 200. évforduló­ja alkalmából rendezendő 34 hónapos ünnepségsorozat. ☆ Ford elnök fiatal republi­kánusok előtt mondott be­szédében bejelentette, hogy minden kétséget kizáróan jelöltetni fogja magát az 1976-os elnökválasztásokra. SZÖUL A dél-koreai hatóságok tegnap ideiglenes házi őrizet alá helyezték Kim De Dzsun- got, az 1971-es elnökválasz­tások azóta többször is meg­hurcolt ellenzéki jelöltjét, és két másik ellenzéki poli­tikust. A házi őrizet elrende­lésére alig néhány órával azelőtt került sór, hogy Kim Jung Szám, az ellenzéki új demokrata párt vezetője saj­tóértekezletet akart tartani. Léonyid Brezsnyév, az SZKP Központi Bizottságá­nak főtitkára üdvözölte a Csehszlovák—Szovjet Baráti Társaságot abból az alka­lomból, hogy Csehszlovákiá­ban öt ven évvel ezelőtt ala­kult meg a Szovjetunióval való barátság első szerveze­te, az új Oroszországhoz va­ló gazdasági és kulturális közeledést előmozdító társa­ság. — Nagy örömmel tölt el, hogy évről évre erősödik po­litikai és gazdasági együtt­Génfben tegnap a Nemzet­közi Munkaügyi Szervezet új székhazában befejezte mun­káját az európai szakszerve­zeti vezetők kétnapos konfe­renciája. A konferencia valamennyi felszólalója kifejezte igényét az együttműködésre, a kap­csolatok fejlesztésére. A tanácskozás résztvevői jóváhagyták a szerkesztő bi­zottság által kidolgozott két SANTIAGO Bradford Morse, az ENSZ főtitkár-helyettese egyhetes hivatalos chilei látogatását befejezve visszautazott New Yorkba. Morse chilei tartóz­kodása során tanulmányozta az ENSZ emberi jogok kon­venciójának betartásával kapcsolatos körülményeket, s lehetősége nyílt egy fogolytá­bor meglátogatására is. Ta­pasztalatairól a jövő héten számol be Kürt Waldheim főtitkárnak. HAVANNA Peruban befejeződött a hírközlés államosítása. A ka­tonai kormány által koráb­ban elindított folyamat befe­jezéseként állami kézbe ke­rült a két utolsó nagy kül­földi hírközlési vállalat, az észak-amerikai „All America Cables” és az angol „West Coast”. TOKIÓ Tegnap délelőtt a japán külügyminisztériumban újból megkezdődtek a japán—kínai kormányközi halászati egyez­mény megkötését Célzó hiva­talos tárgyalások. Mint em­lékezetes. a tárgyalásokat ta­valy júniusban megszakítot­ták, mert nem tudták áthi­dalni a két fél nézeteltéré­seit működésünk, rzílárdul * szovjet és a csehszlovák dol­gozók szellemi kapcsolata, egyre sokrétűbbé válik a megbonthatatlan csehszlovák —szovjet barátság — írta az SZKP főtitkára. ☆ A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának elnöksége ren­deletileg a Népek 'Barátsága Szovjet Érdemrendet ado­mányozta a Csehszlovák— Szovjet Baráti Társaságnak. Nagyszabású tüntetést szerveztek Athénban a görög politikai pártok ifjúsági mozgalmai s követelték: állítsák bíróság elé a sikertelen puccskísérletben részt vett tiszteket, bocsássák cl tisztségéből Evangciosz Averoff hadügyminisztert az elvi vitakérdés áll a kö­zéppontban, hogy átfogó rendezés, vagy szakaszos próbálkozások, amelyek óha­tatlanul meggyengítenék az arab egységet. Pedig a reá­lis és pozitív alapokon létre hozott egység az eredmé­nyes tárgyalások alapvető feltétele. ANKARA Fahri Korutürk török köz- társasági elnök országos rá­dió- és televízióbeszédében nemzeti egységre szólította fel honfitársait és bejelentet­te, hogy megbízta Sadri Ir­mák eddigi ügyvezető mi­niszterelnököt egy új nem­zeti egységkormány megala­kításával, ami előkészíti majd a rendkívüli parla­menti választásokat. RÓMA Az ügyész a legsúlyosabb büntetést — életfogvtiglani börtön kiszabását — kérte a bíróságlól Gianfranco Bertoli szélsőjobboldali terrorista el­len, aki 1973. május 17-én Milánóban kézigránátot hají­tott a várakozó tömeg közé a rendőrfőkapitényság épü­lete előtt. DAMASZKUSZ Zaid Rifaí jórdániai kor­mányfő tegnap Damaszkusz­ba érkezett, hogy Henry Kis­singer amerikai külügymi­niszter közelgő újabb közel- keleti tárgyalásairól tár­gyaljon szíriai kollegájával Mahmud El-Ajubival. Rifait fogadja Asszad elnök is. Lorenz még míndii az eiÉerraii foglya nyilatkozatot, amelyek közül az első a munka humanizá­lásával foglalkozik, különös tekintettel a munkabizton­ságra, a dolgozók egészségé­nek védelmére és szociális körülményei javítására. A második nyilatkozat hangsú­lyozza a munkások egészsé­gére káros vegyi és egyéb mérgező anyagok, illetve ter­mékek elleni védekezés szük­ségességét, és erre konkrét intézkedéseket irányoz elő. Befejezte munkáját az európai szakszervezeti konferencia •i Súlyos szerencsétlenség történt pénteken a londoni metróban. Körülbelül öt­száz tűzoltó, rendőr, orvos, ápolónő, földalatti vasúti al­kalmazott, hegesztő és csá­kányozó küzdött 25 méter­nyire a föld felszíne alatt a londoni City Móorgate névű metróállomásán, hogy ki­mentse a sebesülteket, akik­nek számát kilencvenben je­lölik meg — és eljusson a mélyben rekedt, az össze- roncsolódott vasúti kocsikba, vagy a kocsik és az alagút támfala közé szorult holt­testekhez. A rendkívül ne­héz munkakörülmények mi­att (egyszerre 4—6 embernél több nem tudott egymásmel­leit dolgozni) az osztagok csak csigalassúsággal halad­tak előre az összepréselt fémbe vágott vájatokon. Tegnap hajnali három óra­kor a halottak száma har­mincötre emelkedett — eny- nyi holttestet hoztak a fel­színre —, de kiderült, hogy á falba ütközött s az alagút- ban összetorlódott vonatnak nemcsak az első kocsijában, de a harmadik kocsija alatt is feküdték még emberi tes­tek. A hatóságok bizonyosak abban, hogy az áldozatok száma meghaladja a negy­venet is, és félnek attól, hogy az ötventől sem nagyón ma­rad el. Ez volt a viszonylag biz­tonságosnak ismert londoni metrórendszer 112 éves tör­ténetének legsúlyosabb ka­tasztrófája. Minthogy a brit fővárosnak szinte egyetlen lakosa sincs, aki ne használ­ná ezt. a közlekedési eszközt, a szerencsétlenség valóságos sokkot idézett elő a főváros­ban. A nyugat-berlini igazság­ügyi hatóságok tegnap dél­előtt teljesítették az ember­rablók első kívánságát: két embert szabadon bocsátot­tak, akiket Holger Meinsnak, a börtönben éhségsztrájk következtében meghalt anar­chistának a halála utáni ut­cai tüntetés miatt zártak börtönbe. A nyugat-berlini rendőr­ség tárgyalni akar az ember­rablókkal. akik csütörtökön reggel hatalmukba kerítet­ték Peter Lorenzel. A nyu­gat-berlini CDU elnökét és a párt listavezetőjét a mai helyi választásokon. A rend­őrség Szabad élvonulást biz­tosít a támadók képviselőjé­nek, de kéri, hogy bizonyí­tékul hozza magával Lorenz személyi igazolványát. A rendőrség továbbá bizonysá­got kíván arról, hogy Lorenz még életben van. Tegnap délben a DPA hír- ügynökség nyugat-berlini irodája ismeretlen telefoná­lótól értesítést kapott, amely szerint a Peter Lorenzet el­rabló június 2. mozgalom nem elégszik meg részkí­vánságok teljesítésével, ha­nem azt követeli, hogy vala­mennyi kívánságát százszá­zalékosan teljesítsék. Az ügyet csak bonyolítja, hogy Horst Mahler, 39 éves ügyvéd, aki a kiszabadíten- dók listáján van, állítólag nem akarja elhagyni a nyu­gat-berlini börtönt, ahol je­lenleg őrzik. Metrószerencsétlensíg LonÉian

Next

/
Oldalképek
Tartalom