Szolnok Megyei Néplap, 1974. október (25. évfolyam, 229-255. szám)

1974-10-15 / 241. szám

Szovjet—Magyar Baráti Társaság kiildöllségc megyénkben Tegnap megyénkbe érke­zett a Szovjet—Magyar Ba­ráti Társaság észt tagozatá­nak delegációja. A küldött­ség vezetője Viktor Vaht, az észt SZSZK Legfelső Taná­csa Elnökségének titkára, tagjai Endel Ardula, a Szo­cialista Munka Hőse. a Volta üzem dolgozója és Ludmilla Mihajlova. az Észt Kommu­nista Párt Központi Bizott­sága külügyi osztályának munkatársa. A vendégeket a Ferihegyi repülőtéren dr. Boros Ottóné és Bede János, a megyei pártbizottság osz­tályvezetői üdvözölték. A délelőtti órákban fogad­ta a delegációt dr. Gergely István, az MSZMP Szolnok megyei Bizottságának első titkára. OH voltak a foga­dáson a megyei pártbizott­ság titkárai: dr. Majoros Ka­roly és Barta László, vala­mint a megyei pártbizott­ság osztályvezetője, dr. Bo­ros Ottóné. Délután a megye politikai, gazdasági és kulturális hely­zetéről, a megyében levő MSZBT-tagcsoportok tevé­kenységéről, a megye és a város párt- és állami vezetői jelenlétében dr. Majoros Ka­roly tájékoztatta a vendége­ket. Többek között hangsú­lyozta: mindig örülünk an­nak, ha bemutathatjuk me­gyénket, életünket, szocializ­must építő embereinket szovjet barátainknak. Az észt delegáció tagjai nagy érdeklődéssel hallgat­ták a megyét bemutató sza­vakat, különös figyelemmel kísérték mindazt, amit a megyei pártbizottság titkára tat i MSZBT-taecs.oportok munkájáról mondott. Neve­zetesen, hogy Szolnok me­gyében a felszabadulás után az országban a legelsők kö­zött jött létre a Magyar- Szovjet ’Társaság — 1945 szeptemberében már aktí­van dolgozott. Az MSJíBT hazánkban azóta különböző szervezeti változásokon ment át. három éve a párt irá­nyításával kollektív tagcso­portokként dolgoznak. Szol­nok megyében harminchét tagcsoport van. minden vá­rosban és járásban tevé­kenykednek ilyen kollektí­vák és végeznek fáradhatat­lan munkát a magyar és a szovjet nép köztük a magyar és az észt nép — barátságának erősítéséért. Szólt a felnőttek sikeres orosznyelvi oktatásáról, a tagcsoportok egyéb tevé­kenységéről, mint kiállítások, tapasztalatcserék szervezése és így tovább. A délutáni órákban a ven­dégeknek Sándor László, a városi pártbizottság első tit­kára és Kukri Béla tanács­elnök mutatta be a várost. Megnézték az új lakótelepe­ket, a Galéria kiállítását, időztek a Zagyva-parti óvo­da kis lakói körében, majd a városi tanácsnál megis­merhették a 900. évforduló­val kapcsolatos előkészüle­teket.. A vendégek hat napot töl­tenek megyénkben. Ma a Tiszamenti Vegyiművek és a mégyei tanács MSZBT- tagcsoportjait látogatják meg. A következő napok programjában szerepel a karcagi néoművészek és az ottani Lenin Termelőszövet­kezet munkájának megtekin­tése, valamint látogatás a jászberényi főiskolán. Egy napot Budapesten is tölte­nek. ellátogatnak az MSZBT Országos Elnökségére, alibi Nagy Mária főtitkárral foly­tának eszmecserét a közös munkáról. A delegáció szom­baton utazik vissza Tal- linnba. V. V. „Aiomsokk" és a Nobel-díj Szovjet- egyiptomi táigyalások KÜLPOLITIKA! TUDÓSÍTÁSUNK A 2. OLDALON MA: Biszliu Béla lohadta Jasszer Arafatot Akik esőben is dolgoznak * Állnak a vagonok! ☆ Hordók, kerítések és — káderek Szemétbánya — aranybánya 'Ír A tudomány világából •ir Közművelődés Szolnok 1945/46 tV A végzetes nap * Budapest hullámhosszán * Egy színház -— négyszáz színpad •t, Sporteredmények Vasárnap délelőtt az MSZMP KB székházéban megkezdődtek a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának képvi­selői és a Palesztinái Fel­szabad ilúsi Szervezet kül­döttségé közötti tárgyalá­sok. A magyar tárgyaló kül­döttséget Pullai Árpád, a Központi Bizottság titkára vezeti. A PFSZ-delegáeió Jasszer Ara falnak, a Vég­rehajtó Bizottság elnökének vezetésével vesz reszt a tár­gyalásokon. Biszku Béla, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Központi Bizottság titkára tegnap délelőtt a párt Központi Bizottságának székházában fogadta Jász- szer Arafat.©!:, a Palesztinái Felszabaditási Szervezet Végrehajtó Bizottságának el­nökét. A megbeszéléseken részt vett Pullai Árpád, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára. A megbeszélések során a barátság és a kölcsönös megértés szellemében véle­ménycserére került sor a közel-keleti helyzet fejlemé­nyeiről, az arab népek im­perialistaellenes harcáról, különös tekintettel a Palesz­tinái arab nép nemzeti ön- rendelkezéséért vívott har­cára, amelyet a Palesztina! Felszabaditási Szervezet, a pailesztinai arab nép egye­düli törvényes képviselője vezet. A Paletisztinai Felszabadí­tást Szervezet küldöttsége elismeréssel szólt a magyar nép következetes álláspont­járól, amellyel elősegíti a nemzeti felszabadulásért és a társadalmi haladásért küzdő népek ügyét. Köszö­netét nyilvánította az arab népek, különösen a palesz" t.mai arab nép igazságos harca iránti szolidaritásért. A magyar tárgyaló part­nerek kifejtették, hogy a közel-keleti válság megoldá­sához elengedhetetlen felté­telnek tartják az izraeli megszálló csapatok kivoná­sát valamennyi elfoglalt arab területről, és a Palesz­tinái arab nép törvényes jo­gainak helyreállításál. Tá­mogatják a közel-keleti vál­ság igazságos es tartós ren­dezését szolgáló nemzetközi erőfeszítéseket, a genfi bé­kekonferencia mielőbbi ösz- uzehívását. A Palesztinái Felszabadí­tás i Szervezet képviseletet létesít Budapesten. A Palesztinái Felszabadí­tást Szervezet küldöttsége tegnap elutazott Budapest­ről. Budapestre érkezeti Zsirko Zsivkov Dr. Tímár Mátyásnak, a Minisztertanács elnökhelyet­tesének, a magyar-bolgár gazdasági és műszaki-tudo­mányos együttműködési bi­zottság magyar tagozata el­nökének meghívására teg­nap Budapestre érkezett Zsivko Zsivkov, a Bolgár Népköztársaság Miniszterta­nácsának elnökhelyettese, az együttműködési bizottság társelnöke. Feri hegyi repülőtéren meg­jelent ■ dr. Tímár Mátyás, Hont János, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese. Ott volt Sztoio Sztanoev, a Bolgár Népköztársaság bu­dapesti nagykövete is. Este Sztoio Sztanoev nagy­követ a Duna Intercontinen­tal Szállóban vacsorát adott Zsivko Zsivkov tiszteletére. A vacsorán részt vett dr. Tí­már Mátyás is. Ukrán vízügyi szakember eh Szolnokon Szovjet vendégeket fo­gadtak tegnap a Közép-Ti- szavidéki Vízügyi Igazgató­ságon. Nyikolaj Puch, a cserkászi társintézmény igazgatójának vezetésével ukrán vízügyi küldöttség látogatott Szolnokra. A szov. jet szakemberek az Orszá­gos Vízügyi Hivatal vendé­geiként ismerkednek hazánk árvízvédelmi rendszerével, a vízrendezési tervekkel, mun­kálatokkal Nagy Illés igazgató tájé­koztatta a vendégeket az igazgatóság feladatairól, ter­veiről. A délelőtti beszélge­tés után a küldöttség meg­tekintette a jászsági főcsa­tornát, s a Zagyva-parton egy árvízvédelmi őrhelyet, majd Kiskörére utazott, ahol filmvetítéssel egybekötött előadás hangzott el, majd a Tisza II. vízlépcsővel megis­merkedtek. Az eső ellenére is dolgoznak a gépek a szolnoki Lenin Termelőszövetkezet földjein. A nehéz, sáros talajos két traktor is nehezen birkózik a megrakott pótkocsival. (Cikkünk a 3. oldalon) Lázár György Moszkvába utazott Lázár György, a Miniszter- tanács elnökhelyettese a KGST VB 69. ütésére Moszkvába utazott. Búcsúz­tatására a Ferihegyi repülő­téren megjelent Keserű Já- liosné könnyűipari miniszter, dr. Gál Tivadar, a Miniszter- tanács titkárságának vezetője Ott volt V. J. Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagy­követe. Dimény Imre Moszkvába érkezett Vasárnap Kijevből Moszk­vába érkezett dr. Dimény Imre mezőgazdasági- és élel­mezésügyi miniszter, aki Dmitri.) Poljanszkijnak. az SZKB KB Politikai Bizott­sága tagjának, szovjet mező- gazdasági miniszternek a meghívására tesz látogatást B szovjet fővárosban. A magyar mezőgazdasági fs élelmezésügyi miniszter Moszkvában tárgyalásokat folytat a* Élelmiszeripari, a Te.) és Húsipari Miniszteri- arnban, az Állami Erdészeti Bizottság, valamint a Mikro­biológiai Főigazgatóság veze­tőivel. A magyar—szovjet műszaki-tudományos együtt­működés 25. évfordulója al­kalmából dr. Dimény Imre hazánk moszkvai nagykövet­ségén kiváló dolgozó kitünte­téseket adományoz szovjet mezőgazdasági dolgozóknak. Dr. Majoros Károly előadása Mezőtúron A műszaki napok kereté­ben tegnap este a mezőtúri művelődési központban dr. Majoros Károly, a megyei pártbizottság titkára A tu­dományos technikai forrada­lom és az ideológiai harc néhány kérdése címmel tar­tott előadást. Magyar—NDK baráti találkozó Karcagon Az NDK nemzeti ünnepe, az. első szocialista német ál­lam megalakulásának 25. év fordulója alkalmából tegnap magyar—NDK baráti talál­kozót rendezett Karcagon a Hazafias Népfront megy ei es . éWttJá*OfcZuJi II -.1'sin­városi bizottsága. A városi ifjúsági házban rendezett ünnepségen részt veit Mann- fred Arnold, az NDK buda­pesti nagykövetségének ke­reskedelmi attaséja. Jelen voltak Karcag város párt­ós tanácsi vezetői, a Hazafias Népfront megyei és városi képviselő. Az. ünnepség után megnyitották az NDK életét bemutató kiállítást. Magyar berendezések a boxbergi erőműben Erőmű berendezéseket indítottak útnak tegnao Ta­tabányáról a Német Demok­ratikus Köztársaságba. Az Országos Bánygépgyártó Vál­lalat budapesti és tatabányai üzemét bízták meg a Box- bergben ódüIő 2400 mega­wattos hőerőmű pemyevá- lasztó berendezéseinek az el­készítésével. A lengve! határ közelében egv hatalmas kül­színi bánya szenének haszno­sítására létesülő erőműóriás minden blokkjának a ió ha­tásfokú magyar gyártmányú berendezésekkel fogják maid vissza a tüzelés közijén ke­letkező pernyét A nagy teljesítményű pernyelevá- lasztók helyszíni szerelését magyar szakemberek irányít­ják. Rajtuk és a helyi szak­embereken kívül szovjet, lengyel, román munkások is dolgoznak az 1980-ig tarló hatalmas építkezésen. Megkezdődött az újságíró stúdió Tegnap este 17 órakor tar­tották meg Szolnokon a Ba­rátság klubban az újságíró stúdió II. évfolyamának tan­évnyitóiét. Barta László, a megyei pártbizottság titkára tartott előadást „A pártsaitó feladatai a XI. kongresszus előtt’ címmel. A színvonalas előadás után az idei tanév programúit ismerték meg a hallgatók. Konferencia az iparjogvédelemről Az iparjogvédelem Idősze­rű kérdéseiről háromnapos konferencia kezdődött * Technika Házában, ahol a népgazdaság fejlődését célzó találmányok, újítások jogi oltalmáról, bevezetésük gya­korlati módjáról tanácskozik több mint hatszáz szakember. A konferenciát dr. Szilbere- ky Jenő igazságügyi minisz­terhelyettes. a Magyar ipar­jogvédelmi Egyesület elnöke nyitotta meg. Nemzetközi korróziós hét Tegnap reggel az Európai Korróziós Szövetség közgyű­lésével kezdődött meg a Ma­gyar Tudományos Akadémi­án a korróziós hét ’14 ese­ményei. A közgyűlésen dr. Dévay János egyetemi tanár elnökletével különböző kér­déseket tárgyaltak meg Dr. Osztrovszky György, az Or­szágos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökhelyettese tar­tott előadást. A korrózióvé­delem irányz-tai Magyaror­szágon címmel. Százhúszezer tonnával több nyersvas Négyéves munka után.' befejezés előtt all a Dunai Vasmű 2-es kohójának teljes rekonstrukciója. Az ezer köbméteres natívkohóhoz módosították a kiszolgáló be­rendezéseket: három lég­ii evil öt új nagy teljesítmé­nyű turbóíúvót építettek, új gáztisztító berendezést he­lyeztek üzembe. A rekon­strukcióra több mint 250 millió forintot fordítottak. A korszerűsítéssel a duna­újvárosi nagykohó kapacitá­sát 35 százalékkal növelik, vagyis évi 120 ezer tonnával több nyersvasat gyárthatnak, Egy mondáiban — Viktor Szly epanov les Fjodorpv, a Szovjetunió kő­olajfeldolgozóipari és petrol­kémiai minisztere elutazott Budapestről. — Horn Dezső k^őz’ekedés- és postaügyi miniszterhelyet­tes vezetesével vasárnap ma­gyar postai küldöttség uta­zott Varsóba. — Bin dór József építés­ügyi és városfejlesztési mi­niszter vezetésével magyar építésügyi küldöttség utazott Moszkvába. ... ­___

Next

/
Oldalképek
Tartalom