Szolnok Megyei Néplap, 1974. január (25. évfolyam, 1-25. szám)

1974-01-03 / 1. szám

* Ima am 9 ff Újévi koszon to Eobonczi Pál rádió- és tele vízió beszéde A hagyományokhoz illően elbúcsúztáttuk az óévét, és köszöntöttük az újat. Az óesztendőnek búcsút mondva visszaemlékeztünk az eltelt 365 napra, és elgondolkodtunk, hogy mit is hoz számunkra éz az újabb 12 hónap! Mérleget készítettünk végzett munkánkról, hogy fel­készültebben láthassunk idei teendőinkhez. Az országos számvetést elkészítette és az új feladatokat kimunkálta pártunk Központi Bizottságának novemberi ta­nácskozása, valamint országgyűlésünk decemberi ülésszaka. A jól végzett munka tudatával nézhetünk vissza 1973-ra, amelynek során népünk a fizikai és szellemi munka minden te­rületén becsülettel helytállt. Jó eredménnyel zártuk ötéves ter­vünknek harmadik évét a nemzeti jövedelem, az ipari és a me­zőgazdasági termelés szintje, a munka termelékenységének ala­kulása meghaladja a tervezettet, és felülmúlja várakozásain­kat. Gazdasági eredményeink lehetővé tették az életszínvonal — elsősorban a nagyüzemi munkásság életszínvonala — gyor­sabb ütemű emelését, a lakásviszonyok javulását, az egészség- ügyi, szociális és kulturális ellátás bővülését. Népünk teljesítményei kiállják az összehasonlítást a fej­lettebb országokéval is. A szocialista országokból érkező ba­rátaink és a világ minden tájáról ide látogatók is tanúsítják ezt. Ez persze nem azt jelenti, hogy gondtalan az életünk. Az elmúlt évben is az ipar korszerűsítésének problémáival, az utóbbi évek legnagyobb aszályával, nagyarányú száj- és kö­römfájás által okozott kárral kellett megküzdenünk. Társa­dalmunk életét mégis a kiegyensúlyozottság és a biztonságér­zet jellemzi, nincsenek politikai kitérők és nem fenyeget ben­nünket a tőkés világgazdaság egészét megrázó pénzügyi- és energiaválság, az utói nem érhető áremelkedés és a nyomuk­ban járó munkanélküliség mind ijesztőbb réme. Számunkra nem volt ,,kiemelkedő, különleges” esztendő. Munkás hétköz­napok váltották egymást, a munka éve volt. M unkánknak köszönhetjük, hogy kedvezőek a feltéte­lek nemzetünk felemelkedését szolgáló terveink megvalósításához. Elmondhatjuk, hogy sikeresen munkálkodunk pártunk X. kongresszusa határozaténak vég­rehajtásán: a szocializmus magasabb szinten történő építésén. Lelkesítő, alkotó program ez munkásosztályunk, paraszt­ságunk. értelmiségünk, egész népünk számára. A nagyobb feladatokhoz, nagyobb erővel kell hozzálátnunk. Mindannyi- unk' közös erőfeszítésével elégíthetjük ki az egyén, a család, a kis és a nagy közösség igényeit. Továbbra is csak szorgal­mas munkával .érhetjük el. hogy az eddiginél több család jut­hasson lakáshoz, hogy könnyebb legyen a nagycsaládosok sorsa és a dolgozó nők helyzete, hogy gyermekeink élete mind tartalmasabb legyen. Azcri, hogy jobban boldoguljunk, gyű* mó’CsőZíeinuiik keli a szocialista demokráciában,• milliók te­vékeny részvételében, társadalmunk egyre erősödő szocialista jellegében rejlő lehetőségeket. Az óesztendőt búcsúztatva elmondhatjuk; 1973-ban is adva volt számunkra a legfontosabb, a teremtő, az alkotó "munkához szükséges béke. Megvalósul az a nagyszabású, vi­lágméretű békeprogram, amelyet a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXIV. kongresszusa dolgozott ki: előbbre jutot­tunk a két világrendszer kapcsolatainak rendezésében, a nem­zetközi helyzet alapvető normalizálásában. A Szovjetunió és a testvéri szocialista országok együttes erőfeszítése nyomán — a békés egymás mellett élés elve alapján — kezdenek kibon­takozni az európai biztonsági rendszer körvonalai. Az elmúlt esztendőt úgy fogja számontartani az emberi­ség, mint a békéért küzdő erők nagy győzelmeinek évét. Oly hosszú szenvedés, hősi küzdelem és pusztítás után a vietnami nép győzelmével, az amerikai csapatok kivonulásával véget ért Délkelet-A^siában a jelen történelem hosszú és véres há­borúja. És úgy tűnik, hogy egy újabb, nagyon súlyos, az egész világ békéjét fenyegető válság után, a Közel-Keleten is lehe'- tőség nyílt a békés rendezés előkészítésére. Szabjanak most gondolataink a világ azon tájaira, ahol a népeknek még tovább kell folytatniok küzdelmüket szabadsá­gukért, függetlenségükért. Köszöntjük az elnyomói ellen har­coló chilei népet. Köszöntjük a gyarmati elnyomás ellen har­coló szabadságharcosokat, köszöntjük az öt világrészben küz­dő haladó erőket. Nemcsak hisszük, hanem meg is vagyunk győződve, hogy a társadalmi haladás törvényszerű folyamatát feltartóztatni csak idelg-óráig lehet, megállítani pedig sohasem. Hazánk mindenkor cselekvőén kivette részét a szocialista közösség külpolitikai tevékenységéből, a békéért folyó harc­ból. Lehetőségeinkhez mérten, a jövőben is mindent megte­szünk a béke zálogának, a szocializmus erőinek tömörítésé­ért, egysegének megszilárdításáért. Hagyomány, hogy az új év első napja a jó kívánságoké. Magam is csatlakozom ehhez a jó szokáshoz. Szívből kívánom, hogy kísérje siker cs szerencse népünk minden jószándékú törekvését. K ívánom, hogy boldoguljon és szerétetté! gondoljon a szülőhazára minden becsületes, a haladást támoga­tó magyar, bárhova vetette is a sors. Külön szere­tettel és megbecsüléssel köszöntőm testvéreinket, a szocializ­must építő népeket. Boldog és békés új esztendőt kívánok önöknek, egész né­pünknek, minden barátunknak! Szomorú prognózisok az USA-ban Folytatódott az egyiptomi—iziaeli katonai tanácskozás Külpolitikái iudúsítAbai'kk a s, oldalon Nésry ni unk» he’yen Megszokott munkatempóban az év első napján Feladataik különbözőek. Termelés és szolgáltatás, ke­reskedelem és közlekedés. Egy helyre, egy újságcikkbe első napjan mindenütt történt az hozta ökot. hogy az év valami említésre méltó. A UI 3Í szolnoki gyárában A BVM-nél az esemény tulajdoniképpen 73 utolsó munkanapjához kötődik. De­cember 30-án írták alá azt az okmányt, melynek értel­mében a szolnoki gyárban megkétszerezik a födémpanel gyártását. Már az első ne­gyedévben beindul az új gyártósor. így a tavalyi 213 ezer négyzetméter helyett 400 ezer négyzetméter födémpa­nelt fognak az idén gyárta­ni. A gyár termelési és ár­bevételi terve az előző évit meghaladva mintegy 160 mil­lió forintra várható. Még egy jelentős változás: a tegnapi naptól a szolnoki gvár dolgozóinak jövedelem- növelésére nagyobb a lehe­tőség. A BVM-en belüli fe­szültségek kiegyenlítéseként január 1-tol a szolnoki gyár­ban közel 5 százalékkal emel­tek a. béralapot, A Centrum Áruházban A szolnoki Centrum Áru­házban bundát vásárolt az év első vásárlója. Ez még le­hetne véletlen, ha nem teg­nap kezdődött volna az áru­ház kéthetes farsangi bunda- vásár akciója. Bakfis és női panofix bundát lehet kapni az ára 3800-tól 7200 forintig. Különlegességnek számit a bakfis méretű nutriabunda, ez most országszerte ritka­ság. Az ára is elfogadható. 3800 forint. Árkedvezmény uevan nincs, de az áruház — a bunda ugyanis szabadáras termék — a legalsó árat ál­lapította meg. Még egy akció indult ma a Centrumban. — Amolyan sorsjáték vásárlóknak. Részt vehetnek benne mindazok, akik 500 forint felett, vásá­rolnak. az első díj 10 ezer forint értékű áru. 1 Colán 7. számú lállalatáitál A 7. sz. Volán Vállalatnál tegnap álltak először mun­kába azok a dogozók, akik korábban az ÉPSZER válla­lat gépkocsi vezetői voltak. A két vállalat még tavaly kö­tött szerződést, melynek ér­telmében az ÉPSZER vala- menyi szállttóeszközét a Vo­lánnak adta át. Ezzel együtt a Volán átvette a gépkocsi- vezetőket és a szerelőket is A tegnap munkába állt dol­gozókkal a vállalat vezetői elbeszélgettek, igyekeztek az átállást — zökkenőmentesse tenni. í Tiszántúli (puzszolgáitaiónal Rendes, megszokott mun­kanappal indult tegnap az év. A hibabéjelentések szá­ma az átiagot alig haladta meg, mégis több helyre kel­lett ki jn enniük a szerelők­nek. az azért volt. mert el­sején akadt néhány lakás, ahová nem tudtak bejutni. Az ünnepek alatt külön mű­szaki ügyelet vigyázott arra, hogy a hálózati hibákat azonnal ki tudják javítani. Szerencsére komolyabb üzem­zavar nem fordult elő sehol. Bár a szolnoki gázszolgál­tató már a múlt év végén ki kői tözöttl új telephelyére, az első munkanapot még mindig az elhelyezkedés gondjai jellemezték. Az új épületben, a November 7. fe­lüljárón túl. sokkal jobbak a dolgozók szociális és mun­kakörülményei, így ezek a gondok egy ben örömet is je­lentenek. Mint korábban már hírt adtunk róla, tegnap dél­előtt lezárták Szolnokon a József Attila utat, s ennek következtében a város közle­kedési rendje jelentősen meg­változott. A forgalom eltere­lése szinte Szolnok minden lakóját érinti, mint gépjár­művezetőt, kerékpárost, vagy az. autóbuszok, taxik utasat. Dr. Sarkadi Imre őrnagy’, a megyei rendőrkapitányság kö/Jekedctireiidcszetá osztá­lyának vezetője elmondta: az első néhány óra tapa&zta- 1;.w' • :t l/:, -. ifjúk. hogy ha le is lassult -valamelyest; a Város közlekedésének üteme, telentös fennakadás, forgal­mi dugó nem keletkezett. A fogatok, vontatók és kerék­párosok közlekedésének meg­könnyítése erdekeben az el­ső nap tapasztalatai alapján a Barátságaidon feloldják a vontatók és a fogatok for­galmának tilalmát a József Attila út sorompóig tartó szakaszán pedig közlekedhet­nek ismét a fogatok és a ke­rékpárosok. «Néhány újabb jelzőtábla elhelyezésével Pia: Fényes ünnep A tv képernyője előtt Bélyegsarok Az. ugrókötél A csokoládékatonn Úttörő-olimpia Egerben Újévi látogatók a laktanyában st'bb javítások várhatók, egé­szében azonban a kényszerű forgalomelterelés rendje be­vált. Kálmán Balázs és Serege István taxisofőrök az első néhány óra után megjegyez­ték: — Többen azzal gyanú­sítottak minket, hogy fölös­legesen „kócsikázlatni” akar­tuk utasainkat. Egyébként az új forgalmi rend sem ál­lítja megoldhatatlan fel­adatok elé az embert. így is lehet közlekedni, legfeljebb először vigyázni kell egy ki­csit, ßirges Béla buszsofőr; — Nehezebb lett a közlekedés. Az utasok közül sokan más­felé mentek, mint ahová akartak, mivel még nem is­merik ki magukat az uj vo­nalakon. Az 1-es vonalán a sorompó környéke a legne­hezebb szakasz. Déltől fél ötig minden fordulóban so­rompót kaptam. Nehezíti a dolgot, hogy’ sok gépkocsive­zető nem veszi figyelembe az új ..Elsóbbségadás kötele­ző” táblákat. Ez is főleg a sorompónál okoz gondot. íegiiap lejárták Szolnokon a Józ>cf Attila utat egyébként még további ki­l 1 lŐSlTÁSÖK — HÍREK TI DÓSITASÜtl — JHÍRKk Várkonyi Péter Kubába utazott Orlando Fundora, a Kubai Forradalmi Orientációs Bi­zottság elnöke, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának osztályveze­tője és Augustó Zlfnmer- mann a Perui Országos Tá­jékoztatási Hivatal elnökének meghívására- dr Várkonyi Peter államtitkár, a kor­mány Tajékoztatasi Hivata­lának elnöke Kubába, illet­ve Peruba utazott. Szolidaritási gyűlés Chilei szolidaritási gyűlés volt újév napján a SZOT rózsadombi üdülőjében; a hazánkban tartózkodó népes olasz vendégsereg, az Olasz Általános Munkásszövetség képviselői felemelték tilta­kozó szavukat a Chilében dühöngő fasiszta terror el­len. Nemzetközi méretűvé szélesedett az esemény, meri részt vettek a találkozón a Magyar Szolidaritási Bizott­ság chilei akcióbizottságanak képviselői és — szintén a magyar szakszervezetek, ven kodő — jugoszláv vendégek is. Ott volt a* összejövete­len Harmati Sándor, a Ma­gyar Szolidaritási Bizottság elnöke és Rostás István, a szolidaritási bizottságunk chilei akcióbizottságának el­nöke, valamint e bizottság chilei tagjai. Költözködés a ("öld alatt Január 1-re befejeződött a föld alatti költözködés Euró­pa legnagyobb bauxitbányá­jában. az elmúlt év szeptem­berében átadott Hátimba IH- ban. A gépekét, berendezé­seket a segédaknaból a köz­ponti aknához csoportosítot­ták, átállították a szállító- szalagukat is. Az 1974 es esztendő első munkanapján már a központi aknából hozzák felszínéé a bauxitot. A 300 méter mélységű szál­lítóakna berendezései két percenként 6 tonna bauxilot hoznak felszínre a föld mé­lyéből. A sikeres üzemi pró­bák és a költözködést kö->- vetően ebben az évben már 400 000 tonna bauxitot ad a Jubileum Komlón Tíz esztendővel ezelőtt, 1961. január másodikán lé­pett a termelőüzemek sorá­ba a magyar szénbányászai büszkesége, a komlói Zobák akna. Tegnap emlékeztek meg az üzemi élet e jelen- tös évfordulójáról, az ered­mény ékkel, küzdelmekkel teli évtizedről. A fejlődésre jellemző, hogy a kezdeti 900 tonna helyett ma már 2400 tonna szén kerül naponta a csillékbe. Az egy műszak­ra jutó teljesítmény 760 kilogrammal magasabb a kezdetinél. Míg tíz évvel ezelőtt egy tonna szenet 570 forintért termeltek ki, most ez a költség 220 forinttal alacsonyabb. ííóbákot méltán nevezik a jövő bányájának a mecseki szénmedencében. Erre ala­pot ad a geológusok kutatási eredménye. Míg az indulás évében a kitermelhető szén- készletet 62 millió tonnára becsülték, jelenleg 90 mil­lió tonnás szén vagyonnal számolnak. Egy mondatban ~ Tegnap a nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolán megkezdődött Szabolcs-Szat- már megye községi nép­frontvezetőinek háromnapos téli tanfolyama. — Megkezdte a 2 ezer va- gonos gabonasüo építését Marcaliban a Somogy me­gyei Állami Építőipari Vál­lalat. — Tegnap rcggei Győrött, az Aciy Endre lakótelepen új 200 személyes óvodát és $0 személyes bölcsödét ad­tak át. — Száztizmiilió forintos költséggel korszerűsítik és a tna ismert legmodernebb gé ­pekkel szerelik fél a fűrész­üzemet bentiben. L-• Elkészültek Szombat­hely új tanácsházának kivi­telezési tervei. — Január első napjaiban országszerte megkezdődtek a munkásőrök hagyományos. Ünnepélyes egységgyűléeei. *— Az új évben nagyará­nyú parképítések kezdődnek Báes-Kiskun megye váro­saiban, j ürgeként hazánkban, jartöz-/ Halmiba III.-v ./

Next

/
Oldalképek
Tartalom