Szolnok Megyei Néplap, 1974. január (25. évfolyam, 1-25. szám)

1974-01-03 / 1. szám

2 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1974. január 3. Kapán* a kudarcok éve Japán lapok szerint 1973 Tanaka ás kormánya számára „a fájdalom és az agonizáció” esztendeje volt. Okkal kesereg­nek még a hatalmon lévő liberális demokrata párt berkeiben is: a kormány politikáját ellenzők aránya egy év alatt tízről hatvan százalékra növekedett. Az új esztendő tehát borongós hangulatban köszöntött a szigetországra. Alighanem az útkeresés — még pontosabban a kiút keresése — késztette Ohira külügyminisztert pekingi lá­togatására. Pénteken és szombaton a japán diplomácia veze­tője Csou En-laj kínai kormányfővel és Csi Peng-fej külügy­miniszterrel folytatott, tárg 'válásokat. Tokióba pedig az idén magasrangú vendégeket várnak: Nixont és Pompidout, Brandt kancellárt, Csou En-lajt és Csi Peng-fejt, szovjet államférfiak látogatását is jelzi az idei ja­pán előjegyzési naptár. A magasszintű eszmecserékkel vélik Japán politikai és gazdasági tekintélyét megszilárdítani, mi­után az utóbbi hónapokban súlyos csorbát szenvedett. Erre utalnak az ellenzéki japán pártok — a kommunis­ták, a szocialisták, a Komeito és a demokratikus szocialista pári; — most közzétett újévi nyilatkozatai is. Az ellenzék vé­leménye szerint haladó koalíciós kormánynak kell felválta­nia a Tanaka-kabinetet, hogy eredményesen felvehessék a küzdelmet az inflációval szemben. A szocialisták úgy vélik: Japán a második világháború óta legsúlyosabb politikai és gazdasági válságának nehéz időszakát éli. Ilyen körülmények között kerül sor 1974 nyarán a felsőházi választásokra. Meg­figyelők hozzáfűzik: Tanaka és pártja a legutóbbi alsóházi választáskor rendkívül érzékeny veszteséget szenvedett, az el­lenzék pedig jelentős mértékben növelte mandátumainak szá­mát. A japán kommunisták elsősorban az USA-val folytatott katonai együttműködést kárhoztatják és nyomatékosan köve­telik az önálló japán külpolitika kialakítását. A liberális demokrata párt taktikája most valószínűleg a régi módszerrel az ellenzék megosztásával próbálkozik. Az sem kizárt, hogy Tanaka és társai netsán koalíciót ajánlanak fel a szocialistáknak és a demokratikus szocialista pártnak. Annál is inkább, mert a fő ellenségnek változatlanul a hala­dó politikáért következetesen síkra szálló Japán Kommunista Pártot tartják. A kudarcok éve után a liberális demokrata párt most megpróbálja rendezni sorait — a nyitány: nyitás Peking felé. Ohira útjához azonban még a japán kormánykörök sem fűz­nek vérmes reményeket. AlfamSrcmo Havannában A Prensa Latina hírügy­nökség jelentette, hogy Ku­bában tartózkodik Carlos Altamirán®, a chilei szocia­lista párt főtitkára, a fasisz­ta katonai junta feketelistá­jának egyik legkeresettebb személyisége. Altamirán® szerdán a díszemelvényről tekintette meg Havannában a katonai felvonulást, ame­lyet a kubai forradalom győzelmének 15 évfordulója tiszteletér® rendeztek. Riad® esi angol repülafereVen Maximális riadókészültsé­get rendeltek ei szerdán az összes angol repülőtéren, mi­után a Scotland Yard olyan értesülésekhez jutott hogy Palesztinái terroristák újabb kommandói érkeznek a szi­getországba. Minden arab útlevéllel érkező személyt fokozottan Jssreinek és te gyanúsan Viselkedik, meg­motozzák. .Mint már jelen­tettük, egy fegyveres férfi vasárnap este Londonban meggyilkolta az angliai cio­nista szervezet alelnökét. A merényletért a Palesztinái fel- szabadítási front vállalta s felelősséget. Titokzatos sóit©értekezlet A francia rendőrség köreiből szerzett értesülés sze­rint a Bordeaux közelében lévő Talenceban rábukkan­tak arra a villára, amelybe — mint már jelentettük — négy álarcos ember a múlt héten bekötött szemű újság­írókat szállított, hogy titkos sajtóértekezlet keretében számoljanak be a Carrero Blanco spanyol miniszterel­nök ellen végrehajtott merényletről. Baszk körök szerint ä francia rendőrség vasárnap őrizetbe vett hat Spanyolországból Franciaországba : menekült baszk személyt és Észak-Franciaországban kényszerlakhelyet jelölt ki számukra, noha semmiféle bizonyíték sincsen arra, hogy közük lett volna a mad­ridi merénylethez. s államosítások Venezuelában Rafael Caldera Venezuela köztársasági elnöke kedden újévi rádió- és televízióbe­szédében állást foglalt az or­szág alapvető iparágainak, köztük a kőolajiparnak mi­előbbi államosítása mellett. A külföldi, többségükben amerikai monopóliumok ve- aető szerepet játszanak Ve­nezuela kőolajiparában. A napi 3.4 millió barrel® ter­melésből 1.7 millió az FWe- sült Államokba. 800 ezer 'bar­rel pedig Kanadába kerüL Rafael Caldera végezetül bejelentette, hogy kormánya állami tulajdonba kívánja venni a televíziót, a tejipari üzemeket és egyes villamos- energiapiari vállalatokat is. !::: MINDENFELŐL MOSZKVA Hosszantartó súlyos beteg­ség után december 30-án, 74 éves korában elhunyt Konsz- tantyin Versinyin szovjet légi főmarsall. A haláláról szóló nekroló­got. Leonyid Brezsnyev, Nyi- kolaj Pcdgomij, Alekszej Ko­szigin, valamint más szovjet vezetők és magasrangú ka­tonai személyiségek írták alá. PÁRIZS- Franciaország nem mond­hat le nukleáris kísérleteinek folytatásáról — lementette ki Georges P'-moidou köztár­sasági elnök Harald Ander- sonnak, Ausztrália új párizsi nagykövetének a megbízóle­vél átvétele alkalmából mon­dott beszédében. Pompidou annak a remé­nyének adott hangot, hogy a nukleáris kísérletek folyta­tása nem vonja maga után a két ország közötti kapcsola­tok rosszabbodását. RAW \T <-;NDI A pakiszt4ni kormány ja­guár el=e1ei hatállyal álla­mosította az ország bankjait A rendelkezés nem vonatko­zik a Pakisztán bam működő idegen bankokra. Az államosításra kerülő bankoknak és a részvénye­seknek kártalanítást fizet­nek. SAN CLEMENTS Kissinger amerikai külügy­miniszter Washingtonban holnap fogadja Dajan izraeli hadügyminisztert — jelentet­ték be a San Clemente-i Fe­hér Házban. A szóvivő köz­lése szerint a két politikus az egyiptomi és az izraeli csapatok szétvál-sátrának kérdéséről tárgyal majd. PRÁGA Prágában szerdán meg­kezdték a szovjet segítséggel épülő metró első szakaszá­nak próbaüzemeltetését. A kísérletek azt mutatják. hogy a metró berendezései és rendszerei kifogástalanul mű­ködnek. A csehszlovák fővá­ros metrójának első szaka­szát május 9-én a felszaba­dulás évfordulóján helyezik ütembe. Szomorú prognózisok az USA-ban Maeskajajos hangulatban kezdődött az Egyesült Álla­mokban az újév első mun­kanapja: a benzinárak ismét emelkedtek — már senki sem tudja pontosan, hányad­szor az utóbbi hetekben — s a benzintelen ünnepna­pok után szerdán reggel hosszú sorokban várakoztak a kocsik feltöltésre az egy­re nagyobb végösszegeket mutató benzinkutak előtt. Á jelenlegi árak azonban ol­csónak tűnhetnek két hónap múlva: a kormány arra kész- szíti elő a közvéleményt, hogv március elejéig tovább bi 25 százalékos üzemanyag­drágulással kell számolnia. A viszonylagosan „derü­látó” U. S. News And World Report szakértői testületének előrejelzése csupán az ipari terme­lés nem egészen egy száza­lékos csökkenésével számol, de ennek alapján is azt jó­solja, hogy a munkanélküli­ség aránya a jelenlegi 4,7 százalékról 6,2 százalékra, vagyis 4,2 millióról 5,6 mil­lióra fog emelkedni. A nagykorporációk adózás utáni tiszta profilja 1973-ban 27 százalékkal emelkedett az előző évihez képest, 70 mil­liárd dollár évi tiszta nyere­séggel állítva be minden idők rekordját. Ugyanakkor az évi 5,6 százalékban meg­állapított béremelési plafon alatt tartott munkabérek nem tartottak lépést a fo­gyasztói árindex csaknem A benzinhiány miatt Hollandiában vasárnap — mint Is­meretes — tilos az autózás. Képünkön: egy várakozó lo­vasfogatot, stílszerűen egy parkoló-érához kötöttek Korláténak a fó^dgái fogyasztását Franciaországban kilenc százalékos évi emel­kedésével, vagyis végered­ményben az amerikai dolgo­zók reálbére 3,3 százalékkal csökkent az elmúlt év folya­mán. „Ha így végződött a múlt év az 1973. elejei rózsás jós­latok után, ugyan miben re­ménykedhet az átlagameri­kai 1974-ben a munkanél­küliség és az infláció gyor­suló ütemű növekedését elő­revetítő mostani prognózis alapján?” — tette fel a kér­dést újévi hangulatjelentésé- ben a CBS televízió munka­társa, A szokásos újévi politikai jóslatok Nixon elnöknek sem ígérnek könnyű eszten­dőt. Sőt, egyes tapasztalt fehérházi ■ riporterek már 51:49 százalékra ..adiák” an­nak esélyét, hogv jövő ilyen­kor — vagy sokkal hama­rább — már új lakója lesz a Fehér Háznak. A Time magazin újévi számának címlapján John Sirica szö­vetségi bírót választotta az „év emberének” a Water- gate-ügv nanfényrehozásá- ban betöltött „kimagasló szerepéért”. Leon Jawórski. « Vater- gate-vizsgálatot irányító kü­lönleges államügyész közöl­te, hogy a vizsgálat alatt ál­ló tucatnyi politikai-korrup­ciós bűnügyben „jelentős számú további vádemelés várható a fontosabb szerep­lők ellen” a következő két hónap folyamán. Tegnap hivatalosan közöl­ték. hogy Párizsban és 53 franciaországi megyében kor­látozzák a földgáz-fogyasz­tást. s 25 százalékkal csök­kentik az ipari célokra, va­lamint lakásfűtésre eddig rendelkezésre bocsátott gáz mennyiségét. A korlátozást az teszi szükségessé. ^ hogy ogve’őre tecbo’kaS okokbó' nem <5-1^07,k föH^áz Algé !*bó' m°' a fra- ";ák á'*al kész-tett ai gériai gá^-cseo-folvósítr üzem egyik fontos berende­zése meghibásodott, s annak kijavítása még több hetet vesz maid igénybe. Az átmeneti gáz-korláto­zásnál súlyosabb problémát ielent a kőolaj és az olajter­mékek árainak yárható eme­lésé. "A párizsi tőzsdén már az új esztendő első munkanap­ján megnyilvánult a várható •'azdasáei nehéz^^ek rn-at* rientk^ző idegesség: a rúd­s ínabb reivv-'^a^as^ffo4- ért el. a francia frank pozí­ciója nedig tovább gyengült a dollárhoz viszonyítva, Folytatódott az egyiptomi- izraeli katonai tanácskozás Közép-európai idő szerint 18 órakor a genfi Nemzetek Palotájában ism t összeültek az egyiptomi és az izraeli katonai szakértők, hogy har­madízben tanácskozzanak fegyveres erőik szétválasztá- eáróL Ezekben a napokban többször is megbeszélést folytatott a kö­zel-keleti békekonferenciáról Anvar Szadat elnök és külügy­minisztere: Iszmail FahmL Siovjet lap az izraeli váta'ztásokrél „A lényeg az, hogy Izrael milyen politikát folytat ez­után. Feltétlenül oda kell fi­gyelnie a nemzetközi közvé­lemény követeléseire, teljesí­tenie kell az ENSZ határo­zatait, mindenekelőtt a Biz­tonsági Tanács 1967. novem­ber 22-i ismert határozatát” — írja az Izvesztyija szerdal számában a lap Bejrúti tu­dósítója. A hétfői izraeli parlamenti választásokat kommentálva, a tudósító bejrúti lapokat idéz­ve rámutat: ..Izraelt megmé­telyezte a militarizmus rákos daganata”. Ez a társadalom Yiein ami Amerikai kémrepülőgépek 1973. december 31-én. két al­kalommal végeztek felderítő repüléseket a Vietnami De­mokratikus Köztársaság főbb tartománya és városa. így Hanoi és Haiphong fölött — közölte a VNA hírügynök­ség. A demokratikus Vietnam külügyminisztériuma kedden közzétett nyilatkozatában eré­lyesen elítélte az ország légi­gazdasági szférájában a leg- nyivánvalőbb. Ha Izrael la­kosságát az Egyesült Álla­mokéhoz hasonlítjuk, az * megdöbbentő kép tárul elénk, hogy az egy főre jutó hadikiadások aránya Izrael­ben körülbelül két és félszer magasabb az Egyesült Álla­mokénál. Jellemző —- folytatja a tu­dósító —, hogy mind a mun­káspárti koalíció, mind nedig a szélsőjobboldali Likud az ország hadigazdaságának fej­lesztéséért. vagyis a kalandor, területszerző politika folyta- • tásáért száll síkra, filfakoiés terének ismételt megsértését A dél-vietnami felek két­oldalú katonai vegyesbizott­ságának DIFK-tagozata a saigoni kormányzat katonai küldöttségéhez december 29- én és 31-én intézett jegyzé­keiben tiltakozott a tűzszü­netet sértő újabb cselekmé­nyek miatt, amelyeket sai­' goni csapatok követtek el a t)IFK ellenőrizte ölesetek ellen. Az új spanyol miniszterelnök esküié: ee Szerdán, tizenhárom nap­pal a Carrero Blanco spanyol miniszterelnök ellen elköve­tett bombamerénylet után. Madridban letette a hivatali esküt Carlos Arias, az újon­nan kinevezett miniszterel­nök. A 65 esztendős Arias az 1936—39-es polgárháború óta az első polgári miniszterel­nök. Carrero kormányában belügyminiszter volt. azt megelőzően pedig a bizton­sági szolgálat vezetője és Madrid polgármestere. Az új miniszterelnök hír szerint két napon belül be­jelenti az általa alakítandó kormány összetételét. A HAJDÚSÁGI IPARMŰVEK értesíti tisztelt vásáriéit, h®*y 1974. Január l-től a 706 típusú szuperautomata és a 707 típusú bio-szuperautomata mosógépek garanciális javítására rendelkezésére áll a GELKA országos erősáramú szervizhálózata és szerződéses partnerei. Továbbá a Hajdúsági Iparművek márkaszervizei: Borsod-AbaúrZemplén megyében a Miskolci Finommechanikai Javító Vállalat Heves megyében az UNIVERSAL Szerviz Ipari Szövetkezet, Eger Bárány- —<>«— a V'Mam-sipiri és Gépjavító Szövetkezet, Pécs Hajdúsági Iparművek Az egyiptomi kü'döttséget Taha El Magdub dandártá­bornok. az izraelit pedig Mordechai Gur vezérőrnagy’ vezeti. A tanácskozáson Ensio Siilasvuo tábornok, a Közel-Keleten állomásozó ENSZ-csapatok főparancs­noka elnököL

Next

/
Oldalképek
Tartalom