Szolnok Megyei Néplap, 1973. december (24. évfolyam, 281-305. szám)

1973-12-02 / 282. szám

1973. december 2. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 7 „Szép szóval oktasd, játszani is engedd.. Moldova György t Szekszárdi tanácskozások - 1973 A megyei könyvtár, a megyei KISZ bizottság és a Babits Mihály Művelődé­si Ház minden ősszel meg­hívja az Írószövetség gyer- I mek- és ifjúsági szakosztá­lyát .az időszerű gondok megvitatására. \ Az idei ősz egy szűkeb b réteg, a felnőtt ifjúság — pontosabb megfogalma­zással: az érettebb ifjúig es az -irodalom problemati­kájának megvitatására adott alkalmat. Óhatatlanul fölmerül, hogy mi is itt a kérdés? Mi sem természetesebb — látszólag —. mint hogy az érett ifjúság olvassa a ma­gyar és a világirodalom gazdag termését, 'melynek megismerésére a leghosz- szabb élet is rövidnek bizo­nyul. Minél előbb y^zdi annál jobb. Valójában a kérdés nem ilyen egyszerű. A mesét minden gyermek szereti. A gyermekregényt igen sok. A serdülő kor­ban azonban alább hagy ez a betűfaló szenvedély, jön­nek a serdülés adta bioló­giai és viselkedési zavarok leltűnik a képzelet hori- , zonrián. maid a valóságban is dekoncentráló hatásával a szerelem, előtérbe kerül a tecnika és a sport von­zása. mindezeken kívül pedig a viszonylag könnyű • általá­nos iskolát fölváltja a sok­kal terhelőbb középiskola. Előfordul, hogy még a kis­gyermekkortól fogva Iroda­lomra nevelt gyermek is el­fordul a szépirodalomtól — ha nem kifejezetten erre irá­nyul az érdeklődése —, akit pedig nem is így irányítot­tak. az többnyire nem is folytatja, amit alig kezdett. A nem nagyon jó képessé- gűeknéT — még ha |olvasók- nak nevelték is őket — be­áll a bőség zavara: belépnek a felnőttek könyvtáraiba és nem tudják, mihez nyúlja­nak. Leemelnek esetleg egy­két könyvet, számukra még nehezet a polcról, unalmas­nak vélik, s kedvüket vesz­tik. Ezt megakadályozandó, létesítenek ma már sok or­szágban külön könyvtári övezetet a tizennégy-tizen- nyolc évesek számára, ahol megtalálhatják a klasszikus és modem irodalom köny- nyebb, olvasmányosabb alko­tásait. s ezeken kívül a kor­osztály számára készült szép- irodalmi és ismeretterjesztő műveket. Nálunk ex a forma hiányzik, ezért is van, hogy annyi tizennégyéven felüli jár vissza illegálisan, a könyvtáros jóindulatára vagy a kisebb testvér olvasó­jegyére hivatkozva a gyer­mekkönyvtárba. De kevés a korosztálynak szánt iroda­lom is. Az előbb említett okok mellett az a tény is közrejátszik abban, hogv az általános iskola után olyan, rohamosan fogy a fiatal ol­vasók serege Hiányoznak az erősebb érzelmi töltésű regények, szintúgy a köny- nyű, izgalmas . útleírások, fantasztikus könyvek, Isme­retterjesztő munkák. Az írók közül többen szóltak arról, hogy a fiata­lok közül sokan úgy érzik, nincs cselekvési terük, vagy ha van, ez nem elég, mert hiányoznak a kohéziós erő­vel összetartó közösségek. A KISZ-központot képvise­lő Borbély Sándor és a Pártközpont üdvözletét ho­zó Baranyai Tibor az ifjú­sági törvény mutatkozó ha­tásáról beszélt. Illés Lajos, a Kozmosz sorozat, főszer­kesztője pedig a sorozat sokrétű, bőséges termésé­ről tájékoztatott. Végül a fiatalok legköz­vetlenebb ismerője. Varga Domokos szólt a vitához. (Nála több tapasztalattal kevés Író rendelkezhet, mert hét gyermekéből hat tartozik a vitában említett nemzedékhez, s a családi otthon nyitottsága révén a Hét gyermek hétszer hét barátja fordul meg a ház­ban: ez már „statisztikai mintavételnek” is megteszi.) Varga Domokos is az ifjúsági törvényre hivatko­zott: ha az üzemi párt- és szakszervezeti bizottságok­ban helyet adunk a fiata­loknak, helyet keli nekik adnunk az irodalomban is, amelyben nálunk magmere­vedés, elöregedés érezhető. Nemcsak az irodalom és a fiatai írók érdekeiről van itt szó, hanem az egész tár­sadalom igényéről: hírt kell kapnunk a fiatalokról és nekik is saját magukról. Mégpedig nemcsak halálos komolysággal, zord fen­séggel: engedjük őket ját­szani, nevetni. Olvasni is több kedvük lesz akkor. A szekszárdi tanácskozás egyetértő helyesléssel ért véget. Reméljük. művek sora bizonyítja majd. hagy nem volt hiábavaló. Bozóky Éva A kérdésekre válaszolni kell Kollányi Ágoston Kossuth-dtjas filmrendezőnek, a Magyar Népköztársaság kiváló művészének 60. születésnapé alkal­mából. művészi munkássága elismeréseként a Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa a Munka Érdemrend aranv fokozata (eltüntetést adományozta. Vele készült az alábbi interjú. Munkásságát méltató sza­vaknál szebben jellemzik a filmcímek: „Földből és fűz­ből”, „Az anyag szerkezete”, „Szőnyi István”, „Fizika Eí- dúrban”, „Örök megújulás”, „Virág és szekerce”, „Hob­bym a csillagos ég”™ — Tudomány és művé­szet egyenrangú társak al­kotói módszerében. Hogyan lehetséges ez? — A megvalósításban sem­miképpen sem egyenragúak. Én elsősorban tudományos kisfilmeket készítek. Am való igaz, számos képzőmű­vészről is készítettem port­réfilmet. Ennek igen prózai magyarázata van. Egy-egy tudományos filmre való fel­készülés komoly szellemi erőfeszítést igényel. Jólle­het, a filmek időtartama mindössze tizenöt perc, hosz- szú hónapok, nemegyszer évek munkája rejlik mögöt­tük. Két nehéz téma között, úgy is mondhatnám, kikap­csolódás számomra egy-egy művészi portréfilm rendezé­se. Természetesen, csak azokról a művészfekről ké­szítek filmet, akiknek élet­művét jól ismerem, akikről van személyes mondaniva­lóm. — Az egyetemen mate­matika fizika szakon végzett. Miért választotta hivatásá­nak a filmrendezést? — Ezt a kérdést már sok­szor feltették, és bevallóin, mindig nehezen tudok rá feleletet adni. Rendkívül szétszóródó volt az érdeklő­dési köröm. Ez sok esetben tragikus is lehet egy ember életében. Ügy hiszem, szá­momra a film megteremtet­te azt a lehetőséget, nogy ezt a sokfelé fordulást va­lamilyen egységbe lógjam, hasznosítsam. És mivel egy- egy szakterületen nem ren­delkezem annak a tudo­mányágnak a tökéletes is­meretével, összehangolom a magam kíváncsiságát az em­berek többségének termé­szetes érdeklődésével és Ty módon próbálok egy-egy té­máról közérthetően, mégis a lényeget megértve filmet ké­szíteni. — Hogyan választja ki témáit? — Valóban minden film születésének megvan a ma­ga külön története. Vannak •bujkáló témák, amelyek gon­dolatát évekig hordozom ma­gamban; vannak ötletek amelyek egyik napról a 'má­sikra születnek; és van, ami­kor külső körülmények, pél­dául a kor, amelyben élünk, tesz fel olyan kérdéseket, amelyekre válaszolni Kell. így született, többek között, a Hobbym a csillagos ég cí­mű tévéfilm. Az űrkutatás eredményei felkeltették az emberek érdeklődését a csil­lagászat iránt. Az országban több ezer amatőr csillagász él. Ezeknek az embereknek a tevékenységét ugyan csak hobbynak” neveztük, a tu­dás, a megismerés vágya több, mint amit ez a szó kifejez; ennek a nagyszerű­ségéről szerettem volna hírt adni. — A rövidfilmek készítői­nek kevésbé van olyan, lát­ványos sikerben részük, mint a játékfilmrendezőknek.. Nem érezte ezt méltánytalan­nak? — Nem. A rövidfilm és játékfilm két különböző mű­faj. Aki egyszer elkötelezte magát az előbbivel, az vál­lalta annak minden szépsé­gét. és, ha úgy tetszik hát­rányát is, de én azt nem nevezném hátránynak Nem­csak a magam, Ét vala­mennyi kollégám nevében mondhatom: számunkra so­hasem fontosak a Külső kö­rülmények; mindig csak a cél, hogy amit Kitűztünk magunk elé, azt sikerrel megvalósítsuk. I — Előfordult-e, hogy egy film révén tartósabb ..vi­szonyba” került valamilyen tudományággal? — Igen. A biológiával való ismerkedésem élményé több mint tíz esztendeig lekötött Minél többet Ismertem meg ennek a csodálatos mikro­világnak titkaiból, annál in­kább fokozódott oennem a vágy, hogy felfedezéseimet megismertessem az embe­rekkel. Számos kistilmet ké­szítettem erről a szakterü- letrőL •— A megtisztelő áV'tml di­jak mellett, melyek azok a rejtett örömök, amelyek a művész számára az elvég­zett munka jó érzését je­lentik? — A kisfilmek látszólag rövidéletűek. Am, ha leve­szik őket egy-egy mozi mű­soráról, elindulnak a ma­guk másik, hosszabb ltján. Kutúrházakban, gyári klu­bokban, munkásszállásokon vetítik őket; a tudományos filmek ma az ismeretterjesz­tésnek, más szóval, a nép­művelésnek nélkülözhetetlen segítőtársai. És eljutnak az országhatáron túlra is. Ti- tizenöt évvel ezelőtt ké­szült filmek szerepelnek még távoli országok mozi- illet­ve tévé műsoraiban. Önma­gában az a tény, hogy az igény, az érdeklődés ilyen hosszú időn keresztül meg­maradt — legszebb vissz­hangja munkámnak. És, kü­lön örömmel töli el, ha arra gondolok, hogy egy-egv tűm, tizenöt percig. Magyarorszá­got képviseli valahol a vi­lágban. László Hob» A sötétkék ruha N yár derekán gyakran vonultak át a téren ballagó középiskolá­sok: matrózblúzos lányok, ré­gimódi esernyővel, sötét ruhás fiúk mezítláb és cilinderben. Megjelenésük mosolyt váltott ki a Kiskörben álldogálókból, csak Sas De­zső, egy fiatal, de már nyomott kedvű és hallgatag férfi nézett utánuk tűnőd­ve. Kivárta, amíg megtárgyaljuk az érett­ségit, a nehéz egyetemi felvételiket, majd köhintett, jelezve, hogy ő szeretne be­szélni. — Ha jól számolom, most tizenkét éve érettségiztem. Tizenkét év7 nem nagy idő a világ életében, de meg kell mondanom, kedves uraim, én nem mezítláb mentem keresztül a városon, bár összesen egy pár cipőm volt, nem hat-hét, mint a mai fia­taloknak. Apám fuvaros volt. S. borsodi bányász- városban, de az emeléstől sérvet kapott, és nem szállhatott bakra többé. Már az is szép volt, hogy egyáltalán iskoPíba já­ratott, arra igazán nem tellett, hogy sötét ruhát csináltasson nekem az érettségire, a saját régi ünneplőjét adta ide a százöt­ven kilós ember. Mindegy, leérettségiztem, sőt az egye­temre is felvettek, F eljöttem Pestre, diákszállóban helyeztek el, háromszázötven forint ösztöndíjat kaptam, eb­ből százötvén lement a menzai ebédre vacsorára. Mulatságra nem tellett a maradék pénzből, a Dezső napot is úgy ünnepeltük, hogy egy üveg asztali fehérbe _ cukrot öntöttünk, és egy autószifonban szénsavat enged­tünk bele, így már ki lehetett nevezni pezsgőnek vagy legalábbis habzó bornak. De ha meggondoljuk, nem enni és inni jöttem fel Pestre, hanem tanulni. Ha vég­képp nem volt pénzem, még mindig ki­mehettem vagont pakolni a józsefvárosi pályaudvarra, reggel, mikor ideadták a százötven forintot, ránéztem a nagy, fe­kete dombokra, gondoltam: a szén utá­nam jött és megsegített. A bajok ott kezdődtek, mikor lányok után próbáltam járni. Épp a vizsgákat tettem- le az első egyetemi évem végén, mikor egyszer csak levelet kapok hazulról, azt írják, férjhez megy a húgom, menjek haza az esküvőre. Igen ám. de miben? Az égész falu lesaj­nálna és kiröhögne, ha meglátná rajtam az apám ruháját Beláttam: ez a nincstelenség így nem mehet tovább, elmentem a tanulmányi osztályra, kértem egy év tanulmányi ha­lasztást, hogy anyagilag összeszedhessem magam. Itt a tanulmányi osztályon dol­gozott egy jó ember: dr. Sidlik József, tanult mestersége szerint vasúti lakatos volt, a MÁV-nál valami szerencsétlenség­ben elvesztette a félkarját, kártérítést perelt, de nem bízott az ügyvédekben, in­kább ő maga tanulmányozta a paragrafu­sokat, úgy védte magát a bíróság előtt, a felszabadulás után pedig megszerezte a jogi diplomát. Sidlik elismerte, hogy nem tehetek másként, megadta a halasztást, de fi­gyelmeztetett, hogy nagyon vigyázzak, mert ha valaki egyszer félbeszakítja a tanulást, az a legritkább esetben szokott visszatérni az egyetemre. N in,cs mit szégyelleni, hirtelen nem találtam más állást, a vil­lamosvasúthoz kerültem kalauz­nak, ezemégyszáz-ezerötszáz fo­rintot kerestem, de akárhogy vi­gyáztam a pénzre, nem tudtam többet félrerakni belőle, mint négy-ötszáz forintot. Ezt kevesellettem, szabadnapjai­mon továbbra Is kijártam vagont kirak­ni, este meg nézegettem az egyetemi jegy­zeteket, egyszóval nem két, hanpm három végén égettem a gyertyát, ennek az lett az eredménye, hogy egyszer megszédül­tem, és egy éles kanyarban kizuhantam a kocsiból. Eltörtem a lábain, betegállo­mányba kerültem, hetvenöt százalékos táppénzzel, egy hónapig éltem így,- elment az összes megtakarított pénzem. Letelt az engedélyezett idő, jelentkez­nem kellett az egyetemen, még egy évet kértem Sidliktől. ö azt mondta, ne pró­bálkozzak tovább, jöjjek vissza most, ne törődjek azzal, hogy nincs sötét ruhám, éljek kenyéren és levesen, de tanuljak. Én azonban bíztam benne, hogy össze tu­dom szedni magam, addig könyörögtem, míg engedélyeztek még egy évet. M ost már nem sokat töprengtem, mentem a nagy pénz irányába, aláírtam a szerződést a 1. ~ nlói Béta-aknához föld alatti mun­kára. A toborzási jutalomból meg az első havi fizetésemből meg is vettem a sötétkék ruhát, gondol­tam: most már akár vissza is mehetnék Pestre, de akartam gyűjteni egy kis tarta­lékot. Jól kerestem, még azt is megenged­hettem magamnak, hogy havonta egy szombat este lemenjek a „Fekete Gyé­mántéba, később gyakrabban is udvarol- gattam, átjártunk a lánnyal Sikonda für­dőre szórakozni. Meg kell mondanom, akkor már alig nyúltam az egyetemi tan­könyvekhez, azzal vigasztaltam magam, ha visszakerülök az egyetemre, úgyis l.sa időm átnézni a régi anyagot. Ősz elején becsapott a bomba: megkap­tam a katonai behívómat. írtam Komlóra a szállás gondnokának, hogy vegye magához a szekrényből a kék ruhámat meg a takarékkönyvemet és vi­gyázzon rá. A gondnok visszaírt, hogy mi­lyen kék ruhát és milyen takarékkönyvet, mert a szekrényemet feltörték, nem ma­radt más benne, mint néhány piszkos zokni az alján. A katonaságnál eleinte számoltam az időt, hat vonást véstem a kanalam há­tára, a hetedikkel meg áthúztam, de ahogy megtelt a kanál nyele, mindegy lett azontúl. Én magam lepődtem meg a leg­jobban, mikor az egyik nyári nap átküld­ték a raktárba, hogy szereljek le. M ár csak a forma kedvéért men­tem vissza az egyetemre, id- lik doktor úgy nézett rám, mint a véres ingre, ha megvan mind a két karja, talán meg is -er. Megértem őt: vannak emberek, akiken akkor sem lehet segíteni, ha a jó­akaró beleszakad az erőlködésbe. Kép­zeljék el, kedves uraim, még c^/r--r el­intézte, hogy ősztől visszamehessek az egyetemre. A nyáron bent laktam a diákszállóban, utlvizsgára készülő diákok között, a leg­idősebb is fiatalabb volt nálam legalább három évvel. Próbáltam nézegetni a jegy­zeteik -*., de nem sokat értettem már belő­lük. A tanév elején aztán végképp rá­jöttem, hogy nincs már nekem fejem a tanuláshoz, előadások közben kibámul­tam az ablakon, és álmodoztam, az is elő­fordult, hogy elaludtam. Egy szép nap fogtam magam, és anélkül, hogy szóltam volna Sidliknek, megszöktem. * Hogy ne jussak túl messzire a széntől, elkerültem egv TÜKER telepre felügyelőnek. Magam is csodálkoztam, milyen gyor­san elfelejtettem az egyetemet. Teltek- múHak az évek, megnősültem. Spore.ás lányt vettem fel esésül. Végre is tavaly csi­náltattam egy sötétkék ruhát. V ittem hazafelé, még a karom sem moccan toltam, nehogy gyú­ródjon, de egyszer hirtelen eszembe jutott, voltaképpen ho­vá is fogom felvenni ezt a ru­hát. Apám-anyám már meg­halt, húgaim haragszanak rám, mert meg az esküvőjükre sem mentem el, barátaim nincsenek, feleségem pedig be nem tenné a lábát egy szórakozóhelyre. így hát be­került a szekrénybe, és ott lóg a oolyok- tól védő olajfacsokrok között. GACS1 MIHÁLY: FALUVÉG

Next

/
Oldalképek
Tartalom