Szolnok Megyei Néplap, 1973. december (24. évfolyam, 281-305. szám)

1973-12-02 / 282. szám

8 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1973 december t. ÜLPOLITIKH ÉRDEKEK ÉS ELLENTÉTEK A Tokióban nemrég lezaj- lott lapén és az ausztrál tár­gyalások eredményeit élén­ken kommentálják mind Ausztráliában, mind Japán­ban. Elhangzik időnként né­hány szkeptikus megjegyzés is. Ausztrália és Japán — a világ azonos földrajzi körze­tében elhelyezkedő két or­szág — nem véletlenül igyek­szik közösen megközelíteni a két ország előtt álló külső és belső problémák egész komplexumát. A nemzetközi légkör megváltozása, a fe­szültség enyhülése napirend­re tűzi annak szükségessé­gét. hogy e két állam módo­sítsa politikáját. Ami Auszt­ráliát illeti, ez a munkáspár­ti kormánynak az önálló külpolitikára irányuló törek­vésében jelentkezik. Japán üzleti körei pedig ama törek­szenek hoey részt vegyenek a szomszédos államokkal folytatott széles körű gazda­sági együttműködés kons­truktív megközelítésének ki­dolgozásában. Mint a tárgyalások bizo­nyították, egy sor éles és megoldatlan probléma áll fenn Ausztrália és Japán kö­zött á közvetlen gazdasági kapcsolatok szféráiéban. Is­meretes. hogy a gyorsan nö­vekvő japán iparnak nyers­anyagra van szüksége. Ugyan­akkor Ausztrália komoly mértékben függ a japán piac­tól. ahol egész exportjának mintegy harmadát helyezi ed. Az ausztrál ásványi és me­zőgazdasági nyersanyagok felhasználásának problé­mája. valamint az ausztráliai áruk japán részről történő felvásárlásának bővülése, vált a tárgyalások egyik leg­inkább vitatott kérdésévé. A problémán belül az el­lentétek különösen akkor váltak nyilvánvalóvá, amikor Whitlam ausztrál kormányfő — aki akkor Tokióban volt — hangoztatta, hogy Auszt­rália egy sor intézkedést ha­tározott el. melyeknek az a célja, hogy korlátozzák a külföldi, köztük a japán tőke behatolását a nemzetgazda­ságba. A japán fél a maga részéről továbbra is kitartott amellett, hogy Ausztráliának „nyitva kellene hagynia az ajtókat” a japán tőke előtt az ország nyer sany agta rtalé- kaínak felhasználása érdeké­ben. Ezt a követelést azon­ban az ausztrál delegáció el­vetette. A találkozó eredményeit összegező közleményben ezt a kérdést nyitva hagyták. Érmek eredménye hoav ki­tolódott az említett „barát­sági alapszerződés” aláírásá­nak prespektívája. Az ..alap- szerződés” — két fél vélemé­nye szerint — átfogná a ja­pán-ausztrál kapcsolatok területét N agyhatalmak az Indiai-óceánon A NAGYKITERJEDÉSC Indiai-óceán az utóbbi évek­ben jelentősége számottevően megnőtt és a világpolitika egyik fontos színterévé vált A Szuezi-csatiorna 1967 júni­usában történt lezárásával és Dél-Azsiában, elsősorban az indiai szu bkon ti nensen bekö­vetkezett változásokkal össze­függésben a nagyhatalmak érdeklődése növekvő mérték­ben Földünk harmadik leg­nagyobb vízterülete felé for­dult. A csaknem 74 millió négy­zetkilométer kiterjedésű In­diai-óceán több vonatkozás­ban különbözik az Atlanti­éi Csendes-óceántól. Minde­nekelőtt abban, hogy észa­kon, keleten és nyugaton nagyki tér led és ű szárazföld veszi körül és az beltenger jelleget kölcsönöz neki. Cél­szerű megközelítése nyugat­ról korábban a Szuezi-csa­tornán és a Vörös-tengeren, keletről pedig a Malaka-szo­rosan keresztül tölteni A Szuezi-csatoma lezáráséval azonban a nyugati útvonal jelentősen módosult és Euró­pa irányából a hajók a J6- reménység-fokának érinté­sével. az afrikai kon tines - megkerülésére kényszerül­nek. Mindez jelentős anyag- és időveszteséget leimt kü­lönösen ha figyelembe vész- szűk, hogy a Perzsa (Arab)- öböTből származó ólai is ezen az útvonalon jut el Nyugat- Európéba. HASONLÓ HELYZET áll­na elő a keleti útvonalon, a Malaka-szoros lezárásával. A hajók ebben az esetben biztonságosan csak Ausztrá­lia megkerülésével érhetnék él az Indiai-óceán vizeit il­letve Ázsia déli partjait Hogy ez mit jelent annak jellemzéséhez csupán annyit: jelenleg havonta 1700 kü­lönféle nemzetiségű hajó ha­lad keresztül a szoroson, köz­tük a Japán kőolajszükség­letének mintegy kilenctizedét szállító tankhajók. Japán szakemberek nemrég kijelen­tették, hogy a Malaka-szoros lezárása eseten a szigetország gazdasága a Perzsa (Arab)- 1 öbölből származó kőolaj ki­esés miatt 45 napon belül összeomlana. Rendkívül fontos az indiai- óceáni hajóút a Szovjetunió számára is. A hatalmas kiter­jedésű ország európai és tá­vol-keleti részét összekötő kereskedelmi hajózás egyik fő útvonala itt halad keresz­tül és a Szovjetunió számára alapvető fontosságú ezen a részen a hajózás zavartalan­ságának biztosítása. Gazdasági megfontolásokon túl azonban — a rakéták és a? űrhajózás korában — az Indiai-óceán katonai jelen­tősége is megnőtt. Nagykiter- jedésű térsége, egyes pont­jainak a kereskedelmi hajó- utaktól való távolsága kitűnő lehetőséget nyújt kilövőbe- rendezések telepítésére, vagy rakéták indítására alkalmas hadihajók manőverezésére. Nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy a nyugati hatal­mak a hatvanas évek köze­pétől igyekeztek jelenlétüket növelni és biztosítani az In­diai-óceán térségében. Az ez­zel összefüggő elképzelések valóraváltásában igen fontos szerepet kaptak az Indiai- óceánban levő brit szigetek: Chagos Seychelles, Aldabra, Farquhar és Des Roches. 1965 novemberében ezeket — Brit Indiai-óceáni Terület néven — gyarmati közigaz­gatás alá helyezték, majd a közlő központot, egy üzem- anyagraktárt és 200—300 'fő befogadására alkalmas el­szállásolási körletét lehet lé­tesítem.” A Perzsa (Arab)- öbölben levő Bahrein szige­tén, valamint a Szri Lanka területén kiépített támasz­ponton kívül tehát egy újabb amerikai bázis jelent meg az Indiai-óceán közepén. Nagy-Britannla is megvál­toztatta korábbi álláspontját. Az 1967 végén meghirdeteti politikát, amely szerint visz- szavonják az angol csapato­kat a Szueztől keletre f^kvő területekről és felszámolják a térségben levő brit támasz­pontokat — az 1970-ben ha­talomra jutott konzervatív Heath-kabinet felülvizsgál­ta. Ennek nyomán megújí­totta egyik szerződését Dél- Airikával, amely lehetővé teszi, hogy az angol flotta Az Indiai-óceán térképe * központi feíkvésű Chagoshoz tartozó Diego Garcia szige­tén, az Egyesült Államokkal közösen, légi és haditengeré­szeti támaszpont építéséhez kezdtek. kikössön a Fokváros közelé­ben kiépített haditengeré­szeti támaszponton, majd to­vábbhaladjon az Indiai-óce­án felé. JELLEMZŐ, AHOGY az amerikai katonai szakértők a támaszpont jelentőségét meghatározták: „Diego Gar­cia, bár fejletlen, időjárási viszonyai is kedvezőtlenek, mégis számos politikai és földrajza előny birtokosa. Benszülött lakossága gyakor­latilag nincs (magán a szi­getcsoporton mintegy 900 ember él), ezért a benszülöt- tekkel összefüggésben a kül­földi támaszpontok létesíté­sével járó problémák nem merülnek fel. Diego Garcia horgonyzóhelynek alkalmas területe csaknem 16 kilomé­ter hosszú, 11 kilométer szé­les és átlagos mélysége 24 méter. Szárazföldi területén egy felszállópályát, egy hír­KINA IS KIFEJEZTE ér­deklődését a térség iránt Legalábbis erre enged kö­vetkeztetni a Hszincsiangtól Himaláján keresztül kiépített út, amely a pakisztáni Ka­rachi kikötőjénél ér véget Ezzel a kínaiak közvetlen szárazföldi összeköttetést te­remtettek az óceáni partvi­dékkel. E vázlatos képből is kitű­nik, milyen sokféle érdek ütközik az Indiai-óceán tér; ségében. Földünknek e poli­tikai és katonai szempontból jelentős területe feltehetően még hosszú időn keresztül szerepel maid különféle tö­rekvések központjában. Tolnay László ; - . oá Városok északon Tyumeny adja 1975- ben a Szovjetunióban felszínre hozandó kő­olaj több mint negye­dét. a földgáznak pe­dig egyhatodát. A jö­vőben elsősorban a szibériai szénhidro­gén-mezők kiakná­zásával gyorsul e fon­tos fűtő-, és nyers­anyagok termelése. Természeti adottságait te­kintve Tyumeny , sajátos te­rület. fgagy részét, csaknem telét mocsarak foglalják el. Télen —40. —50 fok hideg van, nyáron fojtogató a hő­ség. A terület északj részén tíz évvel ezelőtt egyetlen város sem volt, az egyetlen útvo­nal — a folyó. Azt tartották, hogy ez a vidék nem nagyor, alkalmas emberi életre. Épül a Szovjetunió le°n tgyobb hőerőműve Azóta sokminden megvál­tozott. E változások nemcsak a vidék gazdagságát, hanem életét, s az emberek életmód­ját is érintették... Idén például 250 millió ru­belt irányoztak elő az 50 ezer lakosú Szurgut beruházásai­ra. Itt épül a Szovjetunió egyik legnagyobb hőerőmű­ve. amelyet a közelben lévő, kőolajat kísérő gázok táp­lálnak majd. 25 millió ru­belt fordítanak a folyami kikötő építésére. Szurgutban és környékén 230 kilométer hosszú az asz­faltozott út, a városban 8 középiskolában tanítanak, s ott működik a tyumenyi mű­szaki főiskola kihelyezett ta­gozata. Jövőre adiák át a második. 250 személyes kór­házat. A másik északi város — Nyeftyejuganszk. Ma töbl mint 35 ezer embernek ad otthont. Hat év alatt töbl mint 280 ezer négyzetmétei lakóterület épült. A Tyumenybe érkezőket nemcsak az építkezések mé­retei lepik meg. Az emberek mintha csak vitába akarná­nak Szállni a mostoha ter­mészettel. valamiféle poézis- sei alakítják ki a város arcu­latát és hangulatát Gyorsan növekszenek ét sajátosan fejlődnek a Tyu- menvi-terület városai. Álta­lános fejlesztési tervükéi moszkvai és leningrádi ter­vező intézetekben dolgozták ki. Ez a városépítkezési fo­lyamat egyébként nemcsak a Tyumenyi-területre jellem­ző. 1959 óia több mint 250 szovjet várost létesítettek. Óriási természeti kincs tartalékok A Szovjetunióban a város­építés szorosan összefügg a termelőerők telepítésével. Ma az európai országrészen és az Uraiban él a lakosság mintegy háromnegyede. Ott koncentrálódik az ipari és a mezőgazdasági termelés zö­me. A keleti részeken, ahoil jóval kevesebb ember lakik, óriási természeti kincsek rej­lenek, olaj. földgáz, energeti­kai és ásványi nyersanyag- forráisok, erdők, víztartalékok találhatók. Ez az oka annak, hogy a Szovjetunióban a termelőerők 1980-ig. ső* to­vább szóló fejlesztési terve Szibéria, a Távol-Kelet, Ka­zahsztán és Közép-Ázsia gyorsütemű fejlesztését irá­nyozza elő. Óriási méretű városépíté­szet kíséretében valósul meg az ipar áttelepedése a keleti országrészbe. A távlati prog­nózisok objektuma nem egy- egy város, hanem lakott te­lepülések hálózata. A Szov­jetunió városainak távlati fejlesztését ma, de mésin- kább a jövőben területi ter­vezés alapján valósítják meg. Ez az elv érvényesül a Tyumenyi-területen is. De itt a messzi északon az élet sajátos problémákat vet fel. Erről a területi párt­bizottság első titkára. Borisz Scserbin a következőket mondta: — Az foglalkoztat bennün­ket. hogy milyen legyen az olaj- és főldgázbánvászok városa. A vélemények elté­rőek. Egy dolog azonban vi­lágos: nem tudunk minden ólajmezőre kényelmes, össz­komfortos lakótelepet építeni. Nagy városokat kell terem­tenünk, ahol kényelmes az életi A Szamotlor-i lelőhely közelében épül például a 150—200 ezer lakosúra terve­zett Nvizsnyevartorszk váro­sa. Dehát ebben a térségben nem a szamotlori az egyetlen nagy lelőhely, a geológusok a közelben egy sor nagyho­zamú szénhidrogénmezőt tár­tak fel. Igv lehet. * hogy a város tovább növekszik. A világ egyik legnagyobb kőolajszállító tartályhajója a japán Nissekl Marii, útban a Ferna (Arab)-öböl felé Újabb városok épülnek A föld gázki termelők bázisa Nádim lesz. innen indulnak majd a Sarkkörön-tűb lelő­helyek kiaknázására. Az itteni körülmények' kö­zött a legmegfelelőbbnek a ..nagyváltásos” műszakok tűnnek. Az olajbányászok családja a minden kényel­met biztosító városokban é! majd. Az apák pedig 2—3 hétre távoznak a kutak köze­lében Lévő ideiglenes tele­sekre. ahol minden feltételt biztosítanak a pihenéshez. A váltá* után pedig várja őket otthon a városban a család. Különben megismétlőd­hetne a Kanada északi részén létesült több város sorsa, ahol kimerültek a lelőhelyek, s az embereknek nem volt mi­ért ott maradniok, elmentek hát más városokba. Így ke­letkeztek a „kísértet-váro- sok”. Más dolog az ideiglenes lakótelep. Kiaknázták a le­lőhelyet. tovább mennek, s csak azt viszik magukkal, ami valami értéket kénvisel. Ilyen ma a szovjet-Észak. A nem is távoli jövőben azonban újabb városok je­lennek meg amelyeket par­kok, kertek védelmeznek á környezettől. A termálvize­ket felhasználják kommuná­lis célokra, alkalmazni fogják a napenergiát, szabályozott mikroklímát és a haladás vívmányait ■ J’ Nyikolaj Hif ajkuk» j

Next

/
Oldalképek
Tartalom