Szolnok Megyei Néplap, 1973. november (24. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-25 / 276. szám

4 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1973. november 25. PÓDIUM A Duna két partján A ko’opi kincs Az Alföld Hévize lehet A színpadon szerény, de kifejező díszlet jelzi, hop.y a Duna partján vagyunk. Egy víz fölé hajló vaskorlát. egv ligeti pad. két kikötő tuskó Pestet a pesti rakpartot idézi, egy halvány gázlámpa Budát s hogy gyorsan ki­egyezzünk. tekintetünk az egyesített Budapest címerére siklik. A fővárosban va­gyunk. Pénteken este a megyei művelődési központban a Pódium — ezúttal a szokott­nál is népesebb — közönsé­ge a Budapest Irodalmi Színpad művészeinek műso­rán, a centenáriumát ün­neplő fővárosnak tisztelgett. A Mesterházi Lajos izgal­mas, gondolatgazdag esz- széiére épített előadás egy­részt történelmi áttekintés, másrészt költői. írói elmél­kedés. együtt gondolkodás volt a város múltiáról, jele­néről, embereiről, forradal­mi kultúrtörténeti szerepé­ről. A magyar irodalom kivá­lóságainak egy-egy alkotása vers- és prózarészlete — Bornemissza Pétertől Juhász í'erencig — teszi élménysze­rűvé a művészi képalkotást mindannyiunk városáról. A műsor célja itt Szolnokon az volt hogy a fővároshoz, a vidékiek művészettől moti­válva érzelmileg is közelebb kerüljenek. Ezt példázza az is, hogy előttünk már Pécs, Komló* Hódmezővásárhely, Tata közönsége is láthatta a produkciót S hogy az estén ess as ér- Belml közelség szinte csak néhány kivétele* pillanatban nem végső, tartós érzésként született meg, nem az igé­nyesen szerkesztett műsor hibája. Mesterházi gondolatai el­vesznek az időnként modo­rt«, okoskodó hanghordozá- sú előadásmódban. Külön csalódás volt a jól ismert Dőry Virág és Lőte Attila fáradt játéka. Gobbi Hilda József Attila A város pere­mén című versével felforró­sodott drámai atmoszférát teremtett A Bozóky István rendezte műsorban fellépett még Géczy Dorottya. Gor­don Zsuzsa. Gunda György es Verdes Tamás. Végül is egy szép. de ne­hezen összeálló pesti moza­ikkal lepte meg a közönsé­get az együttes. i L Zs. „A Szent Gellért rádiumos gyógy iszapot a Szolnok me­gyei Kolop nagy kiterjedésű, vulkanikus eredetű iszapterü­letein bányásszák, ahol 10—15 méter mélységben, vastag, teljesen egynemű szalonnás rétegben fordul elő, kénes ásvá­nyi források felett... Hess professzor, a wieni „Institui für Radiumforschung” igazgatója szerint tíz tonnánként 4,1 mil­ligramm rádiumelemet tartalmaz, tehát oly mennyiséget, Aielynek sugárzáson alapuló gyógyhatása igen tekintélyes”. (Egy 1929-ben megjelent ismeretterjesztő kiadványból.) A világhírű iszap / — A felszabadulás előtt inesze földön híres kádas­fürdő volt Kolopon — mond­ja Csajbók András tiszasülyi párttitkár. — Ásott kútból vet­ték a vizet, közvetlenül az iszapról. Főleg reumás betegek jöttek, és sokan gyógyultan távoztak. Kicsi, „válogatott” közönség volt. Nem enged­tek t>e „akárkit” még akkor sem. ha a magas költségeket meg tudta volna fizetni. Már akkor is bányásztak iszapot. Egy részét helyben használták fel, a többit el­vitték az ország különböző gyógyfürdődbe. Az orvosok már a huszas években elismerő bizonyít­ványok sorát állították ki a kolopi gyógyiszapról. „ ... egyike a világ legbe­csesebb gyógyfaktorainak, amennyiben nemcsak hatal­mas ^manációja van, hanem a legkiválóbb szakemberek vizsgálatai szerint annyi rá­diumot tartalmaz, hogy rá­diumnyerés céljából is gon­dolni lehetne reá, ha ennek legyőzhetetlen technikai aka­dályai nem lennének. Kezde­A fővárosba szállítják A második világháború idején több napos csata dúlt ezen a területen. Elpusztul­tak az épületek, a kutak, el­pusztult minden. Csak a kis erdő maradt meg, ami nyá­ron enyhítette a fátlan sülyi határ forróságát. Az újjáépítés gondolata a felszabadulás után azonnal foglalkoztatni kezdte a hely­belieket. de nem volt pénz. Egy angol cég 1948-ban fel- falajánlotta, hogy tízévi bérletért felépíti Kolopfür- dőt, de a vállaiikaaásből nem lett semmi. Szürke és vigasztalan a sülyi határ. Szemerkél az eső, az útmenti fák kopasz ágairól hideg cseppek hulla­nak a nyakunkba. A Volga nekivág az alapjáig felforga­tott kolopi útnak, de pár méter után „megül” egy mély pocsolyában, s csak nehe­zen tud kivergődni az asz­faltozott 'útra. Tiszasülytől csupán néhány kilométer az út Kolopfürdőig, de mégis messze, mert a hajdani kes­keny bekötőút ma használha­tatlan. Űj korában is gyenge tés övezi a gödröket. A kerí­tésen belül széles vascső he­ver. azt engedik le, s belőle merítik az iszapot. Mindeh­hez egy körben járó ló szol­gáltatja az „energiát”. Most minden elhagyatott, mozdu­latlan. Ember sehol. Zöídes- szürke iszaphalom hever a kerítés sarkában, veri az eső. A Fővárosi Fürdőigazgató­ság használja a területet, körülbelül harminc hektár van a kezelésében. Kissé tá­volabb, az erdő szélén ma­gányos ház áll. A terület gondnoka, felügyelője lakik benne. Remetének való fog­lalatosság hiszen ősztől ta- viaszig csak akkor lát em­bert, ha bemegy Tiszasülyre. A község kész a munkára — A lakosság a jelölőgyű­léseken is kérte, hogy „csi­náljunk valamit” Koloppal — mondja a párttitkár. — Az államig gazdaság, a két tsz. a tanács, a pártbizott­ság egyet is ért a javaslat­tal, de ez a kis község ön­magában nem tud megbir­kózni a feladattal. Kértünk segítséget mindenhonnan, hiszen út kellene, épületek kellenének. Meghívtuk a Fővárosi Fürdőigazgatóság képviselőit, helyszíni szemlét tartottunk. Megkerestük a járási, megyei szerveket, a Víz- és Csatornaművek Vál­lalatot, még a parlamentben is hangzott el interpelláció ebben az ügyben. Gyakorla­tilag szinte semmi nem tör­tént Maradt az iszap kiter­melése és Budapestre szállí­tása. Ott főleg a Gellért für­dőben használják. Bár bíz­tatást keveset kaptunk, mindent megteszünk, hogy a kolopi fürdő ügye ne merül­jön végleg feledésbe. Ha a következő ötéves tervben kapnánk támogatást a me­gyei tanácstól, meg lehetne kezdeni a munkát. Az álla­mi gazdaság, a tsz-ek. az ÁFÉSZ és az egész lakosság részt vállalna belőle. Nem a levegőbe beszélek, hiszen tavaly a kétezer lakosnál többet számláló községek között elsők lettünk az el­végzett társadalmi munka értékét tekintve. A kolopi fürdő felépítése olyan cél, amely megsokszorozná la­kosságunk vállalkozókedvét tf Hosszú és mostanáig reménytelennek látszó küzdelmet vívtak a tiszasülyiek a kolopi fürdő féltámasztásáért Most talán megváltozik a helyzet Nem a kincstári optimizmus, ha­nem a tények számbavétele íratja ezt velem. Felépült a Ti­sza II.. alig tizenhét kilométerre Tiszasülytől. A kialakuló üdülőkörzethez Kolopfürdő még szinte szervesen csatlako­zik. Megkezdődött a környék útjainak felújítása, ezzel köze­lebb kerül a közlekedés ütőeredhez. Ha a kialakuló víztároló az Alföld Balatonja lesz, Kolopfürdő méltán pályázhat arra, hogy az Alföld Hévize legyen. Bistey András ményezésemre a budapesti klinikákon végzett gyógyítá­si kísérletek mind a legki- elégítőbb eredménnyel vé­geztettek.” (Dr. Vámossy Zoltán egészségügyi főtaná­csos, a gyógysaertan ny. ren­des tanára a budapesti egye­temen, az Országos Balneo- lógus Egyesület elnöke.) „A kolopi iszapot már a háború (az első világháború; szerk. megj.) előtt, mint a III. számú Belgyógyászati Klinika tanársegéde és a klinika phisykotherápiás in­tézetének vezetője használ­tattam betegeimmel... A ko­lopi iszap a legteljesebb mértékben megfelel mindan­nak, amit egy jó iszaptól kí­vánunk.” (Dr. Benczúr Gyu­la e. ü. főtanácsos, .egyete­mi ny. tanár, a Szt. Gellért — gyógyfürdő és szálló ve­zető főorvosa.) „A budapesti székesfővá­rosi Széchenyi-gyógyfürdő- ben a Szent Gellért kolopi rádiumos gyógyiszappad él­ért eredményeink oly kivá­lóak, hogy főorvosunk taná­csára évek óta kizárólag ezt alkalmazzuk.” (Zombary igazgató) makadámút volt, könnyű fogatok, legfeljebb személy­autók jártak rajta. Az iszap- szállító teherautók kerekei azonban mély árkokat vág­tak bele, a legkisebb eső utón inkább csatornának látszik. Az állami gazdaság terepjárója, amelyen végül kijutottunk Kolopfürdőre. a rés út mellett, a puszta földön haladt. Sok látni valót nem tarto­gat Kolopfürdő a nagyritkán idevetődőknek. Igaz, több­nyire csak az iszapot bányá­szó és szállító munkások jönnek ide, ősztől még ők sem, mert leáll az iszapki- tanmelés. Alacsony drótkerí­Csokonai és az „egri név** A kétszáz éve született Csokonai tiszteletére adta elő a televízió a költő Dorottya című alkotását, A darab egyik főszereplője, Dorottya a következő mondatokkal tüzeli ellenállásra női tár­sait: Kik állottak bele a leány seregbe, Kik voltak vezéri az ama­zonoknak, S örök egri nevet kik nyertek magoknak. Hogyan kerül az epri jel­ző a versbe, s vajon eredeti szótári értékűek-e az egri és a név hangsorok, vagy jel­képesen valami mást, vala­mi többet fejeznek ki. Hogy a két szó többet jelent mint a szavak eredeti jelentés- tartalma, különösen kitűnik, ha a következő szólásokban figyeljük meg az egri név jelzős szerkezet nyelvi sze­repét: Felütötte az egri ne­vet, elnyerte az egri nevet, kivívta az egri nevet. Csokonai gyakran szövi bele verseibe szólásunkat. A Diétái Magyar Múzsában a következő változatot építi bele a vers szövegébe: Mennyi sok ellenség via­dalján, Hány hadi tűzbe Nyertek egri nevet. A Tempeföiben „domine Csikorgó poeta” szájába ad­ja Csokonai a szólást: Menjen kend a nemes ga­vallérok közé, Kinyér egri nevet, akkor lássuk, valé. Csokonai egy újra felfede­zett mulatságos versezetében is szerepet kapott az ország­szerte híres mondás: Hazajöttem, ittam rá kard- szagi Egrit, Hogy illy figurásán nyer­tem el az egrit. Miért él oly gyakran Cso­konai . az idézett szólások­kal? Elsősorban azért, mert ezek a nyelvi formák na­gyon szemléletesen és hatá­sosan fejezik ki a következő el vontabb fogalmi tartalmat: hős, vitéz, bátor, kitartó, be­csületet szerez magának, de­rék, helytálló stb, stb. Cso­konai verseiben is a jó a derék a vitéz, bátor, a hős szavak jelentése ebben az egyetlen szóban sűrűsödik: egri. Mivel az „egri név” jelző? szerkezet a az elnyerte dz egri nevet szólás használati értéke, kifejező ereje nem minden televízió néző szá­mára volt világos, ezért szóltunk rövid cikkünkben arról, milyen átvitt jelentést tartalmat és hangulati érté­ket képvisel az idézett szó­lás Csokonai verseiben. A szólás különben önmagában is utal eredetének hátteré­re. Az egri hősök valóban fegyverrel, hősi küzdelemben vívták ki, nyerték el az egri nevet, s ez a nyelvi for­ma azóta ezekkel a rokon­értelmű szavakkal egyenlő értékű jelentést hordoz: emberül viselkedik, nagy tetteket visz véghez, híres, elhiresedett, bátor, hós és mindenkor és mindenben helytálló. Dr. Bakos József í Felnőtteknek Új általános iskola a Dunai Vasműben A Dunai Vasműben saját erőből négy tanterme* isko­la épült- Az üzemi gond­nokság korábbi épületét ala­kították át erre a célra. A iol felszerelt tantermekben megkezdődött az oktatás: a vasmű kétszázharminc­négv dolgozója tanul heten­ként kétszer. A vasmű munkaidő ked­vezménnyel is segíti ál tál ár nos iskolával még nem ren­delkező dolgozóinak tanulár sát. Az utóbbi tizennégy év­ben egyébkén a Dunai Vas­mű ezerötszáz dolgozója sze­rezte meg a dolgozók álta­lános iskolájában a nyolc általános iskolai végzettsé­get. > Aki a világot szereti Film m VIT-rőI A berlini Kosmos Film­színházban ünnepélyesen bemutatták a Berlinben az idén nyáron tartott X. Vi­lágifjúsági Találkozóról ké­szített. „Aki a világot szere­ti” című filmet. A mintegy 40 perces színes filmet a Lipcsében a tegnap kezdő­dött dokumentációs és rö- vidfilm-héten is bemutatták. Janurártól az NDK-beli mo­zik is műsorra tűzik a fesz­tiválról készült színes film­beszámolót »ooooooooooooooo&oooooooooooaoocxxxioiMoocxxioooooooooooooooixioacxxyxio^ Beszélik hogy • • • A bor újra szalonképes Nem merném letenni a fő­esküt, hogy tényleg, suskus van a dologban, de valami­nek mégis lennie kell, mert mostanában mintha valame­lyest enyhült volna az alko­holizmus elleni hadjárat he­vessége. Igaz, nem minden frontszakaszon, hiszen a rö­vid italokról, az égetett sze­szekről változatlanul azt hal­lani, hogy azokat az ördög találta ki, a sör pedig mu- lyává teszi a rabjait. Ha­nem a borral a jelek szerint tűzszünetet köthetett az al­koholizmus elleni harc ve­zérkara. Erről végképp ak­kor győződtem meg, amikor a televízió fogyókúrás klub­jának orvosa a „Megméret­tünk és nehéznek találtat­tunk” műsor legutóbbi adásá­ban nyilatkozatra Óírta az egyik soványodó kövért, aki kijelentette, miszerint fo­gyásának titkai italozási szo­kásának megváltozásában is keresendő. Eddig ugyanis sört ivott, egy idő óta azon­ban bort, s bár ebből is nagyjából ugyanannyit vesz magához naponta, testsúlya mégis egészségesen csökken. A kijelentést egyetértő bó- logatás kísérte. A bor oly sok üldöztetés után a jelek szerint megint szalonképes lesz. Mi lehet az oka a bor megtérésének? Az a gya­núm,. hogy mindenekelőtt a szorgalom. Az idén a bor nemcsak abban különbözött mondjuk a krumplitól, hogy felfelé ment benne a gyöngy, hanem abban is, hogy szor­gosan termett. Már nyár vé­gén hallani lehetett, hogy a szőlőtőkék csak úgy roska­doznak a fürtöktől, a szüre- telők alig fogják győzni ve­le a munkát. Jelzem, én már akkor gyanút fogtam és mondogattam is közvet­len környezetemnek, hogy bár a gyümölcs nagyon egészséges, de az összes sző­lőt országunk népe aligha bogyó formájában fogja el­fogyasztani. Mégcsak nem is must formájában, ami szin­tén egészségesnek ítéltetik, hanem... Annyira azért nem voltam bátor, hogy be is fe­jezzem a mondatot, egyen­lőre nem mertem megjó­solni, hogy a több szőlő ré­vén miből is lesz több a bol­tokban és más kereskedelmi egységekben. Amit azonban én nem mer­tem kimondani, azt később kimondták nálam illetéke­sebbek. A szüret végéhez közeledve hivatalosan be­jelentették, hogy az idei sző­lőtermés minden eddigit fe­lülmúlt, nem kévésé'-'»el mint húsz százalékkal ha­ladta meg a tavalyit. Ezt követően óvatos célzó-eb lát­tak napvilágot arról, hogy a szőlő cukorfoka mintegy két fokkal magasabb az el­múlt évinél, következéské­pen a must cukortartalma is kedvezőbb. Gógyisabb egyedek már ebből is sejt­hették, hogy mire akarnak kilyukadni hivatalos körök ezzel a tájékoztatással és nem tévedtek. Mert a kellő előkészítés után arról érte­sítették a közvéleményt, hogy az örvendetesen jó szőlőtermés és a már emlí­tett jó minőség eredménye­képpen több és jobb lesz a bor az idén. Előkerestem az erről szőlő, akaróm mondani szóló híradást és abban szó szerint az áll, hogy a szüret befejeztével jó minőségű, egészséges bo­rokra lehet számítani. (Ki­emelés tőlem. A szerző.) A logika vastörvényei alapján már el sem marad­hatott a következő lépés. Megtudtuk, hogy több, mint hektoliter úi bo­runk van, s njivel ez rá­adásul egészséges, teljesen rpr,^íiinval6, hogy fogyasz- tásé','>k érdzké'zen propa­gandát kell indítani a la- koceáa Amúovis ré­ges régen megcáfolták azt az elavult igazságot, hogy jó bornak nem kell cégér, te­hát kellő hírveréssel nagy­arányú borvásárt rendeznek az év hátralévő időszaká­ban. S hogy ez a borvásár eredményes is legyen, le­szállították a borok árát. Az év végéig harmlncfajta asz­tali és minőségi palackozott bort, ezenkívül tizenöt faj­ta tájjellegű hordósbort az eddigivel azonos minőségben de csökkentett áron hoznak forgalomba. így győzedel­meskedett az önzetlenség a durva kalmár szellem fölött. A Borgazdasági Vállalatok Trösztjének vezérigazgatója ezt így fogalmazta a sajtó­nak tartott tájékoztatójában: „Most, hogy az idén tény­leg kitűnő termés került a hordókba, a pincegazdasá­gok arra törekednek, hogy ezt a lakosság is megfele­lőképpen tapasztalhassa, a vásárlók mindenütt hozzá­juthassanak olcsóbb borok­hoz is.” Ez csakugyan vi­lágos beszéd, engem is azon­nal meggyőzött, rögtön ro­hantam a kocsmába, ahol tényleg olcsóbban adták a fröccsöt. Ettől olyannyira vérszemet kaptam, hogy egy füst alatt vásároltam két üveg szemelt rizlinget is otthoni fogyasztásra, hat fo­rinttal olcsóbban, mintha az árleszállítás előtt vettem volna. Csak az fájt, hogy a kocs­mában, ahol egyébként lát­hatólag fellendült a borfo­gyasztás, mindenfélét be­széltek az emberek. Olyas­miket mondtak, hogy sze­retik a hajnalt, tulajdonkép­pen azért szállították le a bor árát. mert egyelőre nem tudják hová tenni a nagy' termést. Ezért próbál­ják most az emberekben el­helyezni a felesleget, mert az ő különleges tárolóterük másnap, harmadnap megint alkalmas újabb bormennyi­ség befogadására. Sajnos, a végén már nem tudtam követni ezt az ok­fejtést, mert a szóvivők kö­zül többen egyre érthetetle­nebből beszéltek. így aztán nem csoda, ha a tizedik nagyfröccs után már töké­letesen megfeledkeztek ar­ról, hogy a borok árleszállí­tása a várható forgalom alapján a lakosság számáru körülbelül huszonöt millió forint megtakarítást jelent. Arkus Jusst t

Next

/
Oldalképek
Tartalom