Szolnok Megyei Néplap, 1973. november (24. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-25 / 276. szám

1973. november 25. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 5 Anyatej-por Munka- és üzemszervezés Ha nem okulunk, lemaradunk A Néplap november 18-i számában „Csak szavak- ban. csak papíron” cím­mel a NEB vizsgálatai alapján bíráló cikk jelent meg a megyei vállalatok, ipari szőve ikezetek mun­ka- és üzemszervezéséről. A párt Központi Bi­zottságának a munka- és üzemszervezéssel foglal­kozó határozata olyan igé­nyeket támaszt a vá’lala- tokkal, üzemekkel szem­ben. amelyeknek kielégí­téséhez a korábbi évek formális intézkedései nem elégségesek. Az említett cikk sürgeti, hogy külön­böző tanácskozások ta­pasztalatainak hasznosí­tását napirendre kell tűz­ni. mert az előrelépéshez az önálló kezdeményezés­ből várható eredmény úgy látszik nem éri el a várt szintet. A munka- és üzemszervezés korszerű­sítését szolgáló tanácsko­zások. konferenciák haté­konyságát ma már senki sem vitatta. A METESZ Szervezési és Vezetési tudományos Társaság által november 20—22 között Pécsen meg­tartott ..Korszerűen szer­vezett és vehetett vállalat” című konferenciáját a résztvevők egyértelműen hasznosnak, a gyakorlati munkában jól kamatozta- tónak tartották, a megje­lent közel 700 érdeklődő között találtunk államtit­kárt. a különböző egyete­mek neves professzorait, öt ország és a hazai válla­latok szervezési szakem­bereit Mint a konferencia résztvevője, de úgyis mint Szolnok megyei, érdeklő­déssel forgattam a kiad­ványt, amely a résztve­vők nevét és munkahelyét tartalmazta. A meglepetés akkor ért, amikor kide­rült hogy Szolnok megye közel kétszáz vállalata, üzeme, intézménye közül csupán a két olajipari cég. a kutató és a termelő vál­lalat képviseltette magát. Az érdektelenség okát magyarázni nem tudom, így csak az alábbi hipoté­ziseket állíthatom fel: a Szolnok megyei válla­latok, üzemek illetékesei úgy érzik. — még a NEB vizsgálat ellenére is —. hogy korszerűen szerve - zett egységeket irányíta­nak, — az ilyen konferenciá­kon úiat, hasznosat már nem tudnak nekik adni. Természetesen még számtalan más ok is köz­rejátszhat. Állítom, hogy azok, akik a két megálla­pítás alapián maradtak távol, tévedtek. Kár. azért is. mert az értékes konfe­rencia anyagát csak azok­nak küldik el. akik ott voltak. i Ha nem okulunk, lema­radunk. Szili József Az anyatej tartósítására különleges — poritási — el­járást dolgoztak ki hazai szakemberek. A módszer ré­vén az anyatej biológiai ér­tékét megőrizve hónapokig tárolható. Az anyatejport különösen a központi anya­tejgyűjtő állomás fogadia szívesen, ahol a hosszú táro­lás megoldása lehetővé te­szi az „anyatejbank” kiala­kítását. A. teibank állandó folyamatos ellátást biztosít a rászoruló csecsemőknek. Az országos műszaki-fe1- lesztési bizottság anvagi tá­mogatásával kidolgozott el­járás lényege az. úgyneve­zett liofilezés. vagyis a fa­gyasztva szárítás. A tálcára helyezett tejet mínusz 30 fokra lehűtik, majd magas hőt adnak a megfagyott fo­lyadékra. Mindez vákum* kamrában történik, ahol a hő és az alacsony légnyo­más hatására iéggőz kelet­kezik; a jég közvetlenül pá­rolog anélkül, hogy folya­dékká alakulna. A góz a tálca fölé helyezett leme­zekre kicsapódik. ■* vissza­marad a tej szárazanyag tartalma, a porított anyatej Egy liter tejből 140 gramm por keletkezik ily módon. A tervek szerint, a poritó berendezést külföldről szer­zik majd be. s a központi anyatejgyűjtő állomáson he­lyezik üzembe. Utána lehe­tőség lesz arra. hogy vidéki csecsemőknek is iutassanak a porított anvatejbőL Diplomások a fogyasztási szövetkezetekben Kik lépnek a ny ugdíjbamenőkhelyére? Negyven Szolnok megyei fogyasztási szövetkezetben, a százhúsz elnök, főkönyvelő és kereskedelmi vezető kö­zül mindössze nyolc (!) ren­delkezik főiskolai vagy egye­temi végzettséggel. Mari Béláné a MÉSZÖV oktatás- és személyügyi szakértője mondta ezeket a számokat. — Ha a három fent em­lített szövetkezeti vezető kö­zött keresünk fiatal diplo­mást, még szomorúbb a helyzet. A jászfény szarui ifj. Bartus Pál kivételével, aki az ottani ÁFÉSZ-ben ke­reskedelmi vezető, nem ta­lálunk magasabb beosztás­ban fiatalt. Pedig ideje len­ne szövetkezeteinknek után­pótlásról gondoskodni, hi­szen előzetes felmérések sze­rint két-három év múlva ti­zenöt—húsz ÁFÉSZ vezető megy nyugdíjba. — A fogyasztási szövetke­zetek megyei szövetsége mit tesz annak érdekében, hogy fiatalok kerüljenek az ÁFÉSZ-ekbe? — Minden évben pályá­zatot küldünk a budapesti Kereskedelmi és Vendéglá­tóipari Főiskola végzőseinek. Azonban a nagyobb fizetést és lehetőségeket kínáló ál­lami vállalatokkal alig tu­dunk. versenyezni. Így aztán maradnak a megyeiek, akik Innen kerültek a főiskolára. Tavaly és az idén is hárman végeztek nappali szakon és közülük egy-egy fogyasztá­si szövetkezetbe kérte fel­vételét. Az arány nem is lenne rossz, csak az állami vállalatokhoz képest óriási a szövetkezetek lemaradása. Igyekszünk ezen változtat­ni, támogatjuk az idősebb, régi szövetkezeti dolgozók továbbtanulását. Minden évben előkészítőt szervezünk Szolnokn. A főiskolára je­lentkezőknek a felvételi előtt egy héttel közös bent­lakásos tanfolyamot szervez a SZÖVOSZ is. Mégis csak néhányan tudnak megbir­kózni a felvételi követelmé­nyeivel. A megyében nagyon ke­vés szövetkezet foglalkozik olyan sikerrel a diplomások ,,megszerzésével”, alkalmazá­sával, mint a szolnoki ÁFÉSZ. Jelenleg kilenc fel­sőfokú végzettségű szakem­ber dolgozik a szövetkezet­ben, ketten pedig most jár­nak kereskedelmi főiskolá­ra. Továbbtanulásra ösztön­zik dolgozóikat is. A szű­kös szövetkezeti lehetőségek ellenére, 20 ezer forintos la­kásépítési kölcsönnel segí­tik a fiatalok letelepedését. Van egy különös jelenség az elhelyezkedni akaró fia­talok magatartásában — mondta Makula Károlyné személyzeti vezető. Óvakod­nak a fiatalok az üzletek­ben, a közvetlen kereske­delmi hálózatban való elhe­lyezkedéstől. Inkább kezde­nek 1900—2000 forintos fi­zetéssel az „irodában”, mint az esetleges forgalom utáni négyezer forintot is megha­ladó üzletvezetői jövedelem­mel. Török Agnes júliusban ál­lamvizsgázott a Kereskedel­mi és Vendéglátóipari Fő­iskola • kereskedői szakán. „Friss diplomájával” szep­tember elsején jelentkezett a törökszentmiklósi ÁFÉSZ személyzetisénél. — Miért éppen Török­szentmiklósi választotta? Mi­ért a szövetkezetbe ment dolgozni? — Az első kérdésre köny- nyű a válasz és ez kapcso­lódik a másikhoz. Török- szentmiklóson élnek a szü­leim, itt végeztem a gimná­ziumot, így a budapesti, szolnoki „csábítás” ellenére hazajöttem. A szövetkezet­ben dolgozik édesapám, így természetes, hogy ezt vá­lasztottam. Eddig minden nagyon jól megy. Fizetésem­mel (2200 forint) elégedett vagyok. Munkaköröm sze­rint áruforgalmi élőadó va­gyok, premizált munkahely. Két hete reklám és propa­ganda tevékenységgel fog­lalkozom Nehéz, de ugyan­akkor hálás feladat. A szö­vetkezetben szinte gyerek­cipőben jár a reklám, hir­detésszervezés; én meg sze­rencsére két féléves tan­tárgyként behatóan ismer­kedtem ezzel' a főiskolán. A törökszentmiklósi ÁFÉSZ- nél az utóbbi évek ered­ménytelen gazdálkodása után, az idén — új vezető­ség látott nagy ambícióval munkához. Üj az elnök és szeptember elseje óta dol­gozik a szövetkezetben Vár­nai Ferenc, a kereskedelmi és termeltetési osztály veze­tője. — Az elnökünk és Török Ágnes az, aki jelenleg fő­iskolai diplomával rendel­kezik szövetkezetünkben. De fontos feladatnak tartjuk a felsőfokú végzettségűek fog­lalkoztatását. Velem együtt négy szövetkezeti dolgozó beiskolázását tervezzük, akikkel megkezdtük a fel­készülést a jövő évi felvé­teli vizsgára, — mondotta Várnai Ferenc. ■esssBBsiaenRienew Törökszentmiklós kereske­delmi és vendéglátó munká­jának egyharmadát az ÁFÉSZ végzi. A város ellá­tása, négyszáznegyven szö­vetkezeti dolgozó irányítása megköveteli a jól képzett szakmai vezetőket. Sajnála­tos, hogy ezt a megyei fo­gyasztási szövetkezetek ve­zetői közül még sokan nem ismerték fel. Vagy ha fel­ismerték is, nem mernek környezetükbe fiatal, szak­képzett vezetőt vinni. Félve a konkurenciától, az esetle­ges 2—3 éves gyakorlat után, a vetélytárstól. Jó kezdeményezést szinte alig lehet említeni a megyé­ben. A szolnoki és a török­szentmiklósi ÁFÉSZ mellett Tiszafüreden alkalmaznak főiskolásokat. Ott a közgaz­dasági egyetemet végzett el­nök vett maga mellé diplo­mával rendelkező főkönyve­lőt és kereskedelmi főisko­lát végzett osztályvezetőt. Az évről évre gyengén gazdálkodó fogyasztási szö­vetkezetekben — a jó pél­dák nyomány — ideje len­ne a vezetői utánpótlásról gondoskodni. Az idősebb, de nagy tapasztalattal ren­delkező jelenlegi vezetők mellett fiatalokat nevelni. Az évenként ismétlődő gyen­ge gazdasági eredmények is bizonyítják: mindenhol konk­rét intézkedésekre van szük­ség. S minél előbb! 1 V ­:£ Bájos László Tojás — baromfi — húskészítm ny Áruellátás szolnoki módra Piackutatás (pereskedők helyett) a megyében Bosszankodnak a szolnoki háziasszonyok. Nincs olyan tanácskozás Szolnokon, ahol ne említenék meg az emberek: miért a mi piacunk az egyik legdrágább az országban, miért lehet a mi vásárcsarnokunkban 2.50- ért adni a tojást? Miért nincs több és gazdagabb kíná- latű baromfi Szolnokon? És nem csak föl teszik a kér­dést, szidnak is mindenkit, akit ügy hiszik, illet. Egy­re többször kritizálják a megye nagv élelmiszergazda­ságait is. Azt kérdezik, hátrányos helyzetbe kerülhet a megyeszékhely, amikor a közeli Mezőhéken például „tojásgyár”-nak hívják a baromfitelepet? Amikor Törökszentmiklósról vagonszám megy exportra, és az ország más városaiba a csirke, a libahús, a tojás? Amikor a Mezőtúri Állami Gazdasag húskészítményei­nek híre van a fővárosban is? Hosszú a sora a panaszoknak, a felháborodásnak. De vajon tényleg az élelmiszergazdaságot kell elma­rasztalni? Megvizsgáltuk. Meglepő eredményre jutottunk. Nem erőszak a disznótor November elején két új üzletet nyitott Mezőtúron a helyi állami gazdaság. Az egyik hentesüzlet. Gyönyörű szép sertés-, birkahúst, fi­nom töltelékárut lehet náluk kapni. Hetenként többször vágnak saját vágóhíd iukon pulykát is, amit frissen visznek a boltba. És nemcsak Mezőtúrra, hanem a kisúj­szállási és a túrkevei saját üzletbe is. Van bőven hús­árujuk, ebben az évben mintegy hatmillió forint ér- ■ tékű töltelékárut és baromfit adtak el a fővárosi keres­kedelmi vállalatoknak is. — Mi évekkel ezelőtt megpróbáltunk megtelepedni Szolnokon — mondta Vincze Imre, az állami gazdaság Igazgatója. Kértük pár éve a városi tanácstól, adjanak nekünk valami helyet, ahol árulhatunk. Nagy nehezen, a város . azóta máj- lebontott részén egy düledező üzlethe­lyiséget felajánlottak. Mond­tuk, nekünk az nem felel meg, valami központi hely jobb lenne. Nem tárgyaltak velünk tovább. Amikor most a vásárcsarnokot kínál­ták. nem mentünk idejében tárgyalni, s mire oda jutot­tunk, már nekünk nem volt hely. (Az a véleményünk, hogy még most is lehetne a gazdaságnak helyet szoríta­ni — a szerk.) A húsüzem vezetője' és a főkönyvelő is hallgatja a beszélgetést. Mondják, kínál­ták ők a kiskereskedelemnek is Szolnokon az árut, de hiá­ba. Azért mégis árulnak me­zőtúri terméket is Szolnokon. A zagyvarékasi Béke Terme­lőszövetkezet vágott baromfi és lőtt vad boltjába ők szál­lítják a szép, frissen vágott pulykát Havonta legalább háromszázat küldenek Szol­nokra. — És bár azt mondtuk, hogy nem érőszak a disznó­tor, most mégis változtatunk — folytatja Vincze Imre. — Az történt ugyanis, hogy a Csemege Vállalat szolnoki boltjának vezetője annyiszor járt nálunk, annyira kéri a húst, a töltelékárut, hogy nem visszük Pestre. Január­tól évi négy—ötmillió forint értékű árut a megyeszék­helynek szállítunk. Igaz, nem a kiskereskedelmi vál­lalatnak — hangsúlyozom —, m<jrt mi olyan partner­rel kötünk egyezséget, aki egész évben, folyamatosan vásárol. Kinyitnánk, de nem lehet A zagyvarékasi Béke Ter­melőszövetkezetben Morva! Sándomé főkönyvelő és Sá­ri József áruértékesítési elő­adó egymás szavába vág: — Van nekünk annyi vi­tánk a csarnok miatt, hogy már a fejünk is fáidul bele. Mi valóban szerettük volna a város ellátását segíteni. Többet is teszünk annál, hogy pavilont nyitottunk a vásárcsarnokban, hiszen a jövőre megépülő szövetkeze­ti áruház gesztora a mi szö­vetkezetünk. De már bocsá­nat, mi nem szidhatjuk ma­gunkat. s nem álljuk az ér­telmetlen vitát se szívesen. — Milyen vitát? — Például a nyitvatartás- ról. Kértük a csarnok és piacintézmény vezetőjét, en­gedélyezze. hogy a mi bol­tunk reggel öttől legyen nyitva, este hatig. Ügy gon­doltuk. többet tudnánk be­vinni és értékesíteni, tojás­ból. baromfiból, vadból. De főleg az volt a célunk, hogy a büfénkben hajnali öttől meleg kakaót,* tejet, lángost, hurkát, kolbászt árusítunk. Nincs a városban teicsárda, reggelizőhely. úgy gondoltuk, ha megismerik a környéken lakók, odaszoknak. Azt mond­ták, szó se lehet a korábbi nyitásról. Tanácsrendelet, hogy csak reggel hétkor le­het kinvitni. Be ne teffvük korábban a lábunkat. Nem tesszük be. de nem tudom, ha a kömvék munkába In­duló dolgozóit kérdeznénk ők mit szólnának ehhez. Morvainéból csak úgy öm­lik a keserűség­— Ilyet én még nem lát­tam. Tanácsrendelet van, hogy reggel héttől este ha­tig. Aki korábban akar nvft- ni. az be ne tegve a lábát, aki meg dA1tv»ri hi-*-*.**—négy órára lehúzza a redónvt. an­nak kutya baja.' Rend az ilyen? — Vittünk Szolnokra ol­csó, kilónként egyötvenes hagymát. Két hónapig tar­tott nálunk a hagvmavásár. Csináltattunk egy lábon ál­ló plakátot, hogy lássák a háziasszonyok, s ne vegvék meg az öt—hat forintos hagymát. Jött Honti László, a piacintézmény vezetőle, s bevitette a plakátot: baleset- veszélyes. azt mondta. — Mi különben a saját hízott libánkat áruljuk a pa­vilonban, kilónként húsz fo­rintért. Jövőre vágóhidat építünk, s lesz rengeteg fris­sen vásott csirkénk is. Üiab- ban 150 forintos libamájat is árulunk, osztályozás nél­küli mái ez. de .egy kiló már mégsem négyszáz fo­rint Hetenként elfogy 30 ezer tojás is nálunk. Eddig 1.80-ért adtuk, de a múlt héten a MÉK 2.20-ra állapí­totta meg az árát ezért mi is így adjuk... Nevet Mihály András, a mező hóki Táncsics Termelő- szövetkezet főmérnöke: — Ilyenkor ősszel mindig felkeresnek bennünket Ami­kor nincs tojás, felteszik a kérdést, fogván akarunk se­gíteni. Hát kérem szépen, mi akartunk, de nem kellett az árunk. — Szolnoknak? — Igen Szolnoknak. Pár évvel ezelőtt felajánlottuk, hogy egész évben folyama­tosan ellátjuk a megyeszék­helyt friss, olcsó tojással Mi a folyamatosságot hang­súlyoztuk, mert ahol évente 18—20 millió tojást értéke­sítenek. ott igazán nem lehet csak akkor kérni, amikor hiány van. Évek óta ilyen olcsó tojást, évi 1,5 milliót szállítunk is Szolnokra — de csak a vendéglátóiparnak. Nekik ugyanis kell e?“sz év­ben az olcsó tojás. Próbál­tuk azt is, hogy saját el­adónkat; ellenőrrel kiállí­tottuk a szolnoki piacra, s úgv levertük az árakat hogy csak no. De mi közvetlen árusításra nem vágyunk be­rendezkedve. Ezért szeret­tük volna «agyban, olcsón eladni a friss tojást Minden héten kedden, pénteken visz* szűk Szolnokra a' vendéglá­tónak — ha másnak nem kell, mit csináljunk? Körbe­jártuk. ajánlottuk a kisker- nek, egyéb helyeken. Nem eszi? . Megkapta más. Pesti vevőnk akadt, annak érdeke a folyamatos szállítás. Volt már rá példa, hogy a szol­noki ÁFÉSZ ősszel kért vett, nyáron felénk se né­zett A rossz tapasztalataink ellenére is azt mondom, hajlandók vagyunk egész évi szállításra szerződést kötni Szolnokkal Ha esetleg azt mondják, adnak egy kis he­lyet a csarnokban, még sa­ját eladóval is megoldjuk. ÍVIert ez úgy igaz politkai kérdés a megyeszékhely el­látása, — de ne csak akkor szaladjanak hozzánk, ha áruhiány van. ^ Néma gyereknek... — Egy részjeggyel mi is benne vagyunk a szövetke­zeti áruházban. Talán ott felkínálhatunk mindent, amit csak feldolgozunk, vásár­lunk. Tojást is. Így kezdi Hajós Ferenc, a törökszentmiklósi Baromfi- feldolgozó Vállalat igazgató­ja. amikor a szolnoki tojás és baromfieliátás bajait mondom. — Tavaly decemberbe» körlevelet írtunk a körze­tünkhöz tartozó kiskereske­delmi vállalatoknak, szövet­kezeteknek. Felajánlottuk, hogy egész évben, folyama­tosan. fix áron, vagy a napi árnak megfelelően szállítunk friss, jóminőségű tojást. Pontosan azt is megmondtuk, hogy a fix ár egész évben 1,62—1.65 forint Fix áron nem rendelt egy szolnoki cég se. (Pedig a vásárlók egész évi. tisztességes * áron való ellátását ez szolgálja — igaz ez lehet, hogy nem mindig egyezik a kereskedők üzleti érdekeivel — a szerk.) Az élelmiszer kiskereske­delem végül napi áron 1,2 milliót, az ÁFÉSZ ugyan­annyit kért. A szerződést megkötöttük, aztán az ÁFÉSZ nemrég jelentkezett, hogy most vinné majdnem az egészet a harmadik, negye­dik negyedévben. A nváron felénk se nézett Megmon­dom. nem is kap, mert megszegte a szerződést S vaion a baromfihús? — Amikor a vásárcsarnok megnyílt, azt kérték, hogy a szaküzlet ellátását szakbolt­hoz illően oldiuk meg. Nagy választékunk van. amit ren­delnek mindent megkapnak. M“nnv'cS<rben is. Legfeljebb máiból, zúzából nem tudunk túl sc' at adni. Friss vásott baromfiból is van elég. csak rendelni kell. Dehát néma gyereknek az anyja se érti szavát . A Figyelő című gazdaságpolitikai hetilap hétről hétre közli a szabadpiaci árakat. A listán sajnos min­dig „előkelő” helyen szerepel megveszékhebtijnk- Szol­nok. Nálunk a legdrágább az országban á baromfi, a tojás. Megvizsgáltuk ennek okait azért nehogy rossz helyre küldie kritiká'át a Szolnok* háziasszony. A hi­ba nem a megve méltán jóhírű. fejlett élelmiszergazda­sági üzemeiben van. Nem tudnak kereskedni azok, akiken múlik. Sóskúti Júlia-t

Next

/
Oldalképek
Tartalom