Szolnok Megyei Néplap, 1973. november (24. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-01 / 256. szám

2 SZOLNOK MFfJTEI NÉPI AP 1973. november 1. Itália mumusai Itália első számú mumusa: az infláció. Mariano Rumor középbal kormánya eddig derekasan igyekezett megtartani a hivatalba lépésekor meghirdetett programot. Ám a megél­hetési költségek emelkedései ellen eddig nem sikerült ha­tásos fegyvert találnia. Annak ellenére, hogy a három szak- szervezeti szövetség: a CGIL, a CISL és az UIL vezetői mái többször is tanácskoztak a kormány pénz- és gazdaságügyi minisztereivel, a „hatok” eszmecseréi mindeddig nem hozták meg a várt eredményt. Annál is inkább aggasztó ez az olasz kisemberek, min­denekelőtt a bérből és fizetésből élő milliók számára, mert az árstop a mai nappal megszűnik. Ezt a körülményt a szélsőséges olasz elemek igyekeznek kihasználni Mindenekelőtt az olasz neofasiszták, akik az utóbbi napokban Rómában, Bariban. Nápolyban és több más váróéban verekedéseket provokáltak, baloldali pártok és szak- szervezeti vezetők ellen hajtottak végre támadásokat. A leg­súlyosabb provokáció színhelye Róma egyik munkáskerülete volt, ahol a szocialista párt Avanti című lapjának fesztivál­ját zavarták meg a jobboldali suhancok. A verekedés hét sebesültjét kórházban ápolják. Észak-Olaszországbán a ca­- t rabínierik — az olasz csendőrök — egy titkos neofasiszta kiképzőtábort lepleztek le. A táborban Mussolini egykori rohamosztagosainak mintájára suhancokat képeztek ki nem­csak a kerékpárláncok és vasdorongok „célszerű” használa­tára, hanem lőfegyverek, sőt géppuskák kezelésére is. Az olasz kommunista párt ismét nyomatékosan figyel­meztette a kormányt a neofasiszta veszélyre. Enrico Ber- Linguer, a párt főtitkára egy közelmúltban elhangzott beszé­dében Chile példáját idézte, rámutatva az olasz reakció mind arcátlanabb provokációira. Ugyanakkor hangsúlyozta: az OKP a „konstruktív ellenzék” szerepében igyekszik kikény­szeríteni a balközép kormánytól újabb intézkedéseket a dol­gozók helyzetének javítására, s mindenekelőtt az infláció megfékezésére. A koalíciós kormányban részvevő szocialisták a hét ele­jén tartott központi vezetőségi ülésén ugyancsak a megélhe­tési költségek emelkedése állt De Martino főtitkár referátu­mának középpontjában. Ami pedig a szakszervezetek állás­pontját illeti, a három szövetség összehangolt és egységes tervet dolgozott ki, amelynek lényege: csak akkor nyúlnak az idei őszön az általános sztrájk fegyveréhez, ha a kormány eltér gazdaságpolitikai programjától. (KS) KÖZEL-KELET Diplomáciai nagyüzem Washingtonban Szadat sajtóértekezlete — A készfiltséjj feloldása — Kissinger Kairóba látogat Nixon elnök tegnap közép­európai idó szerint a késő esti órákban fogadja Iszmail Fahmit, Szadat egyiptomi el­nök különmegbizottját, aki kedden négyórás megbeszé­lést folytatott Kissinger kül­ügyminiszterrel. Amerikai külügyi tisztségviselők sze­rint a megbeszélések „báto­rítóak és termékenyek” vol­tak. Fahmi a maga részéről „konstruktívnak, tárgyszerű­nek és nyíltnak” nevezte Kissingerrel folytatott esz­mecseréjét — a „nyík” mi­nősítéssel jelezve ú közel- keleti békerendezés módozati és érdemi vonatkozásait il­letően továbbra is fennálló lényeges nézeteltéréseket. Az amerikai diplomácia ;,arab vonalának” erőteljes előtérbe kerülése váltotta ki azokat az izraeli aggodalma­kat, amelyek benfentes ame­rikai források szerint arra indították Golda Meirt, hogy lürgős találkozót kérjen Nixon elnöktől. Tel Aviv ugyan pillanatnyilag a hadi­fogolycserére helyezi a hang­súlyt, hogy ilymódon a „hu­manitás” jelszavával aktivi­zálja az amerikai törvény­hozás befolyásos izrael-ba- rát csoportjait, valójában azonban elsősorban a „biz­tonságos határok” kérdésé­ben akarja újra elkötelezni a Nixon-kormányt Tel Aviv álláspontjának támogatására. Az amerikai fővárosban egyébként egyre nagyobb nyugtalansággal figyelik a közel-keleti konfliktus kapr csán kiélesedő ellentéteket az USA és nyugat-európai NATO-partnereí között. ft <_ Békét akarunk, igazi békét, ami azt jelenti, hogy teljes egészében végre kell hajtani a Biztonsági Tanács 343. számú határozatát —•, jelentette ki Szadat egyipto­mi elnök tegnap sajtóérte­kezletén. — A magunk részéről ké­szek vagyunk azonnal telje­síteni a határozatból eredő kötelezettségeinket beleért­ve azt is, hogy hat hónapon belül hajózhatóvá tennénk és megnyitnánk a Szuezi-csa- / tornát . — Egyiptom — mondotta — továbbra is elveti a köz­vetlen tárgyalások gondola­tát, de az ENSZ égisze alatt hajlandó béketárgyalásokat folytatni Izraellel, ahhoz ha­sonlóan, ahogyan az egyip­tomi és az izraeli hadsereg képviselői találkoztak az ENSZ zászlaja alatt, az ENSZ-megfigyelők jelenlété­ben. Szadat rámutatott, hogy a tárgyalások megkezdése Iz­raeliről függ. Arra a kérdés­re válaszolva, hogyan képze­li a palesztinai nép jogainak érvényesítését, Szadat leszö­gezte, hogy a* palesztinai nép képviselőinek részt kell venniük a béketárgyaláso­kon. Az egyiptomi államfő el­mondotta, hogy a Szovjet­unió, mint barát és mint nagyhatalom teljesíti vállalt kötelezettségeit, s jelenleg az Egyesült Államok is konst­ruktív magatartást tanúsít. ft Az Egyesült Államok teg­nap feloldotta fegyveres erői­nek, köztük az Európában állomásozó csapatainak fo­kozott készültségét. A Was­hingtoni hadügyminisztérium hivatalos szóvivője ugyanak­kor bejelentette, hogy a Földközi-tengeren állomáso­zó amerikai 6. flotta szemé­lyi óllománva továbbra is a készültségnek azon a fokán marad, amelyet a közel-ke­leti harci eseménynek kiűju- lásakor rendeltek el. ft Az egyiptomi kormán/ meghívására november 7-én Kairóba látogat Henry Kis­singer amerikai külügymi­niszter —, közölte tegnap az egyiptomi kormány. Az ame­rikai diplomácia vezetője kairói látogatása során a tar­tós közel-keleti béke meg­teremtésének lehetőségeiről tárgyal egyiptomi hivatalos személyiségekkel. FehérkBnvv Chilében Tilos a munkás sző használata „Ezentúl tilos Chilében a „munkás” szó használata —- közölte Pinochet tábornoka chilei katonai junta vezetője a minao közvetített televí­zió-beszédében. A „munkás” szó használata befutható uffcan. a munkásosztály lé­tét és az osrtálvbareot áron­ban nem lebet letagadni — Idézi a TACTAE az úikeietfi tilalommal kapcsolatban po­litikai megfigyelők vélemé­nyét A chilei fővárosban meg- tigorítotfcák a járőr-teve- -.- '«aysésíei tűnik ki Eaaiias», gól lapjelentésekből. Az utóbbi napokban „a kijárási tilalom megsértése” miatt több mint száz embert tar­tóztattak le. A La Prensa cí­mű lap közlése szerint a junta emberei Nüble és Mal- leco tartományokban töme­ges le+ariőrtebSc^Vat Hajtot­tak vé«re egyetlen éjszaka fob”"—.árt 124 embert vettek őrize+be. Santiagóban kedden ..Fe­hér könyvet” adott ki a jun­ta. A 246 oldalas iromány­ban a puccsisták ..dokumen­tumokkal” próbálják indokol­ási véres hatalomátvételüket. Scheel a szovjet fővárosban Walter Scheel, a Német Szövetségi Köztársaság ál­kancellárja és külügyminisz­tere tegnap megérkezett a szovjet fővárosba. Az Izvesztyija, amelynek tegnap délutáni száma a nyugatnémet politikus fotó­jával és rövid életrajzával jelent meg, a következőket írja: A Szovjetunióban üdvöz­li k a nyugatnémet külügy­miniszter megérkezését és remélik, hogy látogatása elő­mozdítja a két ország közötti kölcsnösen előnyős kapcsola­tok további bővülését a moszkvai szerződés és azok­nak a megállapodásoknak az alapján, amelyeket Leonyid Brezsnyev 1973. máiusi nyu­gat-németországi látogatása során sikerült elérni. Douglas-Hame Moszkvába látogatott Sír Alec Douglas-Home brit külügyminiszter tegnap, az alsóházban bejelentette: december 2-án a Szovjet­unióba utazik, hogy szovjet vezetőkkel konzultáljon. Moszkvai látogatása „né­hány napig” fog tartani —. fűzte hozzá. — A tárgyalá­sokon elsősorban az európai kölcsönös haderőcsökkentés­ről, valamint az európai biz­tonsági és együttműködési konferenciáról lesz szó. Haderőcrökkentési konferencia Á politikai enyhülést kövesse a katonai Ä bécsi haderőcsökkentési tárgyalások második napján a szovjet, az amerikai, a brit és a török küldöttség- vezetők beszédével lezárult az általános politikai állás- foglalások sorozata. Tegnap nagy érdeklődés előzte meg Oleg Hlesztov professzornak, a szovjet kül­döttség vezetőjének beszédét. A Szovjetunió képviselője méltatta a tárgyalások fontos­ságát Európa és az egész vi­lághelyzet szempontjából. Rámutatott, hogy a feszült­ség hosszú korszaka után az enyhülés és az együttműkö­dés Iránjában végbemenő Eordulat. ennék fejlődése és erősödése jótékonyan befo­lyásolja a megbeszélések megkezdését. Hlesztov emlékeztetett a nukleáris háború megakadá­lyozásáról és a hadászati fegyverrendszerek korlátozá­sáról kötött szovjet—ameri­kai megállapodásokra, vala­mint a többi olyan nemzet­közi szerződésre, amely hoz­zájárult ehhez a pozitív fo­lyamathoz. Hangsúlyozta, hogy az eurónai politikai enyhülést ki kell egészíteni a katonai enyhülést célzó in­tézkedésekkel. „Az európai — és nemcsak az európai — kontinens tör­ténetéből — folytatta — először került gyakorlati sík­ra a fegyveres erők és a fegy­verzet csökkentésének fel­adata, a leszerelés feladata. Az országok nagy csoport­jának képviselői első ízben ülnek tárgyalóasztalhoz, hogy együtt konstruktív intézkedé­seiket dolgozzanak ki a kö­zép-európai fegyveres erőkés fegyverzet kölcsönös csök­kentésére.” A szovjet küldött a to­vábbiakban felidézte, hogy országa a háború befejezés« óta — más szocialista or­szágokkal együtt — számos javaslatot tett hasonló téma­körben. A szovjet küldöttség azzal a szilárd eltökéltséggel érkezett Bécsbe. hogy konk­rét és építő jelleget adjon a tárgyalásodnak, és előmozdít­sa praktikus intézkedések ki­dolgozását A szovjet delegáció veze­tője végezetül hangsúlyozta, hogy a realizmus és az együttműködési készség gyü­mölcsöző eredményeket hoz­hat a most megindult tár­gyalásokon. A szovjet kül­döttség konkrét megoldások kidolgozására törekszik, és kész szoros kontaktusban dolgozni a többi résztvevő­vel — mondotta. Stanley R. Resor nagykö­vet. az amerikai delegáció vezetője „a nemzetközi dip­lomáciában radikális új in­dulásnak” nevezte a haderő­csökkentési tárgyalásokat, és kormánya gyakorlatiasságá­ról biztosította a résztvevő­ket. A közép-európai konf­rontációt sajátos logikával „a történelem termékének” ne­vezte. maid. hangsúlyozta, hogy a múltra á feledés fáty­lát kell borítani... Clive M. Rose, a brit kül­döttség vezetője lényegében a NATO álláspontját konk­retizálta. Pompidou javaslata A francia minisztertanács tegnapi ülése után Lecat tá­jékoztatási miniszter közöl­te. hogy Pompidou elnök a közös piaci csúcsértekezletek rendszeresítését javasolta Fraciaorsm« partne-einek hogv a közös niaci átíam- illetve kormányfők rendsze­res idő: Őzökben tartandó ta­lálkozókon egvez+es-ék ma­gatartásukat a politika’ együttműködés keretében. Az elnök azt indítványoz­ta. hogv az első ilven talál­kozót még ez év vége előtt tartsák meg s azon máris dolgozzanak ki olyan eljá­rást. amely lehetővé tenné, hogy válság esetén a kilen­gek a lehetőséghez képest közös magatartást alakítsa­nak ki. Az elnök továbbá azt ja­vasolta. hosv a közös piaci né" zü wm í n i szterek legköze­lebbi értékeié‘ükön állapod­janak meg közös intézkedé­sekben a valuták stabilitásá­nak biztosítására, a snekulá" ció elhárítására s dolgozza­nak ki közös tervet az in­fláció elleni küzdelemre. A békekongressus uto'só napi a (Folytatás az 1. oldalról.) délutáni ülésén öntöttek vég­leges formába. A záróülés először a kong­resszusnak a világ népeihez intézett felhívását hagyta jó­vá, majd a Biztonsági Ta­nács közel-keleti határozatai­nak támogatására szólította fel a világ közvéleményét egy külön erre a célra megfogal­mazott rövid nyilatkozatban. Ezt követően Mihail Zim- janyin. az összekötő bizottság szovjet alelnöke felolvasta a kongresszus nyilatkozatát, amely a bizottságokban vég­zett munka eredményeit ösz- szegezi. * A békeerők moszkvai vi­lágkongresszusa zárónyilat­kozatot fogadott el. Ez hangoztatja, hogy -'t? kongresszus csupán a kezde­tet jelenti az emberek kö­zötti kölcsönös megértés és együttműködés megszilárdítá­sa érdekében, a béke. a nem­zeti függetlenség, a nemzet­közi biztonság, az emberi jogok és a társadalmi hala­dás javára történő együttes nemzeti és nemzetközi erő­feszítésekben. A nyilatkozatban a kong­resszus azzal a felhívással fordult az összes résztvevő nemzeti és nemzetközi szer­vezetekhez, hogy hagyják jó­vá az állandó bizottságai ál­tal elfogadott beszámolókat és javaslatokat, s hajtsák végre azokat. Felszólítja to­vábbá az összes érdekelt szer­vezeteket. pártokat és moz­galmakat, hogy folytassák te­vékenységüket az együttmű­ködés. a párbeszéd és az egységes cselekvés szellemé­ben, vagyis abban a szellem­ben. amely a moszkvai bé­ketanácskozást jellemezte. A kongresszus megbízta a nemzetközi előkészítő bizott­ságot. küldjön delegációkat az ENSZ-be, az Afrikai Egv- ségszerviízethez és más kor­mányközi szervezetekhez, amelyek informálják a szer­vezeteket a kongresszus ha­tározatairól és javaslatairól. Ugyancsak az előkészítő bi­zottság feladatává teszi a zá­rónyilatkozat annak elősegí­tését, hogy a moszkvai kongresszus által kezdemé­nyezett módon további esz­mecserék bontakozzanak ki a kongresszuson résztvett szervezetek között újabb kontaktusokról és együttmű­ködési lehetőségekről. Fe* hívás a világ népeihez A békeszerető erők világ- kongresszusa felhívta a vi­lág népeit, hogy az igazsá­gos és tartós béke szavatolá­sa érdekében egyesítsék erő­feszítéseiket A tegnap elfogadott felhí­vás leszögezi, hogy a béke­szerető erők sikerei követ­keztében az utóbbi időben javulni kezdett a nemzetkö­zi politikai légkör. Realitás­sá vált az a remény, hogy a mai és a jövőbeni nemze­dékek megmenekülhetnék a nukleáris katasztrófa rémé­től. Az ellenségeskedés és a szembenállás a nemzetközi kapcsolatokban fokozatosan átengedi helyét a békés és kölcsönösen előnyös együtt­működésnek, valamint az ál­lamok közötti fokozottabb bizalomnak. Ugyanakkor — hangzik a felhívás — maradtak még olyan térségek, ahol a fe­szültség ugyanolyan nagy, mint korábban volt. ahol még mindig nem sikerült fel­számolni az egész emberisé­get veszélyeztető agresszió tűzfészkeit. A kongresszus felhívta a népeket: követeljék a nem­zetközi biztonságon és a köl­csönösen előnyös együttmű­ködésen alapuló békés egjnitt- élés érvényesülését, szorgal­mazzák a fajüldözés, a gyar­matosítás és a neokolonializ- mus felszámolását. Követel­jék az általános és teljes le­szerelést a katonai támasz­pontok és szövetségek fel­számolását, a nukleáris fegy­verek alkalmazását, gyártá­sát, kipróbálását és felhal­mozását eltiltó nemzetközi konvenció elfogadását, vala­mint az agresszió összes for­máinak beszüntetését. Követeljék, hogy a háborús célokra előirányzott összege­ket fordítsák a nyomor meg­szüntetésére, az írástudatlan­ság felszámolására, az okta­tás, az egészségügy fejlesz­tésére. követeljék az igazság­talanság kiküszöbölését, va­lamint azt, hogy minden nép saját belátása szerint hasz­nálja fel nemzeti erőforrásait. A felhívás kimondja hogy a béke, a biztonság és az igazságosság szavatolásának elengedhetetlen feltételeként végre kell hajtani az ENS2- határoza tokát. Ezek a követelmények — hangoztatja a felhívás — megfelelnek az ENSZ-alap- okmány, a bandungi konfe­rencia, az él nem kötelezett országok konferenciája el­veinek, valamint azoknak az elveknek, amelyeket nemrég hirdettek meg a különböző társadalmi rendszerű álla­mok vezetői által aláírt bé­kedeklarációkban és okmá­nyokban. A Közel-Kelettel kapcsola­tos kongresszusi okmány ki­mondja: „a pillanatnyi hely­zet gyors és hatékony in­tézkedéseket követel. A bé­keszerető erők nemzeti és nemzetközi kötelessége, hogy aktívan részt vegyenek ab­ban a tevékenységben, amely annyira szükséges mind a közel-keleti népek mind pe­dig az egész világ népei szem­pontjából”. Saigoni hangu'at'celtés A saigani kormányzat vál­sághangulatot igyekszik kel­teni Dél-Vietnam ellenőrzé­se alatt álló részein. Saigon­ban és közvetlen környékén „fokozott biztonsági intézke­déseket” foganatosítottak a „kommunista beszivárgást” megelőzendő, a hivatalos köz­lemények „terrorista akciók­tól” óvják a lakosságot. A fővárosba vezető fő köz­lekedési utak mentén szigo­rított járőrszolgálatot telje­sítenek a rezsim katonái, és fokozott ellenőrzésnek vetik alá a forgalmat. Bár hivata­losan nem vallják be, köz­tudott tény. hogy a saigoni főparancsnokság általános riadókészültséget rendéit él a saigoni katonai körzetben. A nagyszabású háborús készülődést — amellyel a Thieu-korményzat ismét szembeszökő módon sérti meg a párizsi egyezménye­ket — hivatalosan a novem­ber 1—i nemzeti ünneppel magyarázzák. Ma lesz 10 éve. hogv megdöntptték Neo Dinh Diem rendszerit. A re­zsim tartva attól, hogy a la­kosság az évfo>-',’’ló alkal­mából állást foglal a oá"’Tsi megállapodások m^g+ariása mellett, betiltott mindenfaj­ta nyilvános ünnens“<mt. sőt még a hagvománvos katonai dísszemlét is lemondta. A biztonsági intézkedéseket azonban valójában azért hoz­ták. hogy — mint a hanoi Quan Dói Nhan Dán rámu­tat — új katonai kalando­kat készítsenek elő. Ausztrál—japán tárgyalások Edward G. Whitlam auszt­rál miniszterelnök, külügy­miniszter befelezte hatnapos tokiói látogatását. Ennek fo­lyamán két napon át tár­gyalt Tanaka iaoán minisz­terelnökkel és Ohira iaoán küiüevminisz+errel. Az auszt­rál kormányfő tegnap Tokió­ból Peikíngbe utazott. Auszt­rál részről kemény magatar­tást tanúsítottak a Japánba iránvuló r> ve rsa n v a v-exoor í, kérdésében, és a iaoán veze­tők nem találtak sok megér tésre akkor sem. amikor a- ausztrál gazdasági életb történ^ iaoán tőkebefektet'’ sek bővítési lehetőségein) érdeklődtek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom