Szolnok Megyei Néplap, 1973. november (24. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-01 / 256. szám

I XXIV. évi. 256. sz. 1973. nov. 1.. csütörtök. VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! ARA: 8" FILLÉR Nemcsak a mit, a hogyan is fontos A mennyiségileg és minőségileg elegendő információ történelmi koronként, társadalmi osztályonként, rétegenként, sőt, aszerint, hogy ki hol milyen mun­kát végez, különbözött* és különbözik. Fontos információ például^Jtogy egy vállalatnak, meny­nyi az exportterve és ez hogyan, milyen országok között oszlik meg? Csak az kérdés, hogy kinek fontos ez az infor­máció? A szóban forgó vállalat vezetőgárdájának ugyan szüksége van az ilyesfajta tájékozottságra, amely egy tmk- lakatost viszont alighal érdekei. S ez ilyenformán még rend­jén is lenne... A bajok akkor kezdődnek, amikor az illeté­kesek nem tesznek különbséget információ és információ kö­zött amikor a tények, adatok, számok — tájékoztatás címén — olyan helyen hangzanak el, ahol arra semmi szükség, ahol ezzel a tájékoztatással semmit nem tudnak kezdeni az emberek. Mert — a példánál maradva — a tmk-lakatost in­kább érdeklik szűkebb munkahelyének ügyes-bajos dolgai, mint a vállalat külkereskedelmi stratégiájának részletei. De minden további fejtegetés helyett nézzünk inkább konkrét példát. Figyelemreméltó vizsgálatot végeztek egy élelmiszer- ipari nagyvállalatnál a termelési tanácskozásokról. A kuta­tók aprólékosan elemezték mindazt, ami ezeken a tanács­kozásokon elhangzott Például az előadói beszédet — mert enélkül, ugye, elképzelhetetlen egy valamirevaló „ tanácsko­zás —, amely objektfvan értékelve — rendszerint hosszú és rendkívül unalmas volt. Éppen azért, mert nem azzal fog­lalkozott. ami az embereket érdekelte! Sokszor nem is azzal van a baj, amit elmondanak, ha­nem azzal ahogyan elmondják. Az említett vizsgálat ké­szítői megállapították, hogy a vállalati gazdálkodás vala­mennyi fontos területe, problémája szóba került a tanácsko­zásokon. De hogyan? Mit kezdjen a hallgatóság az ilyen „értékelésekkel”? „Ha a számok alapján vizsgáljuk, megál­lapíthatjuk, hogy a kollektíva megtette a magáét ée a Jövő­ben Is lehet rá számítani”. Vagy: „.. .törekedni kell a mi­nőség javítására, a gazdaságos munkára, a munkafegyelem megszilárdítására és akkor a munka eredményes lesz”. Ezek é tipikusan semmitmondó, általánosításokba burkolódzó in­formációk éppen a lényeget tévesztik szem elől, soha nem szabad megfeledkezni arról, hopr amit mondunk, hol, mi­lyen alkalomból és kinek mondjuk. Gyakran előfordul, hogy a tájékoztatók „más nyelven”, beszélnek, mint azok, akiknek az információkat szánják. In­kább a mennyiséget és a minőséget hangsúlyozzák, míg azok, cgkik hallgatják ezeket az információkat, Inkább a termelő- munka „hogyanjának” részleteire a munkakörülmények, a szervezési-, a vezetési- és a bérezési feltételek konkrét vál­tozásaira, kérdéseire kíváncsiak. M indez persze nemcsak a termelési tanácskozásokra érvényes, hanem általában az Információra. Idejét­múlt beidegződések, a lényeges információ szere­pének, közvéleményalakító erejének régen volt lebecsülése jellemzi az emberek ilyesfajta tájékoztatását, s egy bizo­nyos „előkelő” gondolkodásmód, amit talán „átlag-szemlé­letnek” nevezhetnénk. Átlagszámok, átlagtendenciák... s na­gyon kevés valóg információ, őszinte válasz az egyenes kér­désekre. Talán sokszor azért is, mert akik tájékoztatnak, ;fnaguk sem tájékozottak... Mondhatni, afféle összekötők, közvetítők a kíváncsi közvélemény és a tájékozottabb veze­tők között S mire az Információk megjárják az oda-vissza utat. már érdektelenné, lényegtelenné válnak, és bizöny ke­vesen veszik tudomásul a tényt: aki kérdez, annak válaszol­ni kell! Nyíltan és egyenesen, arra, amit kérdeztek. Ellen­kező esetben egyre kevesebb lesz a kérdés, és egyre nagyobb a csalódottság. V. Cs. A békekongresszus u'o'só napja Délelőtt plenáris ülés, délután záróünnepély Felhívás a világ népeihez Tegnap délelőtt a béke- erők moszkvai világkong­resszusának utolsó napján, a békefórum plenáris ülést tar­tott. Az ülés első részét a már­tírhalált halt afrikai szabad­ságharcosok és külön is Amilcar Cabral, a Bissau— Guinea és a Zöldfoki-szige- tek afrikai függetlenségi pártja merénylet áldozatául esett főtitkára emlékének szentelték. A kongresszus résztvevői előtt beszédet mondott An­na-Maria Cabral, a Paige volt vezetőjének özvegye. A küldöttek egyperces néma felállással adóztak Amiloar Cabral emlékének. A tegnap délelőtti plená­ris ülésen ezután előterjesz­tettek a kongresszus 14 bi­zottságának tevékenységéről szóló beszámolókat. Az egyes bizottságok képviselői 10—10 perces beszédben számoltak be arról a munkáról, ame­lyet a bizottságokban végez­tek. Az indokínai problémákkal foglalkozó bizottság beszá­molóját dr. Kende István, a magyar küldöttség tagja, a bizottság titkára terjesztette elő. Dr. Bognár József akadé­mikus ismertette a fejlődés­sel és a gazdasági függet­lenséggel foglalkozó nyolcas számú bizottságban lezajlott tanácskozások eredményeit. A kormányközi és a nem kormányszervek közötti együttműködéssel foglalkozó tizenhármáé bizottság be­számolóját Hargita Árpád, a bizottság alelnöke terjesztet­te elő. aki a DÍVSZ képvi­seletében vesz részt a béke­kongresszuson. A 14 bizottság tevékeny­ségéről szóló beszámolók meghallgatása után befeje­ződött a békekongresszus tegnap délelőtti plenáris ülé­se. Koradélután tanácskozott a békekongresszus összekötő bizottsága, amelynek előző ülése tegnapra virradóan fe­jeződött be, A békeerők moszkvai vi­lágkongresszusának záróülé­se tegnap késődélután ült össze, hogy jóváhagyja a kongresszus záródokumentu­mait. amelyek szövegét aZ összekötő bizottság tegnap (Folytatás a 2. oldalon) Jó ütemben halad a jubileumi A Szolnok városi Janies V. B. ülése Tegnap délelőtt ülést tar­tott a szolnoki Városi Ta­nács Végrehajtó Bizottsága, Napirenden — többek kötött' — a város 900. évfordulójá­ra Való felkészülés szerepelt. A végrehajtó bizottság meg­állapította, hogy a jubileumi készülődés jó ütemben ha­lad. Ebből a munkából me­gyénk városai, járásai is egy­re intenzívebben veszik ki ré­szüket Erre vall például az. hogy 1975-ig 7 257 700 forintot ígértek Szolnok fejleszté­séhez. s eddig már megkö­zelítőleg hárommillió fo­rintot át is utaltak. A lakosság a jubileumi em* lékmű költségeihez több mint másfél millió forinttal járult hozzá. Más jelek is áz előkészítő munka intenzívebbé válásá­ra vallanak. Elkészült pél­dául —, és szombaton a Ver rös Csillag Filmszínházban bé Is mutatják a Szolnokról készülő film első, húszper­ces darabját. A városkép is gyors ütem­ben változik, — szemmel látható például a vasútállomás előtti téren épülő 24 szintes épület falai­nak emelkedése, a József Attlia úti lakótelep építésé­nek. és a 4 es főútvonul szór les (téliéhez a szanálások meg­kezdése, hogy csak néhány példát említsünk. Szükség is van az előké­születek gyorsítására, hiszen — mint ismeretes —• a jubi­leum időszaka tulajdonkép­pen két évet ölel fel. A vé­leménykérés. a tervezgetés ideje tehát az év végén min­den vonatkozásban lezáruL Ezért foglalt úgy állást a végrehajtó bizottság, hogy az eseménynaptár- tervezetet rövid időn belül pontosítani, majd véglegesíteni kell a Ju­bileumi Intézőbizottsággal egyetértésben. Szó volt arról is. hogy az eddigi előkészítő munka haté­kony ösztönző erőnek bizo­nyult a jó értelemben vett lokálpatriotizmus erősíté­séhez. A továbbiakban szükséges, hogy előbb, ha­tásosabb kapcsolatok ala­kuljanak ki a megyeszék­hely és a megye járásai, városai között. Ennek érdekében minden testület, szerv, mozgalom so­kat tehet. Csak így. közös erőfeszítéssel érhető él á ju­bileumi készülődés alapvető célja: a tömegek szocialista tudatának erősítése. A továbbiakban a városi tanács végrehajtó bizottsága meghallgatta a kiegészítő parancsnokság főtisztjének tájkoztatását a tanács és a hadsereg együttes feladatai­nak Végrehajtásáról, maid az 1974. évi városi közművelő­dési irányelveket fogadta el. Ezután a novemberi tanács­ülés elé kerülő anvagot ele­mezték a vb tagjai. (S. B.) í ést tart a Waovar Szoc aUsta Munkásoart Központi ö zottsá^a A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsá­gának soros ülését novem­ber 1-ére összehívták. A Po­litikai, Bizottság Időszerű nemzetközi kérdések megvi­tatását javasolja a Központi Bizottságnak. Ma Miért gazdaságos — miért nem? Piros munkaruhás emberek Jogosítvány nélkül Szolidaritási * nagygyűlés Jászberényben é Jászberényben, a Lehel Gimnázium KISZ-szervezei tének rendezésében tegnap ifjúsági szolidaritási nagy­gyűlést tartottak. A Déryré Művelődési Központban meg­rendezett gyűlésein a város szakközépiskoláinak tanulói* a társadalmi és a gazdasági szervek képviselői vettek; részt. Ott volt Patritio Men­dez, a Magyarországon tanu­ló chilei diákok országos, szövetségének főtitkára és Marite Űribe, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola hall­gatója. akinek szüleit a jun­ta fasiszta erői a chilei tra­gikus események során meg­gyilkolták. A gyűlésen Balogh János, a gimnázium igazgatója tar­tott ünnepi megemlékezést. A szolidaritási nagygyűlés Patritio Mendez nagy érdek­lődéssel kísért élménybeszá­molójával és Marite Uribe színvonalas műsorával ért véget. hírek — i cnósíi ások — hírek — tudósítások -- hírek — tudósítások hírek Küldöttség utazott a Német Kommunista Párt kongresszusára Hamburgba utazott a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának kül­döttségé, hopp részt vegyen a Német Kommunista Párt kongresszusán. A delegációt Benke Valéria, a Politikai Bizottság tagja vezeti. Szövetkezeti vezetők Pest megyéből (Tudósítónktól) Pest megyei szövetkezeti vezetők érkeznek ma dél­előtt Szolnokra kétnapos ta­pasztalatcserére. A szomszé­dos megve ÁFÉSZ-einek el­nökei Szikszai Sándor ME- SZÖV-elnök vezetésével két napon át tanulmányozzák Szolnokon és a medvében a fogyasztási és értékesítő szövetkezetek tevékenységét. A megyeszékhelyen Sáro­st Béla ÁFÉSZ elnök és Szigeti Károly, a Tisza vidék Szövetkezeti Közös Vállalat igazgatója tájékozatják a .vendégeket a körzeti szövet­kezet Illetve a vállalat mun­kájáról. A szolnoki szövet­kezet kereskedelmi egysé­geiben tett látogatás után a kunhegyes! ÁFÉSZ-áruház és szövetkezeti húsüzem, va­lamint a karcagi ÁFÉSZ hvpó-töltő üzemének és M- batömő modéll szakcsoport­jának megtekintése szerepel a tapasztala lesere mai prog­ramjában. Holnap Jászalsószeni- györgyre látogatnak el. KISZ-nap a Verseghy Gimnáziumban A szolnoki Verseghy Gim­náziumban tegnap a tanítás nélküli munkanapon nagy­szabású KlSZ-rendetvénye­ket tartottak az Iskola KtSZ- bizottságának szervezésében. A városban ez az első ilyen önálló iskolai kezdeménye­zés. Reggel a Sigvári Endre megyei Művelődési Központ­ban békegyűlésen vettek részt a fiatalok, ahol Oláh János, a HNF megyei titká­ra tartott előadást kubai út­járól, majd Kanizsa Lajos szolnoki VIT-küldött él­ménybeszámolóját hallgatták meg. Az Iskolában rendhagyó irodalomóra keretében Se­bestyén Éva, Falvay Klára, Halász László és György- falváy Péter színművészek tolálkoztak a diákokkal. Ez­zel egyidöben az ifjú vers- barátok, a Csokonai - és az Auróra ’13 szavalóverseny iskolai döntőjében mérték össze „erejüket\ A tegnapi program befejező eseménye a Ki tud többet Szolnokról címmel rendezett helytörté­neti vetélkedő volt, melyet a gimnázium iskolarádiójá is közvetített. Brigádvezetők—újítók találkozója Az idén már másodszor találkoztak a Kelet-magyar* országi Vízügyi Tervező Vállalat szocialista brigád­vezetői és újítói. Tegnap Szolnokon huszonhat egri, miskolci, debreceni, nyíregy­házi és szolnoki szociálisig brigádvezetőnek és újítónak Szalóki József igazgató be­szélt a brigád mozgalom je­lentőségéről. Hangsúlyozta, hogy a zömében nőket fog­lalkoztató vállalatnál a bri­gádvállalásokban nagyobb figyelmet kellene fordítani a gyermekes anyák helyze­tének javítására. Ezt köve­tően Pápai János osztályve­zető szólt az újítók jogai­ról és anyagi elismerésükről. Árvédelmi töltés épül a Hármas-Körösön (Tudósítónktól) A Hármas-Körös, Kungya­lu és Kunszenlmárton kö­zötti négykilométeres szaka­szának jobb partján nagy­arányú töltéserősítési mun­kát végez a Középtlszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A fo­lyó 11-es számú árvédelmi szakasza az 1970-es nagy tavaszi áradás idején az egvik veszélyeztetett pont volt. A 8.S millió forint költ­ségből épülő gátszakasz a régi gátlábtól mintegy 10— 15 méterrel távolabb épüt A vízügyi igazgatóság gé­pi osztagai már a befejező műveletek elvégzésén dol­goznak. Száztizenötezer köb­méter föld beépítésével 3.5 kilométer töltés elkészült, végrehajtották a gát védel­me szempontjából fontos füvesítést. A még hátralévő fél kilométer gátszakasz ki­építését november 20-ára fe­jezik be. Ezzel az ötéves árvízvédelmi program idei feladatával végeznek a Hár­mas-Körösön. Főnyeremény: vikendház Rendkívüli tv-lóttósorsolás lesz november 18-án, a mű ­soros sorsolást a Televízió is követíti! A tv-lottószelvé- nyek között november 20-án rendkívüli tárgynyefemény- sorsolast is tartanak. Főnye­remények: balatonszabadi, sóstói telkek víkendházzal. A rendkívüli tv-lot tószel vé­nyek beérkezési határideje november lő-e, csütörtök, 12 óra. Egy mondatban — A ZAnka és Akaii kö­zött épülő balatoni úttörő­városban új Objektumot ad­tak át rendeltetésének; elké­szült az egészségház, a mi­ni-kórház. — Az Országos munkásvé­delmi vetélkedő elődöntőjét tegnap Székesfehérvárott, az SZMT székházában rendezte meg az Ipari Szövetkezetek Országos Tanácsának szoci­álpolitikai bizottsága. — Tegnap a Hazafias Népfront debreceni városi klubjában ünnepséggel fe­jeződött be a Hájdú-Bihar megyei múzeumi és műem­léki hónap. — Több mint kétezren te­kintették meg a miskolci Galériában tegnap zárult ki­állítást, amelyet a miskolci Tervező Vállalat rendezett azoknak az újtípusú ház­gyári lakásoknak ismerteté­sére, amelyek összeszerelését 1974-ben kezdik meg. — Az idén november 5— 11 kötött rendezi meg a Ma­gyar Rádió a szovjet kul­túra hetit. — Tegnap Kiskőrösön 1500 néző előtt 2d)-ra győ­zött a magyar NB I. B-s vá­logatott a román második ligás válogatott együttes el­len; a mérkőzésen Mile és Nagy F., a szolnoki MTE két játékosa végig tagja volt a csapatnak. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom