Szolnok Megyei Néplap, 1973. október (24. évfolyam, 230-255. szám)

1973-10-02 / 230. szám

XXIV. évf. 230. sas. 1973. okt. 2. kedd WB&tSätSSW&BB PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ÁRA: 80 FILLÉR Párt műnk a és várospolitika A különböző pártszervezetek, pártszervek közül je­lentőségükben kiemelkednek a városokban műkö­dők. A városokban koncentrálódik a lakosság tekin­télyes része, itt él a munkásosztály zöme, ennélfogva a po­litikai életben meghatározó szerepet játszanak. A városok fontos gazdasági, politikai és kulturális centrumok. A városi élet sokszínűsége, gazdagsága már önmagában a közélet csomópontjává teszi őket. Fejlődésük, helyzetük nagymértékben befolyásolja, sok tekintetben meghatározza a vonzási körzetükben lévő községek, települések életét, létkörülményeit. Ezért a városok fejlődésének jelentősége túlnő határaikon, s egyáltalán nem érdektelen a községek, a falvak népe számára sem. A városoknak ez. a kiemelkedő politikai szerepe kész­tette a párt Politikai Bizottságát arra. hogy a közelmúltban külön foglalkozzon az itt működő pártbizottságok, párt- szervezetek munkájával. Állásfoglalásában meghatározta te­vékenységük továbbfejlesztésének feladatait, amelyek szo­rosan kapcsolódnak a X. kongresszus és a Központi Bizott­ság 1972. novemberi ülése határozataihoz. A városi pártbizottságoknak nemcsak a politikai szere­pük sajátos, de a politikai munka, a pártszervezetek tevé­kenysége is sok tekintetben eltérő vonásokkal rendelkezik itt — összetettebb, többrétű, mint a községekben. Különösen érvényes ez a megállapítás a nagyobb városokra, megye- székhelyekre. A városi pártbizottságok politikai irányító munkájában fontos helyet foglal el a várospolitika kialakítása és gya­korlati megvalósításának irányítása. Gondos körültekintés és megfelelő mérlegelés szükséges ahhoz, hogy a különböző tervek és elképzelések kialakítása során a reális szükség­letek és a lehetőségek összhangban legyenek. Ez a párt­szervektől mindenekelőtt politikai mérlegelést igényel. A fejlesztés a lakosság különböző rétegeit általában nem egy­formán érinti, a szükségletek is eltérő módon jelentkeznek és a reagálások is különbözőek. Ezért a várospolitika a szó szoros értelmében politika, amelyben a pártszerveknek marxista-leninista elveken alapuló osztályszempontokat kell érvényesíteniük. V. A helyes elveken alapuló várospolitika kialakítása és megvalósítása fiem nélkülözheti a különböző pártszerveze­tek és pártszervek szoros együttműködését. Ügyszintén el­engedhetetlen követelménye a párttagság, a lakosság rend­szeres tájékoztatása, s egyúttal a tájékozódás a reális szűk ségletekről, azok szociális természetéről, politikai vonatko­zásai ról. A várospolitikai kérdések helyes eldöntésének és meg­oldásának nemcsak hangulati vonatkozásban, a politikai közérzet szempontjából van politikai jelentőségük, hanem a szükséges társadalmi érdeklődés és aktivitás felkeltése miatt is. Eredményes várospolitikát csak a lakosság köz­vetlen és széles körű bevonásával lehet megvalósítani. A tapasztalatok is bizonyítják, hogy e tekintetben milyen ha­talmas tartalékok, még ki nem aknázott erőforrások van­nak. Ezek feltárásában és ésszerű hasznosításában ugyan­csak jelentős feladat hárul a pártszervezetekre, a kom­munistákra. A városokban folyó pártélet természetesen sokré­tűbb, s korántsem merül ki a várospolitikában. A termeléssel, a társadalompolitikai és pártpoli­tikai kérdésekkel való törődés és foglalkozás semmivel sem igényel kisebb figyelmet. E pártszervezetek működési területén különböző fontos intézmények, társadalmi és tö­megszervezetek, — mozgalmak találhatók, amelyeket poli­tikailag irányítanak. Mindezeken a területeken külön-külön is megvannak a sajátos munkamódszert igénylő feladataik. E felsorolás a jelen esetben csupán jelezni kívánja azt a bonyolult és összetett tevékenységet, amelyet a városi párt- szervezeteknek végezniük kell, egyben érzékeltetve a szá­mukra nélkülözhetetlen figyelem szükségességét. r. i. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának nyilatkozata A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságát, a magyar kommu­nistákat. dolgozó népünket mélységesen felháborítja a chilei jobboldali katonai junta kegyetlen irtóhadiára- ta a chilei hazafiak ellen. A chilei demokratikus erők a népi egység kormányának három éves fennnállása alatt Következetesen és ön- feláldozóan harcoltak az or­szág nemzeti érdekeiért, az egész chilei nép javát szol­gáló társadalmi és gazdasá­gi átalakulásáért. A chilei hazafiak küzdelmük m során mindvégig tiszteletben tar­tották az alkotmány előírá­sait, a demokratikus sza­badságjogokat. az erőszak­kal hatalomra jutott kato­nai junta viszont a kegyet­len leszámolás szellemét, a véres terror gyakorlatát sza­badította az ország népére. A katonai junta napról napra nagyobb bűnöket kö­vet el. A terror áldozatául esett Salvador Allende el­nök és a hazafiak ezrei. Tö­megével vetik börlönbe a chilei nép legjobbjait., üldö­zik a demokrácia és a ha­ladás minden hívét. Letar­tóztatták Luis Corvalan elv­társat, a Chilei Kommunista Párt főtitkárát, a törvény­telenül feloszlatott chilei parlament szenátorát, a nemzetközi kommunista- és munkásmozgalom kiemelke­dő harcosát, a chilei nép hű fiát. A junta kegyetlen leszámolásra készül vele szemben. A világ valamennyi kom­munistájával, a szocializ­mus, a haladás, a demokrá­cia minden hívével együtt felháborodásunkat és tilta­kozásunkat fejezzük ki a junta egyre fokozódó terror­ja miatt, mélységesen aggó­dunk Corvalan elvtárs és minden chilei hazafi éle­téért A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi- zotttsága. a magyar nép kö­veteli: azonnal helyezzék szabadlábra Luis Corvalan elvtársat. a kommunista, szocialista radikális-párti és más haladó gondolkodású chilei hazafiakat haladék­talanul vessenek véget a chilei demokratikus erők el­leni embertelen hajtóvadá­szatnak. Ma: Túrkevei változások (2.) ♦ Még a szik sem hálátlan Kincskeresőben a Fekete kolostorban A tudomány világából Gyufa és egyéb elbeszélések Filmjegyzet Fiatalok szeptemberi seregszemléje a Tiszaligetben A hétvége sportja Lottó — jutalomsorsolás •• Ünnepi tanácsülés Rákóczifalván Rákóczifalván ünnepi ta­nácsülésen vették át a nagy­községek fejlesztési verse­nyében második helyezett­nek járó vándorzászlót, ok­levelet és a 150 ezer forint pénzjutalmat. A pénz el­osztásáról a jó gazda mód­jára gondoskodtak. ■ Az óvo­dai építéshez a tervezet­ten túl még 70 ezer fo­rintot adtak, Óvodai szemléltetőeszközök vásár­lásához 20 ezer forintot biz­tosítottak. A jutalomból je­lentős összeget költenek jár­da és útösszekötők építésé­re, míg a sportkörnek öt­ezer forintot juttattak. A tanácsülésen tizennyol­cán kaptak társadalmi mun­káért kitüntetést: hárman arany, öten ezüst, a többiek bronz fokozatot. A Tisza aranykoszorús ifjúsági Klub­nak eddigi tevékenységéért ezüst plakett kitüntetést adományoztak. Jól halad az őszi munka (Tudósítónktól.) Az őszi mezőgazdasági munkák helyzete szerepelt tegnap a megyei mezőgazda- sági operatív bizottság ülésé­nek napirendjén. Jól halad az őszi munjta, annak elle­nére, , hogy a hosszantartó szárazság rendkívül megne­hezíti — állapították meg. Két hónapja már, hogy el­kerüli az eső a megyét. Hatvan centiméteres mély­ségig teljesen száraz a fold, s a talaj hasznosítható víz­készlete 50 százalék alatt van. Korábbi években augusztus­ban általában kapott a föld 50 milliméteres csapadékot, az idén. viszont Szolnokon 15, Jászapátin 6, Tiszaroffon 5 millimétert mértek. Szep­temberben pedig egész hó­napban nem volt eső. Ennek következtében a szo­kásos egyszeri talajelmunká- lás most 5—7 soros munká­val lehetséges csak, ilyen erő­feszítések árán lehet arány­lag elfogadható magágyat készíteni. A megyében 172 Vetik a búzát — Zökkenőmentes a cukorrépa betakarítása — A megyei operatív bizottság ülése ezer hektáron kell az őszi ve­tések alá előkészíteni a föl­det. Az embert és gépet pró­bára tevő időjárás ellenére az állami gazdaságok 90, a termelőszövetkezetek pedig 75 százalékban elvégezték már ezt a munkát. Megkezdődött az őszi ve­tés is. Az utóbbi években az volt a gyakorlat, hogy 4—4.5 ezer hektár lucernát telepí­tettek a gazdaságok. Az idei szárazságban azonban csak 2800 hektáron történt lucer- hatelepítés. Várhatóan 12 ezer hektáron vetnek őszi árpát, s ezzel a munkával jórészt készen is vannak már. A legnagyobb mennyiségben búzát vetnek, mintegy 139 ezer hektáron. A búza vetése is elkezdő­dött a múlt héten, de iga­zában még csak most len­dülnek bele. Eddig a bú­za mintegy 10 százalékát vetették el. Az operatív bizottság el­ismerően szólt arról, hogy eb­ben az évben nagy előrelé­pés történt a minőségi vető­mag beszerzésében. A ter­13 mm - tudósítások — hírék — tudósítások — > híim k — tudósításuk — -híre: Moszkvai pártküldöttség érkezett Budapestre A Magyar Szocialista Munkáspárt budapesti Bi­zottságának meghívására tegnap hazánkba érkezett az SZKP moszkvai Bizottságá­nak delegációja. A küldött­séget R. F. Gyemen tyeva, a moszkvai Pártbizottság tit­kára vezeti. Ülést tartott a SZOT elnöksége A SZOT elnlöksége teg­napi ülésén megvitatta a szakszervezetek gazdaságpo­litikai tevékenységével kap­csolatos feladatait és úgy határozott, hogy az erről készült írásos jelentést a Szakszervezetek Országos Tanácsának október 10-i ülé­se elé terjeszti. Ezután az elnökség a szakszervezetek és a Hazafias Népfront együttműködésének időszerű kérdéseiről tárgyalt. Végül az elnökség a szak- szervezetnek a testnevelés­ben betöltött helyéről, szere­péről és feladatairól tanács­kozott. A versenysporttal kapcsolatban az állami in­tézkedések betartását szor­galmazzák. ' Üj VDK nagykövet Losonczi Pál, a Népköz- társaság Elnöki Tanácsának elnöke tegnap fogadta Ngu- yen Manh Cam rendkívüli és meghatalmazott nagykö­vetet, a Vietnami Demokra­tikus Köztársaság új ma­gyarországi nagykövetét, aki átadta megbízólevelét. A megbízólevél átadásánál jelen volt Cseterki Lajos, az Elnöki Tanács titkára, Marjai József külügyminisz­ter-helyettes, Nagy Lajos, a Külügyminisztérium proto­koll osztályának vezetője és Pesti Endre vezérőrnagy. Kamarabérlet Szolnokon Újabb koncertsorozattal gazdagodott a rhegyeszék- hely zenei élete. Az Orszá­gos Filharmónia három elő­adásból álló kamarabérletet bocsájtott ki, melyen neves művészek lépnek fel. Az el- 'ső rendezvényre e hónap 8-án a Ságvári Endre Me-' gyei Művelődési Központban kerül sor, ahol Kovács Dé­nes hegedűművész és Bacher Mihály zongoraművész Beet­hoven hangversenyt ad. A bérletsorozatban az új Buda­pest vonósnégyest, és az ön­álló esten fellépő Peter Rö- sel zongoraművészt is hall­hatja a közönség. Szovjet rádiótechnikai kiállítás Tegnap megnyílt a szovjet Maspriborintorg Külkereske­delmi Egyesülés rádiótechni­kai szakkiállítása Budapes­ten. A mostani kiállításon több mint 40 fajta korszerű televíziót, rádiót, zenegépet, magnetofont és lemezjátszót mutat be a vállalat az ér­deklődőknek. Többségük új­donság. A fekete-fehér kép­ernyős tv-k mellett látha­tók az ytóbbi években oly népszerűvé vált színes adás vételére is alkalmas automa­tikus típusok is, A hetve­nes évek slégere a hordoz­ható Minivizor. A kiállított több fajta mini tv hálózat­ról és akkumulátorról egy­aránt működik. A szovjet rádiótechnikai ipar kiváló terméket a teljesen tranzisz- torizált zenegép is látható a bemutatón. A kiállítás október 12-ig tart nyitva. Az olajmező védelme A szegedi szénhidrogén medencében csaknem tízmil­lió forintos beruházással modern tűzoltólaktanya épült. Ehhez megfelelő sze­mélyi és gépi apparátus áll készen a több milliárdos be­ruházással épülő olajipari objektumok védelmére. Az emeletes épületben hét le­génységi szoba, irodahelyi­ség, fűthető gépkocsigarázs, diszpécser-központ kapott helyek Lépcsőzetes munkakezdés Miskolcon A hivatalok és iskel.ák, va­lamint az üzemek eav ré­szének azonos munkakezdé­se, illetve befejezése miatt különösen a reggeli és a ko- radéluláiii órákban túlzsúfol­tan közlekedtek Miskolcon az autóbuszok és villamo­sok. A városi tanács — a köz­lekedési vállalattal közösen — több mint tíz vállalat és üzem mellett, az iskolákkal is szerződést kötött a lép­csőzetes munkakezdésre. Egy mondatban — A berlini Dietz Verlag gondozásában német nyelven megjelent az „Eszméink ere­jével’’ című, Aczél György­nek, az MSZMP KB titká­rának válogatott beszédeit tartalmazó kötet NDK-belT kiadása. , — A Hazafias Népfront Országos Tanácsának kül­döttsége, amely Nagy Jó- zsefné alelnök vezetésével részt vett a kubai testvér­szervezet, a kubai forrada­lom védelmére alakult bi­zottság (CDR) ünnepségein, vasárnap hazaérkezett Ku­bából. melőszövetkezetek eddig több mint 1100 vagon fémzárolt, elit, I—II. és III. szaporulat­fokú búzavetőmagot igényel­tek. Ennek egyharmada Be- zosztája, a többi a bőven ter­mő, új fajta búzák vetőmag­ja. Az operatív bizottság űgv véli, a vetéssel nem szabad az esőt várni, még a porba vetett búza is biztosabb he­lyen van, mintha a magtár­ban lenne. Szó esett az öntözésről is. Máskor ilyen tájban már vé­ge az öntözési idénynek. Most azonban további — fő­képpen kelesztő és tározó — öntözésre kényszeríti az üze- íneket az időjárás. Ugyan­csak a szárazság is közreját­szik abban, hogy cukorrépá­ból az állami gazdaságok 350, a termelőszövetkezetek 330 mázsás átlagtermést vár­hatnak csupán. E fontos ipari növényt XI ezer 700 hektáron terme- Jik a megyében, a termés közel felét már betakarí­tották, az átvétellel nincs sok baj, zökkenőmentesen történik, ám rendkívül gyomos a répa, olyannyira, hogy ez már szinte veszélyezteti a cukor­gyártást. A termelő gazdasá­gok és a cukorgyárak köz- megegyezéssel változatathat- nak ezen az állapoton. Megkezdődött a megyében a rizs aratása is. A betakarí­tandó terület 15,5 ezer hek­tár. Az eddigiek alapján 25 mázsás átlagtermés várható. A rizs minősége jó, mint ezt a próbahántolások bizonyít­ják. Kukorica 81 ezer hektá­ron terem a megyében. A termés mintegy 60 százaléka még kinn van a határban, csak a korai érésű fajtákat takarították be. A bajai zárt rendszerhez csatlakozó üzemek 55 má­zsás Hozamra számítanak, vagyis 10 mázsával a me­gyei átlag fölötti termésre. Az operatív bizottság fel­hívta a figyelmet arra, hogy a Vetőmagtermeltető Válla­latnál továbbra is vásárol­ható még minőségi vetőmag Továbbá azt ajánlja a testü­let a gazdaságoknak. hogy azokon a földeken, ahol szán­tani nem lehet, ahol az eké­vel nem boldogulnak, ott disztillerrel végezzék el a talajmunkát. — vágási —

Next

/
Oldalképek
Tartalom