Szolnok Megyei Néplap, 1973. július (24. évfolyam, 152-177. szám)

1973-07-13 / 162. szám

1973. július 13. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 3 Az éltető víz A hazai vízgazdálkodás fejlesztése 4. Hazánkban kormány­zati szintű szerv irányítja és gondozza a vízgazdálkodást. Az Országos Vízügyi Hivatal hálózatának' dolgozói, szak­emberei, egyre gyarapodó technikai, gépi felszerelés­sel körültekintő tervek alap­ján irányítják vízgazdálko­dásunk fejlesztését. A ki­sebb és nagyobb vízügyi be­ruházások részei a minden­kori ötéves népgazdasági terveknek. A Minisztertanács időről időre megtárgyalja a vízgazdálkodás helyzetét, a tennivalókat és meghatározza az elvégzendő feladatokat. A csülhető. Természetesen a távlati tervezés figyelemmel van a fejlődő ipar növekvő vízigényére is. Az ipar víz- szükséglete 1985-re várhatóan eléri a napi átlagos 21 mil­lió köbmétert. A ví*ígrények kielégí­tésére, a jelenlegi mintegy 600 millió köbméterre tehető •felszíni tároló térfogatot 1985- re, kereken 2 milliárd köb­méterre szükséges növelni. E nagy építkezéssorozatnak egyik állomása a közelmúlt­ban felavatott Kiskörei Víz­lépcső, amelynek tárolótere Kiskörén, a vízlépcső irányítótornyában Lévai Elek, a VÍZITERV főmérnöke és munkatársa a kezelőtáblán ellenőrzik, hogy a duzzasztott viz szintje állandóan 87,50 cm magas legyen, ugyanis a Tisza vize csak így jut el gravitációs úton a jászsági és a nagykunsági öntöző- csatornába (Fotó: Csikós) kormány legutóbb ez év ja­nuárjában hozott határozatot a vízgazdálkodás távlati fej­lesztési irányelveiről. A hazai vízellátás alapvető célja, hogy 1985-ig az ország valamennyi lakosa egészsé­ges ivóvizet -kapjon. Ennek megfelelően nagy iramban fejlesztik a városi vízháló­zatokat és tömegesen épülnek . a községi kisebb vízművek. Ez a fejlesztés már számol azzal, hogy hazunkban az ivóvíz igény 1985-ben napi 3,8 millió köbméterre be­kereken 400 millió köbméte­res. A tiszai tervekben sze­repel egy Csongrádnál meg­építendő víztároló, amelynek befogadóképessége megköze­lítően 200 millió köbméter­nyi lesz. A vízlépcsők megépítésével lehetővé válik a tiszántúli Alföld kedvező vízgazdálko­dása. A víztárolók kiegészíté­seként megépülő csatorna­rendszerekkel megoldható a mezőgazdasági területek ön­tözése és a terület iparának vízellátása egyaránt. E tervek megvalósítása sok munkával jár; tulajdonkép­pen az alföldi vízkészletek nagymértékű területi átcso­portosítását kell elvégezni. A már meglévő Keleti Főcsa­torna révép a Tiszából vizet juttatunk a vízhiányoö Kö­rös-völgybe. Hasonló célt szolgál a Kiskörei Vízlépcső Nagykunsági Főcsatornája, illetve a Maros vizét vezeti majd át az Alföld vízhiányos területeire. A ví/ii'»ví tervezők még előbbre látnak: A Tisza­völgyben az 1985 utáni víz­igények kielégítéséhez szük­ségessé válik a Duna—Tisza Csatorna megépítésével a Dunából a »Tiszába történő vízátvezetés. De nem ma­radt ki a tervekből a dunán­túli rész sem. A Duna és a Dráva vízrendszerében első­sorban a Balaton térségében van szükség vízpótlásra. A Balaton vízszinttartása és a Sió-vcS gyében tapasztalható vízigények a Drávából, illet­ve a Rábából történő vízát­vezetéssel elégíthetők ki. Hazánk vízrajzi helyzeté­ből adódik, hogy nagy ter­veinket nem egyedülállóan, hanem nemzetközi egyeztetés­sekkel, kooperációkkal való­síthatjuk meg. Hazai vízren­dezésünkhöz kapcsolódnak azok a létesítmények is. ame­lyeket az ideérkező folyók felső szakaszain a szomszé­dos országok hoznak létre. Még nagyobb a szerepe a nemzetközi összefogásnak a víziutak hajózásában. A Ti­sza a magyar szakaszon léte­sült és a jugoszláviai Novi- Becseji vízlépcső megépítése után végig biztonságosan ha­józható lesz. A közeljövőben megépül a Dunát a Rajnával összekötő csatorna, s így a Vaskapu-i duzzasztórendszer­rel együtt olyan víziót alakul ki, amely összeköti az At­lanti-óceánt a Fekete-tenger­rel. E víziutaknak fontos sze­rep jut majd a nagyarányú és gazdaságosabb áruszállí­tásban. E na"v tervek meg­valósításához sok ember al­kotóereje szükséges. A mun­kálkodás célja és értelme, hogy megóvjuk és saját hasz­nunkra fordítsuk egyik leg­nagyobb kincsünket, az élet nélkülözhetetlen elemét, a vizet. Horváth László (Vége.) Jóval egy hónappal a tervezett határ­idő előtt elkészült Martfűn a Tiszaföld- vár és Vidéke ÁFÉSZ 1 millió 200 ezer forintos beruházással épülő, új, vegyes élelmiszerboltja, amelyet tegnap dél­előtt Kávási Gyula, a nagyközségi tanács titkára adott át rendeltetésének. A bolt 350 ezer forint értékű, igen választékos árukészlettel várja a mindezideig ellá­tatlan munkáslakta terület vásárlóit. A csaknem 200 négyzetméter alapte­rületű üzlet építéséhez mintegy 80 ezer forint értékű, felvonulási épület bontásá­ból származó anyaggal járult hozzá a tanács. Jelentős volt a tagság támogatá­sa is, 150 ezer forint tagsági kölcsönt fi­zettek be. A. dolgozók pedig — az ÁFÉSZ KISZ-alapszervezetének kezdemé­nyezésére — ugyancsak 150 ezer forint értékben mintegy 100 óra társadalmi munkát végeztek a bolt építkezésén. A tegnap megnyílt üzlet jelenleg Mart­fűn a legnagyobb élelmiszerbolt. Évi for­galmát 3,5 millió forintra tervezte a szövetkezet. —- temesközy — Jövőre nyit a Pelikán Jól halad a szálloda építése Másfél—két évig tartott a huzavona a Pelikán Szálló építésének előkészítése, megkezdése körül. Még 1971-ben is, amikor a FÖLDGÉP Vállalat szakemberei elkezdték a kü­lönleges résalapozást, vitatott volt a szálló végső formája, nagysága. Miközben alapoztak, módosult a terv, egy-egy feleslegesnek vélt épületrészt elhagytak a tervezők. Az új­rarajzolt, most már végleges dokumentáció alapján 1972 jú­niusában folytatódott az építkezés a felszínein is. Egy évvel később, 1973 nya­rán mozgalmas az építkezés képe. Az állványerdő alatt már bontakozik a szállodai porta fogadó része, ,a gépko- cslfelhajtó betonalapja kész. Az első emeleten hamarosan befejeződik a födém betono­zása, és a magasan kinyúló vasvázak már a következő emelet pilléreit sejtetik. — Tavaly ilyenkor még mi is csak reménykedtünk, hogy be tudjuk tartani az 1974. no­vember 30-i! átadási időpon­tot — mondta László János, a Szolnok megyei Állami Épí­tőipari Vállalat építésveze­tője, a Pelikán Szálló kivite­lező munkáinak irányítója. Azóta, a két alsó szint egye­di szerelését sikerült időben befejezni, és ez az átadási határidő betartásával kap­csolatban rendkívül meg­nyugtató. — Milyen problémát je­lentett építkezés közben a földszint és az első emelet betonszerkezeti szerelése? * — Egyrészt a tervező sem volt teljesen biztos a dolgá­ban, és olyan maximális kö­vetelményeket szabott a be­tonelemeket gyártó BVM szolnoki gyárának, amelyeket a legnagyobb szaktudás és jóindulat mellett sem tudtak biztosítani. Az alkalmazott „látszólagos” betontechnoló­gia — a betontartó pillérek és a födémek semmiféle dí­szítő burkolatot nem kap­nak — a magyar építőipar­ban még újdonságnak számít. ☆ Ez nemcsak a BVM-nek Oko­zott problémát, hanem ne­künk is, hiszen a beépítési technológiákat és a norma­adatokat külön kellett kidol­gozni. \ — Néhány napon belül a két szint elkészül, hogyan ha­ladnak tovább? — Visszafelé számoljuk az időt. Nekünk a jövő év no­vemberére mindenképp el kell készülnünk. Ehhez iga­zodtunk. s úgy szerveztük a munkát, hogy az 1974 no­vemberi műszaki átadást ne akadályozza semmilyen ha­táridőkésés. —: A szálloda a városköz­pontban épül, nem közömbös tehát, hogyan illik a szol­noki városképbe? — A mellettünk épülő irodaház csaknem 70 méte­res magasságával nem is próbálunk versenyre kelni, de 7 emeletével a szálló igyekszik a toronyház és a mellette lévő alacsonyabb há­zak harmóniáját megterem­teni. Véglegesen még nem dőlt el, milyen díszítést kap a homlokzat, az azonban már biztos, hogy minden szobá­hoz erkély tartozik, és a be­tonszerkezet elemeit díszítő­ként is felhasználjuk. — És belül? — A földszinten a portát és a fogadóteret háromszáz személyes étterem egészíti ki, az első emeleten pedig eszp­resszó és bár nyílik. A má­sodik emelet a szálloda gaz­dasági, irányítási része, és csak a harmadikon kezdőd­nek a lakószobák. A szobák kiképzése emeletenként vál­tozik, és a lakosztályokban, az egv-két ágyas szobákban százkilencvenhatan alhatnak majd. A legfelső, hetedik emeleten lift, víztároló és más gépészeti berendezések kapnak helyet. — Az utóbbi hónapokban gyakran láthattuk, hogy az építők vasárnapi, éjszakai műszakokban is dolgoztak. — A betonozási technoló­gia megköveteli a folyama­tos munkát; ilvénkor nyúj­tott, 17 órás, váltott műszak­ban dolgoznak a betonozok. — És ha valamelyik al­vállalkozó késik? — Munkaszervezésünk má­sodik, nehezebb része volt az alvállalkozókkal a szerződé­sek megkötése és azoknak időbeni betartása. Két igen fontos szerződés aláírása van még hátra annak ellenére, hogy a két vállalattal a tár­gyalások már megkezdődtek. ☆ Mint az építésvezető szavaiból is kitűnt, a Szolnok mé- gyei Állami Építőipari Vállalat a Pelikán Szálló építését kiemelt munkaként kezeli. Eredményeként az évek óta ne­hezen haladó szállodai építkezés az utóbbi hónapokban szemmel láthatólag is „elmozdult” a holtpontról. Kétségte­len, hogy az építés ütemének lökést adott a közelgő 900. évforduló, de sok múlott a jól szervezett munkán is. Így elképzelhető, hogy nem jövő év november 30-ra, — mint a szerződésben szerepel — hanem a város felszabadulásának 30. évfordulójára, 1974. november 4-re felépül a szolnoki Pelikán Szálló. — hájos — Termel a PAN üzem A nyergesújfalui Magyar Viscosagyár új üzemében, a poliakrilnitril (PAN) gyár­ban befejeződött a próbater­melés, és tegnaptól már fo­lyamatosan üzemszerűen gyártják a szintetikus szála­kat. A próbatermelést a be­rendezések zömét szállító milánói Snia Viscosa cég szakemberei irányították. Rajtuk kívül más külföldi szakemberek is közreműköd­tek az új gyár indításában, ugyanis Franciaországból, az NSZK-ból, Csehszlovákiából és a Szovjetunióból is vásá­roltak berendezéseket. Nem gyártják a „farmotorost” Túlteljesítette féléves tervét az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár: 3375 autó­busz készült a szerelőcsar­nokokban hat hónap alatt, 339-cel több a tervezettnél. A termelésnövekedés jórészt a racionális szervezés és kooperáció eredménye. Az eddig vidéken, más vállalat­nál gyártott komplett oldal­vázszerkezet például már helyben, Budapesten készül, s ez jelentősen megkönnyíti a folyamatos termelést. A félévvel a negyedik öt­éves terv első félideje is le­zárult, s az eddigi eredmé­nyek a járműprogram sike­res megvalósulását jelzik, az Ikarus tervezői a piac igé­nyeinek megfelelően korsze­rű autóbuszcsaládot konst­ruáltak, s a gyár a kevésbé modern típusok készítését fokozatosan abbahagyja. Így a héten befejeződik a far­motoros, az Ikarus—556-os és 180-as típusok gyártása. Ezentúl csak 200-as típusú kényelmes, tágas, a koráb­biaknál halkabb motorral járó, jól szellőző autóbuszok gördülnek ki a gyárból, még a vezető is kevesebb fárad­sággal kormányozhatja a hidraulikus berendezéssel fölszerelt járművet. Jöttek az ellenőrök Pénzbírság a bolti szabálytalanságokért A megyei tanács keres­kedelmi osztálya, az Állami Kereskedelmi Felügyelet és a megyei főügyészség június 15-én átfogó ellenőrzést tar­tott szolnoki élelmiszerből-' tokban, büfékben és ABC- áruházakban. (Az ellenőrzés­ről lapunk Jöttek az ellen­őrök címmel június ; 16-án számolt be.) Az ellenőrzés során tizenöt ellenőr-pár 58 boltban járt. A feltárt szabálytalnságök miatt az Állami Kereskedel­mi Felügyelet tizenegy he­lyen' végzett visszatérő vizs­gálatot, majd. intézkedett a szabálytalankodók megbün­tetéséről. ■A legkirívóbb szabálytalan­ságok elkövetőit pénzbírság­gal sújtották. Hét boltvezető, illetve bolti eladó 3400 fo­rint bírságot fizetett vagy fi­zet be hamarosan az állam­kasszába. Jogerőre emelke­dett Osztafi Sándorné, a 92- es számú telbolt helyettes vezetőjének ügye. akit négy­száz forintra bírságoltak. Le­járt szavatosságú árut ta­láltak az üzletben az ellen­őrök. s az első figyelmezte­tés után, másodszorra is tel­jes áron kínálták a díszdo­bozokat, desszerteket. , Hat­száz forintot fizetett Sólyom Alberfné, aki az ÁFÉSZ • 2. számú eszpresszójában keve­sebb italt mért az ellenőr­zéskor, valamint lejárt sza­vatosságú árut is forgalma­zott, s hiányos volt a köte­lező árjelzés is az üzletben. Fizet a szandaszőllősi vegyes élelmiszerbolt vezetője, Biri András is, akinél nagyon sok áru lejárt szavatosságú volt. ötszáz forint a bírsága Joó Imrénének, aki az 51. sz. élelmiszer kiskereskedelmi boltban többrendbeli szabály- sértést követett el. Nem jog­erős még Varga Miklósné és Antal Anna 500—500 forintos bírsága, akik a Múzeum ét­terem büféjében, illetve a MÉK I. sz. boltjában követ­tek el hasonló szabálysértést. Egy bírságolt föllebbezett. > Figyelmeztetést tizenegyen kaptak. Többnyire a lejárt szavatosságú áruk forgalom­ba hozása miatt. Figyelmez­tették az édességbolt vezető­jét. a 47. sz. húsbolt eladó­ját. az I. sz. kenygrbolt ve­zetőjét, a 4-es önkiszolgáló helyettes főnökét, a KISKER 20. sz. élelmiszerboltjának vezetőjét, a 25. sz. büfé ve­zetőjét és eladóját, az 5. sz. zöldségbolt és a 92. sz. tej- bolt vezetőjét, az Országos Csemegekereskedelmi Válla­lat egy dolgozóját, s a MÉK 6. sz. boltjának vezetőjét. öt vállalat figyelmét — élelmiszeripari, és kereske­delmi cégek — külön levél­ben is felhívták a hiányos­ságok megszüntetésére. Az intézkedésekről eddig a Tej­ipari Vállalat tájékoztatta á. kereskedelmi felügyeletet

Next

/
Oldalképek
Tartalom