Szolnok Megyei Néplap, 1972. október (23. évfolyam, 232-257. szám)

1972-10-29 / 256. szám

12 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1972. október 29. 1972. OKTOBER 29. VASÁRNAP NÁRCISZ NAPJA A Nap kél: 6.23, nyugszik: 16.33 órakor. A Hold kél: 23.17, nyugszik: 13.12 órakor. Erősen felhős idő, ország­szerte esőkkel. Többfelé élénk, időnként erős délke­leti, déli, vasárnap a Du­nántúlon északnyugatira, északira forduló szél. A nappali felmelegedés gyen­gül, a legmagasabb hőmér­séklet vasárnap 10—15 fok között lesz. Giraudoux Kilencven évvel ezelőtt, 1882. október 29-én született — és 62 éves korában, 1944- ben halt meg Párizsban — Jean Giraudoux francia re­gény- és drámaíró. Irodalmi pályafutását re­gényekkel kezdte; ezekben az álomvilág kitágítja a va­lóság kereteit, hősei kettős szerepben, a mindennapi életben és az álom igézeté­ben élnek. Siegfried és a limouzini című regényében (1922). ebben az első, nagy sikerű művében a világ megkettőzésének irraciona- lista célkitűzését egy ab­szurd helyzet segíti elő: a főhős, egy francia író, az első világháború egyik üt­közetében súlyosan megse­besül, emlékezetkiesés foly­tán német írónak képzeli magát, és Kleist modorában kezd alkotni. Az álomszerű lebegés később a drámaíró Giradoux-ra is jellemzővé vált.. Drámái, melyek je­lentősen hatottak a műfaj további fejlődésére, két vo­nalon bontakoztak ki: egye­sekben fontosabb a képzelet játéka, másokat viszont az alkotói szándék inkább a tiszta tragédia felé fordítja. — A KARCAGI Állami Gazdaságban — tegnap ícjczték be az őszi vetést. Összesen 1143 hektár terü­letet vetettek be, ebből 1038 hektárt búzával.. — ÜLÉST tartott tegnap az MHSZ megyei vezetőség tartalékos utóképzési bi­zottsága. Értékelték a tájé­koztató és a kötelező okta­tás végrehajtását, ismertet­ték az 1972—73-as kiképzé­si év feladatait, végül szó volt a tartalékos klubok közgyűléseinek az előkészí­téséről és azok ellenőrzésé­ről. — A4. SZAMŰ főközle­kedési út törökszentmiklósi átkelési szakaszát az Asz- faltútépitő Vállalat november első napjaiban adja át a forgalomnak. — TEGNAP délelőtt, ün­nepélyes csapatgyüléssel nyitotta meg a szandaszőlő- si általános iskola Ságvári Endre úttörőcsapata a Súg­ván hetet. A hét rendezvé­nyei közt rajzkiállítás, for­radalmi dalverseny, labda­rúgó villámtorna, nyílt ta­nítási napok szerepelnek, a ,,32 nevem volt” című film­ből pedig ankétot tartanak. A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 43. játékhéten öttalálatos szelvény nem érkezett. Né­gyes találatot 55 fogadó ért el, nyereményük egyenként 78 347 forint. Hármas talá­lata 4992 fogadónak volt, nyereményük egyenként 432 forint. A kéttalálatos szel­vények száma 147 460 darab, ezekre egyenként 18 forin­tot fizetnek. A nyeremény- összegek a nyereményilleték levonása után értendők, a közölt adatok tájékoztató jellegűek. A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság hétfőn reendezi a lottó októberi tárgynyere­mény húzását. A sorsoláson a 40. játékhét szelvényei között összesen 1022 tárgy­nyeremény jut a szerencsés szelvénytulajdonosoknak. — Főnyereményként ezúttal egy kétszobás, garázsos öröklakást, két Zsiguli sze­mélygépkocsit és négy 80 ezer forintos lakberendezési utalványt sorolnak ki. Az elmúlt hetekben még soha nem kínáltak eladásra annyi éló- baromíit, mint tegnap a szolnoki piacon. Az áruk azonban tovább­ra is nő. Az élőcsirkét a múlt héten még 39 forintért adták, most 42—45 forintért mérték ki­lónként. Nem változott a hízott­kacsa és liba ára, ezeknek kiló­ja 34, illetve 32 forint volt, míg az élőpulykát a magáneladók 30 forintért adták. A tojás is drá­gult a múltf hét óta. 1.70—1.90 he­lyett az élelmiszer kiskereske­delmi vállalat boltjaiban 1.90, a termelőknél 2 forint volt darab­ja. A tejföl litere 28—30 forint között változott, olcsóbb volt a tehéntúró is, mint a múlt szom­baton, kilója 22 forint. — HANGVERSENY. Hol­nap este 7 órakor a szolno­ki Szigligeti Színházban sze­repel a Liszt Ferenc kama­razenekar, Sándor Frigyes vezényletével. Kuiilie^yesi telefon Nagy István, a kunhegyesi Vörös Október Tsz elnöke szombaton reggel telefonon felhívta a szerkesztőséget és az alábbiakat közölte: Szövetkezetükben szomba­ton 2800 holdon befejezték az őszi vetést, 2300 holdon búzát, 500 holdon pedig ta­karmánygabonát vetettek. Hátra van még a mélyszán­tás, azt november 15-ig a 350 hold kukorica betakarí­tását pedig november 10-ig befejezik. — BALESETEK. Pénte­ken késő délután a Szajol és Törökszentmiklós közöt­ti útszakaszon Tóvizi Ká­roly szolnoki lakos motor­kerékpárjával egy álló lo­vaskocsit szabálytalanul ke­rült ki és elütötte a kocsi mellett álló Panák István tiszapüspöki és Lovass Jó­zsef újszászi lakosokat. Mindhárman súlyosan meg­sérültek. Pénteken a délutáni órák­ban Tiszaföldvár belterüle­tén is balesethez hívták a mentőket. Varga Lajos (Ci­bakháza, Földvári út 1.) motorkerékpárjával össze­ütközött Révész Benjamin tiszaföldvári lakos személy- gépkocsijával. Varga Lajos megsérült, és jelentős az anyagi kár. Megérkezett a piacra a mák is. Kilónként 46 forintért értékesí­tették. volt bőven bab, az ára fajtánként 16—25 forint között alakult, — mig a lencse kilója 22—23 forintba került. A gyü­mölcspiacon almából volt legna­gyobb a választék. A vegyes téli­alma általában 3—4 forintért keit, a finomabb jonathánt 6—7, a starkingot pedig 7—9 forintért árusították. A zöldségfélék átlagárai a kö­vetkezők: a karfiol 8.50, a papri­ka 10, a kelkáposzta 4.50—5, a fejeskáposzta 2—4, a sárgarépa 4—6, a petrezselyemgyökér 6.50—9, a hagyma 5, a sóska 10, a burgo­nya 3—i forint kilogrammon­ként. A záhonyi határállomáson tegnap adták át a szovjet meg­rendelőknek az ezévben gyártott hatszázadik „Ikarus 180” tipusúi/iautóbuszt. Képünkön: Útra készen a szállítmány. Piaci szemle Szolnokon „Csináljunk valami 99 — Azon a napon két üveg bort. meg két deci likőrt vet­tünk a másodrendű vádlottal, úgy mentünk ki a meccsre. Ott ketten megittuk aztán el­mentünk a Lehelkürt vendég­lőbe, ahol még iszogattunk. Utána elindultunk sétálni, és közben mondtam hogy csi­náljunk valami balhét:., Aztán csinálták is. A két jászjákóhalmi fiatalember Lengyel József és T. Gy. 1972. augusztus 19-én este vörös és nemzetiszínű zászlókat szag­gatott le a községben. Len­gyel így vallott a bíróságon: — A KIGSZ helyiség elé érve letéptem egy piros meg egy nemzetiszínű zászlót és eldobtam a parkban. A pos­tánál szintén két ilyen zász­lóból T. Gy. bicskával kivá­gott egy-egy darabot, én meg kitörtem rudastól azokat. Visz szafelé jövet a tanácsházán lévő drapériát szakítottam le, — Éin nem akartam — vé­dekezett T. Gy. — de az első­rendű vádlott fölszólított, hogy én is csináljam. Erre vágtam ki darabokat a zász­lókból. Amikor a bíró megkérdez­te. hogy miért tették, azt mondták, nem tudják, aztán így válaszoltak: — Valami olyant akartam csinálni amiért a társaim föl­figyelnek rám. Ha rendesen viselkedem, akkor észre sem vesznek. — Én meg nem akartam el­maradni Lengyel mögött. A két ifjú garázda jellem­zéséhez még hozzá tartozik néhány apróság. Az elsőren­dű vádlott Lengyel József 1969-ben végezte el az általá­nos iskolát, utána esztergá­lyos szakmát kezdett el ta­nulni, de három hónap múl­va abbahagyta. Utána segéd­munkásként dolgozott, majd vasöntő tanulónak iratkozott be. Ott már fegyelmi eljárás indult ellene, mert „barátai­val néhány gyereket meg­vert”. Nem sokkal később tantestületi megrovást kapott, mert többször fogyasztott sze­szesitalt, végül ugyanezért ki­zárták az iskolából. Szeptem­berben múlt el 18 éves. T. Gy.. — még a társá­nál is fiatalabb — két évvel, az eddigi „pályafutá­sa” viszont hasonló. Az álta­lános iskola elvégzése után (2,7 volt a tanulmányi átlagq a VIII. osztály végén) szin­tén szakmunkástanulónak ment. A cipész szakmát vá­lasztotta, de rövidesen ott hagyta. Azóta alkalmi mun­kából élt. A vádlottakat a szolnoki járásbíróság Kalamény Fe- rencné dr. tanácsa bűnösnek találta és Lengyel Józsefet 4 hónapi T. Gy-t pedig 3 hóna­pi szabadságvesztésre ítélte, utóbbi végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette. Az elsőrendű vádlott védője eny­hítésért fellebbezett, a má­sodrendű vádlott ítélete jog­erős, jb SZÍNHÁZ A Szigligeti Színház Szolnokon délután 3 és este 7 órakor: Ne- báncsvirág (Bartos, Törzs bérlet). MOZI t _______J 1 Szolnok Vörös Csillag: Har­minckét nevem volt, hétfő: A tanú eltűnik, Tisza: Stan és Pan meg a hölgyek, hétfő: Hókirály­nő. Jászberény Lehel: Betyárka­pitány kincse, hétfő: Harminc­két nevem volt. — Kisújszállás Ayd: Egy magyar nábob, Kár- páthy Zoltán I—II.. hétfő: Meg­lepő fordulat. Kunszentmárton Körös: Mackenna aranya (Fel­emelt helyáron), hétfő: Belorusz pályaudvar. Kunhegyes Szabad­ság: Sztrog.of Mihálj', hétfő: Ha Iái Velencében (14). Mezőtúr Dó­zsa: A csendőr nyugdíjba megy, hétfő: A fekete farkas, Szabad­ság: Charly (14), hétfő: Csárdás­királynő. — Tiszafüred Tisza: Az oroszián télen, hétfő: A csendőr nősül, ítélet (Külön ifj.). Török­szentmiklós Dózsa: A tanú eltű­nik, hétfő: Betyárkapitány kin­cse. Túrkeve Vörös Csillag: A fe­kete farkas, hétfő: Charly (14).----dÉStlks Ra dio SZOLNOKI RÁDIÓ: Vasárnapi magazin. — Filmklub született... — Mosolygó zenetör­ténet. — Hivatali tragédiák. — Sport és muzsika. KOSSUTH RADIO: 8.05: öt kontinens hét naDla. 8.20: HANG—KÉP. MRT-maga- zin Hl. évfolyam.. 8 sz. 10.03: Az álmok nem hazudnak. Hangiáték Petőfi Sándor­ról. m. rész. 1848. 10.35: A Magyar Rádió és Tele­vízió gyermekkórusa Bár­dos Lalos műveket énekel 10.45: Lírai önarckép Mezei András versei. 11.05: A Magyar Rádió és Tele­vízió szimfonikus zeneka­rának matinéia. 11.50: Áldalak búval, vigalom­mal. József Attila versei, (ism.) 12.10: A hangvereenyközvetítés folytatása. 12 55: Édes anyanyelvűnk, ló.00: Jegyzet. 13.10: Musical-slágerek. 13.30: Rádiólexikon. 14.00: Hangszerszólók — muzeá­lis fevl ételekből. 14.34: Emberek az istenek völ­gyében. Dokumentumjá- ték-sorozat. IV. rész 15.08: Svéd Sándor ifjúkori felvételeiből. 15.35: Szólistaparádé. 16.07: A Szoviet Széppróza Hetei. Az emlékmű (ism.) 17.05: NótakedveJőknek! 17-50: Árnyék az erdőben. Gereblvés László versei. 18.00: Kodály: Budavári Te Deum. 18.24: John Keating együttesé­nek felvételeiből. 18.38: 111 vés Gyula művészete* ni. rész. 10.15: Renata Tebaldi énekel. 19.48: Közvetítés a Miskolci Nemzeti Színházból Pitypang. Darvas József vígiátéka két részben, (ism.) 22.25: Magyarországon először..* 22.59: Népdalok, néptáncok. 23.40: Ritmusturmix. 0.10; Schubert kórusműveibőí. PETŐFI BÁDIO: 8.00: Miska bácsi lemezes- ládáia 8.30: Orosz áriák. 9.06: Kerék az iskolán. Meindert de Young regé­nye rádióra (ism.) 30.00: Üiszerű a kultúrában. 10.10: Mit hallunk? 10.40: Szívesen hallgattuk, íism.) 12.10: Jó ebédhez szól a nóta. 13.00: Az első 100 év. Budapest történetéről, n. rész. 13.55: Körkapcsolás bajnoki labdarúgó-m érkőzésekről. 14.50: A Körmendi együttes látszik. 15.00: Körkapcsolás bajnoki labdarúgó-mérkőzésekről. 15.50: Mikrofon előtt az irodal­mi szerkesztő. 16.05: Liszt zongoraművek. 16.30: Táskarádió. 17.30: A vasárnap sportig 18.05: Tere-fere — locsogás nélkül. 18.10: Kérdés—felelet. 19.00: Népdalcsokor. 19.20: Jelenidőben. in. évf 9. szám. 19.40: Mikrofon előtt az irodal­mi szerkesztő. 20.10: Sporthírek. Totó. 20.15: A Sváici Olasz Rádió szimfónikus zenekarának hangversenye. 21.44: Gvorsan változó korunk jellemzője: az urbanizáló- dás. 2159: Könnyűzene Bágva And­rás szerzeményeiből. 23.10: Wolf—Ferrari: Susanne titka Egyfelvonásos opera. HÉTFŐ: KOSSUTH RADIO: 8.15: Verbunkosok, népdalok. 9.06: Petőfi Sándor. Illyés Gyu­la műve folytatásokban. XVI. rész 9.26: Rádiőbörze. 9.30: A hét zeneműve: Bartók: Táncszvit. 10.05: Iskolarádió. 10.30; Zenekari muzsika. A tv és a rádió mai műsorából ajánljuk TÖRTÉNELEM — MINDENKINEK. A szocialista forra­dalom hazája. A dolgozó szülők, felnőttek bizonyára keveset tudnak arról., mit és hogyan tanulnak a gyerekek az isko­lában, a televízió segítségével. Arra is kevés idejük jut, hogy felidézzék, ill. kiegészítsék régi ismereteiket. E téren kíván úttörő-lépéseket tenni az Iskolatelevízió sorozata. A mai adás az 1917-es Nagy Októberi Szocialista Forradalom­mal foglalkozik, összefoglalja előzményeit, elemzi az esemé­nyeket, a tantervi követelményeknek megfelelően. A műsort 15.05 órakor nézhetjük meg a tévében. ODÜSSZEIA. Homérosz hőskölteményének tévéfilmvál­tozata. „S már Lakedaimónnak járták völgyét, szakadékét, és a dicső Meneláosz háza felé igyekeztek...” Télemakhosz, Odusszeusz fia-Spártába megy, hogy apjáról hírt szerezzen. Helené, a gyászt hozó asszony meséli el utolsó találkozását a trójai hőssel. Apollón templomában történt ez, ahová Odusszeusz belopakodott, hogy élete kockáztatásával készít­se elő a város elfoglalását eredményező cselét. Míg Téle­makhosz Meneláosz házában időzött, apja a phaiákoknak számolt be kalandjairól. Elmondja, hogyan vesztek oda ha­jói az emberevő óriások partján, majd irányt tévesztettek, és Afrika földjére kerüllek. Három eltűnt társukra különös emberek között találtak rá. Lótuszevők ezek, akiket a nö­vény rágcsálása megfoszt a hazatérés vágyától. Ezután egy szigetre érve, hatalmas bUrlangra leltek ... A III. részt 20.05 órától láthatják a tévében. Közvetítés a Miskolci Nemzeti Színházból. Pity-pang. Darvas József vígjátéka két részben. Egy rosszul gazdálkodó téeszben élelmes „szakember” jelentkezik, s hamarosan ide­genforgalmi intézménnyé alakítja. A régi vendéglőt korsze­rűsítik, és nyugati mintára próbálják növelni a bevételt. A vállalkozás egyre merészebbé túl is sikeressé... A vígjátékot 19.48 órától 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Déki Lakatos Sándor népi zenekara játszik. 13.50: Válaszolunk hallgatóinknak! 14.05: Édes anyanyelvűnk. (ism.) 14.10: Orosz Júlia operettdalokat énekel. 14.28: Kóruspódium. 14.40: Szép magyar novella. Gár­donyi Géza: A bor. 15.lo: Iskolarádió (ism.) 15.50: A Harmónia Koncert- Fúvószenekar játszik. 16.05: Lemezmúzeum. 16.29: Népdalok, néptáncok. 17.20: Népdalok, néptáncok. 17.45: Vár ránk Tau-Ceti népe? 18.00: Sajtókonferencia. A Ma­gyar Tudományos Akadé­mián. 19.40: Tánczenei hangverseny. 20.40: Garai Gábor versei. 21.00: a tánczenei hangverseny folytatása. 22.20: A Magyar Rádió és Tele­vízió gyermekkórusa mad­rigálokat énekel. 22.30: A Szovjet Széppróza He­tei: Vadóc (ism.) 23.00: A XX. század zenéjéből. 0.10: Filmzene. HÉTFŐ: PETŐFI RADIO: 8.05: Adriana Lecouvreur. Rész­ietek Cilea operájából. 9.03: Ezeregy délelőtt. 10.00: A zene hullámhosszán. 10.30: Néhány szó zene közben. 11.45: A növényvilág akrobatái. 12.00: Kocsár Miklós dalaiból. 12.11: Muszorgszkij: Egy kiállítás képei. 12.43: Országjárás közben. 13.03: Magyar előadóművészek felvételeiből. 14.00: Kettőtől—hatig... 18.05: Külpolitikai figyelő. (ism.) 18.20: U1 könyvek (ism.) 18.23: Közkívánatra. 19.35: Theo Adam dalestje. 21.30: Kóborlásaim idején. Lövik Károly. Krúdy Gyula és Remenyik Zsigmond írá­sai rádióra. 22.06: Operettmuzsika. 22.30: A hét zenemüve. Bartók: Táncszvit (Ism.) 23.15: Nóták. BUDAPEST: 8.00: Felsőfokú matematika. 8.40: Alapfokú angol nyelvtan- folyam 8.55: Német nyelvtanfolyam. 9.15: Reklámműsor. 9.20: Tüskevár. 4. A leskunyhóban (ism.) 10.00: Gyere velünk, csináld velünk! 11.00: Tatabányai Bányász—Bo. Honvéd balnokl kézilab­da-mérkőzés. 14.30: Pedagógusok fóruma. 15.05: Történelem mindenkinek. A szociaista forradalom hazáia. 15.40: Igazi mozaik IV. Mennyi mindenre 16! (színes f) 16.00: A Komi Állami Néni Együttes műsorából. 16.60: Népművészet — népszo­kások IX. Virág és sze- kerce (színes!) Bevezetőt mond: dr. Ortutay Gyula. 17.15: Üzenet a lövőből. Magyar rajzfilmsorozat (Ism.) *. Alfa-beat-a (színes!) 17.40: Műsorainkat ajánljuk. 18.05: Delta! 18.35: Sporthírek. Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mind­azon rokonoknak. Ismerő­söknek, jó barátoknak, akik szeretett édesanyánk özv. TERSE ANDRASN8 szül.: Martóth Katalin temetésén részt vettek, virá­gaikkal, koszorúikkal, rész- vctnyilvánftásukkal — mély fájdalmunkban — velünk együtt éreztek. Tcksc család válik, lassacskán már túlon- sugározza a Kossuth rádió. 18.40: Esti mese. 19.00: A hét... 20.00: Hírek. 20.05: Odüsszeia. Homérosz hös- költeménvének tévéfilm­változata. XII. rész. (színes!) 21.00: Gózon Gyula emlékest. 21.50: Hírek. — Sporthírek. POZSONY: 9.30: Kicsinyek műsora. 10.00: Sebastten az emberek kö­zött. Francia tv-sorozat. 10.30: Vasárnapi hangverseny. 11.00: Mint minden hétköznap. 12.00: Hírek. 14.00: Slovan Bratislava—LVS Poprad jégkorong mérkő­17.10: Fiatalok horizontja. 18.00: Amerikai tv-sorozat: Flipper. 18.40: Esti mese,. 19.00: Tv-híradó.' 19.25: Sporteredmények 1. 19.50: Költészet. 20.00: Mint a lehullott hó. Tv-játék. 21.05: Könyvmagazin. 21.30: Tv-híradó. 21.45; Sporteredmények 2. 21-55: Éji zene. 2. MŰSOR: 19.45: Tv-híradó. 20.00: Utolsó ereklyék. Szovjet film. 21-30: Can Miiles. Dokumentumfilm. 21.50: Tv-híradó. HÉTFŐ: 16.25: Hírek. 16.30; Pedagógusok műsora. 16.50: Beszéljünk oroszul. 17.30: Fair Play, Sportmagazin. 18.15; Találkozás Chrisszel. 18.40: Esti mese. 19.00: Tv-híradó. 19.30: Időnk órái. Riport a lévai pamutgyárból. 20.00: Előadás a Ford színházból. 21.05: Musica világa 8/72. 21-35: Tv-híradó. BUKAREST: 7.35: Pioníroknak. 9.00: A falu életéből. 10.10: A nagy muzsikusok Bucarestben. 11.30: Magyar nyelvű adás. 13.20: Vasárnapi vegyesműsor. 15.35: Folytatásos Ifjúsági műsor. 16.25: Románia—Albánia világ­bajnoki labdarúgó selejte­ző mérkőzés. 18.20: A legkisebbeknek. 19.00: Ceausescu belgiumi és luxemburgi látogatása. 19.45: A nagy díj. Yvés Montand archív filmje 22.25: Hírek, utána sport, HÉTFŐ: 17.30: Francia nyelvoktatás. 17.40: Színházi kritikák. 18.20: A legkisebbeknek! 19.05: Reflektor. 19.45: Az Elisabeth című folytatásos filmregény. 20.40: A könnyűzene csillagai. 21.30: A nagyvárosi fények. Szolnok megyei NÉPLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Szolnok megyei Bizottsága és a Szolnok megyei Tanács lapja Főszerkesztő: Varga József Telefon: 12—003. 12—320: 12—069j 11—932 Teles: 83 357 Index-szám: 85 089 Kiadja a Szolnok megyei Lapkiadó Vállalat Szolnok. Kossuth tér L Igazgató: Vlrágb Iván Az előfizetés dlia eay hőnapra 20.— forint Terjeszti a Magvar Posta Előfizeihető minden posta­hivatalnál és a kézbesítőknél Szolnold Nvomda Vállalat Felelős vezető) Kozák Ferenc _ .

Next

/
Oldalképek
Tartalom