Szolnok Megyei Néplap, 1972. október (23. évfolyam, 232-257. szám)

1972-10-31 / 257. szám

/ SAUL éTf. 257. S2L1972. okt ZU kedd. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ARA: 80 FILLÉR **■ ■■*•« «*■ Nem sikerült októberben elvetni Hl őszi ügyelet november 15-ig ifii Gyenge minőségű a rizs H|b A Szolnok megyei operatív bizottság ülése Nem sikerült ez optimális időben, októberben befejezni a búzavetést a megyében — állapította meg tegnapi ülésén a megyei betakarítási operatív bizottság. A dr. Hegedűs Lajos elnökletével tanácskozó testület arról tájékoztatta a résztvevőket, hogy a megyében elvetendő búza alig va­lamivel több mint 70 százaléka van, még a földben. Októbcr 31: Világtakarékoesági Nap l milliárd 692 millió torint a bankban — Népszerű az if júsági takarékbetét — Egy milliárdnál több hitelt vettek igénybe A legutóbbi' értékelés sze­rint a megyék közötti sor­rendben ezzel a munkával a 12. helyen vagyunk, S még a megyén belül is igen vál­tozó a kép. Hiszen Mezőtú­ron még csak 45-, a kun­szentmártoni járásban 54-, Kisújszálláson is csak 60 százaléknál tartanak. Különösen rosszul halad a vetés a szelevényi Szik­ra, az őcsödi Szabadság, a kunszentmártoni Búza­kalász, a mezőtúri Béke és a túrkevei Táncsics Tsz- ekben. A bizottság meg­állapítása szerint ezeken a helyeken nem készültek fel gondosan az őszi mun­kára. Elismerően szóltak ellen­ben a tiszaroffi Aranykalász, a kuncsorbai Vörös Október és a kunhegyesi Vörös Ok­tóber Termelőszövetkezetek­ről, s mindazokról az üze­mekről, amelyek a megyében elsők között végeztek az őszi teendőkkel. Az operatív bi­zottság állást is foglalt ab­ban, hogy e nagy őszi mun­kában szerzett érdemeket, avagy az ellenkezőjét figye­lembe veszik az üzemi veze­tők minősítésében. A búzavetés egyébként ezen a héten befejezhető, ebhez azonban az kell, hogy a legjobban elmaradt üzemekben táblacseréket alkalmazzanak, vagyis ne várják meg azoknak a táb­láknak a betakarítását, amelyeken még növény van, hanem más táblákba vessék el a búzát. Megfelelő agrotechnikai és növényvédelmi feltételek be­tartásával természetesen. Az operatív bizottság arra is felhívta a figyelmet, hogy mostantól már nagyobb mennyiségű vetőmagot te­gyenek a földbe, számítva a kései vetéssel járó kocká­zatra. Az eddig elvetett gabona szépen kel. sőt már zöldéi több helyen, korántsem meg­nyugtató azonban, hogy nincs elegendő műtrágya. A betakarítás legnagyobb gondját a rizs adja. Még csak 70 százaléknál tart a rizsaratás. A munkát hátráltatta a ter­mény nedvességtartalma, szárítani kellett a rizst. Azontúl, hogy a korábban becsült termésátlag sem lesz meg, a rizs minősége is igen gyenge. Még a feléből sem tudnak első osztályú árut ké­szíteni, márpedig a rizs ak­kor jó, ha a learatott meny- nyiség legalább 65 százalé­kából első osztályú étkezési rizs készíthető. A rizsaratás­sal a mezőtúri szövetkezetek állnak a legrosszabbul, ott a terület majdnem fele még aratatlan. A cukorrépa szedés Szol­nok megyében halad a legjobban az országban. Nálunk a répa 80 száza­lékát már felszedték. Igaz, hogy Mezőtúron még csak a harmadánál tartanak, s a tiszafüredi járás is jóval alatta van a megyei átlag­nak. Az utóbbiban nagyban visszaveti a szorgalmat a Mátravidéki Cukorgyár kun- madarasi átvevő helyén ta­pasztalt lassúság. Ott még kézi rakodásra is sor került már, s a távolabb fekvő üze­mek naponta egynél többet nem tudnak fordulni gépko­csijukkal. A cukorrépa betakarítás­ban a honvédség is segít. A Kilián György Repülő Műszaki Főiskola ezen a va­sárnapon is kinn volt répát szedni. A Jászsági Állami Gazdaság pedig, miután be­fejezte a répaszedést, beta­karító gépeit a járás terme­lőszövetkezeteinek ajánlotta fel. Az operatív bizottság meg­ítélése szerint a cukorrépa betakarítás november 10- rc várható a megyében, de a mezőtúri Béke Tsz-ben, a nagyrévl Béke és Ba­rátság Tsz-ben és a tisza- földvári szövetkezetben na­gyon megkéstek e munká­val. Kukoricatörésben is az el­végzendő munka 70 százalé­kánál tart a megye. Tűrke- vén. Mezőtúron és a kun­szentmártoni járásban vi­szont jóval alatta. Mostantól pedig már arra .lehet számí­tani, hogy a' betakarítási veszteség hektáronként több mázsa lehet. Ennek ellené­re még mindig bíznak abban, a szakemberek, hogy a me­gyei termésátlag hektáron­ként 40 mázsa lesz. A gabo­naipari vállalat 1050 vagon kukoricát vásárolt eddig, s szerződést kötött 3000 vagon kukorica értékesítésére. Az idén az esős időjárás miatt jóval több terményt kell szárítani a korábban megszokottnál. A gabonaipar 1270 vagon, termény szárítá­sát végezte már el, s még további kétezer vagon ter­mény szárítását tervezi de­cember 31-ig. Rajtuk kívül 27 termelőszövetkezetnek és 16 állami gazdaságnak van nagyteljesítményű szárítóbe­rendezése- a megyében. Több gazdaság vállal is bérszárí­tást. azonban igen magas té­rítésért. Az operatív bizottság er­kölcstelennek tartja az ilyenfajta nyerészkedést, hiszen ezzel más gazdasá­gok megszorult helyzetét akarják kihasználni a szá­rító tulajdonosok. Határoztak arról is, hogy az AGROKER és a MEZŐ­GÉP vállalatok őszi ügyele­tét november 15-ig fenntart­ják a megyében. B. L. A Világtakarékossá« Nap megrendezését Milánóban határozták el negyvennyolc esztendővel ezelőtt, hazánk­ban azonban csak 1965 óta rendezi meg az Országos Ta­karékpénztár együtt a taka­rékszövetkezetekkel — ismer­tette többek között a tegnap délelőtti sajtótájékoztatón, melyet a Világtakarékossági Nap alkalmából rendeztek, Szűcs Ferenc az OTP megyei igazgatója. Részt vett a tájé­koztatón Soós István, a me­gyei tanács elnökhelyettese és Simon József a megyei pártbizottság osztáyvezető- helyettese is. A nap jelszava: „Takaré­kosság, gondtalanabb élet” már körvonalazza is: az a cél, hogy ezen a napon „ meg­szokottnál többször kerüljön szóba a takarékoskodás gon­dolata. És, hogy az emberek egyre inkább magukénak vallják e mondás igazságát, hogy mind többen vannak olyanok akik ésszerű beosz­tással élve jobb családi „pénzügyi terv” készítésével gondolnak a holnapra azt bi­zonyítja takarékbetétállo­mány növekedése. Magyaror­szágon 1951-ben 224 ezer be­tétkönyv volt forgalomban, 1961-ben meghaladta a 2 mil­liót, azóta pedig annak több mint két és félszeresére nőtt a betétkönyvek száma. Szol­nok megyében is folyamatos volt a betékönyvek számának emelkedése: 1957-ben 28 660, 1972-ben 162 ezer betétet tar­tanak nyilván s míg huszon­egy évvel ezelőtt mindössze négymillió forint volt a me­gyében a takarékbetétóllo- mány, az idén meghaladta már az 1 milliárd 692 millió forintot A Világtakarékossági Nap jó alkalom arra is, hogy ilyenkor a különböző takaré. kossági formákat is megis­mertesse az OTP a lakosság­gal. Ma például a megyében több helyen rendeznek kü­lönböző ankétokat, vetélke­dőket rajzversenyeket me­lyeknek témája a takarékos­ság. Ugyanerről lesz szó ma az iskolákban több osztályfő­nöki órán is. Az ifjúság takarékos, ezt mutatja, hogy 300 miliő fo­rintot fríznek betétben a bankok — Szolnok megyében csaknem 5 milliót S mivel ez a betétforma is elősegítheti p lakáshoz jutást, nemcsoda ha rövid idő alatt eléggé nép­szerű lett. A takarékossági célok között ugyanis első he­lyen az otthonalapítás szere­pel. Ezt bizonyítja, hogy az egy évre lekötött betétek ará­nya a megyében eléri a 83 százalékot Sokan szeretnének autót nyerni: csaknem 150 millió forint értékű gépkocsi­nyeremény betétkönyvet vál­tottak Szolnok megyében. A tegnap közölt állás- foglalásában az Országos Béke tanács Elnöksége hang­súlyozza: Történelmi eseményeket megillető figyelemmel és ér­deklődéssel fogadta népünk a VDK kormány-nyilatkoza­tát, amelyben a világ köz­véleménye elé tárták a tör­ténelem egyik legvéresebb, legszégyen teljesebb háború­jának befejezéséről, a viet­nami kérdés békés rendezé­séről folytatott tárgyalások állását Vietnam, Laosz s Kambodzsa népeinek hősies küzdelme és a világ népei­nek szolidaritása eredménye­ként most közvetlen közel­ségbe került az, hogy e tér­ség szörnyű szenvedéseket átélt népeire béke köszönt­sön. Az Amerikai Egyesült Ál­lamok kormánya különböző Az Országos Takarékpénz­tár megyeii igazgatósága, mint a lakosság bankja jelen­tős hitel folyósítással Is segí­ti az emberek otthonalapítá­sát tartós fogyasztási cikkek vásárlását, a tegnapi napon 1 milliárd 148 millió forint volt a hitelállomány, ebből, hosszúlejáratú hitel (például lakásépítési, lakásvásárlási, stb.) 1 milliárd 11 millió fo­rint. Mezőgazdasági termelési hitelt mintegy 11 millió fo­rintot, áruvásárlási kölcsönt csaknem 112 millió forintot folyósítottak ebben az évben. Az OTP azonban ma már a tanácsok bankja is: az általa kezelt tanácsi költségvetési számlák forgalma az év első felében meghaladta a 3 848 millió forintot és több száz milliót tettek ki a fejlesztési számlákra befolyt, illetve ki­fizetett összegek. indokokkal el akarja húzni a megállapodás aláírását- Részletkérdéstjk tisztázásá­nak szükségességére, „szö­vegezési pontatlanságokra”, a Thieu-bábkormány ellen- véleményére hivatkozva ha­logatja a korábban már el­fogadott’ fegyverszüneti fel­tételek szentesítését. Légi­ereje közben folytatja Viet­nam két országrészének em­berirtó bombázását, Dél- Vietnamban Thieu fegyve­resei halomra ölik foglyai­kat. A világ haladó közvélemé­nyével együtt a békéért küzdő magyar milliók is joggal elvárják, hogy az Egyesült Államok — vállalt kötelezettségeinek értelmé­ben október 31-én aláírja az egyezményt. Legyen béke Vietnamban! — hangzik az OBT Elnökségének állásfog­lalása. * AZ ORSZÁGOS BÉKETANÁCS ELNÖKSÉGÉNEK ÁLLÁSFOGLALÁSA HÍREK — TUDÓSÍ TÁSOK — HÍRFK — TUDÓSÍTÁSOK — HÍREM November 6-án lesznek a szolnoki ünnepségek Korábban kapott informá­ciónktól eltérően a megye­székhelyen november 6-án, hétfőn lesznek a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forrada­lom ünnepségei. A koszorú­zás! ünnepség délután 15 órakor kezdődik a temető­ben, az ismeretlen, szovjet katonák sírjainál. Egy órá­val később a Hősök terén helyeznek el koszorúkat a szovjet emlékmű talapzató­ra. Délután 17 órai kezdet­tel díszünnepségre kerül sor a Szigligeti Színházban. Megnyitó) tart Csáki István, a Központi Bizottság tagia, az ünnepség szónoka dr. Gergely István, a megyei pártbizottság első titkára lesz- A díszíinneoség kultúr­műsorral fejeződik be. Dr, Bíró József Moszkvába utazott Dr. Bíró József külkeres­kedelmi miniszter, a KGST külkereskedelmi állandó bi­zottsága soronkövetkező 34. ülésszakára Moszkvába uta­zott. A bizottság a KGST komplex programjával ösz- szefüggő időszerű külkeres­kedelmi kérdésekről fog tár­gyalni. Radnóti Miklósra emlékeztek Emlékmenetben vonultak vasárnap a veszprémi kö­zépiskolák diákjai Szentki­rályszabadjára, Radnóti Miidós életének egyik utol­só államáshelyére. Innen in­dult a költő 1944 októberé­nek végén a fasiszták által meggyötört munkaszolgála­tosokkal Abdára, ahol kivé­gezték. A veszprémi ifjúság fel­kereste a szentkirályszabad­jai Radnóti-emlékházat, .ün­nepségen méltatták a költő munkásságát és megkoszo­rúzták az emléktábláját. Szentágc-thai professzor kitüntetése Szentágothai János Állami és Kossuth-díjas akadémi­kust, a Semmelweis Orvos­tudományi Egyetem 1. szá­mú anatómiai intézetének professzorát, a Magyar Tu­dományos Akadémia bioló­giai tudományok osztályá­nak elnökét 60. születésnap­ján, tudományos alkotómun­kája és tudományszervezési 1 cv ékenysége elismeréséül a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa a Munka Érdemrend arany fokozatával tüntette ki. Budapesten az NDK elektroteehnikai minisztere Vasárnap délután Buda­pestre érkezett Otfried Steger, az NDK elektrotech­nikai és elektronikai ügyek minisztere, aki dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszterrel a néhány hó­nappal ezelőtt Berlinben megkezdett tárgyalásokat folytatja a két ország elekt­rotechnikai és elektronikai iparának együttműködéséről. P j p n CT#> r T ° fSÍ konferencia Hatszáz szak "niIver rész­vételével hétfőn vállalati piacszervezési konferencia kezdődött a Technika Házá­ban. A Szervezési és Veze­tési Tudományos Társaság rendezte kétnapos tanácsko­zást Vég László, a Magyar Kereskedelmi Kamara mar­keting szakbizottságának el­nöke nyitotta meg. majd Zala Ferenc, a Belkereske­delmi Kutató Intézet igaz­gatója tartott vitaindító elő­adást a piai-szervezés és a korszerű értékesítés módsze­réről. Vásár hétfőn A hagyományos Simon Jűdás vásár hétfőn zajlott le Sárvárott. Emberemlé­kezet óta ez a legnagyobb őszi nyugat-magyarországi országos állat- és kirakodó- vásár. Az ország minden részéről érkeztek árusok az idén is. Nagy forgalmat bo- aiyolítottak le az italosok és a pecsenyesütők. A hamisí­tatlan vásári környezetből nem hiányoztak a „kikiál­tók” a portékáikat nagy hangeal és széles gesztu­sokkal kínáló régi vásárosok sem. A környéken valóságos társ-dal mi esem ’.ívnek szá­mító vásárra a Rába menti falvakból több ezer vásárló utazott. Az idő is kegyes volt, kellemes napsütés kö­szöntött a tájra, s a helyiek­kel együtt mintegy 15 000- en „nyüzsögtek” a színes vásári forgatagban. Irodalomtörténeti tanácskozás A Magyar Tudományos Akadémia trodalomludomá uyi inlézete Oktober 31-en Budapesten és november I- én Szentendrén tudományos konferenciát rendez. A kon ferencián, amelyen belgrádi, zágrábi és újvidéki iroda­lomtörténészek is részt vesz­nek, a délszláv—magyar irodalmi kapcsolatok prob­lémáit, jelenségeit vitatjuk meg. Összesen tizenkilenc előadás hangzik cl az ülés­szakon. A konferencia Időpontjára „Szomszédság és közösség” címmel nagyszabású tanul­mánykötet jelent; meg az Akadémiai Kiadónál a két nép irodalmi és kulturális kapcsolatainak tárgyköréből. Szibériai hetek Debrecenben A debreceni Kossuth La­jos Tudomány egyelem Ma­gyar—Szovjet Baráti Társa­ság tagcsoportja szibériai heteket rendez, a nagy al­földi város legnagyobb ok­tatási intézményében. Az eseménysorozat tegnap kez­dődött a Szibériáról szóló könyv- és fotókiállítás meg­nyitásával. Szibériáról dr. Tglódi Endre egyetemi ta­nár tartott előadást. Színház gyerekeknek is A békéscsabai Jókai Szín­ház az utóbbi években rend­szeresen műsorára tűzi a hazai és külföldi szerzők gyerinckdarubjalt. mcsejá tékáit. Ar, idei gycrniekszin- liázi premier vasárnap dél előt t zajlott le. Pancsó Fan - csov bolgár szerző „A négy süveg" című mulatságos mc- sejátéka került színre. A bemutatón megjelent Sztoio Sztanoev, a Bolgár Népköz társaság budapesti nagykö­vete, a követség több mun­katársa és Sztojan Radcv, a Ludapcsti bolgár kulturá­lis közuont igazgatója is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom