Szolnok Megyei Néplap, 1972. május (23. évfolyam, 102-126. szám)

1972-05-04 / 103. szám

2 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1972. május 4. Nagy tét forog kockán Választási körkép CISZJORDÄNIA Derűlátó nyilatkozatot adott Sorsa. Finnország külügy­minisztere, az NSZEP központi lapjának, a Neues Deutsch- landnak. „Megjavultak az európai biztonsági értekezlet összehívásának lehetőségei” — mondotta. Természetesen hangsúlyozta: a biztonsági értekezlet egyik előfeltétele, az európai feszültség enyhítéséhez vezető út mérföldköve: a szovjet—nyugatnémet és a lengyel—nyugatnémet szerződés ratifikálása. Egy vélemény a sok közül. De bizonyosra vehető: Bar- zelék, miután a múlt héten megbuktak a bizalmatlansági szavazáson, azért is enyhültek valamit és látszanak hajla­mosak lenni bizonyos kompromisszumra a Brandt—Scheel kormánnyal, de még a ratifikációval szemben is, mert nem lehetett nem észre venniök, hogy szinte az egész világ — ellenük drukkolt a bonni parlamenti válság idején. Már­pedig bármilyen kedvezőnek ítélik is, hogy nyugatnémet ravensista körök és más hidegháborús körök támogatják őket, azért arra is figyelniök kell, hogy a nyugati világ nagy része — tulajdon szövetségeseik — ez esetben elle­nük foglalt állást. A tekintélyes angol Economist ezt így fogalmazta meg: az egész világ kedveli és támogatja most Brandtot, annál feltűnőbb, hogy odahaza mennyire támadja az ellenzék, milyen éles politikai harc megvívására kényszerül. Példát­lan dolog történt a Times-nál, a lap fennállása óta aligha­nem először: egyik múlt heti száma első vezércikkének cí­mét németül közölte: „Wird Willy kanzler bleiben?” (Kan­cellár marad-e Willy?) és egyértelműen a jelenlegi bonni kormány, a ratifikáció mellett foglalt állást. A Times — odahaza Angliában — közelebb áll a konzervatívokhoz, mint a munkáspárthoz, aminek az a logikája, hogy nyugat­német viszonylatban közelebb érzi magához Barzel—Strauss kereszténydemokrata-keresztényszocialista koalícióját, mint Brandt—Scheel szociáldemokrata-szabaddemokrata szövet­ségét. Általában. De most, ebben a helyzetben, amikor az egyik oldal — legalábbis a legutóbbi időkig — a ratifikáció ellen küzd, a másik oldal a ratifikáció mellett, a Times az utóbbiak mellé csatlakozik. Mert Európa — egész Európa! — szempontjából igenis a ratifikáció a fontos. így sorolhatnánk oldalakon keresztül a nyugati sajtó­véleményeket. Hasonló hangneműek. A magunk részéről még hozzátesszük, nemcsak Európa szempontjából általá­nosságban. de az európai biztonsági konferencia létrejötte szempontjából különösen fontos a keleti szerződések ratifi­kálása. Pontosan úgy, ahogy — az európai biztonsági értekezlet megrendezésére vállalkozó — Finnország külügyminisztere is mondta. Hűé előtt állnak a felszabadító erők AZ ESEMÉNYEK SAJTÓVISSZHANGJA A dél-vietnami felszabadí­tó hadsereg egységei Binh Dinh tartomány északi terü­leteiről kiűzték a saigoni kormánycsapatok utolsó ala­kulatait és szerdán meghódí­tották az English nevű hadi­tengerészeti támaszpontot. — Egy amerikai szóvivő közöl­te, hogy a támaszpontról el­menekülő kormánykatonákat az amerikaiak helikopterek­kel és hadihajókkal szállítot­ták délebbre fekvő terüle­tekre. Binh Dinh tartomány kormányzója kijelentette, ha egy héten belül Saigonból nem küldenek felmentő csa­patokat, akkor az egész egy­milliós lakosú tartomány a „kommunisták” kezére kerüL Más jelentések arról szá­molnak be, hogy szerdán a népi erők áttörték a kor­mánycsapatok által Quang Tri tartományi székhelytől délre kiépített új védelmi ál­lásokat és harckocsikkal megerősített egységeik foly­tatják előrenyomulásukat :—• Hűé volt császárváros felé. A felszabadító erők a demilita- rizált övezettől délre ötven kilométeres mélységben lévő területeket teljes egészében ellenőrzésük alatt tartják. A Dél-Vietnamban állomá­sozó amerikai hadsereg egyik szóvivője kijelentette, hogy B—52-es repülőerődök szer­dán 18 bevetésben bombáz­ták Dél-Vietnam különböző térségeit. A bevetések közsül kilencet Quang Tri környé­kén és ötöt pedig a dél-viet­nami fennsíkon lévő Kontum térségében hajtották végre. A népi erők által körül­zárt Kontum tartományi székhelyről szerdán folytat­ták a hivatalnokok és az amerikai tanácsadók kitele­pítését. Rekordot ért el az elmúlt 24 órában Dél-Vietnamban végrehajtott bombatámadá­sok száma. A saigoni ameri­kai főparancsnokság közle­ménye szerint — a légierő B—52-es és más típusú bom­bázói a jelzett időszakban 852 bevetésben támadták Dél- Vietnam négy katonai kör­zetét. A főparancsnokság beis­merte. hogy a népi erők tü­zérségi egységei Dél-Viet­nam északi területei felett kedden és szerdán öt ameri­kai repülőgépet és helikop­tert lőttek le. A saigoni rádió szerdán bejelentette, hogy Thieu el­nök leváltotta az északi ka­tonai körzet főparancsnokát. Az elnök visszahívta e kato­nai körzet egy másik tábor­nokát is és mindkettőjük ügyének tisztázására vizsgá­latot rendelt el. Mint ismeretes, a népi fegy­veres erők Dél-Vietnam észa­ki területein megsemmisítő csapásokat mértek a saigoni hadsereg egységeire, és az el­múlt napokban felszabadítot­ták Quan Tri tartományi székhelyet. A Felszabadulás hírügy­nökség adatokat közöl a sai­goni kormánycsapatok által Binh Dinh tartományban áp­rilis 9-től 29-ig elszenvedett veszteségeiről. A jelzett időszakban — hangoztatja a hírügynökség — a dél-vietnami hazafiak tizenegyezer ellenséges kato­nát és tisztet tettek harc- képtelenné. Kétezerötszáz ka­tona átállt vagy fogságba esett. A dél-vietnami felsza­badító erők e tartományban száznyolcvan ellenséges tá­maszpontot és megerősített állást foglaltak el. ■fr A francia lapok főtémája továbbra is a vietnami hely­zet, a lapok vezető helyen számolnak be a felszabadító erők újabb győzelmeiről és különösen kiemelik a saigoni csapatok körében megindult bomlási folyamatot, melynek egyre feltűnőbb jelei mutat­koznak. A Le Monde washingtoni tudósítója hangsúlyozza: az amerikai fővárosban különö­sen megdöbbentette a kato­nai szakértőket, hogy egyre szaporodnak azok az esetek, amikor a saigoni csapatok harc nélkül meghátrálnak. E katonai szakértők különösen szigoraún elítélik a vietnami csapatok tisztjeit. — akiknek „harci kedve” sok kívánni­valót hagy hátra. Az egysé­gek parancsnokai nem hall­gatnak tanácsunkra, rosszul harcolnak és gyakran első­ként hagyják el a fenyege­tett támaszpontokat — mond­dotta az egyik amerikai szak­értő. „De még ennél is rosz- szabb az, hogy csak védeke­zésre gondolnak és sohasem támadásra.” A helyzetet Washingtonban annál súlyosabbnak tartják, mivel úgy vélik, hogy az of- fenzíva augusztusig, vagy ta­lán még tovább is folytatód­hat. s a harcok elérhetik a Delta-vidéket, sőt — városi gerillaharc formájában — magát Saigont is. A francia lapok egyébként sok Kissinger és Le Dúc Tho ról, hogy rövidesen megkez­dődnek a bizalmas tárgyalá­sok Kissinger és Le Dúc Tho között, s a Combat lehetsé­gesnek tartja, hogy Kissin­ger máris Franciaországba érkezett és valahol Párizs környékén tartózkodik. Fidel Castro, a Kubai Kommunista Párt KB első titkára, a Forradalmi Kor­mány miniszterelnöke — aki párt- és kormányküldött­ség élén szerdán érkezett Guinea fővárosába — Co- nakryban nagygyűlésen vett részt. A nyugati hírügynökségek tudósításaiból kitűnik, hogy Sékou Touré guineai köz- társasági elnök többezer fős tömeg jelenlétében meleg szavakkal üdvözölte magas Szerdán kétszer is talál­koztak a nyugatnémet kor­mánykoalíció és az ellenzék vezető politikusai, de a je­lek szerint egy jottányit sem jutottak közelebb az állás­pontok. Délelőtt — mint már jeleztük — szélesebb- körű bizalmas tanácskozást tartottak, délután négy óra­kor pedig Brandt kancellár és Barzel CDU elnök külön négyszemközti megbeszélés­re ült össze. Állítólag Barzel az ellen­zék három ismert fenntar­tásának megvizsgálására és a közös politikai elvek meg­fogalmazására három külön­álló bizottság felállítását ja­vasolta Brandtnak. A WDR rádióállomás ér­tesülése szerint, Brandt kan­cellár a szerda délutáni esz­mecserén elfogadta a három bizottság felállítására vonat­kozó kereszténydemokrata indítványt. Barzel a CDU elnöke szerdán bejelentette*, hogy legközelebb csütörtökön dél­előtt találkozik ismét Willy Brandt kancellárral. A pártok parlamenti frakciói is üléseztek, de ezekről a tanácskozásokról nem érkezett érdemi hír. A szavazással kapcsolat­ban talán nem érdektelen fejlemény, hogy az FDP egyik pártütője, Kienbaum visszaadta pártjának man­dátumát, s helyére Rudolf Clyde A. Tolson-t. az FBI igazgatósági tanácsának tag­ját (képünk) nevezték ki az amerikai politikai rendőrség ügyvezető igazgatójává — a most elhunyt Edgar Hoover helyére. kubai vendégét. Beszédében síkraszállt a szocialista rend­szereket. a haladó tömeg­szervezeteket, s a demokra­tikus haladásra törekvő ösz- szes erőket tömörítő forra­dalmi világmozgalom megva­lósításáért. Fidel Castro válaszbeszé­dében „hűségesküt tett a vi- lágforradalomra, — közölte a Conakry rádió. Hangot adott óhajának, hogy a két ország fűzze még szorosabb­ra kapcsolatait. Opitz pótképviselő vonul be a Bundestagba. Opitz a szer­ződések mellett fog sza­vazni. A fokozott ütemű bonni diplomáciai tevékenységnek fontos eseménye volt kedden Falin szovjet nagykövet és Ehmke kancellári miniszter találkozója. A szövetségi kormány szerdai ülésén a Német Szövetségi Köztársaság és a Német Demokratikus Köz­társaság általános forgalmi szerződéséről tárgyal. Mint ismeretes, a két kormány felhatalmazása kell ahhoz, hogy a szerződést Bahr, il­letve Kohl államtitkár pa- rafálhassa. Ha a keleti szerződéseket nem iktatnák törvénybe, az európai enyhülés folyamata meghatározatlan időre tö­rést szenvedne — jelentette ki Bruno Kreisky osztrák szövetségi kancellár a Vor­wärts című nyugatnémet szociáldemokrata pártlap hasábjain. A szocialista oszt­rák kormányfő azt vallja, hogy a Szovjetunió és Nyu- gat-Németország kapcsolatai nem cupán ezeknek az or­szágoknak a népeit érintik. Senki sem teheti meg — je­lentette ki végül Kreisky —, hogy a normalizálás „óriási jelentőségét” lebecsülje. William Rogers, amerikai külügyminiszter európai körút­ja első állomására, Izlandra érkezett. A rcykjaviki repü­lőtéren Einar Agustson, izlandi külügyminiszter fogadta — (Képünkön balról) Nagy gyű és Fidel Castro tiszteletére Újabb pártközi találkozó Kedden az Izrael meg­szállta Ciszjordánia déli ré­szének 12 városában és te­lepülésén megtartották a helyhatósági választások má­sodik fordulóját. A feudális­reakciós jellegű jordániai választási törvények érintet­lenül hagyásával a megszál­ló hatóságok az itt élő 300 ezer ember közül alig több, mint 10 ezernek tették lehe­tővé a szavazást. A választ­ható, illetve választásra jo­gosult 21 éven felüli, vagyo­nos, adófizető férfiaknak csak 60 százaléka adta le a voksát. A palesztin gerillamozga­lom rádiója izraeli—jordániai összeesküvésnek minősítette a helyhatósági választásokat, s bojkottra szólította fel a polgárokat. Husszein király viszont izraeli összesküvés- ről beszélt, de a jordániai propagandaszervek — sajá­tos módon — tartózkodtak az izraeli manőver nyílt bí­rálatától. ' A választási kampány so­rán a megszálló hatóságok vigyáztak arra, hogy arab— izraeli válság, s kivált a megszállás politikai problé­mái ne képezzék vita tár­gyát. Magánál a választásnál ér­dekesebbnek látszanak a várható fejlemények. Isme­retes, hogy Izrael fi vele kollaborálni hajlandó £isz- jordániai előkelőségeket né.- mi „politikai autonómiával” kívánja felruházni. Az an­gol nyelvű kormánylap, a Jerusalem Post máris úgy tudja, hogy Dzsabari sejk, Hebron „közfelkiáltással” új­raválasztott polgármestere úgynevezett „végrehajtó tes­tület” alakítását tervezi. En­nek a testületnek volna az­után a feladata, hogy béke­tárgyalásokat kezdjen Izrel- lel is, Jordániával is. HUMPHREY ÉS MCGOVERN SIKERE Az Egyesült Államokban kedden négy elnökjelölő próbaválasztást tartottak: Ohióban, Indianában, Ala- bamában és a főváros köz- igazgatási körzetében. Dist­rict Of Columbiaban. Indiana államban McGo­vern nem indult, s így Humphrey fővetélytársa George Wallace alabamai kormányzó volt, aki felett 46:42 százalékos arányban aratott nem túlságosan meg­győző győzelmet. A kulcsfontosságú Ohió ál­lamban a nem végleges ered­mények szerint Humphrey 41:39 arányban vezet McGo­vern előtt. A demokrata párt jobb- szárnyának jelöltje, Henry Jackson csupán a szavaza­tok 9 százalékát kapta és az eredmények ismeretessé vá­lása után bejelentette, hogy visszalép az aktív versen­géstől. Megfigyelők szerint Humph­rey és McGovern párviada­lának eldöntésére valószínű­leg csali a két legnagyobb állam, Kalifornia és New York június folyamán lezaj­ló próbaválasztásain kerül majd sor. Az Alabamából és a fővá­rosi körzetből még nem ér­keztek számadatok. Az AFP szerint a hivatal­ban lévő elnöknek, a köz­társaság párti Nixonnak pártjában gyakorlatilag egyik próbaválasztáson sem akadt ellenfele. A vele szemben álló demokratapárti politi­kusok állásfoglalásai alapján pedig világosan elkülönül a baloldal (polgári baloldal), a középút és a jobboldal, azaz: McGovern, Humphrey és Wallace. OLASZORSZÁG Olaszországban tetőfokán áll a választási küzdelem. Az utolsó napokra minden eddi­git felülmúló aktivitással összpontosítják erőiket a pártok, a választási gyűlése­ken — elsősorban az Olasz Kommunista Párt nagysza­bású tömegmegmozdulásain — tízezrek vesznek részt. A televízióban a pártveze­tők választási sajtóértekezle­tei keretében kedden este Arnoldo Forlani, a keresz­ténydemokrata párt főtitká­ra válaszolt az újságírók kérdéseire. Forlani kijelen­tette, hogy Olaszország há­ború utáni történetének fő ellentéte a DC és a kommu­nista párt közötti összecsa­pás. A „DC feladata a kom­munisták elleni frontális harc” — hangoztatta a ke­reszténydemokrata főtitkár. Az újságírók kérdései nyo­mán később Forlani kény­telen volt elismerni, hogy az újfasiszta párt lényegénél fogva nem demokratikus csoportosulás, míg az OKP része a parlament demokra­tikus, alkotmányos erőinek. A DC főtitkára kijelentet­te, a választások számszerű eredményétől függ, hogy pártja a liberális párttal lép-e kormányszövetségre május 7. után. Nem titkolta azonban, hogy előnyben ré­szesíti ezt a megoldást a szo­cialistákkal való koalícióval szemben. Azokra a vádakra, hogy a DC halogatja a társadalmi reformokat és magatartásá­val konzervatív érdekeket védelmez. Forlani megpró­bálta bizonygatni, hogy a kereszténydemokrácia „népi, demokratikus és reformokat akaró párt”. Török repülőgép Szófiában Szerdán délután újabb részletek váltak ismeretes­sé a Szófiába eltérített tö­rök repülőgéppel kapcsolat­ban, amelynek eltérítői — négy vagy öt pisztolyokkal és gránátokkal felfegyver­zett török fiatal, a Dev Genc elnevezésű, szervezet tagjai — már a délelőtti órákban tárgyalásokat kezdtek a szó­fiai török nagykövetséggel. Egyikük, aki magáról csak annyit mondott, hogy köz­gazdász diák, „parlamenter­ként” találkozott a nagykö­vetség vezetőivel. Az általa adott ultimátumban köve­teli a közelmúltban Török­országban halálraítélt Deniz Gezmis, Yusuf Aslan. Hu- seyin Inán és még három társuk — valamennyien az említett szervezet vezetői, illetve tagjai — szabadon- bocsátását. a sztrájkokat megtiltó törvény visszavoná­sát, kétezer török líra fö­lött a parasztok adósságai­nak elengedését. valamint követeli, hogy ezt az ulti­mátumot ismertessék a tö­rök rádióban és televízió­ban. A „parlamenter” nyilatko­zott a bolgár hírügynökség munkatársának is. hangoz­tatva, hogy ne tartsák őket kalandoroknak és maoisták­nak, csupán a konkrét kö­rülmények kényszerítő ha­tása alatt folyamodtak eh­hez a módszerhez. Ameny- nyiben a kormány kész tel­jesíteni követeléseiket, poli­tikai menedékjogot kérnek a bolgár kormánytól. Amennyiben nem, utasaival együtt felrobbantják a gé­pet, amelyen az ötfőnyi sze­mélyzeten kívül 61 utas és 7500 kilogramm áru van. Az egyik utas a koradélutáni órákban szívrohamot kapott, őt a géprablók átadták a bolgár orvosoknak, s jelen­leg az egyik szófiai kórház­ban ápolják. A bolgár hatóságok egyéb­ként mindent megtesznek a felek közötti tárgyalások körülményeinek biztosítása érdekében, ezek a tárgya­lások azonban nem kecseg­tetnek sikerrel. Elterjedt hí­rek szerint ugyanis Sunay köztársasági elnök már az ultimátum követeléseinek ismeretében a délután fo­lyamán megerősítette az em­lített személyek halálos íté­letét, a külügyminiszter pe­dig kijelentette, hogy nem fogják szabadon bocsátani őket. A bolgár hatóságok, ame­lyek a délután folyamán élelmet biztosítottak a gép utasai számára, közben min­den eshetőségre felkészülve tűzoltóautókat vezényeltek a repülőgép közelébe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom