Szolnok Megyei Néplap, 1971. október (22. évfolyam, 231-257. szám)

1971-10-09 / 238. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Ara: SO fillér XXll. éví. 238. sz. 1971. oktő bér 9., szombat. A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Hasznos tárgyalások — A beruházások szabályozásának fejlesztése — A főváros tömegközlekedésének javítása •• Ülést tartott a Minisztertanács A Kormány Tájékoztatási Hivatala közli; A Miniszter- tanács pénteken ülést tartott. Meghallgatta és jóváhagyó­lag tudomásul vette a Kül­ügyminisztérium jelentését Losonczi Pálnak, a Népköz- társaság Elnöki Tanácsa el­nökének a Koreai Népi De­mokratikus Köztársaságban tett hivatalos, baráti látoga­tásáról. Dr. Tímár Mátyás, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese beszámolt az Argentínában, Chilében, Peruban és Ecua­dorba tett látogatásáról. A kormány a négy dél-ameri­kai országban folytatott tár­gyalásokat hasznosnak ítélte, 6 a jelentést jóváhagyólag tudomásul vette Felhívta a minisztereket, hogy a jelen­tésben foglalt és az utazás során feltárt feladatokat fo­lyamatosan hajtsák végre. A belkereskedelmi minisz­ter jelentést tett a KGST tagországok belkereskedelmi minisztereinek — Berlinben megtartott tanácskozásáról. A kormány a jelentést tudo­másul vette. A honvédelmi miniszter jelentést terjesztett elő a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság katonai küldött­ségének magyarországi láto­gatásáról. A honvédelmi mi­niszter beszámolt azokról a tárgyalásokról is, amelyeket az Iraki Köztársaság honvé­delmi miniszterével folyta­tott, aki hivatalos látogatá­son tartózkodott hazánkban. A kormány a megbeszélése­ket hasznosnak ítélte, s a je­lentéseket jóváhagyólag tu­domásul vette. Az építésügyi és városfej­lesztési miniszter jelentést terjesztett elő a svédországi hivatalos látogatásáról. A kormány a svéd munka- és lakásügyi miniszterrel foly­tatott tanácskozásokat szin­tén hasznosnak találta, s a jelentést tudomásul vette. Az igazságügyminiszter a Csehszlovákiában tett hiva­talos útjáról számolt be. A cseh és a szlovák igazság­ügyminiszterrel folytatott eredményes megbeszéléseiről szóló jelentést a kormány jóváhagyólag tudomásul vette. A munkaügyi miniszter elő­terjesztése alapján a kor­mány megtárgyalta a fővá­ros tömegKözlekedésével ösz- szefüggő egyes kérdéseket. A közlekedés színvonalának emelése, a munkaerőszüVsóg- let jobb kielégítése érdeké­ben a kormánv határozatot hozott. Ennek értelmében a budapesti közlekedési válla­latnál meghatározott munka­körökben az anvaei ösztön­zés erősítését célzó éves for­galmi juttatást és nyugdíj­korkedvezményt vezetnek be. A Minisztertanács egyidejű­leg felhívta az illetékeseket mindazon intézkedések meg­tételére, amelyek hozzájárul­hatnak a jelenlegi zsúfoltság és a közlekedési zavarok enyhítéséhez A művelődésügyi minisz­ter előterjesztést tett a négy egyetemi rangra emelt mű­vészeti főiskola rektori tiszt­ségének ellátására. A kor­mány Domanovszky Endre egyetemi tanárt a magyar képzőművészeti főiskolán, — Kovács Dénes tanszékvezető egyetemi tanárt a Liszt Fe­renc zeneművészeti főisko­lán, Nádasdy Kálmán tan­székvezető egyetemi tanárf a színház- és filmművészeti főiskolán, dr. Pogány Frigyes egyetemi tanárt a magyar iparművészeti főiskolán — 3 évre — a rektori tisztség el­látásával megbízta. A Minisztertanács 1970-ben — az országgyűlés egy ko­rábbi ülésszakán elhangott javaslat alapján — elren­delte a beruházásokkal kap­csolatos hatósági előírások felülvizsgálatát. Az országos műszaki fejlesztési bizottság e felülvizsgálat eredménvé- ről jelentést tett a kormány­nak. A több minisztérium és főhatóság bevonásával foly­tatott vizsgálat megállapítot­ta. hogy a szabályozás fej­lesztése érdekében további intézkedések szükségesek. — amelvekre a kormánv hatá­rozatot hozott. A iövőben differenciáltabban kell meg­állapítani az élet-, az egész­ség- és a vagyonvédelemre vonatkozó követelményeket. Korszerűsíteni kell a beru­házások lebonyolításával kap­csolatos pénzügyi, gazdasági, jogi és eljárásbeli előíráso­kat A Minisztertanács titkár­ságának vezetője jelentést terjesztett a kormány elé az országgyűlés szeptemberi ülé­sén elhangzott képviselői ja­vaslatokról. A kormány fel­hívta a miniszterek figyel­mét a javaslatok megvizsgá­lására és a szükséges intéz­kedések megtételére, majd egyéb ügyeket tárgyalt. Konzigin Algírból Moszkvába utazott r Eh nség Kelei-Pakisztánban Az egyiptomi hadügyminiszter Moszkvában (KÜLPOLITIKAI TUDÓSÍTÁSAINK A 2. OLDALOS) A KISZ kongresszus előtt KB ülés Budapesten, küldöttértekezletek a megyében Tegnap dr. Horváth István elsó titkár elnökletével ülést tartott a KISZ Központi Bi­zottsága. Az ülésen többek között dr. Gombár József KISZ KB titkár előterjeszté­se alapján az ifjúsági szö­vetség Vili. kongresszusának előkészületeivel foglalkoztak. Szolnok megye ifjúsága is a kongresszusi készülődés napjait éli. Csütörtökön Martfűn, a Tisza Cipőgyár­ban tartottak küldöttértekez­letet a fiatalok. Ezen részt vett és felszólalt Nádas Jó­zsef, a szolnoki járási párt- bizottság első titkára Is. Ma Karcagon lesz az első várisi küldöttértekezlet me­gyénkben. Október 11-én a kisújszállásiak folytatják a sort, majd az építőipariak a mezőtúriak, s végül október 25-én a szolnoki járás zár* a e rendezvénysorozatot No­vember 11-én pedig a me­gyei küldöttértekezlet ül össze, ahol kétszázhetven kül­dött. harmincezer KISZ-ista és hetvenezer Szolnok me­gyei fiatal mindennapjairól, jövőjéről szóL Ma: Világgazdasági hírek Szelevényi tüskés csokor Randevú a Kopasz Oroszlánban Azor-országban jártam Párizs bevétele már négyszer sikerült A 75. évfordulón Hetényi Géza akadémikus nevét vette tel a megyei kóiház A megyei kórház életében jelentős nap marad a teg­napi. Október 8-án ünnepel­ték intézményük fennállásá­nak 75. jubileumát a kórház dolgozói és ugyanezen alka­lomból vette fel az intéz­mény dr. Hetényi Géza aka­démikus nevét. „A névfelvé­tel kötelez arra, hogy mun­kájukat orvosok és ápolónők ebben az intézményben an­nak az embernek emlékéhez méltóan végezzék, aki életét a mind magasabb színvonalú orvosképzésnek, a betegek gyógyításának szentelte” — mondta az ünnepséget meg­nyitó beszédében Fodor Mi­hály, a megyei tanács el­nöke. A kórház parkjában ren­dezett ünnepségen a díszel­nökségben láttuk Csáki Ist­vánt, az MSZMP KB tagját, a megyei bizottság első tit­kárát. dr. Farádi Lászlót egészségügyi miniszterhelyet­test, dr. Darabos Pált, az Orvos-Egészségügyi Dolgo­zók Szakszervezetének főtit­kárát Hetényi Istvánt, az Országos Tervhivatal elnök- helyettesét, a névadó fiát, dr. Tóöl Károlyt, a Szegedi Or­vostudományi Egyetem rek­torát, a megye, a város párt-, állami, társadalmi és tömeg­szervezeti vezetőit, a szege­di egyetem professzorait és szovjet vendégeket Beszédet mondott dr. Fa­rádi László miniszterhelyet­tes. Többek között szocialis­ta egészségügyünk szerve­zeti fejlődéséről, azon belül a megyei kórházak kiemel­kedő szerepéről szólt — 'A korszerűség a szocia­lista egészségügy egyik alap­elve. követelménye, mind a szakellátásban, mind az el­látás szervezeti rendszeré­ben — mondotta. — Egyol­dalú azonban • a korszerűség, gyógyító és tanító ember. Több műve jelent meg: há­rom monográfiája és száz­negyven közleménye. „A fe­kély betegség időszerű kér­dései” című monográfiája, német nyelven is megjelent és részletes belgyógyászatá­nak 3. kiadása életének utolsó heteiben látott napvi­lágot. A megvei kórház ko­runk orvostudománya kima­gasló egyéniségét választot­ta névadójául, nem utolsó­A miniszterhelyettes leleplezi Hetényi Géza mellszobrát HÍREK - TUDÓSÍTÁSOK — HÍREK — TUDÓSÍTÁSOK--‘HÍREK üzemtelepítés Jászalsószentgyorgyon Figyelemre méltó megálla­podás jött létre a jászalsó- szentgyörgyi községi tanács és a budapesti Bútorlap és Faáru Ktsz között. A megál­lapodás értelmében a ktsz egy termelőrészleget telepit Jászalsószentgyörgyre, amely kétágú létrákat és targonca- szállító-Iapokat gyárt majd. Az 'üzembehelyezést köve­tő első évben a részlegben hetven embernek biztosíta­nak jól jövedelmező mun­kalehetőséget. Az üzem ter­melési értéke évi 12—15 mil­lió forint lesz. Egy év múl­va — teljes üzemelés esetén — a termelési érték eléri a 20 millió forintot, s az üzem­ben százhúsz-százharmincan — többségben nők — dolgoz­nak majd. Az üzem hatmillió forint költséggel épül, a telepités- .Jhez szükséges területet — a mintegy három holdas tel­ket — a községi tanács adja. A jelentős építkezés kivite­lezését a helyi Petőfi Tsz építőipari részlege vállalta, s rövidesen elkezdi az alapo­zási munkákat. A községbe települő üzemben tervek sze­rint a jövő év első felében már elkezdik a termelőmun­kát. Megnyílt a Zsiguli alkatrészbolt Budapesten a Gogol utcá­ban megnyílt a Zsiguli al­katrész üzlet. Ezen résztvefc- tek a Togliatti gyár szakem­berei is, jelentette az MTI. Bizonyos, hogy sok embernek szerez örömet e tudósítás Hiszen az érdeklődés nagy. Eddig 9 ezer erkezett e gép­kocsi típusból hazánkba, még 1971-ben újabb négyez­ret várnak, jövőre pedig 21,5 ezret forgalmaz az autó ke­reskedelmi vállalat, Me­gyénkben is sokan vallják saját kocsijuknak a Zsigulit. Mint az OTP Szolnok megyei Igazgatóságától megtudtuk, csak szeptemberben negyve­nen fizettek be Zsigulira, huszonegyen pedig a kiegé­szítő részletet is tisztázták, abban a reményben, hogy most már gépkocsi tulajdo­nosok lesznek. Termelőszövetkezetek elnökeinek tanácskozása Jászberényben Tegnap a jászberényi já­rási hivatal rendezésében ta­nácskozást tartottak a járás termelőszövetkezeteinek el­nökei, az őszi mezőgazdasági munkákkal kapcsolatos ten­nivalókról. A tanácskozáson szó esett a zárszámadások előkészítésével kapcsolatos feladatokról is. NDK vendég Szolnok megyében I Az NDK megalakulásának 22. évfordulója alkalmából tegnap délután a Hazafias Népfront járási bizottságá­nak meghívására Szolnokra látogatott Ewald Gernot az NDK Kulturális és Tájékoz­tatási Központ, helyettes igaz­gatója. A vendéget Bárány István, a Hazafias Népfront járási titkára és Molnár De­zső, az MSZMP járási bi­zottságának osztályvezetője fogadta. A program ismer­tetése és néhány perces ba­ráti beszé’eetés után a ven­dég és kísérete Üjszászra utazott, ahol a község veze­tői várták őket. Meglátogat­ták a művelődési házat, a községi könyvtárat, a szociá­lis otthont, maid a pártszék­házban Ewald Gernot tar- titt tájékoztatót az NDK po­litikai. gazdasági és kulturá­lis helyzetéről, , ha látókörünk a kórtermek falaival, a gyógyítás orvos- tudományi ismereteivel és azok gyakorlatával lezárul. A megyei kórház akkor töl­ti be igazán feladatkörét, ha munkájában a saját beteg- ellátásával egyenrangú terü­leti tevékenysége. — A mi­niszterhelyettes erre jó pél­daként említette meg a Szolnok megyei kórházat Beszéde végén leleplezte dr. Hetényi Géza mellszobrát — Simon Ferenc szobrászmű­vész alkotását — melyet a kórház parkjában helyez­tek eL A pályatársak, egykori munkatársak nevében dr. Tóth Károly rektor szólt Az ünnepség dr. Cséuányi Atti­la kórházigazgató főorvos szavaival ért véget Dr. Hetényi Gáza 1947-től haláláig — 1959-ig — a Szegedi Orvostudományi Egvetem I. számú belklini­káiénak volt igazgatója, tag­ja a Magyar Tudományos Akadémiának, a Szovtet Bel­gyógyász Társaságnak, a Pavlov Bizottságnak, a tu­dományos akadémia I. számú klinikai főbizottságának és 6 töltötte be az egészségügyi szakszervezet elnöki tisztét Több magas kitüntetés bir­tokosa volt. Fáradhatatlanul sorban azért, mert kórhá­zunk és a Szegedi Orvostu­dományi Egyetem évtizedek óta szoros kapcsolatban van­nak egymással. Nem szólva arróL hogy több Szolnokon dolgozó orvos Hetényi aka­démikus tanítványa volt Minderről már az ünnepi emlékülésen beszélt dr. Var­ró Vince egyetemi tanár, dr. Bene Zoltán, a megyei szü­lészeti osztály vezető főorvo­sa viszont kórházunk 75 éves történetéről emlékezett meg. Az ünnepi ülésen kitünte­tések átadására is sor ke­rült A Munka Érdemrend arany fokozatát kapta: Sza­bó Ferenc, a kórház nárttit­kára. A kitüntetés ezüst fo­kozatában dr. Csépányi At­tila igazgató, dr. Gyurkic-.a Blanka és dr. Hauk István főorvosok; a bronz fokozat­ban Bolvhos Andrásr.é kór- hézvezető főnővér. dr. Mol­nár Ferenc főorvos és Pró- kai Andrásné a laboratóri­um vezető asszisztens része­sült Raltuk kíyür tizenné­gyen az Egészségügy Kiváló Dolgozója kitüntetést tizen­egyen az egészségügyi mi­niszter, tizenheten a megyei tanács elnökének dicsérő ok­levelét kapták! t y, y;

Next

/
Oldalképek
Tartalom