Szolnok Megyei Néplap, 1971. október (22. évfolyam, 231-257. szám)

1971-10-01 / 231. szám

2 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1971. októbee 1. Problematikus Pakisztán Táviratok a Kínai Népköztársaság nemzeti ünnepe alkalmából Moszkvából hazatérve, nyilatkozott a Szovjetunióban tett hivatalos látogatásáról Indira Gandhi asszony, az Indiai Köz­társaság miniszterelnöke. Rendkívüli elégedettséggel beszélt Utjának eredményéről. E sikeres látogatást, mint ismeretes, a szovjet—indiai közös nyilatkozat is visszatükrözi — ebben a pontosan fogal­mazott, fontos dokumentumban leszögezik, hogy a főbb nem­zetközi kérdésekben, teljesen megegyezik, vagy nagyon közel áll egymáshoz a Szovjetunió és India álláspontja. Első helyen foglalkozott a közös nyilatkozat a Kelet- Pakisztánban kialakult helyzettel és az abból adódó problé­mákkal. Ez természetes, hiszen jelenleg ez a legsürgetőbb s legdrámaibb problémája a térségnek, s az ebből fakadó tragikus események — gondolunk elsősorban a sok millió .menekültre — óriási terheket rónak Indiára. A két ország közös nyilatkozatában a Kelet-Pakisztán- ban kialakult problémák politikai rendezése mellett foglal állást, hiszen ezt követelik meg a béke megőrzésének érdekei. A szovjet—indiai közös nyilatkozat általában az országok kapcsolataiban jelentkező vitás kérdések békés úton, politikai módszerekkel történő megoldását javasolja. S ez most fokozottan vonatkozik a hónapok óta olyan robba­nékony pakisztáni problémára. Sajnálatos, hogy már egy nappal a megfontolt hangú, békés természetű szovjet—indiai nyilatkozat után, csütör­tökön ismét rossz hírek érkeztek a térségből. A pakisztáni rádió állítása szerint „támadást intéztek” pakisztáni kor­mányegységek ellen, szerintük ebben „indiai határőrök és ügynökeik” is résztvettek. (Ügynököknek nevezik Jahja Khan-ék a Vbangla Desh szervezet harcosait) és a kormány­csapatok „megöltek száz támadót”. A pakisztáni rádió e jelentését semmiféle bizonyítékkal nem 'támasztotta alá. Részint ezért van okunk kételkedni a hír hitelességében, részint azért, mert bizonyítékként, azaz: ellenbizonyítékként előttünk áll a szovjet—indiai közös nyi­latkozat, általában India kormányának minden megnyilvá­nulása, Ezek mind békés gesztusok. Nyilvánvaló, hogy India nem óhajtja megtámadni Pakisztánt, amint azt bizonyos — és annál harciasabb — pakisztáni körök terjesztik, s a helyzet békés megoldása mellett van nemcsak azért, mert a szovjet—indiai közös közlemény is ezt mondja, hanem azért is, mert Indiának csakugyan ez az érdeke. A múltban nem egy példa volt már rá, hogy a Szovjet­unió pozitív szerepet játszott a Pakisztán és India között újra meg újra felmerülő konfliktusok békés megoldásában. A mostani szovjet—indiai közös nyilatkozat és a Szovjet­unió és India között nemrég megkötött, történelmi jelentő­ségű szerződés yeményt nyújt arra, hogy a Szovjetuniónak a térségben játszott pozitív, békéltető szerepe a jövőben is ér el sikereket. (KS) Szovjet—amerikai egyezmény Indokína Andrej Gromiko szovjet és William Rogers amerikai külügyminiszter csütörtökön washingtoni idő szerint dél­előtt 11 órakor az amerikai külügyminisztérium tanács­termében ünnepélyes külső­ségek között aláírta a SALT megbeszélések első „mellék- termékeként” létrejött két egyezményt, amelyből az el­ső részletes intézkedéseket tartalmaz a tévedés folytán keletkező nukleáris balese­tekből származó háborús veszély csökkentésére, a má­sodik pedig a Moszkvát Washingtonnal jelenleg ösz- szekötő „forró drót” távköz­lési műholdrendszer írtján történő korszerűsítését irá­nyozza elő. Az aláírásnál megjelent Dobrinyin washingtoni szov­jet nagykövet és Gerald Smith, a SALT-megbeszélé- seken résztvevő amerikai delegáció vezetője. Jelen voltak a washingtoni diplo­máciai képviseletek vezetői is. közöttük dr. Szabó Ká­roly, a Magyar Népköztár­saság nagykövete. A diplomáciai megfigye­lőkkel és a nemzetközi saj­tó képviselőivel zsúfolásig megtelt teremben Rogers külügyminiszter rövid meg­nyitó beszédben meleg elis­merését fejezte ki a SALT- megbeszéléseken részvevő szovjet, illetve amerikai de­legációnak az eredményes munkáért. Ezután a foto-televízió- és filmriporterek kameráinak pergőtüzében került sor a két egyezmény angol, illet­ve orosz nyelvű hivatalos példányainak aláírására. Az aláírást követően Gro. miko és Rogers külügymi­niszter a washingtoni szov­jet nagykövetségen munka­ebéden folytatta a múlt pénteken megkezdett meg­beszélés-sorozatát. A kambodzsai és a dél­vietnami népi erők szombat óta felfejlődő harci tevékeny­sége szerda dél óta — mond­hatni —• megkettőződött. Tü­zérségük szerdán — a csü­törtöki gyalogsági akciók elő­készítéseként — a komány- esapatok hét állása ellen in­tézett támadást a határ két oldalán. A leghevesebb har­cok színhelye a Saigontól 135 kilométerrel északnyugatra Kambodzsai területen fekvő Krek térsége és a Saigontól 80 kilométerrel északra lévő Tay Ninh tartományi fővá­ros környéke volt Szovjet küldöttség utazott Hanoiba Nyikolaj Podgornij, az SZKP K. B. Politikai Bi­zottságának tagja, a Szov­jetunió Leifelső Tanácsa Elnökségének elnöke 1 szov­jet párt- és kormányküldött­ség élén csütörtökön Moszk­vából Hanoiba utazott. A küldöttség látogatást tesz Delhiben, az indiai és Rangoonban, a burmai fő­városban is. A küldöttség tagjai: Kiriil Mazurov, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, a Mi­nisztertanács elnökének első helyettese, Konsztantyin Ka- tusev, az SZKP Központi Bizottságának titkára, Vla­gyimir Novikov, az SZKP Központi Bizottságának tag­ja, a Minisztertanács elnök- helyettese, Szemjon Szkacs- kov, az SZKP Központi Bi­zottságának tagja, a külföl­di gazdasági kapcsolatok ál­lami bizottságának elnöke, Szergej Szokolov hadsereg­tábornok, az SZKP Köz­ponti Bizottságának tagja, a, honvédelmi miniszter első helyettese, Nyikolaj Firjubin külügyminiszterhelyettes, Ivan Grisin külkereskedelmi miniszterhelyettes, valamint Ilja Scserbakov, az SZKP Központi Revíziós Bizottsá­gának tagja, a Szovjetunió Hanoi nagykövete. Pakisztán A pakisztáni rádió csütör­tökön azt állította, hogy a kormánycsapatok Kelet-Pa- kisztán és India határán megöltek 100 támadót. A be­jelentés szerint a pakisztáni egységek elleni állítólagos támadásban indiai határőrök és „ügynökeik” — így neve­zik a Bangla Desh harcosait — vettek részt. Ugyanakkor azt is közölték, hogy Kelet- Pakisztánban két különböző ütközet során a pakisztáni kormánycsapatok 70 személyt öltek meg. Luna—19 A Szovjet Tudományos Akadémia krími asztrofizi­kai csillagvizsgálójának munkatársai megfigyelték a kedden félbocsátott Luna— 19 szovjet automatikus ál­lomás röppályáját. ’ Az állomást gyorsan meg­találták egy színesképernyő­jű televíziós , ellenőrző ké­szülék segítségével. A kép­ernyőn a színek alapján le­hetett megkülönböztetni az állomást a csillagoktól. A csillagászok hatvan helyzetben figyelték meg a Luna—19-et, és figyelemmel követték a hordozórakéta utolsó fokozatát. A megfi­gyelési adatokat továbbítot­tak a koordinációs számító­központba, hogy pontosabbá tehessék a Luna—19 röppá" lyáját. A küldöttség búcsúztatása Moszkvában Csou En-laj a japán külügy­miniszterrel tárgyalt „Ajándék" a miniszternek Egy csinos csomagban revolver és mellette az üzenet: „Öld meg ma­gad!” — Ezt kapta aján­dékba Szato, japán mi­niszterelnök. Az üzenet az alábbi sorokkal indokolja a kü­lönös kívánságot: „Véget kell vetnie életének, mert felelős a naritai tüntetések során megölt három rendőr haláláért és bűnös abban, hogy a császár őfelségének Alaszkába kellett utaz­nia, hogy helyrehozza az ön által elrontott japán —amerikai kapcsolato­kat” Az ajándék feladóját kihallgatta a fukuokai rendőrség. Egy kisebb jobboldali szervezet ve­zetőjéről van szó, aki el­len illegális fegyvertar­tásért eljárást indítottak. Csou En-laj kínai minisz­terelnök szerdán este fo­gadta a Fuzsijama Aicsiro volt japán külügyminiszter vezetésével szeptember 16-a óta Kínában tartózkodó, 19 tagú japán küldöttséget. A japán vendégek a kínai- japán kapcsolatok helyreál­lításáért küzdő japán liga képviseletében érkeztek az országba. A TASZSZ hírügynökség csütörtökön a mongol távirati irodára, a Moncame-ra hivat­kozva jelentette, hogy a Kí­nai Népköztársaság egy lök- hajtásos repülőgépe szep­tember 13-árá virradó éjjel megsértette a Mongol Nép- köztársaság államhatárát. A gép ezt követően a mongó­A pekingi rádió mindössze annyit közölt a találkozóról, hogy a vendéglátók „baráti beszélgetést” folytattak a küldöttséggel, a Kyodo ja­pán hírügynökség jelentésé­ből viszont kitűnik, hogy a két ország közti diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének lehetőségeiről volt szó. liai Hentej Ajmak térségé­ben ismeretlen okból lezu­hant és felrobbant. A ron­csolt között kilenc félig el­szenesedett holttestet és lő­fegyvereket találtak. Az ok­mányokból és berendezések­ből megállapították, hogy katonai repülőgép volt. A kínai repülőgép Mongóliában zuhant le Közel-Kelet KAIRÓ Abdel Khalek Hasszuna, az Arab Liga főtitkára csü­törtökön — Londonon át — New Yorkba utazott, ahol az ENSZ-közgyűlésre érkezett hivatalos sezmélyiségeknek kifejti majd a közel-keleti konfliktussal kapcsolatos arab álláspontot. Ezen kívül Walter Scheel nyugatnémet külügyminiszterrel is talál­kozik akivel az NSZK és az arab országok kapcsolatai­nak kérdését fogja megvi­tatni. BEIRUT Fejszál szaúd-aráblal ki­rály aki hétfőn érkezett hi­vatalos látogatásra Libanon­ba, csütörtökön Beirutban fogadta Jasszer Arafatot, a Palesztinái Felszabadítási Szervezetek Központi Bizott­ságának elnökét és az El Fatah palesztin gerilla-szer­vezet két másik vezetőjét. TRIPOLI A líbiai népbíróság csü­törtökön 6 hónaptól 15 évig terjedő börtönbüntetésre ítélt 84 volt tisztviselőt, köztük egy volt miniszterelnököt is. A vádirat szerint 1952-töl a líbiai forradalom győzelem­re viteléig „politikai korrup­cióban és a közvagyon hűt­len kezelésében” találták őket bűnösnek. A bíróság 31 vádlottat — bizonyítékok híján — felmentett. KAIRÓ Az Omani Szultánátus fel­vételével szerdán tizenhétre emelkedett az Arab Liga tagállamainak száma. Mint emlékezetes, tizenötödik és tizenhatodik tagállamként a nemrég függetlenné vált Bahrein és Katar csatlako­zott az Arab Ligához szep­tember ll-én. Izraeli kor­mánykörökben nem titkolt idegességet váltott ki a há­rom ország függetlenné vá­lása. Ennek oka az, hogy az ENSZ-ben erősödik az Iz­raellel szemben álló arab blokk s ezáltal fokozódik az agresszor nemzetközi elszi­geteltsége. MOSZKVA Ali Nasszer Hasszani a Je­meni Népi Demokratikus Köztársaság miniszterelnöke csütörtökön Moszkvába érke­zett, ahol a repülőtéren Ko­szigin kormányfő fogadta. A hivatalos látogatással Hasz- szani a szovjet kormány meghívásának tesz eleget. Csou En-laj elvtársnak, a Kínai Népköztársaság Államtanácsa elnökének ­PEKING A Magyar Népköztársaság Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánya, a magyaf nép és a magam nevében üdvözletem és jókívánságaimat küldöm önnek, a Kínai Népköztársaság Államtanácsának és a kínai népnek, a Kínai Népköztársa­ság kikiáltásának 22. évfordulója alkalmából. Meggyőződésem, hogy a két ország kapcsolatainak a pro­letár nemzetköziség elvei alapján történő fejlesztése előse­gítheti a szocializmus, a béke és a haladás ügyét. lock Jenő, a Magyar Népköztársaság Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányának elnöke Budapest, 1971. szeptember 30. ☆ Az évforduló alkalmával _Péter János külügyminiszter táviratban üdvözölte a Kínai Népköztársaság megbízott kül­ügyminiszterét Csi Peng-fejt. (MTI) A kínai forradalom évfordulóján 1949. október 1-én a Kínai Népköztársaság ki­kiáltása jelezte, hogy a vi­lág legnépesebb országa fel­szabadult, kiszakadt az im­perializmus befolyási öve­zetéből. A forradalom győ­zelme megnyitotta az utat a hatalmas ország társadalmi átalakulásához. A forrada­lom győzelme utáni első évtizedben olyan jelentős fejlődés, történt Kínában, amelyre felfigyelt a világ. Siker siker után született a felszabadult nép munkája és a szocialista országok ■— elsősorban a Szovjetunió — segítsége nyomán. Az inter­nacionalista szellemben tör­ténő szovjet segítség lehető­vé tette, hogy felépüljön több mint száz ipari válla­lat a népi Kínában. A Kínai Népköztársaság megszületéséhez vezető har­cok, majd a győzelem, a nemzetközi osztályharc egyik legfontosabb sikerét is je­lentette az imperializmus és a vele szövetkezett kínai re­akció felett. A kínai nép­hadsereg mindig maga mö­gött tudhatta a szocialista népek közösségének, elsősor­ban a Szovjetuniónak erköl­csi és anyagi támogatását. A világ szocialista erőinek összefogásával szemben a reakciós, imperialista erők képtelenek voltak ellenállni. A kínai forradalom győzel­me viszont újabb lendületet adott a világ haladó, anti- imperialista, antikolonialista és szocialista erői harcának. Nem a kínai nép, hanem egyen kínai vezetők voltak azok. akik erről megfeled­keztek. A megromlott kap­csolatok legválságosabb sza­kaszában is mindig remél­tük, hogy a sötét felhők csak ideiglenesen árnyékol­hatják be népeink kapcso­latait. A Szovjetunió, a szo­cialista országok mindent megtettek azért, hogy hely­reálljon a szocialista közös­ség, a nemzetközi kommu­nista mozgalom egysége. Bár az eddigi fáradozások még nem hozták meg a kí­vánt eredményt, mégis el­mondhatjuk, hogy az erő­feszítések nem maradtak eredmény nélkül. Egy idő óta valamit normalizálódott Kína és a szocialista orszá­gok, köztük hazánk, állam­közi kapcsolata. Kereske­delmi delegációk keresik fel egymást, és sikeresen meg­kezdődött a?. elsorvasztott gazdasági szálak újjáélesz­tése is. A kapcsolatok javításá­ban elért eredmények ör­vendetesek. de egyáltalán nem kielégítőek. Sok még a tennivaló Kína és a szocia­lista országok kapcsolatai­nak teljes normalizálásáig, valamennyi szocialista or­szág összefogásáig. amely elengedhetetlen az antiim- perialista harc eredménye­sebb folytatásához. Különö­sen fontos lenne az össze­fogás az amerikai agresszió megfékezésére Indokínában. Ehhez szükség van vala­mennyi szocialista ország, valamennyi kommunista és munkásmozgalomhoz tartozó és békeszerető erő akcióegy­ségének kialakítására. A kínai nép forradal­mának győzelmére emlékez- tetg internacionalista ünne­pen azt a reményünket fe­jezzük ki, hogy a nemzet­közi kommunista mozgalom egysége, minden megpróbál­tatás ellenére, helyreáll és a szocializmust építő népek közös ügye győzedelmeske­dik. K. S. ítélethirdetés Athénba n Szeptember 28-án az athéni katonai bíróságon ítéletet hir­dettek Amalia Fleming asszonynak, a penicillin feltalálója özvegyének és négy vádlott-társának ügyében, akik részt­vettek Panagulisz görög katonatiszt kiszabadításában. A képen: hárman a vádlottak közül az ítélethirdetés közben (balról-jobbra) Amalia Fleming, C. Adroutszopulosz és John Skelton. (Telefoto — AP-MTI—KSi

Next

/
Oldalképek
Tartalom