Szolnok Megyei Néplap, 1971. augusztus (22. évfolyam, 180-204. szám)

1971-08-24 / 198. szám

8 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1971. augusztus 24. 1971. AUGUSZTUS 24., KEDD BERTALAN NAPJA A Nap kél: 4.50, nyugszik: 18.42 órakor. A Hold kél: 8.26, nyugszik: 19.86 órakor. Bakó József Hetvenöt évvel ezelőtt, 1896. augusztus 24-én szüle­tett Bakó József költő és író. Zsellércsaládból szárma­zott, eredeti foglalkozása ci­pész volt. A Tanácsköztár­saság bukása után hét hó­napi fogházbüntetést szenve­dett. Utána sokat hányódott, amíg elvégezte a tanítókép­zőt. Több helyen tanított, nyaranta pedig bebarangol­ta egész Európát. Később tanítói állásától felfüggesz­tették, mert kiállt a háború ellen és a földosztást sür­gette. f írásai már a 20-as évek elejétől megjelentek lapok­ban, a többi közt a Népsza­vában. a Nyugatban, a Pesti Naplóban. Verseiben a pa­raszti élet nyomorát szólal­tatta meg erőteljes realiz­mussal; máskor üde, friss hangon szólt a falu, a táj életéről. A felszabadulás után írott verseiben a pa­rasztság megváltozott életé­ről festett képet. Prózai mű­veiben is a falusi élet kér­dései foglalkoztatták. Jelen­tősebb kötetei: Sír a puszta (1937), Két pillér között. Válogatott versek (1958), Télkergető. Versek (1962). Bizonyság — Doktor úr, valóban megjavul a látásom, ha sár­garépát fogok enni? — Persze! Látott már va­laha is nyulat szemüveggel? Szolnok megyei NÉPLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Szolnok megyei Bizottsága és a Szolnok megyei Tanács lapja Főszerkesztő: Varga József \ Telefon: 12—093, 12—320, 12—069, 11—932. Telex: 23 357 Kiadja a Szolnok megyei Lapkiadó Vállalat Szolnok, Kossuth tér 1. Igazgató: Virágh Iván Telefon : 12—094. Az előfizetés dija egy hónapra: 20.— forint. Index-szám: 25 069 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető minden posta- hivatalnál és a kézbesitőknél. Szolnok Nyomda Vállalat Felelős vezető: Kozák Ferenc GYASZHIR Mély fájdalommal tudat­juk, hogy TÍMÁR FERENC elhunyt. — Temetése 1971, augusztus 26-án fél 5 órakor lesz a rém. kát. temető ha­lottas házából. Gyászoló család GYASZHIR Értesítjük mindazokat, — akik ismerték és becsülték, szerették, hogy CSENYI KALMAN Érdért nyugdijas, hetven éves korában hosszas betegség után elhunyt. Ked­ves halottunk búcsúztatása 1971. augusztus 24-én du. 16.30 órakor lesz a Körösi úti róm. kát. temető ravatalozójánál. Gyászoló család Közlemény Szolnok megye Tanácsa legközelebbi Ülését 1971. augusztus 30-án (hétfőn) dél­előtt 9 órai kezdettel tartja a megyei tanács nagytermé­ben. A megyei tanács ezen ülésén; 1. Megválasztja a népi ellenőrzési bizottságokat, — a megyei Népi Ellenőr­zési Bizottság elnökét, elnök- helyetteseit és tagjait; — a járási és a járási­városi népi ellenőrzési bi­zottságok elnökeit, elnökhe­lyetteseit és tagjait. 2. Megállapítja Szolnok megye Tanácsa, valamint szerveinek szervezeti és mű­ködési szabályzatát: 3. Megvitatja Szolnok me­gye 1971—75. évi tanácsi te­rületi fejlesztési tervére vo­natkozó javaslatot. 4. Megállapítja a területi fejlesztési verseny feltételeit az 1971—75. évekre. 5. Megállapítja 1971 n. félévi munkatervét. 6. Megállapítja a megyei Népi Ellenőrzési Bizottság 1971. II. félévi munkatervét. A megyei tanács végrehaj­tó bizottsága az érdeklődő­ket ezúton hívja meg a me­gyei tanács ülésére és kéri a lakosságot, hogy a napi­rendekkel kapcsolatos ész­revételeket, a megyei tanács vb titkársága szervezési osz­tályához 1971. augusztus 27- ig juttassák el. Szolnok megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága Á szolnoki városi tanács vb építési és közlekedési osz­tálya SzolnoK belterületén levő olyan ingatlanokat ke­res, amelyek építményei üre­sek, vagy a tulajdonosa vál­lalja azok kiürítését. Az in­gatlanok társasházi, lasás- építő szövetkezeti telekként kerülnek felhasználásra. Az ajánlatokat az építési és közlekedési osztály tájé­Egyre-másra érkeznek Kí­nába idegenforgalmi küldött­ségek Romániából, Albániá­ból, a Koreai Demokratikus Köztársaságból, a VDK- ból... Ezzel valószínűleg kezdetét veszi a szélesebb alapokra helyezett idegen- forgalmi „nyitás” Kínában. A külföldiek most megle­hetősen sokat utaznak Kíná­ba. A kulturális forradalom befejeztével véget ért az az idő, amikor úgyszólván le­Kőszönetnyilvánítáy Köszönetét mondunk dr. Rusvay Antal főorvos és Polgár Marianna osztályos orvosnak, mindazon orvo­soknak és nővéreknek, akik felejthetetlen férjem, TÍMÁR FERENC fájdalmát enyhíteni igye­keztek. Tímár Ferencné és gyermekei Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondok mind­azon rokonoknak, ismerő­söknek, jó barátoknak, akik felejthetetlen férjem DEÁK ISTVÁN hamvasztás előtti búcsúzta­tásán résztvettek, koszorúik­kal, virágaikkal fájdalmamat enyhíteni igyekeztek. Egy­ben tudatom, hogy hamvasz­tás utáni örök nyugalomra helyezése folyó hó 26-án 15.30 órakor lesz a róm. kát. temetőben. Gyászoló felesége — A SZOLNOKI Textil és Bőrfeldolgozó Ktsz már a kánikula idején a télre ké­szül. Tíz nap múlva kezdik a téliesített munkaruhák gyártását. Még az idén mint­egy 18 ezer munkaruhát ké­szítenek és szállítanak a Keletmagyarországi Textil Nagykereskedelmi Vállalat­hoz. — A MEZŐTÚRI Fémfel­dolgozó Ktsz az év második felében 40 ezer 5 literes vil­lanybojlert exportál Len­gyelországba. Eddig összesen 8 ezret szállítottak a baráti országba, a következő na­gyobb tételt a jövő héten küldik. — A SZOLNOKI MÁV Járműjavító Üzemben mind több Diesel-motorkocsit javítanak. A napokban megkezdődik három MBA- típusú motorkocsi javítása, a jelenlegi gőzmozdonyjavító csarnokban. — A JÁSZBERÉNYI Hű­tőgépgyárban a szocialista brigádtagok részére a szak- szervezeti kultúrbizottság szeptemberben Korszerű munkásműveltség címmel is­meretterjesztő sorozatot in­dít. A munkások író—olvasó találkozón vehetnek részt, ismeretterjesztő filmeket láthatnak. A kéthetenként megrendezésre kerülő össze­jövetelekre mintegy három­száz hallgatót várnak. koztatási és szervező irodájá­hoz kell benyújtani. (Szol­nok, Kossuth tér 24, a volt Centrum Áruház helyén.) — azok elfogadásáról 90 napon belül nyilatkozunk. Az ajánlatoKat telekkönyvi szemlével kérjük ellátni. Városi tanács vb építési és közlekedési o. hetetlen volt engedélyt kap­ni a Ming-dinasztia Peking- től 50 kilométerre fekvő sír­helyeinek, vagy az ettől 30 kilométerrel távolabb eső „kínai fal” meglátogatására. Kína ma többé-kevésbé kivétel nélkül nyitva áll a külföldiek előtt a délen fekvő Kantontól egészen az északi Harbinig. Ezen az útvonalon, amelynek hossza légvonalban 300 kilométer, sok hatalmas és igen híres kínai központot — Sanghaj, Vuhan, Nanking, Hangcsou, Csangsa, Tiencsin, Senjang — és sok ismeretlen kom­munát, valamint kisebb te­lepüléseket találunk, ahol a külföldiek szinte rendszeres látogatók. Növekvő létfenntartási költségek A Gallup-intézet leg­utóbbi vizsgálata alapján egy átlagos, négytagú ame­rikai családnak életszükség­letei kielégítésére heti 126 dollárra van szüksége. Ezhat dollárral több, mint a múlt évben, és 21 dollárral több, mint négy évvel ezelőtt volt. Amikor 1937-ben elkezdték ezeket a rendszeres vizsgála­tokat, a négytagú család fo­gyasztása heti 30 dollár volt. Köszönet as írástudónak E helyen jó néhány napja sóhajtoztam: gyalogos írás­tudó kéne. Kis dolog, sem­miség miatt. A Koltói An­na úton, a bányaműszaki felügyelőség mellett lezártak egy utat, s helyesírási hi­bával írták a táblát: „út­építés m i a t lezárva”. Ak­kor azt mondtam gyalogos írástudó kéne, aki odahúzna a miat végére, egy tét. Egy nagy T-t. Tegnap arra jártam, s meghatódtam. A festett be­tűk mellett a miat végén grafittal ott van már a T. Messzemenő következteté­seket levonni kár. Ebben az esetben is csak az bizonyos: Azt a néhány sort nemcsak elolvasta, meg is szívlelte valaki. Köszönet az írástudónak. — só — ILYEN MÉG NEM VOLT... Miskolcon augusztus 19— 20-án gépkocsinyeremény­sorsolás zajlott le. Szolnok megye gépkocsinyeremény- betétkönyvvel rendelkező lakosai közül tizenheten mondhatják magukat új bol­dog autótulajdonosoknak. Eddig ilyen még nem volt, hogy megyénkből egyszerre tizenheten nyertek gépkocsit. Sorsolásra kerültek Wart­burg, Skoda, Trabant, Zsigu­li, Moszkvics, Volkswagen és Fiat típusú gépkocsik. — A SZOLNOKI szikvíz- és szörpüzem a kétnapos ünnepre jól felkészült. Mint­egy 16 ezer liter szikvizet, és 30 ezer üveg jaffát és colát szállítottak a szolnoki egységekbe. A MUNKA AZ ÜNNEPEK ALATT SEM SZÜNETELT A kétnapos ünnep alatt sem szünetelt a szállítási- kirakodási munka a 'MÁV szolnoki személy és teherpá­lyaudvarán. A beérkező 630 vagonból 511-et kiraktak. A legtöbb szállíttató igyekezett Idejében — sok helyen éj­szakai műszakban — kiürí­teni a kocsikat. Ez alól ki­vétel az állami építőipari vállalat és a Volán tröszt 7-es számú vállalata, akik 50 kocsi kirakásával késtek. Választék Egy hölgy azt mondja a piacon az elárusítónőnek: — Adjon nekem kérem egy nyulat, de ne legyen benne annyi sörét, mint a múltkor. — Vigye akkor ezt, — mondja az elárusítónő, — ez az ön kedvéért elvágta az ereit. Az más volt — Ha így halad, nem lesz magából semmi, fiatalem­ber. Nagy Sándor az ön korában már a fél világot meghódította — mondja a professzor tanítványának. — De Nagy Sándor tanító­ja Arisztotelész volt, pro­fesszor úr... Névrokonság Schmidt Ottónál cseng a telefon: — Halló, bocsánat kérem, de az Önök házában öt kü­lönböző Schmidt lakik, ön talán az a Schmidt úr, aki­nek egy lánya van? — Az ördögbe is, nem! Én az a Schmidt vagyok, aki éppen most lépett ki a für­dőkádból! Szorít a cipó? — Miért nem hordod az új cipődet? — kérdezi az anya a leányától. — Az elárusítónő a cipő­boltban azt mondta, az első napokban szorítani fog... A gépcsoda Az üzemrészleg vezetője büszkén mutatja a leg­újabb gépcsodát: — Ez a gép négy ember munkáiét vészi el egymaga. — És ki ellenőrzi? — Erre is van Öt szak­emberünk. Hirdetmény Kína megnyitja kapuit A televízió mai műsorából ajánljuk TÁRLATRÓL TÁRLATRA... A műsor ezúttal Szegedre és környékére invitál: beszámol a Szegedi Nyári Tárlatról, Bozóky Mária grafikusművész és a szegedi műgyűjtők klubjának kiállításáról, s felkeresi a valószínűleg legko­rábbi magyar templomot feltáró pusztaszeri ásatást. A műsort 18.40 órakor láthatjuk a tévében. __r i L MOZI i l _____1 I Szolnok Vörös Csillag: özvegy aranyban. Tisza: Bűbájosok, — Kert: Ordasok között. Jászberény Lehel: Vök úr házasságai. Kert: A komp. Kisújszállás Ady: Sze­gény vagyok, de dühös (16), Az emír kincse (du.). — Kunhegyes Szabadság: Harc a fellegvárban. Kunszentinárton Körös: Szere­lemcsütörtök. Mezőtúr Szabadság: Különös párbaj. Dózsa; Lány a pisztollyal. Tiszafüred Tisza: A nagymenő. — Törökszentmiklós Dózsa: Diploma előtt (16). Túrkeve Vörös Csillag: Az utolsó Leó (16). SZOLNOKI RÁDIÓ: Alföldi krónika. — Mellék­üzemág. — Népdalok, csárdások. — Illúziók és lehetőségek. — Filmzene. — Hivatás, vagy divat. Táncmeiódiák. KOSSUTH RÁDIÓ: 8.20: Sanzonok. 8.35: Abilióval a Cupar! vado­néban... Molnát Gábor eseményjátéka a brazíliai őserdőből. H. rész. (lsm.) 9.00: Harsan a kürtszó! 9.35: Brahms: d-moll szonáta. 10.05: Azok a bizonyos pofonok, (ism.) 10.20: Bartók: Négy magyar népdal. 10.35: Két szimfónia. 11.00: Édes anyanyelvűnk. Lőrincze Lajos levelekre válaszol. 11.10: A Két szimfónia c. műsor folytatása. 12.30: Melódiakoktél. 13.47: A keszthelyi „Georgikon napok”. 14.02: Csomó a király bajúszán. Mesejáték, (ism.) 14.49: Éneklő ifjúság. 15.10: Szimba, a király. I. rész. 15.25: Jeanette MacDonald film­dalokat énekel. 15.35: Magyar Simplicissumus. 16.05: „Híres decsi hegy alatt”. V. rész. 16.20: A város szocialógiájáróL 16.40: Suppé: Heggel, délben, este Bécsben — nyitány. 16.49: Oj felvételeinkből. 17.20: Ifj. Magyari* Imre népi zenekara játszik, Szántai Ildikó énekel. 17.45: Hol járt, mit csinált? 18.00: Könnyűzenei híradó. 18.30: A Szabó-család. 19.25: A sellő... Elbeszélés. 19.35: Esti beszélgetés. 20.00: Táncdalfesztivál — 71. Döntő. 21.03: Esti beszélgetés. 21.45: A Táncdalfesztivál döntő­jének folytatása. 22.40: Népdalok. 22.55: Én, te. ő és a beruházási egyensúly. 23.15: Századunk mesterművei­ből. 0.10: Schubert kórusműveiből. PETŐFI RÁDIÓ: 8.05: Együttesek Puccini operáiból. 8.45: Külpolitikai figyelő. (ism.) 9.00: Boross Lalos népi zene­kara játszik. 9.50: Látóhegyen. Karcolat. 10.00: Zenés . műsor üdülőknek. 12.00: ..Furcsa világ”, (ism. 12.11: Fúvószene. 12.25: Dvorzsák: VTTT. szimfónia. 13.05: Törvénvkönyv. A Rádió jogi műsora. 13.20: Mátyás Mária és Ranay György énekel. 14.00: Kettőtől—hátié... A Petőfi rádió zenés dél­utánja. — Szolovjev-Sze- doj dalaiból. 14.09: Csapó Károly énekel. 14.30: Hírek. Körzeti időjárás. 14,35: Tánczenei koktél. 15.20: Chopin: cisz-moR polonéz, 15.30: Hírek. 15.33: Orosz Júlia énekel. 15.48: Zenekari muzsika. 16.05: Auth Ede táncdalaiből, 1 16.15: Hgv. a stúdióban. 16.30: Hírek. 16.33: Csúcsforgalom. Zenei szer­kesztő : Török Mária. Ri­porter : Petress István. (Közben: 17.30: Hírek.) 18.00: Hírek. Időjárás. 18.10: Emlékezzünk régiekről, (ism.) 18.35: Éneklő világ. 19.00: Délei Lakatos Sándor nép! zenekara játszik. 19.17: Uj könyvek, (ism.) 19.25: A Román Kultúra Hete. 20.50: Jegyzet. 21.05: Nóták. 21.25: Kisvárosi Lady Machbet. Nyikolaj Leszkov regénye rádióra. 22,20: Zenekari muzsika. 23.15: A panzancei kalózok. Készletek Sullivan operettjéből. 23.45: Purcell műveiből. u R e e 18.10: Magnósok, figyelem! 18.55: Külföldi tudósoké a sző. 19.10: Bende Zsolt, énekel. 19.26: A dzsessz kedvelőinek. A Modern Jazz Quartett j átszik 19.42: A bolygó hollandi. Rész­letek Wagner operájából. 20.30: Beethoven: IX. szimfónia. 21.39: Tudná-e ön olcsóbban adni? (ism.) 21.49: Magyar előadóművészek felvételeiből. 22.42: Morley művek. BUDAPEST; 17.08: Hírek. 17.15: Marihuana. Magyarul be­szélő NSZK rövidjáték- fiim. 17.40: Rólad van szó! „Miért éppen ö?* 18.05: Nyitott boríték. 18.40: Tárlatról—tárlatra. 19.10: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Tóncdalfesztivál — 1971, Döntő 1. rész. 21.00: Isten veled- Velence. Dokumentumfilm. 21.45: Táncdalfesztivál — 1971. Döntő II. rész: Díjkiosztás. 22,15: Tv-híradó — 2. kiadás. KÍSÉRLETI (MÁSODIK) MŰSOR; 20.00: Táncdalfesztivál — 71. I. rész. (Színes) 21.00: Isten veled Velence, Dokumentumfilm. (Színes) 21.45: Táncdalfesztivál 71. Döntő II. rész: Díjkiosztás. (Színes) 1 POZSONY: 16.20: Zbojovka Brno- Inter Bratislava labdarúgó ligamérkőzés. 18.40: Esti mese. 19.00: Tv-híradó. 19.25: A Tv-híradó jegyzete. 19.30: Zenés irodalmi műsor. 20.10: Nyomok a szitnyán. Szlovák filmdráma. 21,35: Tv-híradó. BÉCS: 18.25: Jó éjszakát, gyerekek! 18.30: Kulturális aktualitások. 28.50: Az indián folyó. 19.30: Tv-híradó. 20.06: Sporthírek. 21,00: A patikus. Goldoni vígjátéka. 22,10: Tv-híradó. BELGRAD; 16.45: Magyar nyelvű kulturális panoráma. 17.40: Távcső. 18.30: Riport. 19.00: Szlavónia! népdalok. 19.20: A nézők és a TV. 19.50: Villanófény. 20.35: Mi történt Baby Jane- nel? Amerikai játékfilm. BUKAREST: 17,00: Üttörő adás. 18.00: Könnyűzene. 18.20: A legkisebbeknek. 20.00: Szovjet film. 22.00: Tv-híradó. A Palotási Állami Gazdaság 1971. augusztus 26-án reggel 8 órától lóeladást hirdet Kérem az érdekelt vevők jelentkezését a gazdaság központjában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom