Szolnok Megyei Néplap, 1971. május (22. évfolyam, 102-126. szám)

1971-05-01 / 102. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJELEK! ára: 1,— Ft 31X11. evt, 102. ez. 1971. május 1., szombat. MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG MEGYEI TANÁCS' LAPJA A kiváló teljesítményért, helytállásért, dereka» munkáért Fehér Lajos adta át as MSZMP Központi Bizottsága kongresszusi oklevelét, a Minisztertanács és a SZOT Vörös Vándorzászlaját a Középtiszavidéki Vízügyi Igazgatóság dolgozóinak A megyei szervek zászlaja és oklevele, kitüntetések a Aegjobbaknak Pénteken, a kora délelőtti órákban érkezett Szolnokra Fehér Lajos, a párt Politikai Bizottságának tagja, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, liegen Imre államtitkár, az OVH elnöke, Bencsik István, a Hazafias Népfront Országos Taná­csának főtitkára és Kovács Islván, a MEDOSZ főtitkára tár­saságában. Velük érkezett Lakatos Béla vezérőrnagy, aki a tiszamenti árvízvédekezésben résztvett katonai alakulatok parancsnoka volt. A vendégeket Csáki István, az MSZMP KB tagja, a megyei bizottság első titkára fogadta a megye vezetőinek társaságában a megyei pártbizottságon, ahol rövid baráti beszélgetést folytattak. Majd ünnepségre került sor. Délelőtt tíz órakor a megyei tanácsháza nagytermében a víz­ügyi igazgatóság mintegy kétszázötven kiváló dolgozója rész­vételével. Az ünnepségen Fodor Mihály megyei tanácselnök mondott megnyitót. — A megyei pártbizottság a tanács, a szakszervezetek megyei tanácsa és a KISZ megyei bizottsága nevében szívből gratulálok, tisztelet­tel köszöntőm a Középtisza­vidéki Vízügyi Igazgatóság dolgozóit, akik 1970. évi mun­kájukkal kiérdemelték az MSZMP Központi Bizottsága által alapított kongresszusi oklevelét, a Minisztertanács és a SZOT Vörös Vándorzász­laját, valamint a megyei szervek zászlaját és okleve­lét. A magas kitüntetéseket éppen abban az évben vég­zett jó munkájukkal vívták ki. amely a vízügyi dolgozók­nak, itt a Tisza völgyében próbatevő esztendő volt. A megyei tanács elnökének megnyitója után lépett a szó­noki emelvényre Fehér La­jos. Feliéi* Lajos beszéde Fehér elvtárs, a következő szavakkal kezdte ünnepi be­szédét: — örvendetes esemény megünneplésére gyűltünk ösz- sze. A Középtiszavidéki Víz­ügyi Igazgatóság dolgozói vállalt feladataik teljesítésé­vel, kiváló munkájukkal ki­vívták az egyik legnagyobb elismerést, amellyel kor­mányzatunk munkasikereket jutalmaz: a Minisztertanács és a SZOT Vörös Vándor­zászlaját. Ezzel egyidőben a hazánk felszabadulása 25. év­fordulójának, valamint pár­tunk X. kongresszusának tiszteletére kezdeményezett országos munkaversenyben elnyerték a legjobbakat meg­illető kongresszusi oklevelet. Engedjék meg, hogy az MSZMP Központi Bizottsága, a forradalmi munkás-paraszt kormány nevében, a Közép­tiszavidéki Vízügyi Igazgató­ság valamennyi dolgozójának tiszta szívből gratuláljak e szép és emlékezetes munka­sikerhez! — önök a jól végzett mun­ka tudatával, örömével ve­hetnek részt mai ünnepsé­günkön. Az elmúlt évben ki­emelkedő eredményekkel bi­zonyították rátermettségüket, kitartásukat, szorgalmukat. Bebizonyították, hogy képe­sek nehéz feladatokkal sike­resen megbirkózni. Helytáll­tak a válságos időszakban, de a munkás hétköznapokon is, amikor állhatatosan, ki­tartóan kel) napi feladataink végrehajtásán és távlati cél­jaink elérésén munkálkodni, A Minisztertanács elnökhe­lyettese ezután a vízgazdál­kodás jelentőségének megnö­vekedéséről beszélt. Elemez­te miért döntő jelentőségű hazánkban az árvízvédeke­zés és a folyamszabályozás. — Társadalmunk többnyi­re az árvédekezés nehéz idő­szakában kíséri megkülön­böztetett érdeklődéssel — s ha szükséges, segilökészség- gel a vízügy! szolgálat róunkáját. Siethető ez a köz­figyelem Indokolttá tesíi az árvíz áltál veszélyéitetett emberi életek, társadalmi ja­vak megoltalmazása érdeké­ben kifejtett közös erőfeszí­tés, összefogás. — A múlt évi rendkívüli tisza-völgyi árvíz az egész ország számára nagy próba­tétel volt. A Középtiszavidé­ki Vízügyi Igazgatóság dol­gozói pedig az árvíz ellen vívott harc első vonalában küzdöttek: a honvédséggel, a többi fegyveres testülettel, a párt- és tanácsi szervekkel szoros és tervszerű együtt­működésben becsülettel áll­ták a nehéz próbát. — A múlt esztendő tava­szán az igazgatóság több mint 650 kilométeres árvédel­mi vonal mentén folytatott eredményes védekezést és a Közép-Tisza vidékén hatezer négyzetkilométer területen mintegy 50 milliárd forintnyi nemzeti vagyont sikerűit megóvniuk az árvíz pusztítá­saitól. Fehér elvtárs ezután arról beszélt, hogy a tavalyi árvíz nemcsak nagy próbatétel volt, hanem sok tanulsággal és tapasztalattal is szolgált. A kormány úgy látja, hogy a következő években gyorsítani kell az árvízvédelmi müvek fejlesztését, ki kell építeni az összefüggő térületi árvízvé­delmi rendszert. Beszédét a következő gondolatokkal folytatta: — Az igazgatóság hazánk rendkívül fontos mezőgazda- sági vidékén a Tisza völgyé­ben működik. A terület me­zőgazdasági jellegéből követ­kezik, hogy országos ön­tözési terveink megvalósulá­sa nagymértékben függ az itt végzett munkától. A kö­vetkező másfél évtized alatt az öntözésre berendezett te­rületet hazánkban a jelenle­gi 440 ezer hektárról, kereken éavmillió hektárra kívánjuk növelni. Az öntözésfejlesztés jelentékeny része a Tisza- vidék asztálytól. gyakorta spi- t.ótt földművelését segíti majd A nagyszabású termé­szet formáló terv valóravál- tásának egyik legfontosabb eszköze és feltétele a kiskö­rei vízlépcső és a hozzá kap­csolódó művek felépítése. E nagy munka túlnyomó részt az igazgatóság területének, tevékenységének egyik fontos része. — örvendetes, hogy a kongresszusi munkaverseny kiskörei vízlépcső építkezé­sénél is elismerésre méltó eredményeket hozott. A ta­valyi hosszas árvízvédekezés mellett csaknem egymillió köbméter földmunkát végzett az igazgatóság az építkezésen. A kiskörei vízlépcső része az országos vízgazdálkodásnak Fontos láncszeme, újabb fokozata távlati tervünknek — a Tisza csatornázásának, ;í a Tisza-völgy vízpótlásának. E nagy mű első állomása a tiszalöki vízlépcső volt, most Kiskörén az újabb lépcsőfo­kon munkálkodunk és ezt to­vábbi vízlépcsők követik majd. A következő eszten­dőkben terveink szerint a kiskörei víztárolótól 300 ezer hektár területre juttatják el a csatornák a vízben szegény tájakra a Tisza vizét. A Nagykunsági, a Jászsági Fő­csatornákon keresztül eljut az éltető víz a Körös-völgy és a Jászság szomjazó föld­jeire. A Kisköréhez kapcso­lódó nagyszabású csatorna- rendszer éppen azt a célt szolgálja, hogy lehetőleg mi­(F oly lat ás a 3. oldalon)) Május 12-re összehívták az országgyűlés alakuló ülését Ax Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott, amelyen a választások utáni feladatokkal és egyéb időszerű kérdésekkel foglal­kozott. Az Elnöki Tanács az Al­kotmány 13. paragrafusa (5) bekezdése alapján az or­szággyűlés alakuló ülését 1971. május 12-én (szerdán) délelőtt 11 órára összehívta. Az alkotmányos államren­dünk gyakorlatának megfe­lelően Fock Jenő, a kor­mány elnöke — mivel a kormány megbízatását a korábbi országgyűléstől kap­ta — kérte az Elnöki Ta­nácstól a kormány felmen­tését. Az Elnöki Tanács a kérést elfogadta, a felmen­tést megadta és egyben megbízta a kormányt, hogy az újjáválasztásig — a je­lenlegi Összetételben — in­tézze a kormányzati ügye­ket. ' r' Az Elnöki Tanács módo­sította a népk. ellenőrzésről szóló, 1963. évi VT törvény, valamint a bíróságok népi ülnökeinek választásáról szóló, 1960. évi 6. számú tör­vényerejű rendeletet. Az Elnöki Tanáés megtár­gyalta és jóváhagyólag tu­domásul vette a művelődés­ügyi miniszternek a kitün­tetéses doktorrá avatások tapasztalatairól szóló tájé­koztató jelentését, valamint hatáfdj^tot hozott az 1971. évi kitüntetéses döktárrá avatáshoz való hozzájáru­lásról. .E (szerint kitüntetéses doktorrá avatásra kerül sor az Eötvös Loránd Tudo­mányegyetem, a József At­tila Tudományegyetem, a Kossuth Lajos Tudomány- gyetem, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti Mű­szaki Egyetem, a Semmel- wis‘ Orvostudományi Egye­tem, valamint a Szegedi és a Debreceni Orvostudományi Egyetem egyes jeles ered­ménnyel végzett hallgatói­nál­A népi ellenőrzésről szóló törvény és végrehajtási ren­delet módosítását, valamint a bírósági népi ülnökök vá­lasztásáról szóló törvény- erejű rendelet megalkotását tette szükségessé, hogy az új tanácstörvény szerint a járási tanácsok megszűntek, a megyei jogú városok pe­dig — megváltozott jogál­lással — megyei városokká alakultak. Ezért a népi ellenőrzési törvényt módosító törvény­erejű rendelet a járási és az összevont járási-városi népi ellenőrzési bizottságok vá­lasztását a megszűnő járási tanácsok helyett a megyei tanácsokra bízza. Ezek a bi­zottságok ugyanis a helyi ta­nácsok végrehajtó bizottsá­gait is ellenőrzik. A meg­választandó személyekre to­vábbra is a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság tesz javaslatot. A bírósági népi ülnökök választásáról szóló törvény- erejű rendelet a járásbíró­ságok (városi, kerületi bíró­ságok) népi ülnökeinek vá­lasztását a járási tanácsok helyett a helyi (községi, vá­rosi, kerületi) tanácsok fel­adatává teszi.. A jelölést to­vábbra isi a Mr óság terüle­tén működő vállalatok, szö­vetkezetek és egyéb szervek végzik. A megyei bíróság ülnökeit kizárólag a megyei tanács, a Legfelsőbb Bíró­ság ülnökeit pedig az El­nöki Tanács választja. A kitüntetéses doktorrá avatás lehetőségét és felté­teléit az Elnöki Tanács 1958-ban foglalta jogsza­bályba. A határozat érvény­be lépésétől 1970 végéig összesen 80 doktorjelöltet avattak. Az avatottak közül ötvennégy orvos, — a többi mérnök, jogász, böl­csész, matematikus, vegyész, biológus, fizikus, közgaz­dász és állatorvos. Az ava­tottak 30 százaléka nő. Az avatottak 70 százaléka fel­sőoktatási intézm ' .yben dolgozik, a többiek tudomá­nyos intézetben, főhatóság­nál, vállalatnál, iskolában. (MTI) Ma: 4 oldalas színes MHSZ melléklet 3500 kohó­ét* gépipari termék as idei BlXV-n — 158 kohó- és gépipari vállalat és szövetkezet mu­tatja be legújabb termékeit a május 21-én nyíló Buda­pesti Nemzetközi Vásáron—. mondotta pénteki sajtótá­jékoztatóján dr. Szabó Ti­bor, a KGM kereskedelmi főosztályának helyettes ve­zetője. Több mint 25 ezer négyzetméternyi fedett és szabad területen 3500 féle cikket tárnak a látogatók elé, mintegy 1000 féle ter­mékkel többet, mint tavaly. A KGM termékbemutató­ja 15 szakosított kiállításra oszlik, 's mindenütt teljes­jogú képviselőket bíznak meg a vállalatok azzal, hogy külföldi partnereikkel tár­gya’janak, üzletkötéseket ké­szítsenek elő. A kiállítást termesztésen szakemberek­nek szánják, de a nagykö­zönség is sok újat és érde­keset láthat. Felsorakoztat­ják új cikkeiket a rádió-, te­levízió, magnógyárak, a ház­tartási gépeket gyártó vál­lalatok. Kiállítják például a svájci licenc alapján készü­lő legújabb, 1400 literes Le­hel hűtőszekrényt, amlynek mélyhűtő terében a mirelit­árukat mínusz 18 fokos hő­mérsékleten lehet tartani. A budapesti rádiótechnikai gyár újdonsága a kazettás magnetofonnal kombinált tranzisztoros sztereo rádió, a mechanikai művek Meca- lor-automat néven állítja ki és hozza forgalomba a ki­sebb lakóépületek központi fűtésére alkalmas olajtüze­lésű kazánját. — HÍREK TUDÓSÍTÁSOK — HÍREK — TUDÓSÍTÁSOK — HÍREK — Befejeződtek a fiatal műszakiak és közgazdászok üzemi tanácskozásai Szolnok megyeben veget értek a fiatal műszakiak és közgazdászok üzemi tanács­kozásai. A forradalmi ifjúsá­gi napok keretében a martfűi Tisza Cipőgyárban, a jászbe­rényi Hűtőgépgyárban, a Ti­szamenti Vegyiművekben és a kőolajipari vállalatoknál mintegy kétszázan tanácskoz­tak. A fiatalok foglalkoztak a műszaki fejlesztés szükséges­ségével, a szakmunkások anyagi és szociális helyzeté­ve). a betanított munkások szakmai továbbképzésének perspektívájával. Külön na­pirendként elemezték a fia­tal mérnökök, technikusok, közgazdászok helyzetét. A tanácskozásokon jelentős elhatározás is született: az üzemekben dolgozó fiatal szakemberek résztvesznek a közhasznú társadalmi meg­mozdulásokban, ' az üzemi feladatok mellett lakóhelyük szépítéséből, csinosításából is részt vállalnak. A tanácskozásokon tizen­két küldöttet választották a fiatal műszakiak és közgaz­dászok közeljövőben sorra- kerülő országos konferenciá­jára és teljes jogú küldött­ként a közgazdasági társaság Szolnok megyei tagozatának három képviselőjét is dele­gálták. Kiváló iroda Az IBUSZ Szolnok megyei irodája tavaly elért nagysze­rű gazdasági eredményével — a 116 száza'ékos tervtelje- sitésével — elnyerte a kiváló iroda címet. Tegnap délelőtt az IBUSZ budapesti igazga­tóságának székhazában ünne­pélyes keretek között Tausz •lános vezérigazgató dicsérő szavak kíséretében nyújtót!» át a kollektíva képviselőinek a kitüntető oklevelet. Az iro­da két dolgozóját. Böröcz Andrásáét és Tóti) Lászlót — az iroda vezetőjét — ebből az alkalomból lelkiismeretes munkájuk elismeréséül a vállalat kiváló dolgozója címmé] jutalmazták. Befejeződtek az iskolanapok Hármas évforduló jegyé­ben rendezték- meg az idén az iskolanapokat Szolnokon, az Aehim úti általános isko­lában. Áchim András szüle­tésének 100., az úttörőszerve- zet megalakulásának 25. és az iskola fennállásának 15. évfordulóját ünnepelték. Az ískolanapokra Szolnokra lá­togatott Áchim Maria és fér­je, Medvegy Elemér. Részt- vettek az ünnepi bemutató­kon, megtekintették a kiállí­tást és nagy elismeréssel be­széltek a látottakról. Tegnap délután irodalmi műsorral fejeződött be a négynapos program. Az isko­la irodalmi színpada mutat­ta be műsorát, a Kilián Re­pülő Műszaki Főiskola zene­kara és Benyovszky Béla színművész közreműködésé­vel. Az iskola tanulói és taná­rai nagy szeretettel köszön­tötték Áchim Máriát és fér­jét. Zakár Zoltán, a városi tanács elnökhelyettese pedig ajándékul átnyújtotta nekik •a város címerét ábrázoló jel­vényt és a Szolnokot ismer­tető prospektust. Az ünnepség-' hangulatos fogadással ért véget, Gyári támogatás házépítéshez Az ózdi kohászati üzemek vezetősége — a szakszerveze­ti bizottság kezdeményezésé­re — évek óta jelentős támo­gatást nyújt a lakásépítő gyári dolgozóknak. A családi­házak építői minimális térí­tésért gépeket, zsaluzóeleme» két, állvány-okát és gépkocsi­kat kölcsönözhetnek, ugyan­akkor bontási anyagot és jó- minőségű kohósalakot vásá­rolhatnak a vállalattól. Ezen­kívül az építkezők a lakások befejező munkáihoz két éves törlesztésre ötezer forint ka­matmentes kölcsönt is kér­hetnek. A n>ost készülő kollektív szerződés szerint a jövőben még nagyobb anyagi támoga­tásban részesülnek elsősor­ban a kislakást cpíló (örzs- gárdatagok és KISZ-fiatalok Erre a célra a vállalat fej­lesztést és nyereségalapjábó) évente egymil'ió forintot biz­tosít. A jelentős összegből egr-egy építtető húsz éves időtartamra huszonötezer fo­rint kamatmentes kölcsönt kap. Amennyiben a kölcsön felvétele után a dolgozó ti­zenöt éret a gyár szolgálatá­ban tölt. a hitei egy részét elengedik

Next

/
Oldalképek
Tartalom