Szolnok Megyei Néplap, 1971. május (22. évfolyam, 102-126. szám)

1971-05-01 / 102. szám

2 SZOLNOK MEGLES NÉPLAP 1971, május í. 42 osztrák nagykövetség le­endő épületét” Az osztrák polgári sajtó Igyekszik előrevetíteni, hogy a kínai—amerikai tárgyalási kísérletek tálán az indokí­nai háborúra is beíolyással lehetnek. Az amerikai diplomácia a Kőzel-Kélet vonatkozásában is aktivizálódott: Rogers kül­ügyminiszter londoni, párizsi villámlátogatásai és megbe­szélései után a Közel-Kelet Hétfő: Feszültség Pakisztán és India között, határinci­densek. Kedd: Törökország nagy részében ostromállapot. — A SEATO ülése. Szerda: Két millió olasz dolgozó sztrájkja — Rogers Londonban. Csütörtök; Az amerikai külügyminiszter Párizsban. Péntek: Diplomáciai lépések a közel-keleti válság meg­oldására. — Nixon nyilatkozata. — Készülődés május 1-re. így látta a hetet kommentátorunk, Pálfy József. Egy kevéssé nyugati szem­üvegen át láttam a világot a hét első napjaiban, úgy lát­tatta velem az osztrák sajtó és a televízió... Az ausztriai köztársasági elnökválasztás idejére átrándultam a szom­széd fővárosba, de termé­szetesen nemcsak azért, hogy szemtanúja legyek az újra- megválasztásáí kérő szocia­lista párti elnökjelölt, Franz -Jonas és a jobboldali ellen­fele, a néppárti dr. Kurt Waldheim párharcának. (Az eddigi elnök győzött) Bécs belpolitikai helyzete, a belső erőviszonyok válto­zása természetesen nem ér­dektelen, ha nyilvánvalóan nem is jelent világszenzációt Sírik Maiak altábornagy korábbi minisztrelnökhe- lyettes kapott kormányai»- Jutási megbízást, miután a betegségéből felépült és visszatért Lon Nol, a kam­bodzsai kémszervezet veze­tőjével való nézeteltérése miatt kénytelen volt lemon­dani megbízatásáról. Képün­kön; Sink Matak. (AP—MTI—KS) egy osztrák elnökválasztás kimenetele. Az egykori csá­szárváros ugyanakkor más politikai érdekességet nyújt. Itt folyik mindenekelőtt a BALT, — a Szovjetunió és ut. Egyesült Államok közti hosszú tárgyalás a hadászati fegyverek korlátozásáról. Ott tartózkodásom napjaiban pe­dig— ugyancsak Bécs kong­resszusváros jellegéből ío- tyóan — rendezték meg & világ kereskedelmi kamarái­nak kongresszusát, amelyen fontos gazdasági kérdéseket vitattak meg. S végül, de nem utolsósorban említhe­tem. hogy Bécs katolikus érseke, König bíboros éppen ezekben a napokban indult lengyelországi látogatásra, nem csupán a saját elhatá­rozásából, hanem nyilvánva­lóan vatikáni ösztönzésre és felhatalmazásra. Az utazás azért is jelentős, mivel at osztrák főpap Wroclavban, Szczecinben és Gdanskban járt, elismerve e városok és környékük lengyel mivol­tát... Bécsben sok találgatást hallottam az utóbbi hetek­ben annyit emlegetett „ame­rikai pingpong-diplomáciá­val” kapcsolatban, azaz az amerikai—kínai viszony to­vábbi alakulásáról és — ami ettől teljesen el nem vá­lasztható:— a szovjet—ame­rikai viszonyról. Ismétlem: mivel Bécs a SALT színhe­lye, az osztrák főváros dip­lomáciai megfigyelői árgus szemekkel lesik e tárgyalá­sok menetét. Abban persze még nem lehet döntő érvet találni a megítéléshez, hogy a tárgyalások ütemét heti egy találkozásra csökkentet­ték, a márciusban volt heti két plenáris ülés helyett •— (akkor még minden kedden és pénteken találkoztak a delegációk), most már csak minden szerdán ülnek össze a két nagyhatalom képvise­lői, felváltva hol a szovjet, hol az amerikai nagykövet­ség épületében. Szakértői szinten — a Kulisszák mö­gött! — A bennfektesek szerint gyakorlatilag ezután William Rogers, az Egyesült Államok külügyminisztere Anlut- rába érkezett, ahol részt vesz a CENTO országok miniszterei­nek értekezletén. Képünkön: Rogers * különlegesen biztosí­tott ankarai repülőtéren nyilatkozik a sajtónak , ' _____ (AP—MTI—KS) v álságában érdekelt orszá­A Szojuz—10 Űrhajó az elmúlt vasárnap hajnalban vissza­érkezett a Földre. Képünkön a Szojuz—10 utasai Karagan- dából megérkeztek Moszkvába. Balról jobbra: Satalov, Ruka- visnyikov, Jeliszejev. (Telefoto — TASZSZ—MTI—KS) Angela Davis (jobbról), aki ellen koholt vádak alapján bűn­vádi eljárást indítottak, hallgatása elolt védőügyvédjeivel tort megbeszélést (AP—MTI—KS) is annyi különmegbaszélésre kerülhet sor egy héten, — amennyit a szembenálló fe­lek éppen jónak látnak. A plenáris ülésekről ugyan­olyan szűkszavú tájékozta­tást adnaK, mint akkor tet­ték, amikor általában min­denki mindenütt derűlátóan nyilatkozott a tárgyalások lehetséges eredményeiről. Ea akkor azt a lakonikus stí­lust. a diszkréciót az ered­ményes munka feltételének mondották, ez ma is megáll­hatja a helyét. Mindenesetre Bécsben még az amerikai delegáció sem nyilatkozik úgy, mint Washingtonban Laird hadügyminiszter ami­nap, amikor azon sopánko­dott. hogy a szovjet rakéta­haderő tovább fejlődik... Az osztrák fővárosban nagy figyelemmel tekinte­nek Washingtonra és Pe- kinere. Közben saját k'nai politikájukat is felülvizs­gálják: A ki szivárgott hírek szerint küszöbön áll Auszt­ria és a népi Kína között a diplomáciai kapcsolatok meg­teremtése. Az osztrák bul­vársajtó nyelvére lefordítva ez annyi, mint hogy ., s kí­naiak Pékingben már építik gok fővárosait járja végig. (Tizennyolc esztendeje nem fordult meg amerikai kül­ügyminiszter ezekben a fő­városokban!) Rogers — az amerikai propaganda íratlan törvényei szerint — rendkí­vül derűlátóan nyilatkozott. Azt mondta, hogy soha ilyen kedvező a helyzet nem volt a Közel-Keletén a válság megoldása szempontjából... Természetesen korai lenne elébevágni mindannak, amit Roeerstól várnak s amit Rogers vár, de az amerikai külügyminiszter optimizmu­sát Inkább kincstári jellegű­nek minősíthetjük. Az iz­raeli vezetők legutolsó nyi­latkozatai csak árnyalati el­térést mutatnak a koráb­biaktól: Felvetik ugyan a lehetőséget, hogy néhány kllométemvlre visszavonul­janak majd a Szuezí-csstor- nától. de utána ismét elzár­kóznak a Biztonsági Tanács határozatának végrehajtása elől. Érdekes volt látnom szom­szédaink gondjait, helyréét, és megfigyelnem a válság eredményeit az ő szemük­kel is. Csou In letj—Bíró József találkozó Csou En-laj, a kínai ál­lamtanács elnöke csütörtö­kön este fogadta Bíró Jó­zsef külkereskedelmi mi­nisztert és megbeszélést foly­tatott vele. A megbeszélés sen, amely baráti hangula­tú volt, jelen volt Gö­dör Ferenc, — a Magyar Népköztársaság pe­kingi nagykövete, Paj Hszi- ang-kuo külkereskedelmi miniszter és az illetékes kí­nai hivatalok vezető munka­társai . Agyutüx s menekülőkre A pakisztáni rádió közlé­se szerint Khulna és Chand- pur kelet-pakisztáni kikötő­ben ismét megindult az élet, Khulna ipari üzemeinek már mintegy 60 százaléka dolgozik. Indiai rádiójelen- tések ugyanakkor kelet-pa­kisztáni területen folyó újabb súlyos harcokról számolnak be. így csütörtökön heves harcok folytak Bárisal váro­sának körzetében. A pakisz­táni kormány ágvúnaszádjaí a Megírna folv6ró) lőtték a várost a kel-Pakisztáni szeparatisták legalább egv tá­madó hajót elsüllyesztettek. Harcok folynak Patuakhali körzetében is. Az indiai rádió a kelet-pakisztáni felkelők­től származó jelentést is is­mertette, amely szerint Kér let-Pakisztánban a polgárhá­ború kitörése óta a kormány- csanatoknak mintegy tízezer katonája esett el. Hivatalo­san ezt a számot nem erősí­tették meg­A PTI indiai hírügynök­ség csütörtökön este jelentet­te. hogy pakisztáni katonák gépágyúkkal lőttek mintegy 900 kelet-pakisztánira, akik az indiai határ felé mene­kültek Nyugat-Bengália Co- och Behar-i körzetében. A hírűevnökség szerint a pa­kisztáni hadsereg kivonult több fontos ' atáráliomásról. amelvet azért szállt meg. — hogy megakadálvozza a sze­paratisták átkelését a hatá­ron. Aeartala indiai város­ból a hírügynökség tudósí­tója azt jelentette, hogy a kelet-pakisztáni felszabadító hadsereg katonái 300 pakisz­táni katonával végeztek Na- rayanhat kötelében. A REUTER tudósítója újabb határincidensről szá­molt be. Pakisztáni csanatok Bovra helység közelében -n- diai területet lőttek, amikor a határ közvetlen közelében tűzharc robbant k* ben «áll szabadságharcosok és egv Pa­kisztáni járőr között. Indiai határőrök erre tüzet nyitot­tak a pakisztáni katonákra, akik ekkor visszavonultak. Az EAK is jóváhagyta a föderációt Az egyiptomi nemzetgyű­lés csütörtökön este jóvá­hagyta az Arab Köztársasá­gok Szövetségének, azaz Szí­ria, Líbia és az EAK föde­rációjának létrehozását Ilymódon a föderáció ügye mind a három országban végigfutot a politikai és kor­mányzati fórumokon, $ most már csak az ősz eleji nép­szavazás van hátra. A 360 tagú nemzetgyűlés pozitív értelmű döntése azt követően született meg, hogy a ' három tagország ■— Egyiptom kezdeményezésére — módosította az 1971. ápri­lis 17-i föderációs szerződés néhány élemét. Hogy melyi­ket, arról hivatalos bejelen­tés nem történt A szerződés alapvető cikkelyei ismerete“ sók: a három országnak kö­zös fővárosa, zászlaja lesz, valamint közös katonai pa­rancsnoksága és háromtagú elnöki tanácsa. Az elnöki ta­nács egyszerű szótöbbség­gel választja meg a föderá­ció elnökét. A katona* pa­rancsnokságnak joga van ar­ra. hogy csapatokat irányít­son egyik országból a mái síkba, ha a külső vagy bel­ső fenyegetés ezt indokolttá teszi. Mindhárom ország megtartja Önálló diplomáciai kapcsolatait és szuverén bet) poll tálcát folytat MINDENFELŐL HAG A Joseph Luns holland kül­ügyminiszter felkért egy tu­dományos intézetet, hogy ké­szítsen részletes tanulmányt, egy önálló nyugat-európai atomütőerő kihatásairól. Luns szerint a kérdés telje­sen elméleti. Az intézet „a beke ügyeivel foglalkozó holland alapítvány” leszögez­te, hogy vizsgálódásainak eredményét közzé fogja ten­ni* TEGUCIGALPA Az Amerikai Államok Szervezetének katonai meg­figyelői alátámasztották azt a hírt, hogy a múlt héten salvadori és hondurasi kato­nai egységek háromszor is megütköztek a határon. A konfliktus nem egészen 24 órával azután robbant ki, hogy a két ország látványo­san kibékült az AÁSZ-ban. tes nyugat-európai körútjá­ról. Közölte: felkérte a Kö­zös Piac országait, hogy ál­lapítsák meg az EGK és Ka­nada konzultációjának sza­bályait és menetrendjét. NICOSIA Makariosz ciprusi köztár­sasági elnök június 2—4. kö­zött hivatalos látogatást tesz Moszkvában — jelentették be pénteken Nicosiában és a szovjet fővárosban egyszerre. SANTIAGO Chilében — csütörtöki kor­mányrendelet szerint — ez­után csak a kormány által teljesen vagy részben ellen­őrzött bankok foglalkozhat­nak külföldi fizetőeszközök átváltásával. A többi bank­nak iiyen tevékenységet töb­bé nem szabad folytatnia és valutakészletét át kell válta­nia a nemzeti banknál. BUENOS AIRES Argentin gerillák csütörtö­kön megtámadtak egy kato­nai teherautót, megölték, Il­letve megsebesítették a kísé­rő személyzetet és a lőszerrel megrakott gépkocsival el­hajtottak. OTTAWA Sharp kanadai külügymi­niszter csütörtökön az alsó­házban beszámolt háromhe­König bíboros, bécsi érsek, aki a Vatikán megbízottja­ként tartózkodik lengyelor­szági látogatáson, folytatja körutazását az ország vissza­csatolt nvueati és észéit,- te­rületein. Wroclaw után Gor- zawot ma’d d*»7«»-ínt, Ko- szalint, Slun'kot és Gdans­kot kereste fel. Gorzowban Pluta Püspök a következő szavakkal kö­szöntötte a bécsi érseket: — LÖN DON (MTI) A Londonban magánláto- gatáson tartózkodó dr. K--fi Busia ghanai miniszterelnök Höuphouet-Boigny • elefánt- csontnnrti államfőnek Vors- ter dél-afrikai miniszterel­nök tárgyalási ajánlatára adott kedvező válar’áyal foglalkozva az afrikai álla- mr’" által Dél - ' í-i ka felé indftandó nvitási politika mellett foglalt állást. Á Vatikán megbízottja Lengyelországban „megelégedéssel vesszük, —- hogy megérted, milyen nagy jelentőségű, életbevágó prob­léma számunkra visszacsa­tolt földjeink egv+Azrnegvei kír.rniogi helvzetének a Va­tikán rezéről történő végle­ges rendezése”- A varsói S'ovo Bowszechne című lap kiemeli, ho'w a szczecini szentmisén Körig isten ál­dását kérte a vi^zc csatolt lengyel földek fejlődésé^, *

Next

/
Oldalképek
Tartalom