Szolnok Megyei Néplap, 1971. március (22. évfolyam, 51-76. szám)

1971-03-02 / 51. szám

2 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1971. március 2 Tegnap esti helyzetkép a külpolitikában A társadalmi mozgások következtében éleződnek a po­litikai és gazdasági harcok Európa nyugati felében. Sok eset­ben a gazdasági harcok is mind inkább politikai színezetet öltenek. Vegyük például a polgári demokrácia klasszikusnak mon­dott hazáját, Nagy-Britanniát S most nem is az immár per­manens válságról, a javulás helyett egyre csak romló észak­írországi helyzetről beszélünk (amely egyébként vasárnap éjszaka is újabb heves harcokban bontakozott ki), hanem azokról a nagyszabású politikai megmozdulásokról, amelyek­nek vasárnap és hétfőn volt színtere a szigetország. Vasárnap Angela Davis, a bebörtönzött amerikai-néger polgárjogi harcos védelmében rendeztek hatalmas tömeg- gvülést és felvonulást Londonban, hétfőn pedig mintegy 2 millió ember szüntette be a munkát, a készülő sztrájk-elle­nes törvénnyel szembeni tiltakozásképpen. Anglia azonban még hagyján: Ulstert (Észak-írországot) leszámítva, a harcok itt még nem követeltek emberéletet. Olaszországban azonban ismét aratott a halál. Egy Catanzaro melletti kisvárosban, Capistranoban, egy — nyilvánvalóan neofasiszta — merénylő pisztolyával három embert megölt, kettőt megsebesített. Ezenkívül Reggio Calabria után és mel­lett — most L’Aquilában is a közigazgatási reformot hasz­nálja fel a szélsőjobboldal a zaVarkeltésre, ám a baloldal l’cscara vagy L’Aquila legyen-e a tartományi székhely? Iteggio Calabria után L'Aquila-ban is kirobbant a nyugta­lanság. Rendőrség és tüntetők összecsaptak. (Teleíoto — AP—MTI—KS) Itália szerte visszaüt Iivomótói Torinóig mindenfelé anti­fasiszta tüntetéseket rendeznek, s követelik a neofasiszta párt betiltását E pillanatban a Puteaux-i események («5 Párizs egyik elővárosa) a legmeglepőbbek, mert Franciaországban az utóbbi időben ilyesmire nem került sor. A szcialista párt vá­lasztási plakátjait ragasztó pártmunkásokra szélsőjobboldali elemek gépkocsiból lövéseket adtak le: több súlyos sebesülés és egy haláleset történt. A neofasizmus tehát immár Fran­ciaországban is támad: meglehet az algériai olaj-államosítás —, amely határozott válasz volt a francia olaj nagyiparosok időthúzó játékaira — adta a szélsőjobb akcióihoz az újabb lendületet. Csakhogy a szélsőjobboldali terror hívei, miként Itáliá­ban, úgy Franciaországban is méltó választ kapnak. A har­mincezer lakosúnál nagyobb 193 francia város közül eddig már 123-ban nyújtották be a Demokratikus Unió, a baloldal egységlistáit a március 14-én és 21-én tartandó községtanácsi választásokra. Igen: fokozódó, szilárduló népi, baloldali egység szerte Nyugat-Európában — ez tudja igazán eltorlaszolni a neo­fasiszta és más szélsőjobboldali erők előrenyomulásának útját. (KS) Izrael elutasította a békés rendezést L, Áquüúba« vasárnap az est beálltával újra fellángolt az utcai harc a szélsőjobbol­dali tüntetők és a rendőrök Között. A zavargást alaposan megszervezték. Az egyik keskeny utcán több hordó olajat öntöttek végig, majd felgyújtották és valóságos fáklyává változtat­ták az utcát. Másutt bariká­dokat emeltek a kendőkkel bekötött arcú zavargók és vasrudakkal, ütésálló sisa­kokkal felfegyverkezve vet­ték fel a harcot a könygáz- gránátok fedezete mögött előnyomuló rendőrökkel. A harmadik napja tartó zavargásokban 75 rendőr sebesült meg. A tüntetők, — Választás Kilenc államban és a köz­ponti kormány igazgatása alatt lévő néhány területen kezdődött meg hétfőn Indiá­ban a választás. Az ország iiagy területén a választók vagy száma — mintegy 280 millió szavazásra jogosult személy járulhat az urnák­hoz — és más nehézségek miatt a szavazás 10 napon át tart, s a végeredményeket ísak március 11-én teszik köz­te. A szavazás több állam­ban két, illetve három na­pon át tart. A szavazatok izámlálását azonban csak március 10-én kezdik meg, amikor a sorrendben Utolsó állam, Nyugat-Bengália lakosai is az urnák elé járul­nak. Ez az utolsó szavazás egyébként még a választás első napján is bizonytalan volt: az államban kialakult rendkívüli feszültség, szélső­séges izgatás és sok esetben amelyek akárcsak Reggioban, itt is a tartományi közigaz­gatási funkciók megosztása ellen tiltakoznak, elég világo­san elárulják politikai hova­tartozásukat: minden poli­tikai párt irodáját feldúltál?, csak az újfasisztákét és a monarchistákét nem. A vá­ros utcái vasárnap este csa­tatérre emlékeztettek. Gyilkos merényletre is sor került vasárnap Catanzarótól 75 kilométerre egy kis vá­rosban, Capistranoban. Egy zsúfolt vendéglőben egy is­meretlen merénylő pisztoly- lövésekkel három embert megölt, kettőt megsebesített, majd egy kocsiba ugorva el­robogott. Indiában a fegyveres összecsapásig terjedő erőszakosságok miatt egyesek javasolták a bengá- liai választás elhalasztását. Ehhez azonban a Központi választási bizottság egyelőre nem járult hozzá. A szavazás kezdetekor az indiai főváros sajtóköreiben úgy látják, hogy Indira Gandhi miniszterelnöknő pártjának, a kongresszusnak van esélye a parlamenti többség megszervezésére az 522 tagú képviselőházban, a Lok-Szabha-ban. Az Indiai Kommunista Párt, amely Kérala államban és néhány más körzetben együtt műKödik Indira Gan­dhi kongresszus pártjával, hangsúlyozza, hogy a válasz­tásokon demokratikus, balol­dali többségű parlamentet kell létrehozni. A párt 87 körzetben állított jelöltet. f A Gunnar Jarringhoz el­juttatott izraeli dokumen­tum „becsapta az ajtót a közel-keleti válság békés megoldására irányuló ösz- szes kísérlet előtt” — jelen­tette ki kormánya vélemé­nyét tolmácsolva vasárnap este Munir Hafez, az EAK hivatalos szóvivője. Haléz rámutatott: az egyiptomi kormány úgy te­kinti Izrael válaszát, mint „a megszállt területek kiürí­tésére vonatkozó Jarring-ja- vaslat kategorikus elutasítá­sát”. — „Izrael ezzel a hi­vatalos dokumentummal le­leplezte magát az Egyesült Nemzetek Szervezete előtt. (Elutasítja a Biztonsági Ta­nács 1967. november 22-i határozatát és ragaszkodik a terjeszkedéshez, a megszállt területek megtartásához". Munir Hafez vasárnapi nyi­latkozata azt követően látott napvilágot, hogy Jarring to­vábbította az EAK-nak az izraeli dokumentumot. Vasárnap megnyílt Kairó­ban a Palesz*inki Nemzeti Tanács, a palesztin Parla­ment ülése. Megnyitó beszédében Szá­dat elnök aláhúzta, hogy kormánya továbbra is küzd a közel-keleti helyzet politi­kai rendezéséért. Biztosítot­ta azonban a gerilla-vezető­ket, hogy Egyiptom, mint ahogy eddig is megtette kö­telességét a fegyveres harc­ban, ismét így tenne szük­ség esetén. Hétfőre virradó éjjel Lon- dondery-ben és Belfastban ismét véres összetűzésekre került sor. Derry-ben 10 ben­zinbombát dobtak a hasereg egyik gépkocsijára: Az autó lángba borult és egy katona életét vesztette. Belfastban a Falls Road katolikus ne­gyedben többszóz ember órá­kon át kövekkel dobálta a katonákat, míg végül lövöl­dözésre került sor. A hadse­reg golyói legalább két pol­gári személyt leterítettek, de Á román állami mezőgaz­dasági vállalatok dolgozóinak bukaresti tanácskozásán be­szédet mondott Nicolae Ceausescu, a Román KP fő­titkára, az államtanács elnö­ke. Beszédében néhány kül­politikai kérdést is érintett. — Véleményünk szerint létrejöttek a feltételek ah­hoz — mondotta —, hogy az európai államok képviselői találkozzanak és megvitas­sák az európai biztonsági értekezlet előkészítésének problémáit. A magunk részé­ről mindent megteszünk egy ilven előkészítő találkozó mielőbbi megvalósítása ér­dekében. A továbbiakban Ceausescu rámutatott arra. hoev az Egyesült Államok indokínai hadműveletei még bonyolul­tabbá teszik a helyzetet, ha­talmas akadályt gördítenek Hangsúlyozta: az Egyesült Arab Köztársaság semmiféle külön békét nem köt Izrael­lel. Nincs — mondotta — egyiptomi megoldás, vagy Palesztinái megoldás, szíriai megoldás, vagy jordániai megoldás. Csak egy van, ez pedig az arab megoldás. Megerősítette Szadat el­nök, hogy az egyiptomi ál­láspont változatlan: minden­fajta rendezésnek feltétele az izraeli csapató^ teljes ki­vonása és a palesztínaiak jo­gainak megoltalmazása. „Ha az ENSZ Biztonsági Taná­csának (1967. november 22 i) határozata a menekült prob­léma igazságos rendezéséről beszél, akkor a rendezés nem vonatkozhat másra, mint a* 1947 óta hozott ENSZ-hatá- rozatokra” — mondotta. Vasárnap Kairóban „dip­lomáciai nagyüzem” volt. Szadat elnök megbeszélést folytatott a ceyloni, a chi­lei és a perui nagykövettel. Majd fogadta a CSKP kül­döttségét, amelyet Vasil Bi- lak vezetett. Mahmud Riad külügyminiszter eközben Ot­to Winzert, az NDK külügy­miniszterét fogadta. Később pedig Ajubi szíriai minisz­terelnökhelyettessel tárgyalt Mohszin Abul Nur. az Arab Szocialista Unió főtitkára ugyancsak vasárnap tájékoz­tatta az egyiptomi politika egyes kérdéseiről az EAK- ban vendégeskedő olasz par­lamenti küldöttség tagjait. csak egyikük került kórház­ba, mert a többit társai el­rejtették. Nem tudni, életben maradtak-e a sebesültek. — Hajnalban a brit katonaság páncélautókkal rohanta meg a tömeget, mire az ír köztár­sasági érzelmű tüntetők gép­kocsikból torlaszokat emel­tek és meggyújtották az autó kát. Észalí-Írország más vidéke, ín, különösen katonai létesít­mények közelében robbaná­sok voltak hallhatók. az indokínai béke kérdése politikai megoldásának út­jába. — Teljes határozottsággal fellépünk ezeknek az agresz. szív cselekményeknek a be­szüntetéséért, — mandotta. Ceausescu hangoztatta. — hogv Románia megelégedés­ei fogadta az EAK kormá­nyának a közel-keleti politi­kai rendezésre irányuló ja­vaslatait. — Nem tudjuk megérteni a2 izraeli kormány álláspont­ját, azt, hogy nem megy elé­be ezeknek a javaslatoknak — fűzte hozzá. — Az EAK javaslatai megnyitják az utat a politikai pieffbMáchoz. — Ilven megoldás nem vérható el az izraeli csanatnknak a megszállt területekről való kivonása nélkül — hangsú­lyozta a sajatok. Titokzatos hajóroncsok bukkantak fel az angol partok mellett, Folkstone kikötőváros közelében. Ügy vélik, hogy e roncsok a Niki nevű elsüllyedt görög hajó ma­gadvásjaL —-— (Teleíoto — AP—MTI—KS) Összetűzések Eszak-írorszagban Ceausescu beszéde az európai biztonságról Politikai sztrájk Angliában Hétfőn körülbelül három­millió angol dolgozó vett részt a legnagyobb vasas­szakszervezet, a AEU, vala­mint a kazánkovácsok és a fémlemezipari dolgozók szak- szervezete által meghirdetett egy napos általános sztrájk­ban, tiltakozásul a Heath- kormány szakszerveze ellenes törvényjavaslata ellen. A sztrájk az említett szak- sze. vezetek tagságánál jóval több munkásra terjed ki. Így például nem lehetett beindítani a lapnyomdák gé­peit és Anglia újságok nél­kül maradt. Egyetlen köz­ponti napilap sem jelent meg. Megállt a munka aok au­tógyárban, gépipari üzem­ben, repülő- és hajógyárban is, sőt néhány villamoserő- mű turbinái sem működnek. A sztrájk elsősorban a kö­zép-angliai iparvidéken érez­teti hatását, ahol az Austin, Morris, Triump, Jaguar, Ro­ver, Chrysler autógyárakban, a gépipari üzemek tucatjai­ban szünetel a munka, a va­sas szakszervezet március közepén megismétli az egy­napos sztrájkot. Árcsökkentés Lengyelországban A LEMP Politikai Bizott­sága és a kormányelnökség február 15-i határozatának megfelelően hétfőn reggeltől ismét a múlt év december 13-a előtti élelmiszerárak érvényesek Lengyelország­ban. Egyidejűleg visszaállí­tották a régebbi éttermi, étkezdéi és büfé árakat is. Ez a rendelkezés az idén 11 milliárd zlotyval növeli a lakosság vásárló erejét A fogyasztási iparcikkek • csök­kentett árának méghagyása pedig éves viszonylatban to­vábbi 13 milliárd zloty több­letet jelent a családi költ­ségvetésekben. Ezen túlme­nően az idényvégi kiárusítá­sokon a vásárlók kb. 2,5 milliárdot takarítanak meg. E nagyjelentőségű élet- színvonal emelést biztosító lépéseket döntően a Szov­jetunió segítsége tette lehe­tővé. A szovjet kormány, mint ismeretes, 1 millió ton­na kenyérgabonát adott el Lengyelországnak és igen komoly, hosszúlejáratú hi­telt is biztosított. Különösen lényeges dolog a hús és hentesáru régebbi árának visszaállítása. A tavalyi decemberi élel­miszer áremelés különösen érzékenyen érintette a la­kosság legalacsonyabb jöve­delmű rétegeit, több mint 5,2 millió dolgozót, nyugdí­jast és járulékost. Ezek helyzetének javítására a kormány jan. 1-én 8,6 mil­liárd zlotyt bocsájtott ren­delkezésre. Egyidejűleg két évre befagyasztotta a mosta­ni élelmiszer árakat. Az elmúlt hetek tapaszta­lata azt mutatta, hogy a dolgozók megértik a pártve­zetés és a kormány életszín­vonal emelést célzó intézke­déseinek jelentőségét. Jel­lemző pl., hogy a bányászok januárban 90 ezer, február­ban pedig 123 ezer tonna kő­szenet termeltek a havi elő­irányzaton felül. GYORSLISTA Az 1971. március 1-én megtartott lottó-jutalomsor­solásról, amelyen a 6. heti lottószelvények vettek részt. 683 873 éléskamra ut. 686 608 éléskamra ut. 890 096 televízió 900 099 utalvány 906 788 magnó 2 418 165 méteráru 2 428 473 utalvány 2 436 175 utalvány 2 462 418 mosógép 2 469 479 éléskamra ut. 2 482 501 háztart., gépek 2 506 162 tv 2 515 844 táskarádió 2 518 463 éléskamra ut. 2 528 143 utalvány 2 563 140 OFOTÉRT ut. 2 586136 táskarádió 2 592 781 hűtőgép 2 593 339 táskarádió 2 593 431 moped 2 604 462 hűtőgép 2 615 376 utalvány 2 628 291 táskarádió 2 644 171 rádió 2 663 280 háztartási gépek 2 666 677 fénykénezőpép 2 669 963 OFOTÉRT ut. 2 681 222 éléskamra ut. 2 684 467 tv 2 686 802 tv 2 693 076 lemezjátszó 2 698 457 mosógép 2 698 853 OFOTÉRT ut. 2 701 303 fénvképezőgép 2 702 031 utalvány 2 702 634 ki mit választ 2 705 499 utalvány 2 708 858 éléskamra ut. 2 731 442 tv 1 2 716 299 méteráru 2 732 204 fényképezőgép 2 735 063 hűtőgép 2 757 886 éléskamra ut. 2 773 834 utalvány 2 791 423 éléskamra ut. 2 799 340 éléskamra ut. 2 800 314 OFOTÉRT ut. 2 811 458 OFOTÉRT ut. 2 826 251 táskarádió 2 847 464 éléskamra ut. 2 866 322 OFOTÉRT ut. 2 880 936 hűtőgép 2 907 868 éléskamra ut. 2 921 246 lakás textil 2 922 648 utalvány 3 272 334 televízió 3 275 189 éléskamra ut. 3 278 048 élésKamra ut. 3 287 727 ..ruházati cikk” 3 312 223 fényképezőgép 3 325 947 „bútor-lakbér.” 3 335 889 éléskamra ut. 3 339 170 moped 4 674 391 hűtőgép 4 691304 fényképezőgép 4 714 220 ruházati cikk 4 727 971 óra 5 885 197 ruházati cikk 5 888 477 bútor, lakbér. 5 896185 háztart. gépeK 5 899 660 ruházati cikk A nyertes szelvényeket 1971. március 20-ig kell a totó-lottó kirendeltségek, az OTP fiókok vagy a posta út­ján a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság Lebonyolítási Osztályához (Budapest, V, Münnich Ferenc u. 15.) el­juttatni. A gyorsh'sta közvetlenül a sorsolás után készült, az eset­leges hibákért felelőssége# nem vállalunk. Kicserélik az árcédulákat az üzletekben. (Telefoto — CAF—MTI—KS)

Next

/
Oldalképek
Tartalom