Szolnok Megyei Néplap, 1971. március (22. évfolyam, 51-76. szám)

1971-03-02 / 51. szám

\ * VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXII. évi. 51. sz. 1971. március 2., kedd Ara: 80 fillér A szocialista mimkaverscEiy idei feladatairól, a közép­távú tervekről, a lakásügyi rendelet végrehajtásáról tárgyalt a, SZOT Elnöksége A SZOT elnöksége hétfőn ülést tartott, amelyen a dolgozókat érintő több kérdésről tárgyalt. Majdnem negyvenmilliót érő társadalmi munka Fejle&xtéui verseny értékeléséről tárgyalt u megyei tanács A szocialista munkaver­seny idei fő céljairól szóló napirendben az elnökség megállapította, hogy az üze­mekből, mindenekelőtt a szocialista brigádoktól szá­mos kezdeményezésről kap­tak tájékoztatást. Ezeknek célja, hogy növekedjék a termelés, javuljon a gazdál­kodás hatékonysága, a ter­melés szervezése. A SZOT elnöksége állás- foglalásában kifejti, hogy a kezdeményezésekkel egyet­ért. Három témacsoportba fog­lalta azokat a feladatokat, amelyeknél igen fontos a szocialista munkaverseny kibontakoztatása, s felhívja a szakszervezeti szerveket, hogy a feladatok megoldásában a legmesz- szebbmenő segítséget nyújt­sák. Az egyik ilyen feladatkör, hogy a lakásépítési tervet határidőre, jó minőségben teljesítsék. A SZOT elnök­sége fontosnak tartja, hogy az építők szakszervezetének koordinálásával országos mozgalommá szélesedjen a lakásépítési terv teljesítésé­ért kialakuló szocialista munkaverseny a lakásépítési programhoz kapcsolódó épí­tő és egyéb vállalatoknál. Döntő fontosságú feladat a gazdálkodás hatékonyságá­nak növelése, a munka- és üzemszervezés javítása, korszerűsítése, amely ugyancsak megkíván­ja a dolgozók kezdeménye­zéseit, a verseny kiszélesíté­sét. Az erők koncentrálását kí­vánja a fogyasztási cikkek gyártásának fokozása, a hi­ánycikk-lista csökkentése, a lakosság jobb ellátása is, ezért e területeken is nagy erőfeszítéseket tesznek a szakszervezetek a munka ja­vításáért, a verseny szerve­zéséért. Az elnökség a vállalati kö­zéptávú tervezés kérdésével is foglalkozott, s felhívta a szakszervezeteket, hogy a tervek kidolgozásának egész menetében vegyenek részt. A tervnek azokat a részle­teit, amelyek közvetlenül érin­tik a dolgozók helyzetét, alapvető érdekeit, előzőleg vitassák meg szakszerve­zeti taggyűléseken, s fejt­sék ki véleményüket. Az elnökség hozzájárult ah­hoz, hogy az ötéves egész­ségügyi, kulturális és szociá­lis tervek kidolgozásának ha­táridejét április 1-e helyett június 1-ig, tehát a kollektív szerződés aláírásának idő­pontjáig hosszabbítsák meg. További napirendként az elnökség megvizsgálta a szakszervezeti alapszervi vá­lasztások tapasztalatait. Meg­állapította, hogy a választá­sok jó légkörben zajlottak le, a tagság igen aktívan vett részt a vitákban. Sokhelyütt joggal bírálták a vállalatok vezetőit, a nem megfelelő munkakörülmények, a túl­órák növekedése s egyéb ’se­relmek miatt. Nem egy helyen a szak- szervezeteket is bírálat ér­te, a dolgozók azt kérték, hogy érdekképviseleti szer­veik határozottabban él­jenek jogaikkal. Az újonnan választott veze­tő testületekben egyébként a fiatalok aránya nagyobb, a nőké kisebb mértékben nőtt. Az elnökség a szakszerve­zetek politikai tömegoktatá­sának helyzetével is foglal­kozott. Négyéves múltra visszatekintő sajátos oktatá­si formáról van szó, amely­ben jórészt pártonkivüliek vesznek részt. Az 1970—71-es oktatási évben előzetes in­formációié szerint mintegy 19 ezer tanfolyamot szerveztek, csaknem 440 ezer dolgozó részvételével. Az oktatás egy­ben vitafórum is, ahol olyan dolgozók Is kifejtik vélemé­nyüket az ország vagy a vál­lalat egy-egy fontos kérdé­séről, amelyről nagyobb plé- num előtt nem szívesen szól­nak. A kedvező tapasztalatok alapján az oktatási formát tovább bővítik. Az elnökség azzal is fog­lalkozott, hogy a lakásügyi rendeletek helyes végrehaj­tásába hogyan kapcsolód­hatnak be a szakszervezeteit. Ezzel kapcsolatban az egyik legfontosabb feladat a lakás- építési program sikeréért ki­bontakozó verseny segítése. További szakszervezeti te­endő. hogy minden fórumon, valamennyi vállalatnál tájé­koztassák a dolgozókat a la­kásépítés fejlesztésével, a lakáselosztással és a lakbé­rek új rendszerével kapcso­latos kérdésekről. A SZOT nagy példány­számban füzetet bocsát ki. amely a leggyakoribb kér­désekre választ ad. Indokolt azonban, hogy va­lamennyi vállalatnál konzul­tációkat, tanácsadó szolgála­tot szervezzenek, s ilvmódnn adjanak az érdeklődőknek útbaigazítást, felvilágosítást Az elnökség álláspontja szerint a szakszervezetek me­gyei tanácsai és á szakszer­vezetek budapesti tanácsa feladatának megfelelően jár el, ha véleményt nyilvánít az adott terület lakásfejlesztési tervének jóváhagyása, a la­káselosztási tervek kialakí­tása, a lakások használatba vételi díjából adható enged­mények megszabása előtt. A vállalati szakszervezeti szervek feladatai közé tar­tozik, hogy fejtsék ki vé­leményüket a lakásépítés vállalati támogatására szol­gáló alap képzéséről és felhasználásáról, a válla­lati lakások elosztásának időrendi sorolásáról stb. Fontos feladat, hogy a rea­litások keretei között szor­galmazzák a szakszervezetek a lakásépítés vállalati támo­gatását. Szolnokon a megyei tanács tegnap, március 1-én tartot­ta soronkövetkező ülését. A tanácskozás napirendjén olyan közérdekű kérdések mellett, mint Szolnok megye III. ötéves tervének célkitű­zései, megvalósítása, a megye 1970. évi költségvetési-fej­lesztési tervének teljesítése mellett tárgyaltak a tanács­fejlesztési verseny 1970. évi eredményeinek értékeléséről, a versenydíjak odaítéléséről. A tanácsülésre készített írásos anyag arról számol be, hogy a tanácsok többsége eredményesen teljesítette a verseny feltételeit. Az elért nagyszerű eredmények első­sorban a lakosság — a tár­sadalmi munka végzésében tapasztalható — aktivitásá­nak valamint a termelőszö­vetkezetek önkéntes anyagi hozzájárulásának köszönhető. Megyénk lakói a fejleszté­si feladatok megvalósítását 39,4 millió forint értékű tár­sadalmi munkával, a szövet­kezetek pedig 8,5 millió fo­rint önkéntes anyagi hozzá­járulással segítették. Túr heve a% első Szolnok megye Tanácsa — a terv, munkaügyi és község­politikai állandó bizott'ága- nak jelentése* alapján, vala­mint a tanácsoknál megtar­tott helyszíni vizsgálatok fi­gyelembevételével megtár­gyalta a verseny eredményeit és a következő javaslatot ter­jesztette a tanácsülés elé. Az első csoportba sorolt városi tanácsok versenyében az első helyezést Túrkeve ér­te el, ezért a megyei tanács ,.A községfejlesztésben leg­jobb eredményt elért város­nak” feliratú vándorzászló­val, díszoklevéllel és 200 ezer forinttal jutalmazta. A második csoportba sorolt ötezer lakost meghaladó köz­ségi tanácsok versenyében az első helyezé't Fegyvernek, a másodikat Rákóczifalva, a harmadikat pedig Jászfény- szaru nagyközség érte el, ezért a megyei tanács ván­dorzászlóval, díszoklevéllel és 120—120 ezer forinttal jutal­mazta őket. A harmadik csoportba so­rolt, ötezer lakost el nem érő községi tanácsok versenyé­ben az első helyezést Nagy- iván, a másodikat Tiszajenő, a harmadikat Zagyvarékas község érte el. A megyei ta­nács vándorzászló, díszokle­vél elismerésben és 80, 70, illetve 50 ezer forint jutalom­ban részesítette őket. 4 járások kötött a szolnoki vetet A járási tanácsok verse­nyében Szolnok járási tanács érte el az első helyezést, amiért vándorzá"zlót, dísz­oklevelet és 200 ezer forint jutalmat kapott. A megyei tanács — a ver­seny során kifejtett eredmé­nyes munkáért — dicséret­ben részesíti Kisújszállás, Mezőtúr városi. Kenderes, Tiszafóldvár nagyközségi, Jászboldogháza és Ti'zabő községi tanácsokat, valamint a törökszentmiklósi járási ta­nácsot. Végül az állandó bizottság javaslatára a három egymást követő évben elért kiemel­kedő eredmény elismeréséül Fegyvernek nagyközségi ta­nácsot végleges versenyzász­lóval jutalmazta. A tanácsülés a verseny ki­értékelésével és a versenydí­jak odaítélésével kapcsolatos előterjesztést elfogadta. Budapestre érkézéit Jakubovszkij marsall Budapestre érkezett I. I. Jakubovszkij, a Szovjetunió marsallja, a Varsói Szerző­dés tagállamai egyesített fegyveres erői főparancsnoka és Sz. M. Stemenko hadse­regtábornok, az egyesített fegyveres erők törzsének fő­nöke. A vendégeket a Ferihegyi repülőtéren Czinege Lajos vezérezredes, honvédelmi mi * niszter és a minisztérium más vezetői fogadták. A re­pülőtéri fogadásnál jelen volt I. V. Tutarinov vezér- ezredes, a Varsói Szerződés egyesített fegyveres erői főparancsnokának magyar- országi képviselője és B. P. Ivanov vezérezredes, az ide­iglenesen Magyarországon tartózkodó szovjet hadsereg csapatainak parancsnoka. Országos havazás a tavasz eíső napján A szokásos —. decemberi, januári ás februári — teil hónapok után március 1-ve! kezdődik a «v-.-teoxvloe.iai ta­vasz. A csillagászati tavasz, — amelyet a Föld ke­ringési pályájának egy bi­zonyos helyétől, a tavasz­ponttól számítanak — már­cius 21-én kezdődik — tehát nem törvényszerű, hogy a meteorológiai tavasz már meleget hozzon. Erről tanús­kodik a hétfői időjárás is, amikor országszerte havazott. Délután mínusz 1 fokkal Miskolc volt az ország leg- melegeb pontja s alig né­hány fokos eltéréssel Sop­ronban, Szombathelyen és Kecskeméten mérték a leg­hidegebbet, mínusz 4 fokos hőmérsékletet. Hamisítatlan téllel kezdő­dött tehát a meteorológiai ta­vasz első napja. A február sokkal kegyesebb volt, Bu­dapesten a napi közéohő- mérsékletek februári átlaga 2,4 fokai volt melegebb, mint a sokévi átlag. összetűzések Észak-frországban Árcsökkentés Lengyelországban Választás Indiában (KÜLPOLITIKAI TUDÓSÍTÁSAINK A 2. OLDALON) HÍREK - TUDÓSÍTÁSOK HÍREK - TUDÓSÍTÁSOK HÍREK — TUDÓSÍTÁSOK HÍREK - TUDÓSÍTÁSOK ösztönzés az élelmiszerek jobb minőségére A megyei Minőségellen­őrző és Vegyvizsgáló Intéze­tek hat hónap alatt több­száz vizsgálatot bonyolítot­tak le az élelmiszeripari üzemekben és gyárakban. A tapasztalatok szerint az üzletekbe kerülő árúk mi­nősége fokozatosan javul, bár az ellenőrzéseik 3—5 szá­zaléka még mindig rendelle­nességeket, sőt esetenként súlyos szabálytalanságokat tárt föL Az intézetek megvizsgál­ták, hogyan ösztönzik a vál­lalatoknál a szakembereket, dolgozókat a minőség javí­tására. A felmérés azzal az eredménnyel járt, hogy még mindig nem eléggé hatékony a* ösztönzés. Le«svakrabban például az úevnevezett ne­gatív öszt^e-’ést használják, amely — né’dául a teünar- nál — prémiummeovonással bünteti a minőségileg kifo­gásolható termékeik előállí­tóit. Az ilyen prémium- rendszer ugyan jobb a sem­minél, alapjában azonban nem megfelelő, mert legfel­jebb csak a hiba elhárításá­ra, nem pedig a minőség ja­vítására serkent. Máshol még annél is rosszabb a helyzet Megállapították azt is, hogy a felelősségrevonást sem mindig alkalmazzák kö­vetkezetesen. Arra van szük­ség, hogy felülvizsgálják és esetenként megszigorítsák a minőség ellen vétők bünte­tésének módszereit, eljárá­sait, mert az egyes vállala­tok sorozatosan ugyanazt a vétséget követik el, tehát — mint a vizsgálat megálla­pította —- inkább vállalják a nem eléggé hatékony fele­lősségre vonást, semmint a fogyasztók éredekeinek meg­felelő munkát. A tankötelesek összeírása A művelődésügyi miniszter utasítása értelmében or­szágszerte március 1—15 kö­zött veszik nyilvántartásba és írják be az idén tanköte­les korba lépő gyerekeket, vagyis azokat, akik az 1964. szeptember 1. és 1965 au­gusztus 31. közötti időszak­ban születtek. A gyerekeket a lakóhely szerint körzeti­leg illetékes általános isko­lába kell bejelenteni nyil­vántartásba vétel céljából, s ugyanott egyidejűleg be is írják őket az általános is­kola első osztályába. A be- íratáskor a gyermek adatait a szülő saját személyi iga­zolványával, a gondviselő a gyermek születési anyaköny­vi kivonatával tartozik iga­zolni. Az új elsős kisdiákok száma várhatóan 126 000 lesz. Májusban: Grazi Vásár A Grazi Nemzetközi Vá­sár e' ők téléről tájékoz­tatta hétfőn a saitó kéovíse- lőit, gazdasávi v^^tő^et ipari és kereskedelmi szak­embereket a soproni Liszt Ferenc Művelődési Házban Josef Stöffler, Graz polgár­mestere. Az idén április 30 és má­jus 9 között rendezik meg a grazi vásárt, amelynek középpontjában az osztrák vasiparon kívül építőipari berendezések, mezőgazdasá­gi eszköz- és termékbemu­tató, lakberendezési tárgyak és idegenforgalmi kiállítás áll. A vásárra összesen 1835 kiállítót várnak Ausztriából, továbbá 35 eurónai. illetve tengerentúli országból. A magyar résztvevők között van a Pannónia Vállalat, a Coopturist és az IBUSZ Is, de más magyar vállalatok, cégek jelentkezésére is szá­mítanak — elsősorban a nvugat-dunántúli megyék­ből. Félmillió szovjet óra A Masvrihoríntorg szov­jet kiVk-reskefle'mi egyesü­lés. amebi 1956 ban évi 6000 óra szállításával kezdte meg Magyarországra irányuló exportját, ebben az évben a KONSUM EX Külkereske­delmi Vállalat közreműkö­désével már 600 000 órát szállít a magyar üzletek, il­letve vásárlók számára — mondotta D. J. Levcsenko, a Szovjetunió magyarországi kereskedelmi képviselője a Népköztársaság útja 120. szám alatt hétfőn megnyílt órakiállításon. A megnyitón jelen volt F. J- Tyitov, a Szovjetunió magyarországi nagykövete is. A Magyarországon is jól ismert „Poljot", „Vosztok”, „Rakéta”, „Szláva", „Lucs”, „Zárja”, „Csajka” és más óratípusok 600 változata so­rakozik a kiállításon. Ezek­ből választják ki a belkeres­kedelem képviselői a jövő évben forgalomba kerülőket. A kiállításra meghívták va­lamennyi óraárusítással fog­lalkozó magyarországi üzlet, áruház vezetőjét, hogy ők válasszák ki a véleményük szerint keresettebb típuso­kat, formákat. A nagyfokú­an automatizált, gépesített szovíet óragyárak pontos, megbízható és hosszú élet­tartamú, s ugyanakkor a legkényesebb ízlést is ki­elégítő gyártmányokat ad­nak a vásárlóknak. Éhesek a vadak A zordra fordult időben csordákba verődik a vad Tolna megye erdőségeinek etetőhelyein. A gemenci er­dő „kapujában”, a keselyüsi vadászház mellett vasárnap délelőtt 200 gímszarvas je­lent meg egyszerre, s az új árvédelmi töltésen legelész­ve próbálta bővíteni szegé­nyes téli „étlapját”. A vad­rezervátumban vasárnap is lovasfogatokkal szállították a csöveskukoricát, a lucer­naszénát és a makkot az er­dőség távolabbi szóróhelyei- re, ahol egymással békésen megférve, csapatosan táplál­koztak a szarvasok, a vad­disznók és az őzek, sőt a fácánok is. Gyuláján utár a dámszarvasokat is az ete­tőhelyekre kergette a f/eJtáe@ és a hóssiltíngfaáfk

Next

/
Oldalképek
Tartalom