Szolnok Megyei Néplap, 1971. február (22. évfolyam, 27-50. szám)

1971-02-17 / 40. szám

6 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1971, február !T, ló eredmények az úszó gyermek-seregszemlén öt megye — Szolnok, Bé­kés, Bács-Kiskun, Cscmgrád, Pest — legjobb gyermek úszói találkoztak szombaton és vasárnap a Damjanich uszodában. A gyermeksereg­szemle nagy Dózsa fölény jegyébem zajlott le. A szolno­ki úszók tizenhárom elsőhe- lyezést szerezlek. Néhányat! közülük több számban is győztesként szálltak ki a víz­ből. Tóth például hét, Bog­dán hat aranyérmet szerzett. Szarvas. Kocsis és Hasznos IX. István edzők joggal örül­tek a sikernek. Az utóbbi kü­lönösen, hiszen az ifjabb Hasznos öt számban bizo­nyult jobbnak hasonló korú társaitól. A fiatal tehetség a 100 méteres mellúszásban korosztályának is legjobbjá­nak bizonyult, hiszen az ugyancsak a hétvégén Buda­pesten rendezett versenyen — igaz 50 méteres uszodá­ban — a győztesek gyengébb időt értek el mint ő. ahol a fővárosi és egri úszók indul­tak, A szolnoki hétvégi verseny különben azt bizonyította, — hogy a helyi és az említett megyék úszói felzárkóztak a budapesti és egri úszókhoz. A 100 méteres fiú gyors- úszásban például Bogdán Bu­dapesten 3. lett volna, csak­úgy mint a 400 méteres Minden eddiginél nagyobb érdeklődés nyilvánult meg a vasárnap sorra került szolnoki járási egyéni sakk- bajnokság iránt. A járás 18 községe közül majdnem va­lamennyi helyről indultak, Élenjárt ebben a Rákóczifal- ci TSZ SE nemrég alakult szakosztálya. Kimerítette a nevezési lehetőséget és ver­senyzői néhány szép helye­zéssel tértek haza. Úttörők­nél besenyszögi sikerek szü' lettek. összesen negyven rersenyző vett részt a baj­nokságon, s amennyire ör­vendetes a nagy érdeklődés i férfiak részéről, annyira Miskolcon rendezték mega verületi felnőtt súlyemelő bajnokságot. Szolnok megyé­ből a Szolnoki MTE négy, Tiszafüred két, Törökszent- niklós pedig egy versenyzőt ndított. A súlyemelők nem értek haza üres kézzel. Az »ZMTE két második és két legyedik, Tiszafüred egy lármádig és egy ötödik he- yezést szerzett Az I., II. és III. osztályúak együtt indiai­ak, összesen 38-an. Termé- izetesen az egyes osztályok helyezéseit külön értékelték. K szolnoki és a tiszafüredi rersenyzők jogot szereztek a gyorsban. A Szolnoki Dózsa fiú vegyes váltója is dobo­gós helyen végez Budapesten is. De több számban van olyan úszója a Szolnoki Dó­zsának, akik megszoríthatják az idén a legjobbakat Sajnos árnyoldala is volt a hétvégi versenynek. A szol­noki leány úszók a másod- hegedűs szerepét játszották. Egyetlen számban sem tud­tak beleszólni az elsőség kérdésébe. Mindössze három bornzeremre tellett erejük­ből. Ezen a téren bizony sok a pótolni való. Reméljük a most beinduló sportiskola se­gít ebben. A két-három éves lemaradás behozásáért azon­ban alaposan meg kell dol­gozni. A Dózsa úszóinak ered­ményei: EIŰK: 100 gyors: 1. Bog­dán 1,09,5. 2. Tóth. 100 mell: 1. Hasznos 1,29,4. 4x68 2/3 ve­gyes: 1. Tóth 3,59,3. 400 gyors: 1. Bogdán 5,30,2. 2. Nagy 5,44,1. 3. Bors 5,49.1 4x100 vegyes: 1. Sz. Dózsa (Tóth, Hasznos, Kucora, Bogdán) 5,32,9. 200 gyors: 1. Bogdán 2,34,6. 3. Bors 2,46,2. 100 pill.: 3. Kucora 1,25,4. 200 mell: 1. Hasznos 3,13,8. 100 hát: 1. Tóth 1,22,6. 2. Hasznos 1,25,5. 4x100 gyors: 1. Sz. Dózsa (Bors, Hasznos, Tóth, Bogdán) 5,02,6. 200 sajnálatos a nők távolmara­dása. Egyetlen nevezés sem futott be. Eredmények. Férfi fel­nőtt: (14 Induló): 1. Nagy József (Rákóczifalva), 2. Szabó Dávid (Üjszász). 3. Zakar Ferenc (Rákóczifalva), 4. Héda László (Üjszász). If­júságiak (9 Induló): 1. Tö- rőcsik József (Újszász), 2. Kovács Sándor (Tiszaföld - vár), 3. Merena László (Rá­kóczifalva), 4. Zsíros József (Tiszaföldvár). Úttörők (17 induló): 1. Pálszabó József, 2. Maródi Tibor, 3. Giron Zsolt, 4. Danyi József (mind Besenyszög). két hét múlva Inotán ren­dezendő III. osztályú vidéki bajnokságon való indulásra. Eredmények. Könnyűsúly: 2. Dániel István (MTE) 315 kg. (105, 90, 120). Váltósúly: 4. Farkas Miklós (MTE) 285 kg. (90, 80, 115). 5. Kovács Sándor (Tiszafüred) 280 kg. (92,5, 80, 107,5). Középsúly: 4. Tóth Sándor (MTE) 290 kg. (95, 85, 110). Félnehéz- súly; 2. Nagy László (MTE) 310 kg. (97,5, 92,5, 120). 3. Csőke Béla (Tiszafüred) 310 kg. (102,5, 87,5, 120). Test­súly különbség döntött. pill.: 2. Kucora 3,21,0. 3. Bogdán. 200 hát: 1. Tóth 2.54,3. 2. Hasznos. 1500 gyors: 1. Nagy 22,32,0. 400 vegyes: 1. Tóth 6,14,3. 3. Bors. 4x200 gyors: 1. Sz. Dózsa (Hasznos, Kucora, Tóth, Bogdán) 10,56,9. LÁNYOK: 100 pill.:3.Sza- niszló 1,52,5. 4x100 gyors: 3. Sz. Dózsa (Leveles, Sza­bó, Szaniszló. Szabó) 6,49,6. 200 pill: 3. Szaniszló 4,10,5. Hasznos nagy fölénnyel nyer­te a 100 méteres mellúszást. Sporthírek Március 1-én motorsport bírói tanfolyamot rendez a Szolnoki MTE. Jelentkezni lehet az egyesület irodájá­ban, Szolnok, Csarnok u. 4. sz. alatt 8-tól 16,30-ig. Je­lentkezési határidő február 28, ☆ Bogdán Kálmán Kenderes sakkbajnoka. Tizenhat részt­vevővel került sor Kenderes egyéni sakkbajnokságára. A bajnokságon négy versenyző II. o. minősítést szerzett. Az élcsoport: 1. Bogdán 12, 2. Barna 11, 3. Pádár 10 5, 4. Erdei 10. 5. Beregszászi 9,5, 6. Károly 9,5 pont. ☆ Negyvenhárom csapat ne­vezett a jászberényi járási teremkézilabda bajnokság­ra, amelyet a jászapáti gim­náziumban rendeznek. Úttö­rőknél már befejeződtek a mérkőzések, lányoknál, fiúk­nál egyaránt a jászladányí Baross úti iskola győzött. ■ft" Sokan hiányoznak mosta­nában a Szolnoki MÁV NB Il-es labdarúgó csapa'ának az edzéseiről. Szebenj láb­törés, Tóth III. izomszaka­dás, Pintér L. porcműtét mi­att marad távol, sérült B. Nagy is, Rozmls pedig a je­lek szerint befejezi a játé­kot Mai műsor Labdarúgás. Előkészületi mérkőzések: Szolnoki MTE —Jászberényi Lehel, Tisza- liget 14.30. Szolnoki MÁV— Szolnoki Vegyiművek. MÄV- sporttelep 13. Szolnoki MÁV II—Szabó Lajos SE, MÁV- sporttelep, 14.30. Tisza Cipő —Szolnoki Gépjavító, Mart­fű 14.30. Szolnoki Cukorgyár —ITSK válogatott, cukorgyá- ri pálya 15. Sz. Vegyiművek II—SZMTE II, Vegyiművek pálya 14.30. Birkózás Színvonalas. változatos mérkőzések jellemezték a jászapáti művelődési házban megrendezett országos kötött fogású serdülő birkózó ver­senyt A Szolnok megyeiek közül Kiss Gábor (Jászapáti) és Bába István (Jb. Lehel) nyújtott átlagon felüli telje­sítményt. Mindkét versenyző szépen, színesen birkózott, minden- ellenfelét legyőzve jutott az első helyhez. A Szolnok megvei birkózók he­lyezései. Első lett, 49 kg.: Kiss (Jászapáti), 57 kg.: Bába (Jb Lehel). 67 kg.: Vérségi (Lehel). Má*odik, 49 kg.: Pe­tő (Leheli, 53 kg.: Berónyi (Lehel), 57 kg.: Gecse (Jász­apáti). 62 kg.: László (SZMÁV). Harmadik. 42 kg.: Szepesi (MÁV), 49 kg.: Frikk (Jászapáti), 53 kg.: Bagi (Lehel), nehézsúly: Ku- cza (Lehel). «■ Szolnokon idény eleit for­mát és inkább küzdelmet, mint színvonalat láttunk a MÁV edzőtermében sorra- keriilt III. es IV. osztályú kö­töttfogású birkózó versenyen. Megyénk birkózói a követ­kező helyezéseket érték el. Első, 52. kg.: Tóth J. (Tö­rökszentmiklósi Vasas), 74 kg.: Ferenczi (Karcag), 82 kg.: Kiss (Túrkeve), nehéz­súly: Csányi (Lehel). Máso­dik, 57 kg.: Gulyás (Leheli, 82 kg.: Tóth I. (Karcag), llamnadik, 62 kg.: Bagi ÍS*™\V), 68 kg: Bozsánvi (MÁV). Asztalitenisz Vasárnap került sor a jász­berényi járás felnőtt egyéni férfi és női asztalitenisz baj­nokságára. A férfiak mező­nyében a Jászberényi Lehel és a Jászapáti Tsz SK ver­senyzői indultak. A két egye­sületből szép számban jelen­tek meg versenyző^ és fő­leg a döntőkben színvonalas küzdelmeket vívtak. Megle­petésre a harmadik helyet az ifjúsági Bartók József szerezte meg, olyan ismert versenyzőket megelőzve, mint Hájos és Bus, akik ál­landó tagjai a Lehel NB III- as csapatának. A nők mező­nye nagyon gyér volt. Mind­össze Jászapáti és Jásztelek indított egy-egy versenyzőt. Eredmények. Férfi egyé­ni: 1. Reisz (Jb. Lehel). 2. Szarvas (Jb. Lehel), 3. Bar­tók (Jb. Lehel). Páros- 1. Reisz. Szarvas II, 2. Bartók, Szarvas I„ 3. Bus, Hájos (mind Lehel). Női egyéni: 1. Lázók (Jásztelek), 2. Gressei (Jászapáti). Vegyesoáros: 1. Járvás, Gressei (Jászapáti), 2. Szabó, Lázók (Jásztelek)! Á BVM szo'noki gyára (ÉPULETELEMGYÁR) SZOLNOK, TÓSZEGI ÚT azonnali belépésre, állandó munkára felvesz villanyszerelő, elektroműszerész, lakatos, asztalos, hegesztő, betonelemgyártó szakmunkásokat, valamint targoncavezető és hiddaru-kezelő betanított munkásokat. Ezenkívül férfi és női segédmunkásokat. Fizetés megegyezés szerint Minden második szombat szabod. Felvételre jelentkezni a gyár munkaügyi osztályán lehet. TISZAMENTI VEGYIMŰVEK VÁLLALAT. SZOLNOK, felvételre keres gépésztechnikusokat, villanyszerelőket, lakatos, hegesztő szakmunkásokat, férfi segédmunkásokat, gyors- és gépírót, valamint közgazdasági technikummal rendelkező nőt. Jelentkezni lehet: a vállalat munkaügyi osztályán. SZOLNOK, Tószegi út. Negyven sakkozó indult Súlyemelés Mim Vr föMmazűiil Érdért Vállalat gyors- és gépíró­nőt keres felvételre. Jelentkezni lehet a vállalat Körösi úti te­lepén. Fűrész és Hordóipari Vállalat szolnoki üzeme felvételre keres erdészeti vagy faipari techniku­sokat művezetői beosztásua. Szolgálati lakást biztosítani nem tudunk. Továbbá portásokat és éjjeliőröket. Fizetés kollektív szerződés szerint. Jelentkezés: Szolnok, Vöröshadsereg u. 15. A szolnoki Tejipari Vállalót tmk- munkára géplakatos, segédmun­kásokat alkalmaz azonna i belé­péssel. Jelentkezés személyesen. Szolnok, Mártírok útja 13. sz. munkaügyi osztály. Mezőgép Szolnok, 2-es számú gyáregysége Tószeg, felvesz ál­landó külszolgálatos munkakör­be villanyszerelőket, víz- és köz­ponti fűtésszerelőket, lánghe­gesztőket és segédmunkásokat Jó kereseti lehetőség. Minden héten szabad szombat. Önköltsé­get és havi 775.— Ft külszolgá­lat! átalányt térítünk. Jelentke­zés Tószegen, a gyáregységnél* Felveszünk dolgozókat aszfalt­keverő és bedolgozó, valamint betonkeverőgépek kiszolgálásá­hoz. Jelentkezni lehet: AszfaJt- útépftö vállalat főéoítésvezetősé- ge. Szolnok, Landler Jenő út. Telefon; 13—593. Szakképzett villanyszerelőt, to­vábbá gépfrót-st"tiszt,kust taka­rítónőt azonnali beléoé el fel­veszünk. Szigligeti Színház, Szol­nok. Felveszünk állatgondozókat és niezö~azdasá i géps erelőt Dam­janich Mg. Tsz Sz-lnok, Ugar 75. sz. Telefon: 13—292. Fegyvernek! A^ÉSZ szapárfa’usl vegyesből'ba és a t szabói ve- gyesipurcikk boltba szakképzett boltvezető* keres. Jelen ,r<>zni lo- het személyesen az ÁFÉSZ iro­dáiéban. Ütiköl -éget felvétel esetén megtérítjük, A szolnoki Teüpnri VáTaTat al­kalmaz gyakorlott gyors-gépíró­kat. Jelentkezés szemé'"esen. Szolnok. Mártírok útja 13. sz. munkaügy. Dutra rakodógépkezelőt és teke«» gépkocs.vezetőt azonnali belépés* sei felvesz a Kohászati Alap-* anyagellátó Vállalat szolnoki üzeme, Szolnok, Mártírok útja. Nagykunsági Építőipari Szövet­kezet tehergépkocsi vezetői Jo­gosítvánnyal rendelkező nehéz­gépkezelőt keres, APK 6A autó- daru kezeléséhez. Fizetés meg­egyezés szerint. «Jelentkezni lo­het a szövetkezet központjában (Karcag, Madaras! u. 27.), Az Április 4. Gépgyár örményest gyáregysége 44 órás munkaidő­vel két gépésztechnikust, elek ty­ro és mechanikai műszerésze­ket, lakatosokat és segédmun­kásokat alkalmaz. Jelentkezés személyesen, a gyáregység mun­kaügyi csoportjánál. Azonnali belépéssel egy mérle­gelő adminisztrátort alkalma­zunk. Kétmüszakoa munkakörbe. Fizetés megegyezés szerint. 5 na­pos munkahét. Jelentkezni lehet: AUatifehérje Takarmányokat Elő­állító Vállalat, Szolnok, Tószegi ÚL Etektrometál Kereskedelmi Vál­lalat. Szolnok, Vöröshadsereg u, 4. felvesz egy tehergépkocsi ve­zetőt és nyugdíjas éjjeliőrt. Je­lentkezés a fenti címen. Szakszervezetek megyei Takács» takarítót vesz fel. Jelentkezéss személyesen. Szolnok, Ság vári E. u. 23. sz. Szolnoki Járműjavító üzem fel­vételre keres lakatos, hegesztő, asztalos és mázoló szakmunkáso­kat és gyors- és gépírót. Jelent­kezni lehet az üzem munkaügyi osztályán. Szolnok. Körösi ut. Gépírni Jól tudó nyugdíjast azon­nal felvesz a megyei Verseghy Könyvtár, Szolnok. Női munkásokat alkalmazunk esetleg állandó munkára Is. Bn romfiketető üzem, Szolnok, Ver­seghy út. A törökszentmiklósi Baromfifel­dolgozó Vállalat vizsgázott kazán­fűtőt vesz fe, magasnyomású (pü = 10 atmoszférái») kazánfü- téshez. Gázfűtől vizsgával rendel­kezők előnyben. Jelentkezni le­bet; a vállalat munkaügyi osz­tályán. Apróhirdetések INGATLAN: 1550 n.-öl jótermö szőlő gyümölcsös lakható kunyhóval, sürgősen eladó. Sze- levény, Halász dű­lőben. Érdeklődni: Duzs Jánosnál, Kun- szentmárton. Alkot­mány u. 30. 800 n.-öl gyümölcsös Farmoson 13 000.— Ft-órt eladó. Érdek­lődni: 14—436 telefon- számon. KÉTSZOBÁS családi ház eladó. Török- szentmiklós. Körösi Csorna út 5. Petőfi úti iskolánál. LAKÁSCSERE: ELCSERÉLNÉM egy- szoba összkomfortos gázos. Szántó úti földszintes lakáso­mat, másfél vagy kétszobásra, belvá­rosban. Érdeklődni 17 óra után a 13—609- es telefonon. VEGYES: HÉT db-ból álló há­lószobabútor sod­ronnyal és matraccal eladó. Szolnok, Nyúl U. 2. Turkevén az 1920-ban született hadkötele­sek találkozója és búcsúztatása 1971 február 20-án dél­után 17 órai kezdet­tel lesz megtartva a tanácsháza nagyter­mében. Túrkeve. Pe­tőfi tér 1. sz. alatt. A találkozóra mind­azokat szeretettel meghívjuk, akik 1920-ban születtek Túrkevén. Szervező Bizottság. 4 helyiségből álló lakrész kiadó. Iro­dának. ..Vállalatok­nak alkalmas” len­gére a szolnoki hir­detőbe KÉT helyiségből ál­ló albérletet keresek 1 évi időtartamra a bért 1 évre előre Is fizetem. Ajánlatokat „Igényes albérlő” jeligére a szolnoki hirdetőbe. HAMPSHIRE nanos- csibe hetenként kapható és elője­gyezhető. DanaUcá- né, Szo’nok, Április 4. u. 26. sz. KOMBINÁLT szek­rény heverők. fote­lek eladók. Érdek­lődni : 17 óra után Szolnok, Szántó u. C/I. II. em. 5. (Régi C ép.) BALASSAGYARMAT kombinált szekrény újszerű állapotban eladó. Szolnok, Szán­tó u. B/U. III. em. IC. 5 db 30 cm-es, 4 mé­ter 83 cm hosszú — I-gerenda eladó. Szolnok, Landler Je­nő u. 18. Vincze. EGY gumikerekű ko­csi eladó. Nagykörű, Jókai u. 3. sz. FÁKLYA kombinált­szekrény eladó. Szol­nok, Vöröscsillag u. 65. Hl. l.-ház in. em. 3. ajtó. 700-a« esztergapad eladó. Zsarnai Lu­kács. Szajol, Rózsa F. u. 6. GÉPJÁRMŰ; TÁTRÁN motorke­rékpár újszerű álla­potban (zöld) eladó. Szolnok, Remete u. 6. Balogh. _______ 10<j0-es típusú új Barkas mikrobusz 4000 km-rel eladó. Érdeklődni: Szolnok megyei Tégla és Cse­répipari Vállalat, Me­zőtúr, Beloiannisz uu 17. Telefon: 26. MEGVÉTELRE fel­ajánlunk 50 db Cse­pel in-es jó állapot­ban lévő varrógépet állvánnyal és IK. 23- as motorral. vala­mint 2 üb KGV 402-es kéttűs varró­gépet. Irányár: 4— 5000 Ft. Érdeklődni: Textilfeldolgozó Kts2 Jászberény, Vásár­tér 1, 8—15 óráig. __ V ÁLLALATUNK megvételre keres üzemképes állapot­ban levő használt autóbuszt, egyben eladásra felajánl új állapotban levő BAR­KAS B 1000 típusú nyolc személyes niikrobuszt. Szolnok megyei Tégla és Cse­répipari Vállalat. Mezőtúr, Beloiannisz u. 17. sz. Telefon: 26. Telex: 09—3346. Ügy­intéző Bűzi Lajos beruh, csop. vez. 601-es Trabant újsze­rű állapotban eladó. Zagyvarékas, Iskola u. 10. WARTBURG Limou­sine 23 000 km-rel első kézből eladó. Cím: Imre Márton, Kunszentmárton, Üj- világ u. 27. 3Ä0 cmi*es Welorex eladó. Kisújszállás, Lenin u. 24. Szabó. Csőfektetési kábelfektetési munkákhoz árokásó géppel 40 em széles. 160 cm mélységig földkitermelést és visszatöltést vállal. MEZŐGÉP Szolnok í-es számú gyáregység. Tószeg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom