Szolnok Megyei Néplap, 1971. február (22. évfolyam, 27-50. szám)

1971-02-02 / 27. szám

A MEGYEI PÁ RT B I Z OTT S ÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXII. évf. 27. sz. 1971. február 2., kedd VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ára: 80 fillér Múzeum a „Morgó-iskolából” Harminckét lakás épül — Lesz új művelődési ház hisűissállús negyedik ötéves tervéből Kisújszálláson hétfőn tartotta a városi tanács ülését, amelyen megvitatták és jóváhagytak a település 1971—75 évi pénzügyi és fejlesztési tervét. Az elmúlt harmadik öt­éves tervben nagyon sokat írtunk arról, hogy a koráb­ban alig-alig fejlődő kunsági város milyen nagy építkezé­sekbe kezdett, mennyire felgyorsult ott az iparfejlesztés, ami által megoldódott a nagy gond: a nők munkába állí­tása. Változott a város képe: a főtéren, a tanács épületé­vel szemben, új emeletes lakóházak emelkednek. Meg­valósult álom ma már a gázfűtés, a modern strandfürdő és sok más egyéb. Á Hold felé tart az Ápollo-14 Technikai nehézségek veszélyeztetik a hoidraszállást Részletes tudósításunk a 2. oldalon Jő kezdet az olajmezőkön Teljesítette januári tervét a Nafiyalfoldi Kutató é« Feltáró Üzem A város — legalábbis ezt tükrözi a tanácsülés elé ter­jesztendő anyag — tovább halad majd a megkezdett úton a negyedik ötéves terv­ben is. A negyedik ötéves tervben a meglévő intézmé­nyek, hivatalok működésére öt év alatt több mint 12 mil­lió forintot költenek, a fej­lesztési célkitűzések megva­lósítása mintegy 21 millió forint lesz. Ez a költségve­tési összeg azt jelenti, hogy az eddigi ellátási szintet némi fejlesztéssel együtt biztosítani tudják. Vagyis két újabb gyermekor­vosi körzetet alakítanak ki. az óvodák helveit ötvenöttel bővítik, két új általános is­kolai tanulószoba csoportot hoznak létre és úiabb hu­szonöt gyerek részesülhet majd általános iskolai men­za-ellátásban. Csaknem 11 millió forintot költenek üt­és járda felújításra. Mogfiafa!o<Vk majd a Nyár ' és a Ságvári utca, a Vásár utca, a Piac utca egy-egy 1 része. Bizonyára sokak által ked­velt kulturális létesítmény lesz az új múzeum, ame’yet a „Morgó iskolából’ alakíta­nak át. A feilesztési elképzelések sok fontos beruházást tar­talmaznak. Célcsoportos be­Nagyobb exportfelárak Az állatforgalmi és hús­ipari vállalatok tavaly a fel- vásárlási áron felül több mint 100 millió forintos ex­port-felárat fizettek hízó­marhák után. A fizetési fel­tételeket és a kedvezményes árakat úgy állapították meg, hogy azok a külföldi piacon legkeresettebb állatok hiz­lalására ösztönözzék a ter­melőket. Idén tovább fokozzák a tsz-ek, állami gazdaságok és háztáji gazdák érdekeltségét az exportminőségű állatok hizlalásában: bizonyos fel­tételek mellett a vállalatok nagyobb exportfelarat — a réginek esetenként kétszere­sét — adják. Állatonként 300 forintot fizetnek, ha a gazda­ság egy tételben legalább 20 megfelelő minőségű nőven- dékmarhát ad át A kitűnő minőségű növendékállatok után a gazdaságok már 500 forint minőségi felárat kap nak. A legnagyobb bevételi a szuper-minőségű export oövendékbikák hizlalásával ruházásként 16 állami és 16 szövetkezeti lakás épül meg Kisújszálláson 1973-ig. Emel­lett elkészíttetik a város részletes rendezési tervéi. Ehhez tartozik még, hogy újabb házhelyeket alakíta­nak ki, amelyre a város- rende és szempontjából feltétlenül szükség van. Csupán ez utóbbi 750 ezer forintba kerül. Az egyéb beruházások kö­zött szerepel, hogy új 25 sze­mélyes pavilont építenek a szociális otthonnál, két tan­teremmel bővítik a Sallai telepi álta’ános iskolát, bőví­tik a körzeti óvodát a Mar­jalaki utcában és mintegy 60 négyzetméterrel lesz nagyobb még ebben az évben a könyv­tár. Hozzákezdenek a tervidő­szakban az új 100 szemé­lyes művelődési ház és színházterem építéséhez, amelyhez minden bizonnyal a különböző vállalatok, szö­vetkezetek is adnak anyagi támogatást. Bővül Kisújszállás vízhá­lózata is a következő öt év­ben, két kilométerrel. Üi 300 köbméteres víztornyot építe­nek. s így lényegében meg­oldódik a város jó ivóvízzel való ellátása. A közművesí­tés! programhoz tartozik, hogy ebben az évben tovább lehet elérni, mert ezek a 13 —14 hónapos, 500—600 kilós állatok a legkeresettebbek az olasz piacon. Igaz, nem is könnyű ilyen állatokat hiz­lalni: erre a célra már borjú­korban különválasztják, ab­rakkal és értékes takar­mánnyal hizlalják és kisebb csoportokban tartják a ki­szemelt állatokat Ezek után az állatok után 2000 forint felár jár, amelyet azonban csak akkor fizetnek ki, ha a gazdaság egyidőben két vagonnyj árut ad át. Nemzetközi kiállítás A CHEMOLIMPEX meg­bízásából április 14—20 kü zott a BNV 27-es pavilonjá­ban nagyszabású nemzetközi műanyagipari kiállítást ren­dez a HUNCEXPO, „HUN- GAROPLAST 71” elnevezés sei. A kiállításra világhírű cégek egész sora jelentke­zett. A kiállítók közül az angol Shell cég műgumival, hőre lágyuló műanyagokkal és műszálakkal szerepel Az építik a szennyvízelvezető csatorna hálózatot, illetve ezt a munkát 1973-ban is folytatják. Elkészíttetik a végleges szennyvíztisztító te­lep kiviteli tervét, a szenny­vízátemelő telepnél kezelő épületet létesítenek. Ahhoz, hogy bővítsék a körzeti orvosi hálózatukat, újabb orvoslakások építésé­re is szükség van. Az idén, illetve 1974-ben egy-egv lakás építését akar­ják megvalósítani. Mindemellett a városi ta­nács segítséget nyújt külön­böző vállalatoknak a város érdekében építendő létesít­mények beruházásához: így a szóig Itatóház építéséhez, a városgazdálkodási válla­latnak új központi irodák kialakításához, valamint az építőipari kapacitást növe­lő gének beszerzéséhez és az AFÉSZ-nek egy kiske­reskedelmi üzlet létesítésé­hez. A tanács elé került anyag­ban van egy figyelemreméltó megfogalmazás: „a folya­matban lévő és tervezett koordinációs fejlesztések összességében mintegy 12 mil­lió forinttal növelik a nem termelő ágazatokra fordítha­tó tanácsi előirányzatot, ami a yáros negyedik ötéves ter­vi beruházási előirányzatá­nak mintegy 66 százaléka." Kisújszálláson már eddig is sok szép példája született a város társadalmi összefogás­sal való gazdagítására, szépí­tésére. A negyedik ötéves tervben ezt a „hagyományt” is úgy látszik tovább, akar­ják ápolni, fejleszteni. olasz Montecatini műanyag­gyártáshoz szükséges alap­anyagokat sorako9tat jel. A pavilonban láthatók majd az NSZK, osztrák, a prágai Chemol, a svájci és a japán vállalatok termékei. A magyar vállalatok szin­tén gazdag anyaggal jelent­keznek. Üj termékeit állítja ki a TVK, az EL.GÉP, a Nitrokémiai Ipartelepek, a Budalakk, az Országos Gu­miipari Vállalat és több más gyár. Több bútor Megkétszerezi jelenlegi ter­melését a negyedik ötéves terv végére a Budapesti Bú­toripari Vállalat. Az új egri gyáregységben az idén fejeződik be egy technológiai-gépészeti beru­házás; a már elkészült üzem­csarnokokat gépekkel „népe­sítik" be, s ennek nyomán az idén 10—15 millió forint értékűvel több étkező- és konyhaasztalt, fotelt és fotel­ágyat gyártanak, jövőre pe­dig ezt is megkétszerezik. Mezőgazdasági tanulók Az 1971/1972-es tanévre a kunhegyes! és a kenderes! mezőgazdasági szakmunkás- tanuló iskolákban 120 nö­vénytermesztő-gépész tanulót tudnak felvenni. Erre a szak­mára csak fiúk jelentkezhet­nek. A kertészeti szakmák oktatásával a jászberényi me­zőgazdasági szakmunkásta­nuló iskola foglalkozik, aho­vá 30 gyümölcstermesztő, és 30 zöldségtermesztő eh’ő éves tanulót vesznek fel. Jászapá­tiban folyik az állattenyész­tő szakmák képzése, ahová 40 szarvasmarhatenyésztő. 30 baromfitenyésztő és 30 sertés- tenyésztő tanulót iskoláz­nak be. tita: Ballag-c a vén diák? Tízmilliós kísérlet . 3. oldal A tudomány világából Allende három hónapja 4. oldal Miről írna ön? 5. oldal Incidens a 192-es magaslaton Pofon a költészetnek 7. oldal Fülöncsípett kupecek 8. oldal A vállalat újpesti asztalos­áru gyárában a szakosodás következtében bővítik az „m” jelű garnitúra-családot — új „testvéreket” kap, Ma­ya, Melinda és Marina —, s ezekből a korábban tervezett évj 6000 helyett várhatóan 8—10 ezer szobagamiturát gyártanak az idén. Rangos magyar anyag Az idei Budapesti Vadá­szati Világkiállítás nemzet­közi trófea-bemutatójához rangos magyar anyagot vá­logatnak össze. A gyűjte­ményben feltétlenül helyei kap az eddigi világrekorder magyar szarvas-agancs, dám- és őztrófea és a világrang­listán ugyancsak előkelő he­lyet szerzett egész sor hazai trófea. A világkiállításon az eddigieken kívül újabb „szer­zeményeket” is láthatnak a vendégek Sikeres rajtot vett a ne­gyedik ötéves terv első évé­ben a Nagyalföldi Kutató- és Feltáró Üzem, amelyre a Nagyalföld mélyében meghú­zódó szénhidrogénkincs in­tenzív feltárása hárul. A ja­nuárra tervezett több mint £2 ezer méter kutatófúrást Szeged környékén, a Közép- Alföld térségében és az Eger- környéki területen, a rendkí­vül nehéz időjárási körülmé­nyek ellenére is teljesítette az üzem. A hónap elején még a ke­mény hideg, a második felé­ben pedig a belvíz és a mély talaj nehezítette az olajbá­nyászok hősies munkáját. Különösen a szállítás, a több tonna súlyú fúróberendezé­sek, gépegységek mozgatása jelentett próbatételt. A janu­ári program sikeres végrehaj­tása kedvezően elősegíti az Az Országos Baromfiipari. Vállalat volt törökszentmik­lósi gyára, amely január 1-től önálló vállalat, termelési re­korddal zárta 1971 első hó­napját. Harmincegy nap alatt 870 tonna baromfit és 1,4 millió tojást vásárolt fel, amelynek értéke megközelíti a 33 millió forintot. A feldolgozott baromfi­mennyiség első slágere az idén a téli primőr pecsenye- kacsa volt. A finom cseme­géből 22,5 tonnát továbbítot­tak exportra, valamint a ha­zai üzletekbe. A vállalatnál a korábbi évek hasonló téli idő­szakában csupán egy mű­szakban dolgoztak, jelenleg már két műszakban készítik a konyhakész baromfiárut. Az „aranyat érő” jászsági homokon kertészkedő szövet­kezetekben már várják a ta­vaszt: a Jászberény környéki üvegházakban tápkockákba vetik a korai saláta magját A kertészetek néhány év óta a hagyománvosnál korábban benépesülnek, mivel a jász- fényszarui, pusztamonostori és a jászágói tsz-ek fóliasát­rak alatt termesztik a zöld­ségféléket és másfél—két hó­nappal hamarabb kezdődik a rajt A kertészeti brigádok való­éves tervfeladatok teljesíté­sét is. 1971-ben ugyanis több mint 255 ezer méter kutatófúrást irányoztak elő. A legnagyobb méretű kutatótevékenység ezúttal is a szegedi üzemegy­ség területén lesz. Csak Al- győ térségében mintegy 60 termelő fúrást mélyítenek le. Üj szerkezetek kutatását kez­dik meg Csávoly, Kelebia körzetében, további felderí­tésekre kerül sor Ferencszál- lás, öttömös és Dorozsma tér­ségében is. Mivel a múlt évben új olajmezőre találtak Bugacon, szélesítik a Duna—Tisza közi mezők feltárását. Szolnok megye területén a nagykun­sági új szerkezeteket kutat­ják. Elsősorban Tiszagyenda, Tiszaroff és Abádszalók tér­ségében dolgoznak a fúróbri­gádok. Tekintettel arra, hogy a nagyüzemi gazdaságokból bő­ségesen szállítják a baromfit, februárban és márciusban is várható a kétműszakos ter­melés. Az idén egyébként 14 600 tonna csirke, kacsa, li­ba és pulyka feldolgozását tervezik, 10 százalékkal töb­bet a tavalyinál. A megnövekedett feladatok sikeres ellátása érdekében február második felében mű­szakilag új technológiát ve­zetnek be. Ennek lényege, hogy az élőbaromíi a gépko­csiról közvetlenül kerül h feldolgozó szalagra. A tar- goncázás és a ketrecek kézi rakodásának kiiktatásával évente több mint másfél mil­lió forintot takarít meg a vállalat. ságos „fóliafalvakat” alakíta­nak ki. A tavalyi 70 ezerrel szemben az idén már 105 ezer négyzetméter alapterületű fó­liasátrak alatt növekszik majd a saláta, paprika, para­dicsom. A minőségi áruelőál­lítás, az érési idő rövidítése érdekében, a termelési tech­nológiát is korszerűsítik. Ti- szaőrsön 90 fokos termálvíz­zel fűtik a fóliaalagutakat. A műanyagházakat vas- és alu­míniumvázra szerelve 7,5 méter szélességűre építik, így egyes művelési ágakhoz trak'» tort ss igénybe vehetnek. V. V. Bombázások Laoszban — LJj kormány alakul Ugandában — Tavasz ünnep Kínában (KÜLPOLITIKAI TUDÓSÍTÁSAINK A 2. OLDALON) — HÍREK — TUDÓSÍTÁSOK - HÍREK — TUDÖSÍTASOK — HÍREK — ~]| Téli újdonság a primőr pecsenyekacsa Januári rekord a törökszentmiklósi baromfiipari vállalatnál Uj „fóliafalvak" a Jászságban Vetik a salátamagot az üvegházakban

Next

/
Oldalképek
Tartalom