Szolnok Megyei Néplap, 1971. február (22. évfolyam, 27-50. szám)

1971-02-02 / 27. szám

2 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1971. február 2. Tegnap esti helyzetkép a külpolitikában Alekszej Koszigin, a Szovjetunió miniszterelnöke állt az élén annak a küldöttségnek, amely a hétfőn Moszkvába ér­kezett szíriai delegációt fogadta. A szíriai küldöttség vezetője Hafez Asszad tábornok, miniszterelnök és hadügyminiszter, az Arab Szocialista Újjászületés (Baath) Pártja regionális ve­zetőségének tagja. A Szovjetunió Kommunista Pártja és a szovjet kormány meghívásának tett eleget a szír küldöttség, amely párt- és kormánydelegáció is. Mind a meghívás, mind a szíriai delegáció fogadtatása jelzi, hogy a Szovjetunió nagy jelentőséget tulajdonít a láto­gatásnak. Erről tanúskodnak a szovjet lapok is, amelyek első oldalukon közölték Asszad tábornok fényképét és életrajzát és ezenkívül kommentárokban is méltatják a szovjet—szír ta­lálkozó jelentőségét. Különös fontosságot ad a találkozónak az időpont: mind­össze néhány nap választ el bennünket a közel-keleti tűzszü­net — egyszer már meghosszabbított — lejárási terminusá­tól. (Február 5.) Folynak a Jarring vezette megbeszélések is és komoly jelentősége van a négy nagyhatalom képviselői ta­nácskozásának a közel-keleti konfliktus rendezésével kapcso­Szíriai párt és kormányküldöttség Moszkvában tatban. Minthogy a konfliktusban Szíria is erősen érdekelt (Izrael egyebek között szíriai területeket is megszállás alatt tart), fontos, hogy a békés politikai rendezésért kiálló Szov­jetunió közelről és alaposan megismerje a szíriai álláspontot is. Az általános közel-keleti helyzet mellett napirendre kerül majd a moszkvai tárgyalásokon a két ország bilaterális kap­csolata is. Megbeszélik, hogyan fokozhatják a szovjet és a szír nép közötti együttműködést, milyen módozatait találják meg barátságuk továbbfejlesztésének. A szovjet—szír tárgyalásokkal kapcsolatban a Pravda egyebek közt arra is felhívja a figyelmet, hogy az A'szád ve­zette új szíriai kormányprogramjában progresszív társadal­mi és gazdasági átalakulás tényezői szerepelnek. Miként bel­politikai téren is a haladás, a széles néptömegek jólétének fo­kozása képezi az Asszad-kormány programjának gerincét, úgy külpolitikai elképzelései is a progresszió jegyében állnak, ha­tározottan antiimperialista irányt követnek, a haladó arab országokkal, a Szovjetunióval és a többi szocialista országgal viszont erősíteni kívánják a barátságot és az együttműködést. (KS) Á Hold felé tart az Ápollo—14 Már az első órákban ku­darc fenyegette az Apolló—14 holdutazását. A felhősödés okozta 40 perces késéstől el­tekintve, normálisan startolt az űrhajó, de alig hagyta el földkörüli parkolópályáját, mindjárt a Hold felé vivő út első szakaszán váratlan technikai nehézségekbe üt­között, amelyek csaknem meghiúsították az egész vál­lalkozást. , A már viszonylag egyszerű rutinműveletnek számító ..átsorolási manőver” befeje­ző mozzanata, a parancsnoki anyaűrhajó és a holdkomp összekapcsolása csak negyed­szeri próbálkozásra, úgyne­vezett „kemény dokkolással”- sikerült. A földkörüli parkolópályá­ról a Hold felé irányított űr­komplexum még négy egy­ségből áll, méghozzá nem abban a sorrendben össze­kapcsolva, ahogyan a Hold- raszálláshoz érkeznie kell. Ekkor még az anyaűrhajóhoz Aggodalommal vizsgálja a viharfelhőkkel terhes eget Alan B. Shepard, az Apollo— 14 parancsnoka — vasárnap este az űrrakéta kilövése előtt. (Telefoto — AP—MTI—KS) kapcsolódik a rakétahajtómű harmadik fokozata, ehhez gvűrű formájú szerviz-egy­ség, ehhez pedig a holdkom - pót tartalmazó tartály csat- ’ akozik. Az átrendezési mű­velet során az anyaűrhajó leválik a harmadik rakéta­fokozatról. maid 180 fokos szögben elfordulva dugósze- rűen kikénzett orr-részével szembekerül a holdkomp hengeres bemélvedésével. s végül az egymásbacsúszó két egvséget automatikusan be- kaocsoló zárnyelvek rögzítik egymáshoz. Az átrendezésnek ez a zá­rómozzanata, az úgynevezett dokkolás az első kísérletre nem sikerült: nem léptek működésbe a külső horog- zárnvelvek. am°lvek felada­ta. hogy lazán összetartsák a két eevséeet. amíg a belső zá—ivelvekVel a szilárd rög­zítés megtörténik. Ezután még két szertelen „nekifu­tásra” került sor. s a hous­toni űrhajózási köznontban már komor hangulatban lá­togatták azt az eshetőséget, hogy az Apolló—14-et eset­leg dolgavégezetlenűl kell visszahozni a Földre. Az Apolló—14 ekkor már több mint négy óráia volt úton és hozzávetőlegesen 1 r ont) mérfölönvire távolo­dott el a Földtől Shenard naranrsnnk javasolta. hogy az anvaörhaió kabinját nyo- mástnlsnftva. s űrruhában kibúiva a fülkéből, közvet­lenül szemléli meg, mi aka­dályozza az összekapcsoló-; dást tihepard ugyanis több. sérülésszerű karcolást ész­lelt a holdkomp hengeres bemélyedésén, s ezeket akar­ta közelebbről megtekinteni. A houstoni központ azonban utasítást adott, hogy mielőtt ezzel próbálkoznának, te­gyenek még egy végső kí­sérletet, ezúttal az előkap- csolást közvetlen „kemény dokkolással”. A parancsnoki kabinban felszerelt színes tv kamera előtt jól látható volt a ne­gyedszer közeledő holdkomp, majd megrázkódott a két test az összeütközéskor: az össze­kapcsolás sikerült. A magyar idő szerint hét­főn hajnali 3 órakor több mint két órás késéssel tör­tént dokkolás után az Apol­ló—14 leválasztotta a har­madik rakétafokozatot és „sorainak” ilyen váratlanul drámai rendezése után foly­tatta útját a Hold felé. Az űrhajósok életbiztonsá­gát ugyan nem fenyegette közvetlen veszély, a dokko­lási nehézségek azonban bi­zonyos aggodalmakat keltet­tek. Kételyek maradtak ugyanis a dokkolási rend­szer megbízhatósága iránt. A Hold körüli manőverek so­rán már az űrhajósok köz­vetlen életbiztonsága is függ attól, hogy a holdkompot az anyaűrhajó a pontosan meg­határozott pillanatban bo­csássa el leereszkedő pályá­jára, majd még inkább attól, hogy feladatának elvégzése után a felemelkedő hold- komp megbízhatóan össze­kapcsolódjék a holdkörüli pályán parkoló anyaűrhajó- val, ami nélkül az űrhajósok nem térhetnek vissza a Föld­re. Alan Shepard, az Apolló­ié parancsnoka megszemé­lyesíti az amerikai űrhajózás eddigi teljesítményeit: ló év­vel ezelőtt ő volt az első amerikai, aki — 3 héttel Ju- rij Gagarin első földkörüli űrrepülése után — egy mind­össze 15 percig tartó „űrug­rásra” a magasba emelke­dett. A 47 éves Shepard nem­csak a legidősebb amerikai űrhajós, hanem egyúttal a leggazdagabb is. Személyé­ben — ha minden program szerint megy — pénteken reggel az első amerikai mil­liomos lép a Holdra. A ve­terán űrhajós ugyanis jó üz­leti érzékkel kamatoztatta az ..űrugrással” szerzett nép­szerűséget: magas összeköt­tetései révén busásan jöve­delmező vállalkozásokba fek­tette be az exkluzív nyilát- kozataiért kaDott tisztoletdí- jakat, s vagyonát ma már 1—3 millió dollárra becsülik. A parancsnok két társa, a 40 éves Edgar Mitchell és a 37 éves Stuart Roosa még újonc, ez az első űrrepülé­sük. Miután sikerült az össze­kapcsolás az Apolló—14 is­mét normálisan folytatta út­ját. A földi ellenőrzés adtai szerint az űrhajósok ponto­san az előre kiszámított pá­lyán haladnak és hétfőn vég­rehajtják a tervezett pálya- módosítást. A sikerült össze­kapcsolást követően a har­madik rakétafokozatot a ki­számított pozícióba helyez­ték, ahol ismét begyújtották, hogy egy más úton repüljön a Holdra. Becsapódása a Hold felszínére fontos adatokat szolgáltathat a holdszeizmo­lógiai kutatás számára. Vajon az indulás negyven­perces késése, a holdkomp és a parancsnoki kabin ne- hézkes összekapcsolása, amely a tervezett egy óra helyett majdnem három óra hosszat tartott, milyen mértékben érinti az Apolló—14 misszió­jának időrendjét? Erre a kérdésre — mint az AFP ír­ja — a houstoni ellenőrző központ szakemberei még nem tudnak pontos választ adni. Az Apollo—14 legénységé a tervezett időpontnál egy órával később, középeurópai idő szerint hétfőn 13 óra 23 perckor kezdte meg első pi­henését. Az indulásnál elvesztett időt az űrhajó kedden haj­naltól kezdve hozza majd be az alatt az 51 óra és 21 perc alatt, amennyi ideig a Hold megközelítése tart. Az Apollo—14 űrhajósai, hírügynökségi jelentések szerint, megkezdték annak a hibás berendezésnek a le­szerelését, amely a parancs­noki kabin és a holdkomp összekapcsolására szolgál. Ezt a műveletet egy te­levíziós kamera is felveszi s a filmet a kaliforniai Gold­stone földi állomás fogja fel. Körülbelül egy-másfél órába telik, amíg a filmet továbbítják a houstoni irá­nyító központba, ahol a szakemberek megvizsgálják a képeket és véleményt ad­nak. Amíg az összekapcsolás problémáját meg nem ol­dották úgy, hogy lehetővé váljon a Holdra-szállás — íria egvik beszámolójában a Reuter, — a NASA holdra- szállási orogramiát. úgv lát­szik. jelentős válság fenye­geti. Amennyiben a Hold Hé vivő út további szakaszán sem sikerül meggyőződni a Tavasz ünnep Kínában Kína megenyhült légkör­ben, kényelmesebben és vi­dámabban töltötte az 1971. évi tavasz-ünnepet, mint egy esztendővel korábban. Idén alig egy-két cikk ítélte el azokat a falura kül­dött városi fiatalokat, akik hazakívántak utazni az ün­nepekre. Nem volt hangsú­lyozott felhívás arra, hogy az ünnepet forradalmi szel­lemben önkéntes munkával töltsék a dolgozók, a védel­mi készültség erősítésére, a termelés növelésére, s a túl­zott evés-ivás, dinom-dánom elleni figyelmeztetéseket is megritkították. Egy esztendővel ezelőtt a tavasz-ünnep pontosan an­nak a kampánynak közepé­re esett, amelynek célja az ország védelmi készültségé­nek fokozása volt. Ország­szerte óvóhelyeket ástak, a városok utcáit földhegyek borították. Ez a munka ugyan azóta is folyik, de egészében az építkezés in­tenzitása csökkent, sőt hosz- szú évek óta először a vá­ros déli részében nagyobb szabású lakásépítkezés is megfigyelhető. A politikai hangulat is enyhültebb, hi­szen egy évvel ezelőtt a fő jelszó az volt, hogy fel kell készülni az „imperializmus és a szociál-imperializmus” részéről fenyegetó atom­háborúra, ma viszont az, hogy bár a háború veszélye továbbra is fennáll, s to­vábbra is éberségre van szükség, a főtendencia a vi­lágon a forradalom; az ün­nepet nagvszabású tisztasági kampány előzte meg Kína- szerte. A hagyományos pe­tárdák, amelyek a múltban a gonosz-szellemnek elűzé­sét szolgálták, ma gyerek­játékká lényegültek át A piros pattantyúk robaja na­pokig betöltötte a várost. Ezen a háromnapos ünne­pen, amelyet sokhelyen, kü­lönösen falun, ötnaposra bő­vítették a szombattal és a vasárnappal, hagyományosan felkeresik egymást a csalá­dok egymástól távol élő tag­jai. Az evés-ivás, ajándékozás sem maradt el. Ajándékot kaptak a gyerekek, s a fel­nőttek is. Pekingben a mi karácsonyi bevásárlásainkra emlékeztetett az áruházak, élelmiszerboltok forgalma. Az emberek Pekineben sor­ban álltak, hogy bevásárol­janak friss halból, húsból, amelyet olyan mennyiségben hoztak a városba, hogy csak a járdán tudták tárolni ha­lomba rakva az oldalasokat. Hétfőn szíriai párt. és kormányküldöttség érkezett Moszkvába, élén Hafez Asz- szad tábornok miniszterel­nökkel és honvédelmi mi­niszterrel. az Arab Szocia­lista Újjászületés (Baath) pártja regionális vezetőségé­nek tagjával. A látogatással összefüg­gésben Külön figyelmet kelt az a tény, hogy Hafez Asz- szad nem csupán kormány- küldöttséget, hanem egyúttal pártdelegációt is vezet Moszkvába, vagyis a meg­hívó fél a szovjet kormá­nyon kívül az SZKP Köz­ponti Bizottsága is. Új kormány alakul Ugandában Az Ugandában katonai puccsal hatalomra került Idi Amin tábornok várhatóan e héten alakítja meg új kor­mányát. A Reuter hírügynökség le­hetségesnek tartja, hogy az új kormányban helyet kap­nak az előző kormánv tag­jai is, akiket a január 25-1 katonai hatalomátvételkor távolítottak el tisztségükből. Bizonyos találgatások szerint az új kormányban tárcát kapnak egyesek az Obote rezsim 55 volt politikai fog­lya közül is. akiket múlt hé­ten csütörtökön bocsátottak szabadon. Általában megbízható for­rások szerint Amin tábornok hívei őrizetbe vették Husz- szein dandártábornokot, az elmozdított Obote tábornok hadseregparancsnokát. Izraeli támadás Libanon ellen Két izraeli rohamcsapat hajtott végre támadást a vasárnapról hétfőre virradó éjjel Libanon ellen — kö­zölték Tel Aviv-ban. A katonai szóvivő, aki a támadásról beszámolt, el­mondotta, hogy az egyik csoport El-Kjam térségében, 6 kilométerre nyugatra az izraeli Metulla településtől felrobbantotta a Dél-Liba­nonban állomásozó palesz­tin gerillák egyik sorozóhi­vatalát és megsemmisítette egyik támaszpontjukat. A másik csoport a Metul- lától ugyancsak nyugatra, másfél kilométernyi távol­ságban fekvő Kafar Kalába tört be, ahol „a gerillák ál­tal használt több épületet’* robbantott feL Tüntetések Olaszországban Az időjárási viszonyok mi­att 40 perces késéssel lőtték ki az Apollo—14 űrrakétát Kennedy-fokon. (Telefoto — AP—MTI—KS) dokkolási rendszer működé­sének megbízhatóságáról, a houstoni űrközpont az elé a választás elé kerül, hogy megkockáztassa-e az űrhajó­sok biztonságát a Holdról majd felemelkedő holdkomp és az anyaűrhajó újbóli ösz- szekapcsolásánál, vagy in­kább lefújja a holdraszál- lást, az egész vállalkozás célját. Hétfőn éjfél előtt az Apolló—14 túljut azon a ponton, ahonnan motorjainak begyújtásával még közvetle­nül pályamódosítás nélkül — visszafordulhatna a Föld felé. A houstoni központ hétfőn délután a dokkolási mecha­nizmus további vizsgálatára adott utasítást. A CBS tudó­sítója szerint az Apollo—14 hozzávetőlegesen 400 millió dollárba kerülő útjának ki­menetelétől olyan nagy mértékben függ az egész Apol- lo-program sorsa, hogy jelen­leg inkább hajlanak a koc­kázatok, mint egy újabb si­kertelenség vállalására, amely betetőzné az Apollo— 13 csaknem katasztrófával végződött kudarcát. A tudó­sító szerint az is nyilvánva­ló, hogy Shepard parancsnok közismert becsvágva ugyan­csak a holdraszállás meg- kockáztatását sugalmazza. Impozáns tüntetés színhe­lye volt szombat este Torino. A város utcáin több mint húszezer főnyi tömeg vonult fel vörös zászlókat lengetve és az Intemacionálét éne­kelve. A munkásokból és diákokból álló tüntetők a megtorlások és a fasiszta ki­lengések ellen tiltakoztak. A tüntetőkhöz később csatlakoztak Lombardia és Piemont különböző vidékei­ről érkezett munkások is. A megmozdulás incidensek nél­kül zajlott le. Reggio di Calabriábav viszont a város utcáin újfa­siszták vonultak végig. A többnyire suhancokból álló tüntetők kővel dobálták meg a kommunista párt székhazát, majd a rendőrök közeledtére elmenekültek. Támadás támaszpontok ellen A dél-vietnami szabadság- harcosok a hétfőre virradó éjszaka négy amerikai tá­maszpont ellen intéztek tü­zérségi támadást. A múlt év szeptember 13-a óta ez volt egyetlen éjszaka alatt a legnagyobb számú tüzérségi akció a partizánok részéről. A partizánok tűz alá vették a Da Nang-i légitámaszpont keleti részét is. elsőízben de­cember 21-e óta. A megtámadott három másik amerikai támaszpont: a Thuy Hoa-i légibázis, a Ranh Day helikopter támasz, pont és egy Pleia Ku-tól dél­re levő tüzérségi támasz­pont. Az amerikai parancs­nokság szerint az utóbbi tá­maszponton „kisebb veszte­ségek” voltak. Gyorslista Az 1971. február 1-én meg­tartott lottó-jutalomsorsolás­ról, melyen a 4. heti lottó- szelvények vettek részt: 2 401 876 Éléskamra ut. 2 403 748 lemezjátszó 2 411 391 éléskamra ut. 2 412 297 háztartási g. 2 436 003 hűtőgép 2 439 855 bútor 2 467 817 háztartási g. 2 469 161 porszívógép 2 491 305 ruházati cikk 2 494 327 ki mit válasz* 2 501 592 ki mt választ 2 508 111 éléskamrául. 2 511 028 mosógép 2 530 414 televízió 2 543 138 ruházati cil$k 2 555 061 magnó 2 557 919 éléskamra ut. 2 560 162 éléskamra ut. 2 562186 fényképezőgép 2 566 617 laká'-textil 2 568 109 televízió 2 573 684 hűtőgép 21586 467 bútor lakbér. 2 595 548 ki mit választ 2 596 535 táskarádió 2 625 162 hűtőgép * 2 629 500 óra 2 636 022 magnó 2 651 153 ruházati cikk 2 663 312 lakás-textil 2 671 085 méteráru 2 675 590 televízió 2 688 772 éléskamra ut. 2 689 289 televízió 2 694 742 ki mit választ 2 695 150 bútor lakbér. 2 696 948 utalvány 2 699 401 televízió 2 700 382 ki mit választ 2 7’” 373 táskarádió 2 729 975 utalvány 2 733 598 ki mit választ 2 735 355 utalvány 2 740 864 méteráru 2 742 394 utalvány 2 746 283 televízió 2 772 913 ruházati cikk 2 807 200 Var só—Lenin grád körutazás 2 815 145 hűtőgép 2 821 619 éléskamra ut. 2 830 125 éléskamra ut. 2 837 124 utalvány 2 851 633 hűtőgép 2 861 346 táskarádió 2 865 631 magnó 2 866 131 utalvány 2 871 487 televízió 2 872 531 ruházati cikk 2 875 891 magnó 2 876 013 ki mit választ 396 832 V-’rsó—t eningrád körutazás 303 893 háztartási g. í 268 145 éléskamra ut. 3 275 491 ruházati cikk i 285 141 utalvány 3 292 653 Vars'—Leningrád kör"’ázás i 307 634 utalvány 3 309 111 televízió 3 332 615 televízió 3 335 918 hűtőgép 4 044 625 televízió 4 086 442 táskarádió 4103 418 utalvány 4111 492 lemezjátszó 4 114 463 háztartási g. 5 675 422 táskarádió 5 678 °03 táskarádió 5 679 414 V>ó-+„rtási g. 5 695 205 utalvány 5 879 693 bútor-lakbér. 5 880 816 televízió 5 881 599 utalvány A nyertes szelvényeket 1971. február 20-ig kell a totó-lottó kirendeltségek, az OTP fiókok, vagy a posta út­ján a Snortfogadási és Lottó Igazgatóság Lebonyolítási Osztályához (Budapest, V., Műnnich Ferenc u. 15.) eljut­tatni. A gyorslista közvetlen ä sorsolás után készült, az esetleges hibákért felelőssége*! Bem .vállalunk,

Next

/
Oldalképek
Tartalom