Szolnok Megyei Néplap, 1969. június (20. évfolyam, 124-148. szám)

1969-06-01 / 124. szám

Pedagógusnap Ballada 1919.—a néptánc fesztivál egyik kiemelkedő műsorszáma Ma délelőtt: a díjnyertesek bemutatója H agyomány már, hogy június első vasárnap­ján a pedagógusokat ünne­peljük. Ma is azokat kö­szöntjük. akik az ország la­kosságának több mint egyti- zedét kitevő tanulóifjúságot nevelik, akiknek keze alatt formálódik a legértékesebb anyag, az ember. Érthető hát, ha munkájukat az egész társadalom figyelemmel kí­séri, s nagyra értékeli. Az egymást követő tanévek csak a külső szemlélők szá­mára egyformák, valójában azonban minden esztendő új, az előzőktől eltérő. Szeren­csére a most záruló iskola­év sikeresnek mondható, hi­szen a tapasztalatok szerint mind körülményeiben, mind pedig tartalmában jobb. gazdagabb lett a tavalyinál, vagy a tavalyelőttinél. Különösen sokat javult a helyzet az általános iskolák­ban, ahol a reform régebbi befejezése következtében már némi, jó értelemben vett ru­tinra is szert tehettek a pe­dagógusok. Lecsitulóban volt a nagy demográfiai hullám kevesebben jártak egy-egy osztályba, s ezért több idő jutott a diákokkal való egyé­ni törődésre. Javultak vala­micskét a tárgyi feltételek is: az anyagi lehetőségekhez mérten korszerűsödtek a szertárak, szaporodtak az audiovizuális oktatási eszkö­zök, s néhol még tantermek is felszabadultak napközis szobának, ifjúsági klubnak, vagy szakköri helyiségnek. S mindezek következetében ^Italában nyugodtabbá vált az iskolák légköre, kevésbé idegesek, zaklatottak a taná­rok. Az idén a gyerekek mintha jobban élhettek vol­na az életkoruknak megfe­lelően. nagyobb volt a meg­értés, a türelem a pedagógu­sok részéről, határozottabban különbséget tudtak tenni a jelentéktelen és a nagyobb rendbontások között,, nem vettek minden gyerekcsínyt személyes sértésnek. Rövi­den:' sokat javult ebben az esztendőben a nevelői ma­gatartás. S ebből legalább két tanulság mindenképpen kézenfekvő. Egyik: az. hogy a nyugodt, rendezett körül­ményeket talán minden más munkánál jobban igényli a nevelői tevékenység. Másik: egyértelműen ki kell mon­dani — az idei tanév is bi­zonyította — hogy az idő­sebb pedagógusgeneráció a szocialista nevelés híve és avatott alkalmazója lett, s a felszabadulás után okleve­let szerzett fiatalabb nemze­dék pedig szakmailag már beérett. A következő években a középiskolai reform teljes befejezése lesz az egyik leg­nagyobb feladat. Különösen a szakközépiskolák átalakítá­sa jelent nagy munkát, hi­szen itt még az új. korsze­rűbb tantervek kiadásánál tartanak. S aztán a keretek egy időre nem módosulnak. Persze, mindig változniok, fejlődniük kell az oktatói és nevelői munka módszereinek. Hiszen éppen az a szép, s egyben nehéz is a pedagó­gusi tevékenységben, hogy az évenként változó gyerek­anyag, a fejlődő társadalmi környezet és életkörülmények hatására, mindig új nevelési szituációk adódnak, amelyek a jobbra törekvés, belső kényszerével párosulva védel* met nyújtanak a sablonok ellen. E zeket a szituációkat fel­ismerni. hozzájuk módszerekben és eszközök­ben alkalmazkodni nem könnyű feladat, s ezért állan­dó nevelői készenlétet, szel­lemi frissességet igényelnek. Mit kívánhatnánk hát job­bat a nevelőknek most, a pe­dagógusnapon. mint sikeres tanévzárást, s kellemes pihe­nést, az egész éves hasznos munka után. T. L. Tegnap délután a temati­kus táncok versenyét tartot­ták a IV. Alföldi Néptánc Fesztiválon. A korai kezdés miatt a ,.Tisza” sajnos, még félház előtt táncolt, de később már nem volt ülőhely a Sziglige­ti Színházban. A később jö­vők sajnálhatják, hogy nem igyekeztek jobban, mert a nap egyik legkiemelkedőbb pro­dukciójáról maradtak le. Tegnapi tudósításomban azt írtam — az általános tippelgetések alapján — hogy szombatra tovább emelkedik majd a színvonal, az együt­tesek a tematikus táncokra tartogatják erejüket. Sajnos nem így történt: a tegnapi műsor színvonala alatta ma­radt a folklór műsorának, sőt a két évvel ezelőtt tar­tott III. Alföldi Néptánc Fesztivál tematikus táncok kategóriája színvonalát sem érte el. Több együttes már eleve rosszul értelmezte a *e nati- kus tánc fogalmát. Láttunk .•megmodernizált” klasszikus balettet, amelynek annyi kö­ze van csak a gondolati alap­hoz, a néptánchoz, hogy nép­viseletben táncolják — ha abban... Erőltetett témaki­bontásokat, giccses, hatásva­dász megoldásokat láttunk, gyengén sikerült zenei kom­pozíciókat hallottunk. A ma­gyar néptánc-művészet tisz­taságát őrző zsűri minden bizonnyal felhívja majd a helytelen úton járó együtte­sek figyelmét tévedéseikre. Arra a szomorú tényre, hogy bizony egy-két együttes „mű­vészkedése” mennyire ront­hatja a magyar néptánc lyr­nevét. Meg kell óvni attól magunkat, hogy magyar nép­tánc helyett félrevezető, di­lettáns táncművek, táncképek kerüljenek külföldi közönség elé... Hitelrontás lenne... Úgy vélem, elgondolkodtató tanulságok, amiket a szol­noki fesztivál felszínre' ho­zott... A folklór versenynél gyen­gébben sikerült fesztivál nap azonban néhány kiemelkedő műsorszámot is adott a 'zsű­rinek és a közönségnek. Nem a lokálpatriotizmus beszél belőlem: a „Tisza” Ballada 1919. című táncjátékát a leg­jobbak között vélem. Az eredményhirdetés lapzárta után. éjfél körül lesz, egye­lőre még csak a magánvéle­ményét írhatja a krónikás. A „Tisza” esélyei tegnap to­Szombat délután a megyei tanács ' b Irrmében ünnepé­lyesen adták át ,.Az oktatás­ügy kiváló dolgozója” kitün­tetést, a miniszteri dicsérő oklevelet és a „Kiváló dol­gozó'’-jelvényt a megye leg­jobb pedagógusainak és az oktatásügy területén legjobb munkát végzett dolgozók­nak. Az ünnepségen megje­lent Fodor Mihály, a megyei tanács vb elnöke és Zagyi János, az MSZMP megyei bizottságának titkára. Fodor Mihály ünnepi be­szédében köszöntötte a meg­jelenteket és a megye min­den pedagógusát. Köszöntöt­te Vincze Sándort, a kisúj­szállási Móricz Zsigmond vább nőttek, Molnár László —Várhelyi Lajos 1919-es bal­ladája impozáns mű. a szim­fonikusokat precízen diri­gálta Báli József — a tánco­sok hamar legyőzték lámpa- 'Jázukat. Ma délelőtt 10 óra­kor a díjnyertes együttesek bemutatója lesz, úgy hiszem, a Tisza fellép... Nem hiszem, akkorát tévednék, hogy ez nem így lenne. A díszelőadás után, ma délben, befejeződik a feszti­vál. Szépsége mellett a szak­mai közönség számára is hasznos volt, lehetőséget adott jónéhány kimagasló tánckompozíció megismerésé­re. felismertette az előzőek­ben már említett torzuláso­kat, meghatározza a tovább­fejlődés útját. gimnázium és szakközépis­kola tanái.át, szakfelügyelőt, aki a minisztériumban pén­teken vette át a „Kiváló Ta­nár” kitüntetést, majd átad- .ta a meghívottaknak a ki­tüntető jelvényeket és okle­veleket. „Az oktatásügy kiváló dol­gozója” címet a következő pedagógusok kapták: Vízi Géza (Törökszentmiklósi, An­gyal Józsejné (Martfű), Cson­grádi Ilona (Törökszentmik­lósi, Angyal Istvári (Kisúj­szállás), Veréb József né (Karcag), — Dióssy Tibor (Öcsöd), — Hargitai István (Szolnok), Bujtás János (Szol­nok), Nagy Eszter (Túrkeve), Bertalan Imréné (Szolnok). Fock Jenő hazaérkezett Fock Jenő. a Miniszterta­nács elnöke, aki az osztrák kormány meghívására — felesége társaságában — hi­vatalos látogatást tett Auszt­riában, szombaton délután visszaérkezett Budapestre. A miniszterelnök kíséretének tagjai voltak: dr. Tímár Má­tyás, a Minisztertanács el- lökhelyettese. Púja Frigyes, a külügyminiszter első helyet­tese. dr. Baczoni Jenő, a kül­kereskedelmi miniszter első helyettese, dr. Sfekér Gyula, a nehézipari miniszter első helyettese, dr. Rosta Endre, a Kulturális Kapcsolatok In­tézetének ügyvezető elnöke. Kurtán Sándor, a Külügy­minisztérium csoportfőnöke, dr. Simó Jenő. a Magyar Népköztársaság bécsi nagy­követe. Rácz Pál. a Külügy­minisztérium protokoll osz­tályának vezetője, dr. Randé Jenő, a Külügyminisztérium sajtófőosztályának vezetője. Kovács Sándor. a Miniszter- tanács elnöke titkárságának vezetője és dr. Szatmári Ist­ván, a Külügyminisztérium osztrák referense. Miniszteri dicsérő okleve­let kaptak: Császár Lászlóné (Jászberény), Gyurkó Mik- lósné (Jászberény), Kará­csony Györgyné (Kisújszál­lás), Koltai Iván né (Szol­nok), Gere Tiborné (Öcsöd). „Kiváló dolgozó” címet kaptak Szabó Gáspár hiva­talsegéd (Karcag). Özse Já­nos né (főzőnő (Kenderes). Bálint Márton hivatalsegéd (Szolnok). A kitüntetettek nevében Angyal Józsefné, martfűi pedagógus mondott köszöne­tét. Fehér József, a KISZ me* gyie bizottságának első tit­kára ezután átadta a „KISZ érdemérem” kitüntetést Tóth Tibornak, a megyei tanács művelődésügyi osztálya ve­Tiszai Lajos Pedagógusok kitüntetése HÍREK - TUDÓSÍTÁSOK - HÍREK - TUDÓSÍTÁSOK - HÍREK - TUDÓSÍTÁSOK - HÍREK ­Hulladékért — jutalom Pénteken került sor a hul­ladékgyűjtési verseny 1969. I. félévi értékelésére. Szolnok megye és Heves megye pár­harcából ezúttal először Szol­nok megye csapata került ki győztesen. A hulladékgyűj­tésben elért kiemelkedő eredmény tette lehetővé, hogy a Szolnok megyei paj­tások közül tizenegyen 10 napos balatonszárszói üdülé­sen vehetnek részt. Az iskolák közül a jász­berényi Bercsényi úti álta­lános iskola, a kőteleki ál­talános iskola, valamint a ti- szavárkonyi általános iskola érdemel dicséretet. A pajtá­sok értékes ajándékot kap­tak. A megyei tanács ülése Tegnap 9 órai kezdettel folytatódott a megyei tanács ülése. Napirenden szerepelt a tanácsi szakigazgatási szer­vek hatósági tevékenységéről valamint a családvédelem helyzetéről szóló jelentés. Mindkét napirend nagy ér­deklődést váltott ki, amit bi­zonyít az <is, hogy sokan szót kértek a vitában, elmondták észrevételeiket, javaslataikat. Ezután Szolnok megye ta­nácsa jóváhagyta a megyei Népi Ellenőrzési Bizottság 1969. II. félévi munkatervét. Majd különböző előterjeszté­sekben döntött. A tötök szenátus küldöttsége hazánkban Kállai Gyulának, az or­szággyűlés elnökének meg­hívására június 9-én egy­hetes hivatalos • látogatásra Budapestre érkezik a török köztársaság nagy nemzetgyű­lésének küldöttsége. A 17 ta­gú küldöttséget, amelyben valamennyi török politikai párt szenátorai és képviselői részt vesznek, Ibrahim Sevki Atasagun. a szenátus elnöke vezeti. Népművelők tanácskozása Szombaton véget ért a ve­zető beosztású, főhivatású népművelők kétnapos tanács­kozása a Néphadsereg Köz­ponti Klubjában. A mintegy 400 résztvevő az ifjúság helyzetéről és kulturális ne­velésének időszerű kérdései­ről hallgatott meg négy tá­jékoztató jellegű előadást, majd munkacsoportokban be­szélték meg az elkövetkező időszak ezirányú tennivalóit. Szlovák miniszter Budapesten Dr. Matej Lucan, szlovák közoktatásügyi miniszter szombaton elutazott Buda­pestről. Itt-tartózkodása so­rán tárgyalásokat folytatott a két országot érintő oktatás­ügyi kérdésekről Ilku Pál művelődésügyi miniszterrel és a minisztérium más veze­tőivel. A vendégeket fogad­ta Aczél György, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára. valamint Óvári Miklós, a Központi Bizottság Tudo­mányos, Közoktatási és Kul­turális Osztályának vezetője. M. Lucan meglátogatta a csepeli Kossuth Lajos öntő- és Gépipari Technikumot, felkereste a budapesti szlo­vák gimnáziumot, a Budapes­ti Műszaki Egyetemet és a fóti Gyermekvárost. Emlékkiállítás Jozef Kojdecki. a varsói nemzeti múzeum helyettes főigazgatója és dr. Solymár István, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatóhelyettese nyitotta meg szombaton Ta- deusz Makowskinak, a XX. század egyik legnagyobb len­gyel festőjének a Magyar Nemzeti Galériában rende­zett emlékkiállítását. A kiállí­tást június 29-ig tartják nyitva. Hetven kiló a varsában Ritka szerencsével halá­szott Baka G. András, a sze­gedi Kossuth Halászati Szö­vetkezet tagja. A Marosban elhelyezett egyik varsájába hét nagy harcsa tévedt. A legkisebb hat. a legnagyobb 17 kilós volt. A hét vízi ra­gadozó együttes súlya meg­haladta a hetven kilót. Az ország legnagyobb autószervize Szombaton Pécsett Rév La­jos, az OKISZ elnöke fel­avatta az ország egyik leg­nagyobb szövetkezeti autó­szervizét, amelyben a Bara­nya megyei autó- és motor­javító ktsz naponta 30 gép­kocsi szerviz munkáit végzi majd el. Tejszínes jéggyümölcs A BNV-n az egyik 'legkelen­dőbb ,.vásárfia” volt a tejszí­nes jéggyümölcs, amelyből a tíz nap alatt ötvenezer fo­gyott. A gyümölcsformájú műanyagtokban narancs-, vagy citromízű tejszínes jég­krém van. A jégnarancsot és citromot rövidesen újabbak követik. A műanyagburkot gyártó solymári vállalat már ..szerszámozza” az ősziba­rackot, a grapefruit-ot, az ananászt és a kávét, ame­lyekhez már a jégkrém re­ceptje is elkészült. Tanulmányi küldöttség Dr. Jókai Lorándnak. a Közalkalmazottak Szakszer­vezete főtitkárának vezeté­sével tanulmányi küldöttség utazott Zürichbe, a svájci közalkalmazottak szakszerve­zetének meghívására. zetőjének. Szombaton a KISZ többi kitüntetését is átadták az if­júsági szervezetben legjobb munkát végzett pedagógu­soknak. ☆ Pénteken a Mezőgazdasá­gi és Élelmezésügyi Minisz- térimuban rendezett ünnep­ségen dr. Dimény Imre mi­niszter a pedagógus nap al­kalmából több kitüntetést adott át. Jámbor László, a törökszentmiklósi Mezőgaz­dasági Technikum igazgató- helyettese és dr. Kovács Ká­roly, a karcagi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum tanszékvezető tanára, az „Oktatásügy kiváló dolgozó­ja” kitüntetést kapta. Urbare Vincének a kenderesi Mező­gazdasági Gépészképző Szak­iskola igazgatójának és az iskola két szakoktatójának. Nagy Sándornak és Tóth Sándornak, valamint a me­zőtúri Felsőfokú Mezőgazda- sági Gépészeti Technikum tanszéki technikusának Nagy Sándornak és Rab László­nak, a karcagi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum docensének a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója kitüntetést nyújtotta át. T k * jpr V,LAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ara: 1 forint

Next

/
Oldalképek
Tartalom