Szolnok Megyei Néplap, 1968. március (19. évfolyam, 51-77. szám)

1968-03-15 / 63. szám

1968. március 15. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP Tászdózsai emberek „Jászdózsa estike a jászföld legódonabb képű falvainak'1 — írja 1942-ben a Jászság életének legna­gyobb ismerője Fodor Fe­renc. A kép. a község ma5 képe kétségtelenül idézi a régmúltat, a szérűskerte- ket, ahol nyomtattak. a zegzugos belső település ki­csi udvarait, a község szé­lén álló Szent Vendel szo­bor a régi pásztoréi etet mégis új ez a község. Újak a házai, mások az emberek. A TIT előadásra érkező muzeológus zavartan lép be a terembe, azt hiheti, hogy elkésett, s lopva pil­lant az ódájára. Nem, az nem jár rosszul, valóban van még egy jó negyedóra. A közönség sietett, helvet akart kapni, ülve akarta a nagy bálteremben végig­hallgatni a kápolnahalmi ásatások történetét. A ké- sőnjövők valóban nem kap­tak helyet Háromszáz­nyolcvan ember szorong, kérdez, érdeklődik az or­szágos hírű ásatások iránt. A TIT szolnoki vezetői nem akarnak hinni a sze­müknek: háromszáznyolc­van ember! Ez minden bi­zonnyal a „kincsnek” szól. hiszen arany ékszereket is találtak Itt, a közönség fantáziáját ez ragadta meg. Ezért a nagy érdeklődés. Két héttel később a Jász­ság XVIII. századi életé­ről, a jászdózsai redemp­cióról hirdetnek előadást. Itt már nincsen szó a kincsleletröl, s mégis két­százhúsz érdeklődő jelent meg, pedig bál után van­nak a dózsaiak. s az elő­adás hétfőn van. Ott ül­nek a régi községi tisztvise­lők, bírák, csőszök, gulyá­sok, pásztorok leszármazot­tai a Tury, a Bo'lók, a Sziksza”, a Bozóky. a Dra- Pos családok maradékai, a község mai lakói és figye­lemmel hallgatják vízsza­bályozó, pász+orkod ó elő­deik történetét, a község életének általuk már nem ismert eseményét, a rég elhalt ősök cselekedeteit Kérdeznek, hozzá tesznek a hallottakhoz, néhányan már előadás előtt eke ki­vetette tárgyakat hoznak a múzeum számára. A TIT statisztikája újabb nagy számmal növekedett, az emberek új tudásanyag­gal gyarapodtak, a múzeum népszerűsítette kutatásai­nak eredményét. Az „ódon'1 képet még kissé ma is őr­ző faluban már új embe­rek, érdeklődő, tudni vá­gyó öregek és fiatalok lak- j nak, s hogy ez az érdek- j lődés kinek köszönhető, azt ’ sem titkoljuk, noha a pe- | dagógusok és a művelődési , ház igazgatónője nem szí- j vesen beszélnek róla. Szabó László i muzeológus i Megjelent a Jelenkor márciusi száma A folyóirat versenytava­idban újabb lcölteményei- vel jelentkezik Bárdosi Né­meth János, Demény Ottó. Eörsj István, Pál József és Vasvári István. A szépprózai írások so­rában Kolozsvári Gravd- pierre Emil: Színek egy arcon című kisregényének első részét: Lázár Ervin: Veréb a Jézus Szívében című elbeszélésének befeje­ző szakaszát olvashatjuk. A folyóirat közli Dallas Attila: Glória című no­velláját, amelynek alapián táncdráma született; a Pé­csi Balett együttes április­ban mutatja be. A tánc- drámáról Eck Imre írt műhelytanulmányt a folyó­iratba. Pomonáts Béla. portréso­rozatában Cseres Tiborról olvashatunk, Kiss Ferenc irodalomtör­ténész Kosztolányi Dezső- Szeptemberi áhítat című költeményét elemzi. Nany L. Sándor moszk­vai leve'ében a szovjet fő­város jubileumi művészeti eseményeiről ir beszámo’ók Taxner Tó*h Ernő az új manyar drámai műveket méltatia. Kodály Zoltán: Az orgona dicsérete című m.üvének pécsi ősbemutató­járól Szesztay Zsolt ír mél­tatást. A márciusi szám rrrafikai anyaóát Borsos Miklós mű­veiből és a Pécsi Balett együttes bemutatásra kerti- ] lő úi tán-drámájának jel­mezterveiből, mozd ulatra j- zaiból állította össze a szer­kesztőség. Szállsz-e büszke ének? — Vé emények Szó'nők kórus kultúrájáról — Ha Szolnok dalkulturá- jának élesztgető, hívogató szerepét vállalhatja szerény lehetőségeivel e pár sor, akkor engedtessék meg egy röpke, nagyon is summázó visszapillantás a témára. A felszabadulástól egé­szen a legutóbbi évekig egyszerre 4—5 rangos kórus működött a városban! A régi dicsőségre jelen­leg egyetlen egy ki­egyensúlyozott művészi szinten működő énekkar, az fmsz kórus emlékeztet Miért nem halljuk az utóbbi időben a Sácvári művelődési ház szépcsen­gésű veeyeskórusát, a naevmultú száz tagú MÁV férfikórust, — és hol van a Pécsett nagysikerrel nem­régen bemutatkozó peda­gógus énekkar?! Elavult, avitt művészi kifejezési forma lenne ma­napság a pódiuméneklés? I^en, mondták többen a szolnoki énekkari mozga­lom megfáradt bá­báskodó! közül. — A művészi szép közvetítésé­nek elgépiesedéséről be­szélnek. A televízióra és a rádióra gondolnak első­sorban, sőt a sztereohnng- lemezekre, — amikkel szemben a „klasszikus” közlési fonna ■— a pódium — nem versenyképes. — Mondiák. Tallinnban, Helsinkiben, Lyonban. Kijevben is megvan az „elgépiesedés” —, hogy csak a dalkul­túra világfellegvárait em­lítsük —, tehát az előző feltevést az élet cáfolja. Ez a eondolatvltel, a pó­diuméneklés elavultságáról tett megálilapítást, Szolno­kon sem magyarázza a mennyiségi visszafejlődés okát. Bármelyik megszűnt vagy éppen most agonizáló ének­karunk esetét nézzük, azt kell megállapítanunk, hogy nem „teoretikus” okok, ha­nem sokkal inkább apró, de a gyakorlatra mégis tragikusan befolyásoló té­nyezők hatnak. A Ságvári művelődési ház Szocialista kultúráért jelvénnyel 1958-ban ki­tüntetett vegyeskarára leginkább vonatkoz­nak az előző, a de- zorganizáló. ebből követ­kezően a művészi szintet csökkentő negatívumok Az 1946-ban alakult kó­rus — Bartók Béla nevét viselték — sikerei ismer­tek. Nemzetközi fesztiválo­kon szerepeltek, 1948-ban nagydíjat kaptak, — itthon a megyében fellépést fellé­pés követte, 1953-ban pél­dául többszázszor álltak a közönség elé. Az 1960-as évek elején jutott el a nyolcvannégy tagú ve­gyeskar a kórusművészet csúcsára, oratóriumokat énekeltek. Filharmóniai hangversenyeket adtak Egerben, Miskolcon, Bé­késcsabán és más vidéki városokban, — de szerepel­tek a Kodály 75. születés­napja alkalmából rende­zett zeneakadémiai dísz­hangversenyen is, igen nagy sikerrel. Sajnos a Haydn oratóriu­mot Szolnokon nem hall­hattuk az előadásukban! Az utóbbi időben pedig már szerényebb műigényű fellépésekkel sem ajándé­koztak meg bennünket. S most választ kellene adni a miértre. Az egyik baj hozta a másikat, a harmadikat... így to­vább ... Hogyan kezdődött? A tárgyilagos felelet, vagy a megszépítő emlékezés homályában, vagy a kese­rű. mások okolásának labi­rintusában vész el. A kórus művészi színvo­nala nem biztatta meghí­vásokra, felléptetésekre a működtető intézményt, — a kórus pedig, a program- talanság miatt nem tudott bizonyítani. Fából vaskarikának lát­szik ez a vélemény, az egyik népművelési vezetőé, pedig nagyon objektiven Idfejezi a lényeget, a ve­gyeskar elhalásának leg­fontosabb okát. Kicsit magyarázva: éve­kig nem léptették fel a vegyeskart, csak próbáltak, — amely a sikertelenség láttán fogyott, fogyott, — majd amikor csak hat­nyolc lelkes énekkari tag maradt hűséges a próbák­hoz. akkor megszületett a megállapítás; bizony ez a kórus életképtelen. Szeretettel, örömmel me­gyünk el az fmsz énekkar fellépéseire, művészi, íh- letettségük, dalkultúrájük vonz bennünket, — de már úgy megszoktuk mi szol­nokiak a „házi fesztiválo­kat”, hogy ilyenkor is eszünkbe jut a másik két, ha úgy tetszik három nagyhírű együttes. Örömünk velük még teljesebb volt. — ti — mxüÁ b ltU±±ö4<­Március 18—24-ig. HÉTFŐ KOSSUTH RADIO 8,15: Kedvelt régi melódiák. 9,10: „ön — sajátmagáróP'. — 9,25: A hét előadóművésze: Lotte Lehmann. 10,10: Óvodá­sok műsora. 10,30: Paganini. 11,00: Iskolarádió. 11,30: Szim­fonikus táncok. 12,15: Táncze­nei koktél. 13,23: Zongoramu­zsika. 13,54: Pol-beat. — 14,01: Az aranyember VII. 14,19: Ver­bunkosok, népdalok. — 14,50: Bemutatjuk a Vox Humana énekkar új felvételeit. 15.15: Barokk muzsika. 15,55: Vála­szolunk hallgatóinknak. 16,10: A Gyermekrádió műsora. — 16,53: Édes anyanyelvűnk. — 17.20: Lotte Lehmann énekel. 17,44: Gazdasági vezetők klub­ja. — 18,00: A Húszas stúdió Szolnok megyében. — 19,35: Faust hat dioptriával. 20,48: Marlene Dietrich felvételeiből. 21,03: Üj lemezeinkből. 21.20: Népzenei magazin. — 22,20: Tánczene. 22.40: Korunk gon­dolkodói. 23,00: Hugenották.— 0,10: Filmzene. PETŐFI RADIO 10,19: Mindenki kedvére — 12,41: Gazdaszemmel hazánk mezőgazdaságáról. 12 56: Nagy keltők megzenésített v^reei: Mörlke. 13,12: Ismerkedjünk a dzsessz-muzsikával. — 14.00. Kettőtől — hatig. 18.10: Hang­lemezgyűjtők húsz perce 18 30" Szabadakadémia. in.So. Színes néni muzsika. 19.35: A Magyar Állami Hangverseny­zenekar hangversenye. 21 Oi: Gvönevszem^k. Catuüus ver­sel 22,10: Magyar nóták. — 22.25: A hét előadóművésze: Lotte Lehmann. rCQP ___________________ K OSSUTH RADIO 8.22: puritánok. 8.50: Méreg­drága kígyóméreg. — 9.00: A Gyermekrádió műsora. 9.43: Könnyűzene. — 10.10: GrMcs hitelbe vett bort. 10,3*: Cho­pin h-moll szonáta. 11.00: Ic- kolarádió. 11.35: Tónczem*. ­12.15: Zenekari muzsika. 13 08: Az öregember. 13.2n: Kónr^­pódium. 13.33: A MR és TV népi zenekara játszik. 14.10: Ifjúsági zenekarok műsorából. — 14.25: Vadfogó hurokkal a brazíliai vadonban I. 14.50* A MR és TV Gyermekkórusa magyar népdaloka+ énekel. — 15 15: Elisabeth Schwarzkopf és George London énekel. — 15.47: Halász Judit. Poór Pé- tfr énekel és a Fáy-egvüttes játszik. 16,02: Új felvételeink­ből. 16,25: Rádióiskola. 1720: Néptáncegyüttesek a mikrofon előtt. — 18,00: Reform. 18.20: Könnyűzenei híradó. — 19,30: A Szabó-család. 20,00: Liszt— Schumann ciklus. 20,35: Kocz- kás Sándor könyvszemléje. — 21,30: Rádiónovella. 22,20: Egy szerelem három éjszakája. — 22,50: Meditáció. 23,00: Lotte Lehmann Brahms-dalokat éne­kel. 23.16: A lámpás. — 23,31: Könnyűzene. PETŐFI RADIO 10.00: Bob úrfi zongorája.— 11 02: Balettzene. 11,40: Fiata­lok Stúdiója. 12.00: Népzenei Magazin. 12,40: Házunktája. — 13.00: Agay Karola és Bariba Alfonz énekel. 13,32: Az első utazás az Amazonaszon. 14.00: Kettőtől — hatig. 18,10: Néni­zene. 18 20: Nőkről — nőkn k. 19 00: Könnyűzene Moszkvá­ból. 19.25* Hangverseny a stú­dióban. 20.30: Hős szamáron. 21.00: Tánczene. 21,40: Bohém­élet. 22.17: Gondolatok filmek­ről. 22 32: Az Olasz Rádió és Televízió felvételeiből. S7FRDA KOSSUTH RADIO 8,22: Zenekari muzsika. 9,34? Szabadakadémla. 10 1.0: Juani- ta csókja. 10,30: Orvosi taná­csok. 10.35: Népi zene. 11,30: A Szabó-család. 12,15: Tánc­zenei koktél. 13,23: Költő- és parasTt-nvitánv. 13.34: Neringa és NágUsz. 13 51: Iskolai kó­rusok énekelnek. 14,01: Pálya­választás. — 14,19: Zenekari muzsika. 15,15: Iskolarádió. — 16 1í>: Dalok a Tanácsköztár­saságról. 1«.24: Zenés bes^él­jn.39: Az a-anvember, Vttt. 17 20: Ül felvételeinkből. 17.43: Csárdások. 17 50: Van él a NaD alatt. l«05: A Ai­dám vitorlás. 19.27: Pódium 09 21 43: Lotte Lehmann éne­kel. 22.20: Táncz.ene. — 22 57: Fetezet^k a közgazdasági ?o*'- finikodás történetéből. — 2r>.0’": Sesedrin:' II. szimfónia. 0,10: Verbunkosok. pprön rádió 10 00: Vörös József cimbal- mozik. 10,10: Hét tengeren át. 10,30: Verdi: Simone Bocca­negra. 11,56: Aprily Lajos ver­seiből 13.02: Könnyűzenei hír­adó. 13.32: Iskolarádió. 14.00: Kettőtől — fiatig. 18 10: Racél­művek. — 18,35: „Mit tehet a költő?” Beszélgetés a mai írástudók felelősségéről. 19. '5: Tánczene. — 19.35: Jeanette— Marie Darré zongoraestje. — 21.35: A horogke-eszt első tá­madása Ausztria ellen. 21. "5: Magyar nóták. 22.19: Éji láto­gató. 22.44: Kodály-kórusok. — 22.56: ügetőverseny-ered­mények. CSÜTÖRTÖK KOSSUTH RADIO 8,22: Kamarazene. — 9,00: Versek a Tanácsköztársaság­ról. 9,15: Könnyűzene. 10,10: Bolgár művészek operafelvé­teleiből. — 11,10: A hadvezér. (Rádiójáték). — 12.15: Farkas Ferenc daljátékaiból. — 13,08: Gazdaszemmel a nagyvilág mezőgazdaságáról. 13,23: Ze­nekari muzsika. — 14,09: Tör­vénykönyv. 14,24: Mai témák, mai dalok. 14,35: Vadfogó hu- , rokkal a brazíliai vadonban. 15,15: Rádióegyetem. — 16,05: Könnyűzene. 16.28: Monológ és párbeszéd. 17,15: Magyar nóták. 17.40- A Magyar Ta­nácsköztársaságra emlékezünk, 17,55: A Stúdió 11 hangverse­nye. 18,29: A régi Metropoli­tan nagy énekesei (XIII). — 19,30: Magyar Parnasszus. — 20,30: Esti pihenő — muzsiká­val. 21.20: Gondolat. 22.20: Új felvételeinkből: Bach-műv^k. 23,00: A denevér. — 0,10: Pa- lestrina-kórusok. PETŐFI RADIÖ 10,00: A vizek énekei. 10,35! Meghívtak — elmentünk. — 10.45: Könnyűzene. 11,10: Schu­mann: fisz-moll szonáta. — 11,40: Neményi Lili és Sárdy János énekel. 12.00.: Két ver­senymű. — 12,47: Bemutatjuk Bulat Okudzsava szovjet kö­tőt. 12.57: A dzsessz világa. — 14.00: Kettőtől — hatig. 18.10: Népdalcsokor. 18,50: Könyv­ismertetés. 19.00: Bemutatjuk a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat, új lemezét. — 19.11: Könnyűzene.— 19 35: A Hágai Resident!e zenekar hangverse­nye. 21.23: Tánczene. — 22 01: Lotte Lehmann énekel. 22, Éh látogató. 22.45: Fátvol Jó­zsef klarinétozik, — Árpássy Sándor cimbalmozik. PÉMTF« KOSSUTH RADIO 8.22: Operettrészletek. 9.00: A szonettek fekete vö’gye. — 9 20: Romantikus muzsika. — 10,10: Tapolcai óvodások éne­vn □v kelnek. 10,30: Édes anyanyel­vűnk. 10,35: Népi zene. 10,59: Lottóeredmények. — 11,00: Is­kolarádió. — 11,30: Elisabeth Rethberg és Georges Thill éne­kel. 12,15: Tánczenei koktél. 13,08: Kóruspódium. — 13,18: Könnyűzene. 13.51: Az arany­ember, IX. 14,10: Promemória. 14,30: Róka Móka Bábszín­háza. 15,15: Üzenetek. 15,55: Falusi délután Ibrányban. — 17,15: Handel-művek. — 17,40: Nyitott Stúdió. 18.00: Üj Ze­nei Üjság. 18,40: Magyar nó­ták. 19,35: Fiatal tehetségek. — Portrék tánczenével. 20,15: Szöktetés a szerájból. 22,56: A XX. század nagy írói. 33,11: Népi zene. 23,50: Régi olasz kórusmuzsika. 0,10: Oliver. PETŐFI RADIO 10,00: Londoni szenzáció. — 11,40: Válaszolunk hallgatóink­nak. 11,55: Zenekari muzsika. 13,33: Lotte Lehmann Wolf­dalokat énekel. 14,00: Kettőtől — hatig. 18,10 Földművesszö­vetkezeti együttesek vetélke­dője. 18,40: Láttuk, hallottuk. 19,00: Tíz perc polka. — 10,10: Hangverseny a stúdióban. — 20,35: Ősök és utódok. 9 21,35: Bakos Géza táncdalaiból. — 21,45: Mégegyszer az árre­formról. — 22.20: Éji látogató (III). 22,45: Sándor Judit nép­dalokat énekel. SZOMBAT KOSSUTH RADIO 8.22: Lányok. asszonyok. 8,42: Kórusok, hangszerszólók. — 9,15: Orvosok a mikrofon előtt. 9,20: Marica grófnő. — 10.10: Ronald Turin! zongora­estje. 10.45: Az „Aranyperec”. 11.05: Két concerto grosso. — 11,29: A régi Metropolitan nagy énekesei, XIII. — 12,15: Népi zene. 13,08: Tóth Dezső irodalmi levele. 13,23: Petress Zsuzsa énekel, a Dobsa együt­tes játszik. 13,45: Hirdetőosz­lop. 14,00: Két észt kórus. — 14.15: Néhány perc tudomány. lb?0: Lotte Lehmann énekel. 15.10: Csak fiataloknak! 15,25: Hétvége,. 17.38: Baj van a hu­morral! 18.01: Üj lemezeink­ből. 19.30: Oscar Wilde: Bun- bury. 22,25: Táncoljunk. PETŐFI RADIŐ 10.00: A hét könnyű- és tánczenei műsorából. — 12.00: Pebussy-művek. 12,50: Tudó­sítás az ENSZ-bői. 13.00: Al- késztisz. 14.08: Pityer! harc­kocsizó hihetetlen, ám több­nyire hősies kalandjai IIT. — 14,?8: Cigányda’ok. csárdások. *— 14,55: Orvosok a mikrofon előtt. 15,00: Fültörő. 16,20: Ná­das Gábor—Szenes Iván tánc- cialaibol. 16,30: Wagner úr es a többiek. Vidám műsor. — 17,10: Egy amerikai Párizs­ban. 17,20 Mi ez? 17,35: Hang­szerszólók. 18,05: Kíváncsiak klubja. 18,55: Virágénekek. — 19,12: A Francia Rádió szim­fonikus zenekarának hangver­senye. 21,24: Munkásszínpad. 21,39: Verbunkosok, magyar nóták. 22,10 A walkür. Rész­letek Wagner zenedrámájából. — 22,56: Ugetőverseny-ered­mények. VASÁRNAP Bm KOSSUTH RADIOS 8,10: Aida. 9,06: Édes anya­nyelvűnk. — 9,11: Mesejáték. 9,53: Vasárnap délelőtt. 12,10: Jó ebédhez szól a nóta. 12,50: Egy korty tenger. 13,00: Made in Hungary. 13,30: Rádiólexi­kon. — 14,00: Kun Imre autó- grnmkönyvéből. 15,06: A XX. század nagy Írói. 16,00: Ope­rett- és könnyűmuzslka. 16,20: Külföldi tudósítónk levele. — 16,30: Mérkőzések percről percre. 12,30: Visszhang. 18,00: Palló Imre népdalokat és ma­gyar nótákat énekel. — 18.25: Ma ötven éve történt. 18,30: ÜJ felvételeinkből. 19,16: Ör­kény István: Tófenék. 21,37: Tánczene. 22,20: Zenekari mu­zsika. 23.30: Népdalok, népi láncok. 0.10: Részletek Fiblcz operájából. PETŐFI RADIO: 7,30: A magyar ortodox egy­ház órája. 8,30: Miska bácsi lemezesládája. 9,05: Operaka­lauz. 10.05: Tánczene. 10.58: A Belga Nemzeti Zenekar Beethoven-hangversenye. 11,53: A szökevény szerelem. 12.41: Mit hallunk? 13,10: Vakarcs. 14,07: Táskarádió. 15.03: Talál­ja ki, hol járunk? 15.25: Mér­kőzések percről percre. — 16.20: Művészlemezek. 17.05: Az 1931-es tanulmányi verseny győztesei voltak. 17,30: Ver­senyművek 18.10; A magyar költészet századai. 18,30: Rita Streich és Nicolaj Gedda éne­kel. 18 40: A színfalak mögött. 19.00: Nótaesokor 20.10: A ró­zsalovag. 20.56: Általános-e az általános iskola? — 22,16: Joe Wll'iams énekel. Rav Conn'f együttese játszik. 22.56: Ga- loppverseny-eredmények. TV, Kedd 8.OS: Iskola-tv. 17.58: Hírek. 16.05: Telelmpex. 18 35: Mai vendégünk: dr. Lendvai Vil­mos, az egri városi tanács vb­elnöke. 18.55: Esti mese. 19,05: Haramiák. Schiller drámájá­nak magyarul beszélő tv- filmváltozata. 22,05: Tv-hlradó — 2. kiadás. Szerda 16,23: Sparta Praha—Real Madrid, BEK labdarúgómér­kőzés. 18,00: Hírek. — 18,05: Ebédszünet. 18,20: Esti mese. 18,30: Fegyverbe! Történelmi emlékműsor. 20,00: TV-hlradó. 20,20: Róka fogta csuka (Isin.) 21,30: Képről képre. 22,10: Tv- h íradó — 2. kiadás. Csütörtök 17,58: Műsorismertetés. 18,05: Kisfilm. 18,20: Pályaválasztási tanácsadó. 18,40: Tájak, váro­sok, emberek. 19,00: Telesport. 19,25: Esti mese. 19,35: Költé­szet... 20,00: Tv-híradó. 20,20: Sikátor. Magyar film. 21,45: Ella Fitzgerald Budapesten. — 22,15: Tv-hlradó — 2. kiadás. Péntek 8,05: Iskola-tv. 17,58: Hírek. 18,05: A Magyar Hirdető mű­sora. 18,10 Ifjúsági kisfilmek. 18,25: Az orvosi gondolkodás története. 19,00: Argis a nap felé halad (szovjet kisfilm).— 19,15: A világ térképe előtt.— 19,25: Esti mese. 19,35: Nóta­szó. 20,00: Tv-hlradó. — 20,20: Állhatatos feleség (nyugatné­met film). 21,50: Költészet. — 22,05: Tv-híradó — 2. kiadás. Szombat 8,58: Büdösvíz. 10,20: Nóta­szó. 10,40: Ebédszünet. 10,55: A Morrlson-ügy. 15,03: Attila (vizsgafilm). 15,25: Csepeli Va­sas—FTC bajnoki labdarúgó­mérkőzés. 17,20: Kuckó. 17,40: Hírek. 17,45: Fáklyavlvők. — 18,20: Kincskereső kisködmön V. a kis bice-bóca. 18,40: A tv jelenti. 19,25: Cicavízió. — 19.35: 1+2 Tánczenei műsor. 20,00: Tv-hlradó. 20,20: ön is lehet gyilkos. 22,20: Tv-hlr­adó — 2. kiadás. 22,40: Rész­letek a brassói Aranyszarvas Fesztivál műsorából. Vasárnap 8,50- Iskola-tv. 10,05: Kincs­kereső kisködmön V. — 10,25: Univerzál 007. — 10.55: Zenés irodalmi összeállítás a tavasz­ról. 11,20: Nyaralás Minkával. 15,38: Csak gyerekeknek! — 16.25: A Magyar Hirdető mű­sora. — 16,35: Nyugat-Európa magyar szemmel. 16.50: Bika- berjak. 18,20: Tudósklub. — 19,10: Copperfield Dávid XJ1. A visszanyert vagyon. 19,35: Sporthírek. 20.00 Tv-híradó. — 20.20: Három találkozás. 21,15: Könnyűzene, 22,15: Tv-hlradó — 2. kiadás. TON rádió - televízió vn v T

Next

/
Oldalképek
Tartalom