Szolnok Megyei Néplap, 1968. március (19. évfolyam, 51-77. szám)

1968-03-15 / 63. szám

dz €NY£m!' titokzatos * MC6M£NTŐtM Mif/iDéK*! KoT€L€SS£C£M VOLT Ö/ÍTO\SmJ(S8j4 é H£LY£ZNtZ t/pos HEH TUDOTT HÄAESAÜOT 7ENHU >>HA V/SSZA7£RÜ/\K ,OLDR£' MAJD ARRA H/VAT07TAK EiDÖMT/K A VITAT« — >LT és A. KIS TAR&YAT. <M£LY MINDHÁRMUK v£l£ MENYE ’rint híradást tartalmazott eav iDcaen £ a/test la- IRŐL, A VEZETOKA&/N S2£kR£HY£8£- ZA'RTA. JELEK A HOLDRÓL HORST MUUER ?oritosrttfcus regénye nyomán írta CS. HORVATH TIBOR, rajzolta SEBÖK IMRE d K£T ELLfNTELET LATSZOlAC K/£LÍ6i- ■ T£7T£ £Z A MCaOLDA-S., &EL£ EGYEZTEK. • HOGY VISSZATÉRVE A KÖRH£G,YÓ£6H£Z. * fÜLYTdSZÁK A KVTMST. FQLyTATMK I Szolnok | megyei Néplap Március 15., péntek Nemzeti ünnep A Nap kél: 5.58, — nyugszik: 17.49 óra­kor. — A Hold kél: 18.54, nyugszik: 6.23 órakor. TI 11! au iMMmmmmmmmmmMammmmmmm arwsamä Egy sikkasztás miatt négy évi börtönbüntetésre ítélt angol vezérigazgató speciális engedély alapján reggelenként a börtönből autón irodájába távozott, elvégezte munkáját és zá­rás után visszatért a bör­tönbe és ott töltötte az éj­szakát. Ezt a rendkívüli kedvez­ményt most felfüggesztet­ték, a börtönigazgatóság ugyanis visszatetszőnek ta­lálta, hogy a fogoly ném kis vagy középnagyságú autón, hanem egy Rolls Royce-on vitette magát irodájába. Ügy látszik a börtönigazgatósógnak is az a véleménye, hogy sok ami sok, nem kell túlzásba vinni a dolgokat.,. A lengyel közoktatási minisztérium jóváhagyta az eszperantó nyelv nem kötelező oktatási program­ját az általános és közép­iskolákban. A Lengyel Esz­perantó Szövetség meg­kezdte a tankönyvek, szó­tárak és tansegédeszközök elkészítését. Az év első negvedében megjelenik az általános iskolai eszperan­tó tankönyv. Az iskolák­ban azok a tanítók és, ta­nárok oktatják majd az eszperantó nyelvet, akik a Lengyel Eszperantó Szövet­ségnél tanári oklevelet nyertek. Eddig mintegy 230 pedagógus kapott ilyen oklevelet. A francia belügyminisz­ter az újesztenúő előesté­jén gratulált egy rendőr- csoportnak az év legsike­resebb akciójához. Néhány nappal korábban Párizs központjában elfogtak egy veszélyes rabló-bandát, — amely ki akart fosztani egy áruházat. Míg a rendőrprefekturán büszkén összegezték az év eredményeit a Marseille— Briancon vasútvonalon a gengszterek kiraboltak egy postavonatot A cowboy- filmek hagyományos mód­szereit alkalmazták: meg­szálltak egy kis vasútállo­mást, vad lövöldözésbe kezdtek és 10 perc leforgá­sa alatt 180 000 frankot zsákmányoltak. A gengszterek ,*marseillei válasza” nagyon felingerel­te a rendőrséget. Többezer rendőrt mozgósítottak a banditák ellen. SZÍNHÁZ A szolnoki Szigligeti Színház Szolnokon este 7-kor: Kurázsi mama. H MOZI 1 Szolnok : Vörös Csillag: Hét katona, meg egy lány. — Tisza: Stan és Pan, a nagy ncveítetök, MÁV: Fir.om kis háború. — Jászberény: Lehel: Fantomas a ScOtland-Yard el­len. Kisújszállás: Ady: Kán­kán I—II. — Kunhegyes: Sza­badság: Kalandorok. — Kun­szentmárton: Körös: Végzetes lépés Mezőtúr: Béke: szün­nap, Dózsa: Egy pikoló vi­lágos, Szabadság: Fiúk a tér­ről. — Tiszafüred: Tisza: Az algíri csata. Törökszentmik­lósi Dózsa: Ha szereted hazá­dat (du.), — este: Kártyavár. Túrkevc: Vörös Csillag: Egy férfi és egy nő. i RÁDIÓ SZOLNOKI RADIO: Alföldi krónika. — Kulturá­lis magazin. — Operakedve­lőknek. — Egyedül... — Nóta­csokor — idősek — fiatalok a tsz-ben. A Mira víz nyo­mában. — Hogy tetszik. KOSSUTH RADIO: 8.20: Verbunkosok, csárdá­sok 8,54: Négy fal között. — Í0.1Ó: Óvodások műsora. — 10,30: Édes anyanyelvűnk. — 10.35: Magyar történelmi ope­rákból. — 10.59: Lottóeredmé­nyek _ ii.oo: Petőfi Sándor verseiből. 11,10: Zenekari mu­zsika. 12,15: Tánczenei koktél. 13.08: Vita a korszerű mező- gazdaságról. 13,23: Kóruspó­dium. 13,33: Könnyűzene Vin- cze Ottó szerzeményeiből. — 14.00: Bruschino úr. 14,30: Ró­ka Móka Bábszínháza. 15,15: Üzenetek. 15.55: Az Ifjúsági Rádió műsora. 17.15: C-dúr szimfónia. 17.40: Nyitott stú­dió. — 18,00: ÜJ Zenei Újság. — 18.40: Történelmünk dalaiból 19.35: Tánczene. 19.58: Fáklyaláng. 22,58: Népdalok. 22,30: Zenekari muzsika. 0,10: A nászéjszaka. PETŐFI RADIO: 10.00: Diótörő — szvit. ­10,22: Válaszolunk hallgatóink­nak. 10.37: Egy budai fabódé­ban kezdődött. 11,50: Tavasz­ébresztő. — 11.58: Romantikus kamarazene. 12,48: Vesztegetés a pokolban. 13,03: Könnyűze­ne. 13,20: A régi Metropolitan nagy énekesei. XD. 14,00: Ket­tőtől hatig. 18.10: A világiro­dalom remekei. 18,49: Kantá­ta a fiúról, aki mindig har- menikázott. 19,00: Hangver­seny. 19,35: Március 15. 20,35: Népi zene. 21,15: Láttuk, hal­lottuk. 21.35: Misha Elman he­gedül. 22,20: Halló, itt Pus­kás... 22,35. Budai kaland. Nqpj postánkból Örömünk és gondunk Tizenhét évvel ezelőtt Jász- árokszállás tanyavilágaban j alakult meg Jászágó. Kis köz- j ségünk az évek során gyorsan j fejlődött. Sok lakóház épült, I van vízhálózatunk, s vagy ti­zenöt esztendeig a villanyra sem lesz gondunk. Üj tanter­mekkel bővítettük a régi is­kolát, erre az állam adott 4>énzt. A kultúrházat viszont községfejlesztési alapból épí­tettük. Az új középületek, az autóbuszváró létesítése és az idén befejőződő járdaépítés egy-egy állomása a fejlődés­nek. Nemcsak örömünk, gondunk is van. Községünk boltháló­zata nagyon elmaradott. Ke­vés az áru, nincs választék, s ezért sokan a távolabbi községekbe járnak vásárolni. Crj boltra, megfelelő raktárra és olyan büfé-falatozóra len­ne szükség, ahol szórakozhat­nának is az emberek. A tavaly tervezett büfé-fa­latozó építése két héttel ez­előtt kezdődött meg. Már most látjuk, hogy nagyon kicsi lesz ez a helyiség. Kérjük, hogy az illetékesek vizsgálják meg, hogyan lehetne módosítani az épület tervén. Szeretnénk azt 1 Is, ha a jászfényszarui fmsz többet törődne községünk áru- [ ellátásával, s ha a jászberé­Fórum vtißijrum — Legyen, de ne ilyen — A hírt meghallva min­denki örült, mindenki he­lyeselt Nem volt olyan szi­gorú mama, vagy papa, aki el ne engedte volna egyetlen lányát vagy fiát Szolnok fiataljainak köré­ben nagy népszerűségnek örvendő táncos délutánra, amelyet minden pénteken a Nemzeti Étteremben Fia­talok fóruma néven rendez­nek meg. Az összejövetel rendezői igyekeznek mindig helyt­állni és a legnépszerűbb zenekarokat kérik fel a szereplésre, hogy a megye- székhely fiataljainak tánc­igényét a legmesszebbme­nőkig kielégíthessék. Sem az érdeklődők, sem a kívül­állók nem tiltakoztak az ellen, hogy ezt az összejö­vetelt alkoholmentessé te­gyék, illetve a sör jelenti a maximumot Aki keres, az talál BUDAPEST 8,25: Iskola-tv. 17,13: Peda­gógusok fóruma. 17,45: Hírek. 17,50: Az orvosi gondolkodás története. 18,20: Esti mese. — 18.30: Tüzek. A Forradalmi Ifjúság) Napok megnyitó dísz­előadásának közvetítése Pécs­ről. 20,00: Tv-hlradő. — 20,20: Az lmok kálváriája. — 21,35: Epilógus. 22,05: Tv-híradó — 2. kiadás. POZSONY 9,25: Matematika. 9,50: Mag­nezit. Tv-film. — 10,20: Mont Serrat 11,35: Tv-hlradó. 17.40: Kibernetika Hl. — 18,15: Kor­tanúk (film). — 19,00: Tv-hír- adó. 19,35: Elkésett bemutató. 20,35: Egy nő a hajón. 21.35: Pont egy közügy után. 21,55: Tv-hiradó. — 22,15: Kabaré­műsor. BECS Iskolatelevizió. 10,00 Arckép Igor Strawinskyről. — 18,00: Francia nyelvlecke. 18.20: Jó­éjszakát. gyerekek. 18,25: Rö­vid hírek. 18,30: Osztrák ké­pek. 19,00: John Drake (XI). 19,21: Tanácsok a hét végére. 19,27: Műsorismertetés. 19,45: Tv-hiradó. 20.00: A bűnügyi rendőrség együttműködést kér. 21,05: Tv-hiradó. 21,50: Mozart Beethoven művel. BELGRAD 17.15: Az ön kereszt­rejtvénye. — 18,20: Hang­verseny az Ifjúságnak. 19.05: Mozaik. — 20,35: „Hegyen-völ­gyön” — magyar játékfilm. 22,05: Az ön slágere. BUKAREST 16,30: Legkisebbeknek: ABC — miért? — 17.00: Stadion — snortaktualitások. 17.20: Jelen­tés a közúti forgalomról. — 17.30: Orosz nyelvtanfolyam. 18,00: Tanulóknak: „Nagysze­beni anvakönyvek’’. 18,30: A tv esti híradója. 18.50: Időjá- ráslelentés és hirdetések. — 19,00: zenei stúdió. 19,30: „Az erdő csendjében” — rioort- film. 20.00: Reflektor. —20.15: Olasz játékfilm: „B-útisima”. 24.45: A tv éjszakai híradója. Műsorzárás, nyl kenyérgyár nekünk is juttatna — áz ősszel egyldeig már árusított — finom kerek kenyeret. E gondok megszüntetésének mindannyian őrülnénk — Irta levelében Nagy Mátyás. Csakhogy ez az alkohol- mentes fórum összejövetel elvileg van meg. Tudniillik mindig akad egy-egy ifjú vendég, akinek valamelyik felszolgáló ismerőse. Ezért azután a kért dupla csak azért látszik duplának, mert rumot öntöttek a szimplához. Ha pedig a fel­szolgáló római jellem és nem hajlandó a kérést tel- | j esi térni, akkor a zsebből is | elő lehet venni a röviditalt i tartalmazó üveget és az asztal alatt ügyesen ki is lehet tölteni. De legegysze­rűbb, ha az ember bemegy a WC-be. ott issza meg a magával hozott rövid Italt. I Aki erre nem figyel fel, az | azután valóban nem érti meg, hogy miért csillognak a szemek annyira a bam- I bitói vagy a feketétől. Az említett módszerekkel azonban még le lehet buk­ni. A jól kidolgozott gya­korlat inkább az, hogy a táncot, illetve az asztalt ott hagyva, aki alkoholt akar inni, átmegy a szom­szédos Express Büfébe, vagy a művelődési ház bü­féjébe. Mondani Se kell. hogy a „tizenéves’’ fiata­loknak hamar fejébe száll a hőn óhajtott nedű és kez­detét veszi az épület előtt a pofozkodás, vagy a járda elállása, illetve a járóke­lők sértegetése. Akik pe­dig ilyen állapotban tán­colnak, azok „ropják” ugyan — de nem táncol­nak. Természetesen nem le­het pálcát törni minden fiatal fölött, hiszen vannak olyanok is, akik valóban kulturált fiatalokhoz mél­tóan viselkednek. Csakhogy ez nem sokat ér, ha:.. A városi KISZ bizottság, mint a rendezés védnöke is tudomást szerzett a megen­gedhetetlen, olykor botrá­nyos jelenetekről. Tudják, hogy ezt a problémát rövi­desen meg kell oldaniok. Legutóbbi városi KISZ vb ülésen az a kérdés is el­hangzott; legyen-e egyálta­lán fórum? Többórás vita után végülis az a határo­zat született, hogy a fórum továbbra is megmarad, de nem ilyen szervezési mód­szerekkel irányítják majd mint eddig. A legutóbbi összejövete­len a résztvevők mindegyi­ke egy ívet töltött ki, amelyen véleményét fej­tette ki a fórumról. A vé­lemények elemzése már folyamatban van, öe a vég­ső következtetéseket most még nem lehet levonni. Et­től függetlenül belátható időn belül kicserélik a fényképes igazolványokat és a városi KISZ bizottság tájékoztatása szerint sokkal jobban megnézik, hogy kiknek adják meg a láto­gatási engedélyt. Egyszóval állítani kell a rosta lyukán. — tóth — BESSEH1R 70 éve, 1898. március 15-én halt meg 85 éves korában Henry Bessemer angol mérnök. Számos találmánya között a leg­nevezetesebb a róla el­nevezett újszerű eljárás, mely az acélgyártást va­lósággal forradalmasí­totta, A Bessemer-eljárás le­hetővé tette az acél tö­megtermelését és azt, hogy az acél előállítási költsége, az azelőttinek kevesebb, mint tizedré- szére csökkenjen és a termelés mennyisége meg­sokszorozódjon. Az új gyártási mód a vasipar­nak majd minden ágá­ban de főként a vasúti sín gyártásában nagy je­lentőségű lett. — HETEN kiváló dolgo­zó jelvényt, hatvanhétén oklevelet kapnak a török­szentmiklósi fmsz dolgozói közül. A kitüntetések oda­ítéléséről a termelési ta­nácskozás döntött. HARMINCEZER to^ rint értékű társadalmi munkával járul hozzá a lakosság az 1700 négyzet- méter új járda építéséhez Versenyen. A községi ta­nács 175 ezer forintot költ erre pénzben, illetve anyag értékben; A vízlevezető ár­kok tisztítását 15 ezer fo­rint értékben teljesen tár­sadalmi munkában tervez­ték. — VÍZMŰRE tartalékol­nak az idén örményesen. ' A 260 ezer forintból a terv szerint lövőre kezdő­dik meg a 3.8 kilométere«! hálózat építése. KésőhV hidmelőh,ic7ű: is állítanak fel a községben. I I Várható időjárás: Felhő­átvonulások, szórványos futó esőkkel, záporokkal, esetleg zivatarral. Időn­ként erős, néhány helyen átmenetileg viharos, déli, délnyugati, majd északnyu­gatira forduló szél. A nap­pali felmelegedés kissé gyengül. Várható legmaga­sabb nappali hőmérséklet plusz 5—plusz 10 fok kö­zött. — MEGNYÍLT a sok éve áhított tejbolt Martfűn. A nagy gyári településen né­hány nap óta végre van egy olyan üzlet, ahol reg­gelit vásárolhatnak a dol­gozók. Már az első napok­ban nagy forgalmat bo­nyolított le a bolt. — A JÁRMŰ dolgozói Vietnamért; Az üzemi KISZ bizottság kezdemé­nyezésére február végén kezdődött meg a gyűjtés a szolnoki járműjavítóban a hős vietnami nép megsegí­tésére. A dolgozók általá­ban nyereségrészesedésük egv napra eső összegét ajánlják fel, illetve ki mennyit szán erre a célra. Március 21-én if júsági gyű­lésen adnak számot az akció eredményéről. — MA ete 7 órakor tart­ják Kunszentmártonban a nők klubjának ünnepélyes zárófoglalkozását. A sike­resen működő klub a téli évadban igen látogatott volt, sokan meghallgattak a különböző- témájú elő­adásokat. — A TÖRÖKSZENTMIK­LÓSI fmsz könyvesboltjá­ban sokan keresik a leg­újabb hanglemezeket. Ed­dig már több mint 500 le­mez talált gazdára. A leg­keresettebbek Harangozó Teréz, Dobos Attila és Aradszky László lemezei. — Dr. HORTÄVER Jó­zsef aranydiplomás nyu­galmazott orvos 40 évig dolgozott Jászfényszarun az egészségügy szolgálatá­ban. Rövid szenvedés után március 7-én, 83 éves ko­rában elhunyt. — Tegnap Budapesten helyezték örök nyugalomra. — A FÉLMILLIOMO­DIK hűtőszekrényt állít­ják ma össze a jászberé­nyi Hűtőgépgyárban. „Fo­gadására” önnepséget rög­tönöznek az üzemrészben. HA: Kurázsi mama A tavaszi megbetegedé­sek a színház igazgatósá­gát is programváltozásra kényszerítették. Amint azt már hírül ad­tuk, Bertolt Brecht Kurá­zsi mama és gyermekei című kétrészes komédiájá­nak március 8-i bemutató előadása Hegedűs Ágnes Jászai-díjas művésznő be­tegsége miatt elmaradt. A megkésett premiert ma este tartják, a még , most is beteg Dömsödi Já­nos szerepét Bárányi Lász­In át — HÉTFŐN este Ta­vasz, forradalom címmel műsoros estet rendeznek a Ságvári Endre megyei mű­velődési házban. Az est során közreműködik Major Tamás kétszeres Kossuth- díjas művész. Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetét mindazon, rokonoknak. Isme­rősöknek, akik , felejthetetlen férjem, édesapánk Donkó Zsigmond temetésén megjelentek s fáj­dalmunkat enyhíteni igyekez­tek. Gyászoló felesége és gyermekei, Szandaszöllős Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk hálás kö­szönetét a MÁV Rendelőinté­zet és a MÁV kórház orvosai­nak és a kedves nővéreknek azért a hősies emberfeletti küzdelemért, amelyet férjem, illetve édesapám Pintér Ferenc megmentéséért elkövettek. Köszönetét mondunk a vá­rosi pártbizottságnak, a Jár­műjavító, az Állomásfőr.ökség. a Keletmagyarországi Rövid és Kötöttáru Nagyker. Válla­lat dolgozóinak, a Verseghy Gimnázium I/a oszt. tanulói­nak és mindazon lóbarátok­nak. ismerősöknek, akik a te­metésen részvettek, mély gvá- szunkban osztoztak, sírjára koszorút helyeztek. özv Plmér Eerenené és ifj. Pintér Ferenc Szolnok meoveí NÉPLAP A Marvar Szocialista .Munká*- nár* Szolnok megvet Bizottsá­ga és a Megyei Tanács lacja Főszerkesztőt Varga lözsef Kiadta a 'Szolnok megyei Lapkiadó Vállalat tsszeatdt vtrárh fváo Telefon* Szerkesztőség: 20—93. 23— 20. 20—89 KladChlvatal- 20—94 Szerkesztőséé é? kiad-'hivatal Szólnék i „ ,n-,ishá» tndeg—záim 24 0S8 Szolnok megye Nyomdaipart Vállalat Felelős vezetőt Mészáros Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom