Szolnok Megyei Néplap, 1966. december (17. évfolyam, 283-308. szám)

1966-12-11 / 292. szám

4 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 196&, degerabaa li. SAKK-ÉLET Rovatvezető: Dalkő Nándor Vasárnapi műsor — Röplabda — Városi úttörő kupa, lá­nyok Délibáb utca, fiúk Áchim utcai iskola. — Ser­dülő fiú Várhelyi-kupa, Varga K. Gimnázium, mind 8. — Sakk — Megyei középiskolás egyéni bajnokság. Verseghy Gimnázium, 8, ■— Vívás — Megyei úttörő leány és fiú tőr, valamint kardbaj­nokság, Bajcsy-Zs. úti isko­la, 9.30. — Hétfő — Edzőtovábbképzés, Szol­nok, Barátság-klub, 17. 22, B. feladvány (Flórián Tibortól) Népszava, 1937. Matt 2 lépésben. ☆ Befejezte osztályozó mérkő­zését a Szó. MTE. Kiskunfél­egyháza elleni 9:3 arányú szép győzelem a második helyet biztosította a jóképességü szolnoki együttes számára. Bemutatunk három játszmát a versenyről: Szicíliai védelem Juhos A., MTE—cl:'. Csaja J., K-fháza 1. e4 cí 2. Hfl Hc« J. <M ed 4. H:d4 Hf« S. Hc3 at (7) (Itt 5. ...de szükséges. S. ...a6-ra 6. H:c6 de 7. V:d8+ K:d8 8. Fc4 Ke8 9. e5! a jó folyta­tás) 6. Fe3 Vc7 7. Hb3 e« (7. Fe2 jobb) *. aS Fe7. 9. Fe2 b5 19. f4 M 11. ab F:b4 12. Ff3 d« 13. 0—0 0—0 14. He2 BbS 15. Hg3 Fb7 18. Vei Bfd8 17. h4 dä 18. e5 He8 19. Vf2 Vei (Fc8 jobb) 20. c3 V:h4 21. eb H:b4 22. He2 V:f2 23. F:f2 Hd3 24. Hc5! és sötét rövidesen fel­adta. A tisztelőny dönt. ☆ Francia védelem Ragó L., MTE—Pallós i— K-fháza L e( cí !. Hc3 dl 3. d3 He« (Világos eltér az Ismert úttól, 2. d4 Fb4 stb. folytatástól) 4. Fd2 Hfe 5. HR Fd« S. {! at I. Fg2 0—0 «. 0—0 d4 9. He* eS 10. Hel (c3 jobb) Fg4 11. 1)3 Fhä 12. f4 ef U. gf Fb4(?) 1*. HR Fei (14. F:b4 1-1 :b4 15. cSt is jó folytatás) 15. Hg3 He7? 1*. Vei He« 17. Hh2 Be8 1*. VfS s« (eS fenyeget) 19. fi! Hd7 20. H:b5 gta 21. FR KhS 22. Kbl ai 23. FhS Hce5 34. Bgl Hf« 25. Fg5 Fe7 2«. V:h4 H:hí 27. V:h5 Bg8 28. Ff 1 Vd« <T) 29. Hg4 fS 14. Hb« B:gl+ 31. Bgl Btt 32. F :e* és sötét feladta. Az f7-pont végzetesen legyengült. Jó közép) áték-ér­zékre vall a játszma. ☆ Ragozta védelem Tóth, K-fháza—Schnetter, MTE L <32 Hf« 2. Hf3 dS 3. e4 eC 1 Hc3 Fb4 5. e3 cC (5. e3 0—0 6. Fd3 Hc6 7. 0-0 dc4 8. F:c4 FcW 9 Fb5 eSIT az elmélet útja) «. m3 F:c3 7. be He4 8. Vet 0—0 9. Fd3 H 10, 0—0 Hd7 II. cd cd 12. c4 HfS 13. He« Vc7 14. f3 Hd6 15. Fd2 Hf7 1«. H:f7 B :Í7 17. Vb3 b6 18. Bad Vd8 18. cd V:d5 20. Fc4 Vd7 21. Bet Hd5 22. Bfcl Fb7 23. 64 te 24. f* Hc7 25. dS ed 2S. ed Fa6 27. Fb4 b5 28. Fe2 V :d5! 29. Vh3 He€ 30. Bc6? (Ff3! jobb pl. 30. Ff 3! Vd4+ 31. Khl Hg5 32. F:a8ü H:h3 S3. Bc8+ Stb.) HÍ4 M. Bc8+ Bf8! 32. B:f8+ B:f8 S3. Vg4 Ve4 34. Bel Fc8 VL VŐ Hh3! vilá­gos feladta. A 7 isza földvár megérdemelte a benfmaradást A labdarúgó NB III. Délkeleti csoportjában az elsőségért folyó nagy „versenyfutás” mellett komoly érdeklődés kísérte az újonc Tiszaföldvári Tsz SK sze­replését is. Mikor bejutottak az NB III-ba — tavaly ősszel, — Somogyi Béla sportköri elnök azt mondotta, egyetlen céljuk: megkapaszkodni a magasabb osztály­ban. Ezt nagy lelkesedéssel sikerült elérniük, tegyük hozzá, megérdemelten. A kieső Csongrádénál nemcsak a gólarányuk volt 2 tizeddel jobb, hanem 4 pont is elválasztotta őket a bajnokság végén. Alapozásuk jól sikerült, az edzőmérkőzések felemás eredményei azonban már sejtették, hogy nem lesz könnyű kiegyensúlyozott csapatott kovácsolni az együttesből, s kiharcolni a bentmaradást. Valóban, a rutintalanság kiütközött a szereplésen. Néha fölényes győzelmet arattak (otthon a Csongrád ellen 3:0, a Sze­gedi Spartacus ellen 3:1), de ezeket nem egyszer meg­semmisítő vereségek követ­ték (Kecskemét 1:5, Mező­túr 1:6). Annak viszont két­szeresen örültek, hogy az akkor még feljutásra esé­lyes Békéscsabai Honvédőt idegenben 5:3-ra verte a jóformán sereghajtó Tisza- földvár. Ezzel ugyanis je­lentősen javítottak helyze­tükön, s a másik ok: a Martfű esélyeinek nö­veléséhez Is hozzájárul­tak némiképpen. A tapasztalatlanság per­sze nem az egyedüli, és fő­leg nem az elsőrendű oka volt a bizonytalan szerep­lésnek, sok pontvesztésnek. Nem egyszer helytelen taktikát alkalmaztak indokolatlanul fellazult a védelem, a csatárok pedig gyakran gólképtelennek bi­zonyultak. Ráadásul szeren­cséjük sem volt (ez nem a szokásos mentegetés), hi­szen sok meccs 1—1 góllal „úszott el”, vagy végződött döntetlenül, és több alka­lommal 11-est is hibáztak, ami aztán megbosszulta magát. Sajnos, nemcsak az eredményekben. A kulcs­emberek nem nyújtották mindig a várt teljesítményt, a kudarcok idegfáradtságot, elkedvetlenedést okoztak, a játékosok rendszertele­nebből jártak edzésre (bár egyeseknél ebben a munka- beosztás is körej átszőtt). Feltűnő volt, hogy Ide­genben ősszel mennyivel jobban szerepeltek, mint hazai pályán, ahol mindössze egyszer tudtak nyerni, igaz, hogy ez sorsdöntő győzelem volt. Az utolsó öt fordulóra végre összeszedték magu­kat, kikerültek a hullám­völgyből, sikerült a hajrá és — a bentmaradás is. Az együttesben összesen 23 (!) labdarúgó játszott, legegyenletesebben Tóth, Kovács, Kiss és Berta (aki 11 góljával a legeredménye­sebbnek bizonyult). Tavaly a játékosállomány meggyengült, ezt látta a szakvezetés is, próbálkozá­saik azonban nem jártak eredményei. Az új idényben viszont újult erővel küzde­nek majd és szebb helye­zést kívánnak elérni. Az anyagi bázis megfele­lő, a termelőszövetkeze­tek, a párt- és tanácsi szervek megadnak ezután Is minden segítséget, ök sem tétlenkednek, ren­dezvény- és tagdíjbevételi tervüket túlteljesítették. Ügy látszik, felfelé ível a szakosztály útja, nagy az érdeklődés a községben a sport iránt. A sportkör fel- emelkedése biztosítottnak látszik, reméljük és kíván­juk. hogy jövőre jó közép­csapat váljék belőlük. S. A. Sportoló szocía’ísta brigád-tagok A tömegsport lényege, hogy a napi munka elvég­zése után a dolgozók rend­szeres, de nem feltétlenül versenyszerű testmozgásban találjanak felüdülést. Első­sorban a termelésben élen­járók legyenek kezdemé­nyezői, résztvevői a testne­velési és sportmozgalom­nak, népszerűsítsék a test­edzést, egészséges mozgást azok között is, akik addig még egyáltalán nem, vagy csak ritkán sportoltak. E cikkben azt vizsgáltuk, hogy Szolnok megye terüle­tén a szervezett mezőgaz­dasági dolgozók milyen sporttevékenységet folytat­nak. Az első benyomást a szá­mok alapján nyertük. Ezek­ből kitűnt, hogy a megyé­ben 278 szocialista brigád­ban összesen 2872 fő dolgo­zik. s 19 MEDOSZ sportkör működik. Ez az utóbbi adat igen kedvező arányt mutat, ugyanis az országos átla­got messze meghaladja. A sportkörökben a legnépsze­rűbb nyáron az atlétika, labdarúgás és a röplabda, télen a sakk és az asztali- tenisz, de találunk szép számmal lovasokat, sőt ka­jak-kenusokat is. A sportvállalások célja persze nem az, hogy csú­csokat döngessenek, bajnok­ságokat nyerjenek. Viszont a sportolás hozzájárul a jó kollektív szellem kialakítá­sához, javítja a dolgozók erőnlétét, óvja egészségü­ket. A tapasztalat az. hogy azok, akik időről-időre részlvesznek mérkőzéseken, barátságos sporttalálkozó­kon, jobban beleilleszked­nek a kollektívába és nem is kívánkoznak más mun­kahelyre. A mintegy 60 szakosztályban látottak, hallottak ezt igazolják. Örömmel üdvözöljük azt a szemléleti változást is, mely a gazdasági vezetők­nél tapasztalhatók ebben az évben. Szeretik, támogatják a sportot, s míg ez anyagi­lag korábban alig számot­tevő volt. ma már egy-két gazdaság kivételével szinte teljesen kimerítik az igaz­gatói alap és a szakszerve­zeti keret sportra eső ré­szét. Helyére került a sport, a dolgozók igénylik, és ké­résüket méltányolják. Ja­vultak a lehetőségek, meg­változtak a sportolási körül­mények, egyre több az új felszerelés, pályák épülnek, ■ ebből a dolgozók társa­dalmi munkát vállalnak, gyakran a vezetőkkel közö­sen. A Kunszentmártoni ÁG sportolóinak száma közel félszáz, belőlük mintegy 20 szocialista brigádtag. Rend­szeresen részt vesznek a já­rási bajnokságban is. A Surjáni ÁG labdarúgó csa­pata, mely 1966-ban meg­nyerte az állami gazdasá­gok megyei bajnokságát, ja­varészt szocialista brigád- tagokból áll. Dicséret illeti a Szolnoki ÁG röplabdázó lányait is. Ok ugyan még csak most küzdenek a szo­cialista brigád címért, de igyekezetük a jelek szerint eredményes lesz. Jól össze- kovácsolódtak a pályán, az edzéseken, együtt laknak a munkásszálláson, egy cso­portban dolgoznak a piros- kai üzemegységben is. £* még sorolhatnánk tovább a követendő, jó példákat, melyek a MEDOSZ szocia­lista brigádjaiban dolgozók sportszeretetéről tanúskod­nak. A Kilián Testnevelési Mozgalomban, a munkahe­lyi testnevelésben, az üze­mi szpartakiádokan, alap­fokú sportversenyeken a szocialista brigádok vonzó példája a többiekre is ösz­tönző hatást gyakorol, ed­digi kedvező tapasztalata­ink legalábbis ezt bizo­nyítják. Így ők is hozzájá­rulhatnak megyénkben a tömegsport megszeretteté­séhez, ezen keresztül a sok­oldalú szocialista embertí­pus kialakításához. «— selmeezy — A Szolnoki ÁG rSplabdás lányai A surjáni labdarúgók KERESZTREJTVÉNY Decemberi rímek Csokonai vitéz Mihály egyik időszerű verséből idézünk: ......Mormolnak szelei a fagyos északnak. / A zsindelyre vas­tag jégcsapokat raknak;** — folytatása rejtvényünk vízszin­tes 1. és függőleges 29. szá­mú soraiban. Vízszintes: 15. Női név, egy Beethoven-nyitány címe is. 16. Dalbetét. 17. Tömött. 18. Sze­mélyes névmás tárgy raggal. 19. Földgolyó. 21. Paprikának van. 23. Vissza: élesít. 24. EP. 26. Kozmetikai márka. 27. Né- velős díszruha. 28. Germánium vegyjele. 29. Csökken a szint­je. 31. AC. 32. Csónakhoz tar­tozik. 33. Talizmán. 35. Mező- gazdasági exportcikkünk. 37. Textíliát készít. 39. Lobog. 40. Arcrész. 41. Római szóm. tízen alul. 42. Férfinév. 44. Kecses állat. 46 A villamos ellenállás egysége. 47. Szolgaság iolkéoe. 4«. Vés. 5fl. Női név. 51. Tá­volkeleti ország pénze. 53. Tengeri hínár. 55. Nyáron van a névnapja 57. eeeee! 58. Szín­játszó ásvány (+’). 60. Betű, fonetikusan. 61. Hiányos — viza. 62. íme. 63. Bársony. 65. Becsinált hús fűszeres lével. 67. Deszka lesz belőle. 68. EEG. 70. Fogalmaz. 71. Kihalt ger­mán törz9 (—*). 73. ...pour...— magyarul: művészet a művé­szetért. 75. Madár. 77. A török köztársaság elnöke volt. 79. Visszahív» 81. Német író (..Bi­liárd féltizkor”). 82. Oda: be­tű, fonetikusan, vissza: vas vegyjele. 84. Kutyaszíj 83. Zárókészlet. 87. Képző. 88. Apró 90. Város Jugoszláviá­ban. 91. Könnyed, franciából átvett szóval. 93. SH. 95. Rosz- szul jegyez fel. 97. Becézett Ti­vadar. 99. Olasz város a ha­sonló nevű öböl partján. Függőleges: 1. Igekötő. 2. Birkózó igéje. 3. Szekeret húz (—*). 4. Engedély, röviden. 5. Lovas játék 6. Munkahely. 7. Rovarféle (—'). 8. Az ilyen re­tek nem ízletes. 9. Vigyázó. 10. Belga város. 11. Zümmögni szokott. 12. A régi „cs”. 13. Apró állat. 14. A barlang is ez. 20. Vissza, a 3. sz. tájszó­lásban. 22. Mellette, de gyor­sabban haladó. 25. Pártfogol, támogat. 27. Lehullott száraz lomb. 30. Római ötszázegy. 32. Női név. 34. Egyenletes felüle­tű. 36. , Szövetség. 38. Színmű­vész (Lajos). 39. Szebbé tesz. 43. Ritka női név. 45. Sport- versenyek fontos közreműkö­dői. 47. Kilátásba helyez. 49. Sn a vegyjele. 52. Korai gyü­mölcs. 54. Római ötvenöt. 55. Égszínkék. 56. Dunakeszivel épült egybe. 59. Kémiai foga­lom. 61. Somogyi község. 64. Hozzátartozó. 66. Névelős be­tegségi tünet. 69. Titokban megfigyelte. 72. Asztal dísze. 74. Ilyen rendfokozat Dl. a hadnagyé. 76. Négy lába van. 78. Változtat. 80. Kettéválik. 83. Forgatják is, pergetik is. 85. Cérium. 86. ...marton; du­nántúli község. 89. Német ..Q*\ 91. Lyuk, táj szóival. 92. Szóhoz járul. 94. Kérdőszó. 96. RG. 98. Római hatos. 100. NG. Beküldendő: a versidézet, a vízszintes 1, valamint a füg­gőleges 29 9zámú sorok meg­fejtése, december 16-ig. Múltheti rejtvényünk helyes megfejtése: Magyar Hírmon­dó. Népszabadság. Nyugat. Pes­ti Hírlap. Magyar Életképek. Vörös Üjság. Aurora. Honderű. A Hon. — Könyvet nyert! ifjú Farkas Sándorné, Szolnok. (A könyvet postán küldjük el.| Szolnok megyei Néplap REJTVENYSZELVF.NYE, 1966. december 11.

Next

/
Oldalképek
Tartalom