Szolnok Megyei Néplap, 1966. december (17. évfolyam, 283-308. szám)

1966-12-01 / 283. szám

2 AP 1966. december 1. Ünnepi íegyverszü etek Vietnamban Többnapos huzavona után szerdán az amerikaiak és szövetségeseik bejelentet­ték, hogy elfogadják a DNFF által javasolt fegy­verszünetet karácsonyra és újévre, és egybén közölték, hogy február 8 és 12 között, a vietnami hold-újév, a TÉT ünnepén négynapos fegyverszünetet javasol­nak. Ez az utóbbi február 8-án reggel 6-tól február 12-én reggel 6 óráig tart. A hírt Ky tábornok miniszterelnö­ki hivatala közölte. A ka­rácsonyi. illetve újévi fegy­verszünet a szabadsághar­Barbados független Kedden éjfél után két perccel hivatalosan is meg­született a világ legkisebb független állama: Barbados- Az egyik legkisebb nyu­gat-indiai sziget több mint 300 éves brit gyarmati ura­lom után elnyerte függet­lenségét és a nemzetközös­ség huszonhatodik tagálla­mává vált.., Az alig négyszáz négy­zetkilométer területű állam a világ egyik legsűrűbben lakott területe, lakóinak száma 250 000. A 33 kilo­méter hosszú és 23 kilo­méter széles sziget majd­nem teljes területe meg­művelés alatt áll, fő ter­méke a cukor. Barbados a negyedik volt brit gyar­mat, amely az utóbbi há­rom évben nyerte el füg­getlenségét, (A másik há­A pozsonyi repülőszerencséllensé»rő] ban ehhez sietve hozzáfűz­ték, hogy nem lehet szó hosszabb bombázási szünet­ről. Egyébként a nyugati hír- ügynökségek jelentései sze­rint kedden csaknem teljesen szünetelt a harci tevé­kenység Vietnamban. Kedvezőtlen időjárás miatt csupán néhány gép szállt fel az egyik repülcgépanya- hajóról a VDK bombázá­sára, Dél-Vietnamban pe­dig csak járőr-csatározások folytak. A partizánok le­lőtték az amerikaiak egyik felderítő-gépét: a két főnyi személyzet életét vesztette. ENSZ Az ENSZ közgyűlésének első, politikai bizottsága folytatta az afrikai, ázsiai és latin-amerikai országok­ban található idegen kato­nai támaszpontok felszámo­lására vonatkozó szovjet ja­vaslat vitáját. A tanzán’ai és indiai küldöttség támo­gatta a Szovjetunió kezde ményezését. Az indiai delegátus han­goztatta, hogy kormánva, amely el nem kötelezettségi politikát folytat, az idegen katonai támaszpontok fel­számolása mellett száll sík­ra. Az indiai küldöttség ezért támogatja a Szovjet­unió kezdeményezését. I\7as*>srer és Butnedien tan tc*kozii*ai Nasszer és Bumedien el­nökök kedden este a kairói Kubbeh palotában két és fél órás megbeszélést tar­tottak. Az algériai elnök a tanácskozás során expozét mondott hazája bel- és kül­politikájáról. A hivatalos tárgyalások vasárnap foly­tatódnak. Ez alkalommai Nasszer elnök tájékoztatja vendégét az EAK helyzeté ről. Az egyiptomi és az algé­riai küldöttség tagjai két­oldalú külön megbeszélése­ket tartanak miniszteri szin­ten a két ország kapcsola­tainak sokoldalú fejlesztése érdekében. Burundiban minden csendes A nyugati hírügynöksé­gek jelentése szerint Burun­di fővárosában, ahol hétfőn este a hadsereg ragadta magához a hatalmat, szer­dán reggel nyugalom ural­kodott. Micombero százados, az új köztársasági elnök ki­jelentette, hogy ha a trón­fosztott uralkodó, V. Ntare megpróbálna visszatérni az országba, semmiféle előjo­got nem élvezne. Előzőleg a százados árulással vádol­ta a királyt. Kosziéin ma érkezik Franciaországba Nagyhatalmi álmok a Csendes Óceánon Csehszlovák szakemberek nyilatkozatban hangoztat­ták, hogy a Pozsony mel­letti repülőszerencsétlensé­get semmiképpen sem idéz­hette elő a gépen szállí­tott rádióaktív jód. Teljesen kizárt az, hogy a gyógyászati célokat szol­gáló izotópokból származó jelentéktelen sugárzási adag bármilyen formában befo­lyásolta volna a gép mű­szereit vagy a pilóta szer­vezetét. A rádióaktív su­MADRID A spanyol kormány szer­dán rendeletet adott ki azoknak az amnesztiában részesített személyeknek az ügyében, akik — a rendelet szerint — „politikai vétsé­geket követtek el az 1936— 39-es polgárháborúban”. A rendelet szerint a fen­ti személyek részt vehetnek az ez év december 14-re ki­tűzött országos népszavazá­son. (Reuter) BUKAREST Ceausescu, a Román KP Központi Bizottsága főtit­kárának meghívására de­cember 1-től 3-ig nem hiva­talos látogatásra Romániá­ba látogat Tito jugoszláv elnök, a JKSZ elnöke. SAIGON A dél-vietnami úgyneve­zett alkotmányozó nemzet- gyűlés szerdán határozatot fogadott el, amely szerint cosok által megszabott idő­ben, december 24 és 26, illet­ve december 31 és január 2 között lesz érvényben. Washingtonban a Fehér Ház szóvivője egyetlen mon­datban jelentette be az amerikai állásfoglalást: Csatlakozunk a megállapo­dáshoz. Hasonlóképpen nyi­latkoztak az amerikaiak Vietnamban harcoló szövet­ségesei is. A fegyverszünet időtar­tama alatt felfüggesztik a Vietnami Demokratikus Köztársaság bombázását is — az amerikai hadügymi­nisztérium köreiben azon­rom: Trinidad-Tobago, Ja­maica és Guayana). Fővá­rosa Bridgetown. Röviddel éjfél után szín­pompás tűzijáték és ünne­pi harangzúgás kíséretében felvonták az új állam kék­fehér lobogóját. A függetlenségi ceremó­nia előtt tartott sajtóérte­kezletén Barrow miniszter- elnök vázolta kormányának politikáját. Kijelentette, hogy Barbados felvételét kéri az ENSZ-be és az Amerikai Államok Szerve­zetébe. — Ellenezte az USA egvoldalú akcióit a nyugati féltekén, nyíltan utalva a dominikai beavat­kozásra. Közölte, hogv kor­mánya fel akarja venni a karcolatokat a Szovjet­unióval. gárzás különben sem hat azonnal. Rövid idő alatt is csak nagymennyiségű sugárzás hathat, például egy atomreaktor felrobban­tásakor kiszabaduló meny- nyiség. Világszerte évek óta szállítanak rádióaktív izotópokat anélkül, hogy a személyzet vagy az utasok életét veszélyeztetnék. Ezért teljes képtelenség a katasztrófa okait össze­függésbe hozni a rádióaktív jód szállításával. katonai személy nem vál­lkihat kormány-posztokat és nem vehet részt a politiká­ban. Az alkotmányozó nemzet gyűlés e döntése azért tű­nik meglepőnek, mivel je­lenleg az országban a ha­talmat a tábornokok taná­csa tartja kezében, a kor­mányfő és az elnök katona­tiszt. WASHINGTON Az amerikai hadügymi­nisztérium 15 csapatszállító hajót adott át nyolc hajózá­si társaságnak azzal a fel­adattal, hogy alakítsák át azokat katonai teherszállító hajóvá. A költséget 50 mil­lió dollárra becsülik. BUDAPEST Szerdán megérkezett Bu­dapestre George Jeffares, az ír Dolgozók Pártja Közpon­ti Bizottságának tagja, alá részt vesz az MSZMP IX. kongresszusán. Koszigin szovjet minisz­terelnök, aki csütörtökön érkezik hivatalos látoga­tásra Franciaországba, ál­lamfőnek kijáró fogadta­tásban részesül: érkezése­kor De Gaulle elnök fo­gadja az Orly-i repülőtéren és 101 ágyúlövés üdvözli. Koszigin szovjet minisz­terelnök kilenc napig ma­rad Franciaországban. A fővároson kívül három nagy vidéki városba: Toulouse- ba. Lyonba és Grenoble- ba látogat. Franciaországi tartózkodása idején több alkalommal is folvtat meg­beszélést De Gaulle elnök­Díagyonis átlátszóan összehangolt „választási hadművelet” ért véget Ausztráliában és Űj-Zélan- don — tehát abban a két „fehér” országban, amely fegyveresen is támogatja az Egyesült Államok viet­nami agresszióját Mindkét országban az volt a hely­zet, hogy az uralmon lévő párt (Ausztráliában a „li­berálisok”, Űj-Zélandon a „nemzetiek”) szembekerül­tek az ellenzéki munkás­pártnak a hivatalos politi­kát érintő bírálataival. Ez a bírálat egyik országban sem volt különösebben éles. Nem fordult szembe egyér­telműen és nyíltan az ame­rikaiak vietnami agresszió­jával — de mind Ausztrá­liában, mind Üj-Zélandon az agresszió fegyveres tá­mogatásának fokozatot csökkentését, majd beszün­tetését szorgalmazta. A2 írt. hogy megakadályozzák a? ellenzéki fellépés kölcsön­hatásának kibontakozását és megvédjék a Washing­tont támogató hivatalos po­litikát — a kormánypárt II Thant marad ? Az ENSZ Biztonsági Ta­nácsának tagjai kedden es­te megbeszélésre ültek ösz- sze, majd a tanács öttagú küldöttsége felkereste U Thant főtitkárt, s tolmá­csolták a Biztonsági Tanacs tagjainak egyhangú kéré­sét, hogy vállaljon újabb főtitkári megbízatást. A negyedórás találkozó után a főtitkár szóvivője csuoán annyit közölt, hogy U Thant a hét végére ha­lasztotta el szerdára jelzett döntését, amelyben beje­lenti. hajlandó-e továbbra is vállalni a főtitkári meg­bízatást. Az AFP ENSZ-tudósítója biztosra veszi, hogy U Thant enged a Biztonsági Tanács egyhangú felkérésé­nek és továbbra is vállalja a főtitkárságot. Ezért a to­vábbi tárgyalásokat arról folytatják majd, hogy öt évre vagy annál rövidebb időre hosszabbítsák-e meg a mandátumot. Csütörtökön teszi le az esküt az \SZK új kormánya Miután az SPD és a CDU- CSU tárgyaló bizottságai teljes megegyezésre jutot­tak a miniszteri tárcák el­osztásáról, most már nincs akadálya annak, hogy ma Kiesingert kancellárrá vá­lasszák és az új kormány letegye az esküt. Szerdán délelőtt utolsó minisztertanácsára összeült Erhard kormánya. Erhard ez alkalommal búcsút vett kormányának tagjaitól és köszönetét mondott mun­kájukért. kel, aki már közvetlenül megérkezése után ebéden látja vendégül az Elysée- palotában és akivel a szov­jet miniszterelnök látoga­tásának utolsó két napját is együtt fogja tölteni az elnök Rambouillet-i kasté­lyában. Koszigin látogatásának mind párizsi hivatalos kö­rök, mind pedig a francia közvélemény nagy jelentő­séget tulajdonit. De Gaulle elnök a múlt heti minisz­tertanácson külön is han­goztatta a látogatás fon­tosságát mindkét országban zsong­lőrmutatványokba kezdett Az eredeti időpontok meg­változtatásával elérték hogy mindkét országban egyszerre, ugyanazon a na­pon bonyolították le a vá­lasztásokat. Egyik ország ellenzéki pártja sem hasz­nosíthatta tehát a másik választási politikai tapasz­talatait. A végeredmény mind Ausztráliában, mind Űj- Zélandban az, hogy a kor­mány többsége némileg megrősödött — s ezze’ újabb lökést kap az a sa­játos és újtípusú „birodal­mi politika”, amely a Csen­des-óceán medencéjében amerikai vezetés alatt ki­bontakozik. Holt ausztráliai minisz­terelnök, aki 1966 elején vette át az amerikai poli­tika patinás bizalmasától Menziestől a kormány ve­zetését — jelenleg Johnson amerikai elnök legfőbb partnere az új Csendes- óceáni „birodalom” építésé­ben. Holt politikai prog­ramja — amelyet a vá­lasztók előtt nyíltan ki is fejtett — az, hogy Nagy­„ ti is hűink a herceg, vele vész köpenye is” — a régi német közmondást a legújabb eseményekkel kapcsolatban elevenítették fel a bonni sajtó hasábjain. A herceg Erhard volt kan­cellár személyét jelképezi és a legfontosabb kérdés vajon mi lesz „köpenyé­vel”, vagyis politikájával? Hiszen a nyugatnémet kormányfő bukását nem­csak és nem elsősorban személyes képességei okoz­ták — jóllehet bírálói ezek­ről sem nyilatkoztak túl hízelgőén, — hanem min­denekelőtt politikájának ir­realitásai. Ügy gondoljuk, hogy a nemzetközi események leg­optimistább megfigyelői sem várnak egyik napról a másikra látványos és alap­vető változásokat Bonnban. Inkább arról van szó, hogy megkezdődhet egy hosszú vajúdás, erjedés, a politika gyötrelmes átértékelése. Ám csaknem két évtizedes me­rev mozdulatlanság után sev ilyen folyamat is új felleménvekre vezethet a nyugatnémet államban. Az a megállapodás, hogy az eddigi keresz­ténydemokrata-szabadde­mokrata kiskoalíciót. amely tulajdonképpen a CDU— CSU egyeduralmát jelen­tette, a szociáldemokra­tákkal kötött nagykoalíció váltja fel, — felvetíti en­nek a kimozdulásnak a le. hetőségeit. A szociálde­mokraták sokáig nem je­lentettek igazi alternatívát a nyugatnémet politiká­ban. talán ha árnyalatok­ban eltértek a kormány­pártoktól. Az utóbbi idő­ben azonban néhány figye­lemreméltó nyilatkozatot tettek. Konstruktívabb ke­leti politikát sürgettek; ki­fejezték lemondási hajlan­dóságukat az atomfegyve­rekről; és a Wehner-terv egy kelet—nyugatnémet gazdasági együttműködésre tett javaslatot. Természete sen igen sok kérdésben a A kormány rendkívüli gazdasági intézkedései kö­vetkezményeként a munka- nélküliek száma Nagy-Bri- tanniában az elmúlt hó­napban 105 340 fővel emel­kedett, s ezzel elérte az 541585 főt. Az utóbbi há­Britannia fokozatosan kény­telen feladni távol-keleti pozícióit Az 1967-ben ese­dékes adeni és singaporei brit kivonulás Holt szerint olyan „légüres teret” te­remt a Csendes-óceán kör­zetében, amelyet Ausztrá­liának kell kitöltenie! A miniszterelnök álláspontja az, hogy Nagy-Britannia távol-keleti nagyhatalmi szerepét Ausztráliának kell átvennie. E nagyhatalmi szerepet pedig csak úgv látszhatja el, az Egyesül! Államok ázsiai partnere­ként csak úgy léphet fel ha katonailag is cse’ekvően részt vesz az amerikai ak­ciókban ! Ausztráliában — és a stratégiai szempontból Ausztrália függvényének tekinthető Űj-Zélandban — tehát egy most formálódó, de máris erőteljesen ag­resszív nagyhatalmi politi­ka kapott jóváhagyást a választásokon. Már az első washingtoni visszhangok — New York Times: „Manila első gyümölcse” jelezték, hogy az Egyesült Államok üdvözli ezt az új ausztráliai nagyhatalmi politikát. szociáldemokraták még nem mozdultak ki az álta­lános bonni holtpontról, de ha csupán saját program­jukat következetesen kép­viselik, már az is fejlődést jelenthet. Adva vannak tehát bi­zonyos lehetőségek, de a nagy kérdés, hogy megva­lósulnak-e. Jogosan vélhet­jük, hogy a nyugatnémet szociáldemokraták kulcs­helyzetbe jutottak. A ke­reszténydemokrata mono­pólium megingása jó tár­gyalási pozíciókat terem­tett számukra. Ha tehát kormányra-kerülésüket ar­ra használják fel, hogy jobb irányba vigyék a bonni politika hajóját — akkor ez pozitív lépés lesz. Annál nagyobb lenne a fe­lelősségük, ha a bársony­székekbe kerülve, feladnák eddigi követeléseiket és in­dítványaikat. Ebben az esetben az új koalíciós for­ma több kárt hozna, mint hasznot, súlvosabb vesze­delmet jelentene. Kikap­csolódna az eddigi szociál- dmokrata ellenzék, iobbra- tolódás következnék be. Sőt, mivel ez esetben előbb-utóbb egy nagykoalí­ciós csőd következnék be, a nyugatnémet tömegek egy részére, kiábrándultsá­gukban. a szélsőségek vár­nának. Köztudomású, hogy Nyugat-Németországban a kommunista pártot betil­tották, tehát következete­sen baloldali legális ellen­zék nem működhet — így megvan annak a veszélye, hogy a neonáci NPD csa­polja le az elégedetlene­ket. Természetesen min­denki érdeklődéssel várja az alkudozások eredmé­nyét, a személyi kombi­nációkat, az új bonni kor­mány összetételét. A hang­súly mégsem a személye­ken van, hanem a politi­kán. Ha az új „hercegek” a régi köpenyben akarnak tündökölni, — rájuk is elődjük keserű sorsa vár. R. rom és fél évben most a legmagasabb a munkát ke­resők száma. A brit munkaügyi minisz" térlum közlése szerint, • munkanélküliek száma m ország teljes munkaerejé­nek 2,3 százaléka. [fjlNDENFELQL 4 HERCEG K ÖPEN VE Nőtt a munkanélküliség

Next

/
Oldalképek
Tartalom