Szolnok Megyei Néplap, 1966. október (17. évfolyam, 232-257. szám)

1966-10-01 / 232. szám

Világ proletárjai. egyesüljetek! SZOLNOK MEGYH I A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA ✓ XVII, évfolyam, 232. szám. &ra 50 ÜllÓr 1966- október 1., szombat. A szavak ereje A Magyar Nemzeti Galériában bemutatták a sajtó képviselőinek a szolnoki művészek kiállítását Egy társadalom felnőtté érésének biztos jele, ha érezni kezdi a szavak súlyát és erejét: ha valóban igent jelent az igen, biztosan megva­lósulót az ígéret, s fele­lősséggel hangzik el a nem. Ha tudja, mert fel­ismerte, hogy a szavak elválasztó — a közöm­bösség, értetlenség, fele­lőtlenség köveiből álló — falakat dönthetnek le ember és ember között, de társadalmi méretek­ben is, s hogy a hamis, vagy rosszkor elhangzó szavak magasra tornyo­suló akadályokat emel­hetnek. Ha a szólás sza­badságát — ami az okos szavaknak nyit tág utat — nem keveri össze a fecsegéssel, ha a szavak erejét arra fordítja, ami­re kell: a tettek hogyan­jának, mikéntjének tisz­tázására. Társadalmunk fokról fokra ért el fel­nőtt korához: napjaink valósága a bizonyíték rá, hogy kezdjük jobban — szűkösebben, de éppen ezért igazából gazdagab­ban — mérni szavainkat. A nyílt beszéd — nyílttá teszi a szavakért viselt felelősséget is: könnyebb tetten érni az intrikust, leleplezni a rágalmazót ott, ahol számonkérik a szavak fedezetét, a té­nyeket, a valóságot. Társadalmi méretű fo­lyamat ez: része a gaz­dasági és a politikai elő­rehaladásunknak, annak, hogy tettek és szavak egybevágnak „odafenn”, az országvezetésben, s hogy „odalenn”, azaz a társadalom kisebb cso­portjaiban, egységeiben is mindinkább ez a követel­mény, s ehhez igazodó a mindennapi gyakorlat. A szocialista demokrácia ki­terjedése, erősödése az élet minden területén nemcsak óhaj, hanem va­lóság, s még inkább az­zá lesz az új gazdasági mechanizmus teremtette körülmények között: a közügyekbe, a nagy dol­gokba való fokozott be­leszólás jogos igény, s Pénteki sajtótájékoztató­ján dr. Hárs István, a Ma­gyar Rádió és Televízió első elnökhelyettese elmondotta: A műsorfejlesztés fő fel­adatának tartják három egyenértékű adó kialakítá­sát. A Kossuth, a Petőfi és az URH-adó önálló arcu­latának kialakításához ter­mészetesen több éves mun­ka szükséges. Mivel a Kos- suth-adó országos hallgató­sági aránya a legnagyobb, — 70 százalék, — továbbra is a „fő adó” szerepét tölti be. Műsorának fő jellem­zői az egész napot átszövő hírperiódusok, amelyek kő­ié — a különféle műfajú zenei művek és irodalmi műsorok mellett — a leg­fontosabb politikai, ifjúsági adásokat helyezik el. Október 17-től átalakul a PetőG-adó műsorprogramja. A^&aainair. jellege eltolódik hogy nem marad kielégí­tetlenül, azt törvényes ke­retek, előírások biztosít­ják. Nem könnyű hoz­zászokni ehhez: vannak, nem is kevesen, akik úgy gondolják, beszélni többet kell — meg köny- nyebb is —, mint cse­lekedni. Frappáns példa­ként idekívánkozik, ami egyik gyárunk legutóbbi harmadik negyedévi ter­melési értekezletén tör­tént. A vita során fel­állt a beállító lakatosok művezetője, s azzal kezd­te, hogy egyetért a fő­mérnökkel, aki beszá­molójában jogosan bírál­ta őket: valóban, három­szor is elkésett egyik embere, sőt, egy másik' igazolatlanul hiányzott. Nem menti őket semmi­ssel. Ámde — mondta a szokott fordulattal, s rögvest élénkebb lett a hallgatóság —, a mun­kafegyelem nem ott ér véget, hogy ki — mi­kor bélyegez. És sorolni kezdte: hány gép állt na­pokon át, mert az anyag­osztály késve rendelt meg egy félmaroknyi csapszeget; hogyan ugrál­tatják össze-vissza őket, mert nincs szervezettség. Ha szólnak, akkor az a válasz: ne vitatkozzanak, tegyék azt, amit monda­nak nekik, az a dolguk, azért kapják a bérüket. S hány példa van arra is — ennek fordítottja­ként —, hogy hanyag, ló­gós emberek verik az asztalt béremelésért, kö­vetelnek juttatásokat, a „bátor bíráló” szerepé­ben tetszelegve. A szavak súlyát, erejét még nem min­denki fogja fel, de nap­ról napra többen. Van­nak, akik a demokrácia címszó alatt csak jogo­kat értenek, de nem ezekkel összefüggő köte­lességeket, ám nő azok száma; akik jól tudják, hogy szavak és tettek, demokrácia és fegyelem édestestvérek. M. L. a könnyű, szórakoztató, rö­vid műfajú tájékoztatás irányába. Napi 95 perccel növelik az adásidőt, ami egy hónap alatt 2470 perccel több műsort jelent. A Pe- tőfi-adó a hónap közepétől délelőtt 10 órától kezdő­dően folyamatosan sugároz műsort 23 óra 15 percig. Délután 14 órától 18 óráig „Kettőtől-hatig” címmel új műsorblokkal jelentkezik, amely igyekszik kielégíteni minden műfaj kedvelőinek igényét. A non-stop adás­ban körülbelül 3 óra zene és egy óra prózai műsor hangzik majd el. Hasonlóan szórakoztatónak ígérkezik a Petőfi-adón vasárnap dél­utánonként jelentkező, első. sorban fiataloknak szóló „Táskarádiósok” és az „Ez is, az is 120 percben” című műsorok. A Petőfi hullám- hoesaain délelőttönként 41­A szolnoki művésztele­pen élő alkotók munkássá­gát tárja a közönség elé ma nyíló bemutatójával a Magyar Nemzeti Galéria. Pogány ö. Gábor főigaz­gató — aki Pénzes Éva művészettörténésszel közö­sen rendezte a szolnokiak anyagát — pénteken sajtó - fogadáson számolt be ar­ról, hogy a hazai képző­művészet jelenének legna­gyobb múzeumában sorra felvonultatják az ország úgyszólván valamennyi vi­déki művészkolóniájának, a festők, szobrászok, grafiku­sok — műveit. Az a cél, hogy a közönség az idősza­ki tárlatokkal minél átfo­Készülódés a léli oktatásra A kunszentmártoni já­rásban összeállították a mezőgazdasági szakoktatás 1986—67. évi programját A Kunszentmártoni Állami Gazdaságban a tél folya­mán kezdik meg a tanu­lást a kétéves állattenyész­tési szakmunkás tanfolyam­ra jelentkezett hallgatók. Két szakra — sertéste­nyésztő és szarvasmarhate­nyésztő — szervezték a részvevőket. A gazdaság ta­nulóhelyiséget, étkezést és szállást biztosít a leendő szakmunkásoknak. Mezőgazdasági gépszere­lő szakmunkásokat a Mes­terszállási Gépjavító Állo­máson, az öcsödi Kossuth Tsz-ben, valamint a cser- keszöllői és kunszentmár­toni körzeti tanfolyamon képeznek. Több helyen és különböző szakon — trak­torvezetői, növényvédelmi, öntözéses és szőlészeti — szerveznek betanított mun­kásképző tanfolyamot is. tálában zenei és irodalmi műsorokat sugároznak. Az URH-adó műsorai el­sősorban a zene, irodalom, a tudomány és a politika iránt érdeklődőkhöz kíván­nak szólni. Ez év az URH adásideje egyébként havon­ta 1800 perccel növekszik, azaz naponta hatvan perc­cel több műsort sugároz. Módosítják a műsor-szer­kesztést is. Nyolc órától 14 óráig a Petőfi-adón szóra­koztató programot adnak, elsősorban nyugdíjasoknak, háziasszonyoknak, üdülők­nek, óvodásoknak. A Kos­suthon megváltozik az esti műsor beosztása. A nép­szerű esti krónika hosszú évek óta hagyományaitól eltérően 20 óra helyett 19 órakor jelentkezik, és az összeállítást 20 órakor meg­ismétlik a Petőfi hullám- besuate. góbb képet kapjon ábrázo­ló művészetünk sokarcúsá ■ gáról, szellemiségéről, ered­ményeiről. A tervek szerint a közeljövőben felhozzák Budapestre Miskolc, Sze­ged, Pécs képzőművészei­nek válogatott anyagát Ezúttal a Nemzeti Galé­ria földszinti teremsorába látogatók a legrégibb ma­gyar művésztelep eredmé­nyeivel ismerkedhetnek meg. Tizenöten mutatkoz­nak be munkáikkal, nagy­részt fiatal — vagy leg­alább is a középgeneráció­hoz tartozó — festők, to­vábbá három szabrászmű- vész: Nagy István, Simon A szolnoki vasúti re­konstrukció megvalósítását éppen három esztendővel ezelőtt, 1963. október 1-én kezdték meg. Ennek az óriási beruházásnak a költ­ségvetése eléri az 1,5 mil­liárd forintot, melynek el­ső ütemében 666 millió fo­rintot használnak fel a rendező pályaudvar és lé­tesítményei felépítésére. Az elmúlt három eszten­dőben nagy lépésekben ha­ladt a munka. Néhány jel­lemző adatot említünk. — Például a beruházás meg­kezdése és 1965. december 31. között 1,3 millió köbmé­ter földet mozgattak meg, az idén további 600 ezer köbméter föld szállítására, beépítésére kerül sor. Har­minchét kilométer hosszú vágányhálózatot fektettek le, elkészült a 4. sz. főút­vonal felett átívelő híd, az ideiglenes vagonfogadó. Az esztendő végéig mint­egy 330 millió forint ér­tékű munka lesz kész az első ütemre tervezettből. Tegnap délelőtt a re­konstrukció megvalósításá­ban résztvevő vállalatok képviselői nem kis öröm­mel hallgatták Gallovich Jenő, a MÁV I. sz. Vasúti Főosztály beruházási fel­ügyelősége vezetőjének tá­jékoztatóját a fentiekben vázoltakról A megyei pártbizottság tanácstermében helyet fog­laló küldöttségek tanulmá­nyozták azt a tervezetet, mely a rekonstrukció első ütemének határidő előtti megvalósítását szocialista szerződésbe foglalja. A kivitelező vállalatok vezetői, pártszervezeteinek, a tömegszervezeteinek kép­viselői nagy elhatározásra készültek. Program szerint a beruházás első ütemének, tehát a rendezőpályaudvar és létesítményei átadási, üzembehelyezési határideje 1968. december 31. A szocialista szerződés- i«rv«3*t olyas föladatokat Ferenc és Szabó László. Az elmúlt tíz esztendőben szü­letett műveik — együtte­sen 380 alkotás — láthatók a kiállításon. Az anyagban a tenyérnyi ólomszobrocs­káktól a hatalmas tábla­festményekig minden mű­faj és minden méret helyet kap. A rendezők még köz­épületeket díszítő nagy fe­lületű domborműveket is elhelyeztek a tárlaton kü­lön vitrinben — fényképe­ken. A fotóváltozatok kö­zött található például a balatonfüredi szívkórház és a szarvasi művelődési ott­hon homlokzati kődombor- műve, Simon Ferenc alko­tása. tartalmaz, melyeknek szer­vezett megoldása esetén 1968. november 7-én, az­az közel két hónappal a határidő előtt megindít­hat a rendezőpályaudva­ron a forgalom. Mindenki tudta, hogy nagy vállalkozásról van szó, hiszen a határidő mó­dosítás amellett, hogy nép- gazdasági érdek, még 15 millió forint megtakarítását eredményezheti. Természe­tesen a szocialista szerző­dés összeállítói előzetesen valamennyi érdekelt válla­lattal tárgyaltak, s így konkrét formában jelölték meg az egyes részfeladatok A Hűtőgépgyár dolgozói­nak 81,2 százaléka vesz részt a szocialista munka- verseny ben. Éves vállalásu­kon felül a párt IX. kong­resszusa tiszteletére újabb munkafelajánlásokat tet­tek. A versenybizottság a napokban értékelte az ed­dig elért eredményeket Megállapította, hogy az I-es hordóüzem kollektívá­ja a 10 000, az NDK-ba ex portálandó olajos hordók­ból a mai napig 6300-at le­Pénteken reggel plenáris ülésre ült össze a Szak- szervezetek Országos Taná­csa. Az ülést Brutyó Já­nos, a SZOT elnöke, a Ma­gyar Szocialista Munkás­párt Politikai Bizottságá­nak póttagja nyitotta meg. A napirend első pontja­ként a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsa Yinzlal 5500 ezer forint belviz­ei vezetésre Szolnokon a belvíztele- nítésben az idén is* jelen­tős előrehaladás történt. A III. és IV. körzet vizeit a kiépült Csokonai utcai fő­gyűjtőbe kötik be, így ezeken a területeken meg­oldódik a belvíz elvezetése a végleges zárt csatorna rendszerek kiépítéséig. A város jövő évi költség- vetésében 500 ezer forintot irányoztak elő belvízmeg­előzésre, illetve ez az ösz- szeg 300 ezer forinttal nö­vekszik. Ennyi értékű tár­sadalmi munkát terveznek ugyanis elsősorban a Kert­város és a IX. körzet bet- vízelvezetési munkálatainál. teljesítésének határidejét. A szerződés tehát munka- program is egyben. A tegnapi tanácskozás befejezéseképpen felolvas, ták a szerződés tervezetet, majd Brezvai István, az MSZMP Szolnok városi bi­zottságának titkára felkér­te a rekonstrukció Kivite­lezésében résztvevő válla­latok képviselőit, hogy alá­írásukkal erősítsék meg azt. Ezzel az ünnepélyes ak­tussal hivatalosan érvény­be lépett a szocialista szer­ződés, a rekonstrukció el­ső ütemének új munka- programja. (Jlést tartott a SZOT gyártott, s a még hiányzó 3700 hordót ebben a hó­napban elkészíti. így válla­lásukat maradéktalanul teljesítik. A kompresszoros hűtő­gépüzem munkásai 2000 Zúzmara fagylaltgép elké­szítését ajánlották fel, me­lyeket Lengyelországba ex­portálnak. Ezt a kongresz- szus tiszteletére tett mun­kavállalásukat becsülettel elvégezték. Gyula SZOT-titkár előter­jesztése alapján megvitatta a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsá­gának irányelveit. A doku­mentummal kapcsolatos észrevételeket és javaslato­kat, a SZOT eljuttatja m párt Központi Bizottságá­hoz. Egy órával korábban jelentkezik az Esti krónika — 95 perccel nő a Petőfi adásideje Szocialista szerződést kötöttek a szolnoki vasúti rekonstrukció első szakaszának határidő előtti bei ej ezésére Két hónappal előbb indulhat meg a forgalom as úf rendesé pályaudvaron <9 Tizenötmillió jorint megtakaruására vállalkoztak # Aláírták a munkaprogramot — f —p A párlkongrea»%UH ti*xt elei éré Állják szavukat a Hűtőgépgyár dolgozói

Next

/
Oldalképek
Tartalom