Szolnok Megyei Néplap, 1966. szeptember (17. évfolyam, 206-231. szám)

1966-09-20 / 222. szám

6 SZOLNOK MEGYE! NÉP LAE I0ü6. szeptember 30. EGÉSZ UTCASOROKAT KÉPEZNEK JÁSZAPÁTIBAN A SZÖVETKEZETI GAZDÁK SZÉP HAZAI A * r I • r • ■ • a r D jaszkisen hamistannk páratlan szereposztása Négy évig bogozták a rejtélyes összejátszás szálait Minden alkalommal volt egy „ügyeletes4< hazudó Ártatlanokat hurcoltak meg Csillagászait hói Szolnokon me nem maradt viszonzat­lan és a feleségéről is meg­feledkező férj csak akkor ocsúdott fel, amikor 1962. február 21-én kolleganője egy fiúgyermeknek adott életet. nyerte meg férje hazugsá­gának igazolásához. A fel­jelentés alapján megindult a nyomozás. Az ügyben a jászberényi járásbíróság több tárgyalást tartott, de az elégtelen bi­zonyítékok hiányában Tö- rőcsik Szaniszlót és N. Ilo­nát felmentette. Erre Far­kas Mihályné ismét felje­lentést tett és még egy ta­nút állított elő Miklós Mi­hály személyében, aki el­mondta, hogy látta és hal­lotta, amikor N. Ilona öt­ezer forintot adott át Törő- csiknek, hogy a gyermeket Farkas Mihály nevére írja. Az újabb tanú ezenkívül még azzal rukkolt ki, hogy 1962. március közepén a posta előtt Jakab Ágoston- néval találkozott. Az asz- szony felindulva mondta: „Borzasztó dolog, hogy mindenütt pénz kell. A ta­nácsházán is csak akkor intéznek el valamit, ha az ember előbb pénzt ad.” Kovács Sándornéban és Katona Györgynében bíz­tak. A szerepeket olyan jól elosztották, hogy még le is írták, kinek mit kell mon­dani. ha kérdezik, össze­játszásuk ellenére bebizo­nyosodott, hogy Farkas Mi­hály a gyermeket elismer­te, így Törőcsik Szaniszló és N. Ilont személyében Súlyos bűncselekmény Mezőtúron Szeptember 17-én, Mezőtúron, Szegfű utca 7. szám alatti lakásán halva találták özvegy Fazekas Sándor- né 75 éves főbérlőt, valamint Nagy Istvánná 35 éves. Burai Arpádné 26 éves. Nagy Ilona 10 éves és Nagy Júlia 8 hónapos albérlőket. A helyszínre kiszállt rend­őri bizottság megállapította, hogy az elhunytak vala­mennyien bűncselekmény áldozatai, akiket ismeretlen tettes vagy tettesek balta-csapásokkal öltek meg, A rendőrség széleskörű nyomozást indított a tettes, vagy tettesek kézrekerítésére. — ORSZÁGOS ÁLLAT- (VÁSÁR lesz szerdán Zagy- varékason. A Nap kél: 5 .*2 7 h-kor, nyug.: 17.47 h-kor. — A Hold kél: 12.39 h-kor, nyug.: 20.47 h-kor. Várható időjárás: időn­ként kisebb felhősödés eső nélkül. Mérséklődő északi, északkeleti szél. Az évszak­hoz képest hűvös idő. Vár­ható legmagasabb nappali hőmérséklet 15—20 fok kö­zött. — TEGNAP délután Szolnokon a Kolozsvári út 59. számú házban tűz ütött ki. Mire a tűzoltók kivo­nultak, a nádtetős ház tető- szerkezete teljes egészében leégett. Amikor az infor­mációt kaptuk, a keletke­zett kár felbecslése Vnég tartott és még a tűz okát sem derítették ki. — KÉT ÖSZTÖNDÍJAS vegyészmérnök kezdett munkához a Tisza Cipő­gyárban. Fónay Imre és Rostás János jól ismerik már az üzemet, hiszen tár­sadalmi ösztöndíjasai vol­tak a vállalatnak. A gyár laboratóriumában, illetve a keverőműhelyben kaptak beosztást. Szeptern b. 20 Kedd Friderika Debrecenbe A szolnoki fiatalság na­gyon várta a már többször itt járt, kitűnő METRO- tánczenekar hétfői fellépé­sét a megyei művelődési házban. Elővételben elfogy­tak a jegyek. Kovács Ka­tira, Zorán Sztevanovity- ra, Zalatnay Saroltára ért­hetően sokan kíváncsiak voltak. Ügy hírlett, hétfőn délben már látták is őket Szolnokon. Délután viszont kiderült, hogy az Országos Rendező Iroda állítólag Debrecenbe is kiközvetítet­te őket. Felajánlották R/folÖ • T V« MOZI»S zÍnház — A TAKARÉKOS gaz­dálkodást kifejező kiraka­tokkal versenyeznek októ­ber hónapban megyénk töldmüvesszövetkezeti de­koratőrei. A versenykira­katoknak a világtakarékos­ság napjára, okíóber 31-ig kell elkészülniük. — TISZABÖN már a ko­rábbi években is sok fát elültettek a községben és annak határában. A kö­vetkező évben a községfej­lesztési alapból hétezer fo­rintot fordítanak fásí­tásra. Ezen felül a lakosság is nagy értékű társadal­mi munkával kíván részt venni a fásításban. A totó hivatalos nyereményjegyzéke A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közli: A totó szeptember 18-i. 38. sz. fogadási hetére be­érkezett 929 101 darab szel­vény. 13 plusz 1 találatot senki sem ért el. 13 találata egy fogadó­nak van. nyereménye, a nyereményilletók levonása után 361 234 forint. 12 találatos szelvények száma 72 darab, nyeremény szelvényenként a nyere- ménvilleték levonása után 3345 forint. 11 találatot 1105 fogadó ért el, nyereményük a nye- reményilleték levonása után 218.— forint. 10 találatos szelvények száma 9016 darab. A nye­remény szelvényenként a nyereményilleték levonása után 40.— forint. kéne menni? ugyan, hogy küldenek he­lyettük másik együttest, azonban ezt a szolnoki ren­dezőség — helyesen — nem fogadta el. így a szolnoki rendez­vény kútbaesett. A csaló­dott nézők visszakapták a pénzüket, nekünk, szolno­kiaknak pedig maradt a vigasz, hogy a metrósok legalább átutaztak a me­gyeszékhelyen. No, meg a tanulság: Szolnok közelebb van Budapesthez. Debrecen viszont — úgy tűnik — az ORI-hoz. s. a. A nem mindennapi tör­ténet a Szolnok—Hatvan között közlekedő személy- vonaton kezdődött. Farkas Mihály kalauz egyre gyak­rabban felejtette szemét a szolgálatot vele együtt tel­jesítő kolleganőjén. Szerel­N. Ilona — a csecsemő anyja — a gyöngyösi anya­könyvvezető előtt Farkas Mihály jászkiséri lakost nevezte meg apaként, aki később a helybeli anya- könyvvezető előtt el is is­merte. hogy övé a gyer­mek. Időközben azonban az újdonsült apa gondolt egyet és feljelentést tett Törőcsik Szaniszló tanácsi előadó és- a gyermek anyja ellen, mondván, hogy Törőcsik hamisan vette fel a jegyző­könyvet, mert ő nem is­merte el a gyereket ma­gáénak. A feljelentéskor hozzátette: ezt bizonyítani is tudja B. Kovács Sándor­né vai, aki pontosan akkor nyilptt be az irodába, ami­kor) ő azt mondta, hogy a gyerek nem az övé. Farkas. Mihályné sem volt rest, mivel szó szerint ér­telmezte, hogy a feleség jóban-rosszban együtt van férjével. Rövid idő alatt a hamistanúk egész sorát Ezzel a vallomással to­vább bonyolódtak a szá­lak, de a szívós nyomozás eredményeként mégis csak fény derült a rejtélyes ösz- sze játszásra. Farkas Mi­hályné és férje, hogy meg­szabaduljanak a tartásdíj fizetés kötelezettségétől, több személyt hamistanú- zásra kértek. Elsősorban az időközben elhalálozott B. A szolnoki cukorgyár TIT Uránia csillagvizsgáló ve­zetősége és munkatársai ez évben is megrendezik a Hazafias Népfront és a Tu­dományos Ismeretterjesztő Társulat megyei szervezeté rendezésében a „Csillagá­szati hét” sorozatát szep­tember 19—24. között. A nyilvános előadások 21-én és 23-án a TIT Kossuth tér 4. sz. alatti előadóter­mében 18 órakor kezdőd­nek. „A Hold meghódítá­sának tervei” és „A Hold szerepe az emberiség jövő­jében” címmel. Az első elő­adást dr. Almár Iván kan­didátus, a Magyar Tudo­mányos Akadémia Szabad­sághegyi Csillagvizsgáló In­tézetének munkatársa, a magyarországi mesterséges hold megfigyelő állomások vezetője, a második előadást dr. Kulin György, a buda­pesti Uránia Csillagvizsgá­ló igazgatója tartja, ártatlan embereket inzul- táltak. Amit ezek a hamistanúk mondtak, az már több volt' mint pletyka. Cselekedetük társadalmi veszélyességét figyelembe véve a jászbe­rényi járásbíróság Farkas Mihályné és Farkas Mihály vádlottakat folytatólagosan elkövetett hamistanúzásra rábírás bűntette miatt há­rom és két hónapi, il­letve kétévi szabadságvesz­tésre ítélte, nem tekintve enyhítő körülménynek azt a tényt, hogy büntetlen elő- életűek voltak. Ugyanakkor Katona Györgyné, Áriám Lajosné, Búzás Sándorné, özvegy Jakab Áronné, Ná- dai Farkasné és Miklós Mihály vádlottakat hat hó­naptól egy évig terjedő sza­badságvesztéssel sújtotta. T. L. Tanácstagi fogadóórák Szolnokon Szeptember 23. (péntek): Szalai István (49), Száva u. 12. 18—20; Kiss István (20) Városi rendőrfőkapitány­ság, 14—17. Szeptember 26. (hétfő): Kalydy Sándor (119), álta­lános iskola, Szandaszöllős. 18—19. Szeptember 27. (kedd): Szép Istvánná (99). Abonyi úti iskola, 18—19, Tihanyi Lászlóné (100), Abonyi úti iskola, 18—19. — TIZENKILENC tsz csatlakozott a tsz-ek orszá­gos versenyéhez a török­szentmiklósi járásban. A baromfitenyésztők megyei versenyéhez tizenkét mun­kacsapat csatlakozott. — TISZAROFFON 250 ezer forintos összköltéggeJ fogorvosi rendelőt és orvo­si lakást építenek a követ­kező évben. — ÉVRŐL ÉVRE növek­szik az érettségizett tanu­lók száma megyénk föld­művesszövetkezeteiben. — Míg 1964-ben három. 1965- ben már tizennyolc, 1966- ban pedig huszonöt érett­ségizett fiatal szerez szak­mát a kereskedelemben és a vendéglátóiparban. — AZ ERDŐGAZDASÁG fűz-nád és kosáripari vál­lalat tiszafüredi fűztelep- vezetősége hántolt barna­vesszőből 285 mázsát ex­portált az idén. A fehér­vessző exportban 510 má­zsa teljesítményt ért el. Terven felül a kilencedik pártkongresszus tiszteleté­re vállalt 200 mázsa hán­tolt bamavessző tervét a telep szeptember 14-én tel­jesítette. — A HÉT VÉGE BAL­ESETI KRÓNIKÁJA. — Tiszajenőn Dabi Pál tisza- kécskei lakos ittasan ve­zette motorkerékpárját és az út baloldalára hajtva nekiütközött a Hegedűs István vezette motorkerék­párnak. Dabi Pál életve­szélyes, Hegedűs István sú­lyos sérüléseket szenvedett. Á két motorkerékpárban összesen 11 ezer forint kár esett. — Mezőtúr és Túr- keve között Nagy Sándor mezőtúri lakos motorkerék­párral az útmenti árokba hajtott. A motorkerékpár utasa, Nagy Sándorné sú­lyosan megsérült. — Jász­berényben. a Lehel Vezcr téren Hallgat József jász­berényi lakos figyelmetle­nül lépett le a járdáról és összeütközött a Puttón Ist­ván állal vezetett motorke­rékpárral. Mindketten meg­sérültek. Puttón István it­tasan vezette a motort. A Jászalsószentgyörgyi Vegyesipari Ktsz-nél sezlonok nagy választékban kaphatók különböző huzattal. A Kókai Tsz, Jászágó megvételre felajánl 1 db GAZ—51-es felújí­tott teher gépkocsit MOZI: Szolnok : Vörös Csillag: f-lűség. Tisza: Lobó, a farkas. Kert: Az ördög és a tízparan­csolat. MÁV: ítélet Nürnberg- öen. Vegyiművek: Moszkvai séta. Jászberény: Lehel: Uta­zás a hitvesi ágy körül. Kert: Vérdíj. Karcag: Déryné: Hó­fehérke és a hét vagány. — MEDOSZ: Hófehérke és a hét vagány. — Kisújszállás: Ady: Gyilkosok szabadságon. Kun­hegyes: Szabadság: Az első esztendő. — Kunszentmárton: Körös: A párizsi Notre Dame. Mezőtúr: Béke: A titok. Dó­zsa: Butaságom története. — Szabadság: A kőszívű ember fiai I—II. Tiszafüred: Tisza: A kis özvegy. Törökszentmik- lós: Dózsa: Sok hűség sem­miért. Kert: Sok hűség sem­miért. Túrkeve: Vörös Csillag: Házasság olasz módra. TELEVÍZIÓ: 8.05: Iskola-tv. Orosz nyelv (ált. isk. VI. oszt.) Moszkva— Budapest. — A falu. — 9.00: Környezetismeret (ált isk. IV. oszt.) Közlekedési ismeretek. 13.35: Orosz nyelv (ism.) — 14.30: Környezetismeret (ism.) 17.50: Hírek. — 17.55: A Ma­gyar Hirdető műsora. — 13.10: A képzőművészet története. Reneszánsz művészet Itáliá­ban. 18.4(1: A tv könyvesbolt­jában. 19.19: Esti mese. 19.30* Tv-híradó. — 19.50: Látogatás az BNSZ-ben. Geró György és Eck Imre útifilmje (ism.) ^O.IQ: Napfogyatkozás. Tv-já­ték. — 21.45: Tv-híradó — 2. kiadósa. Szolnok megyei NÉPLAP A Magyar Szocialista Munkás­párt Szolnok megyei Bizottsá­ga és a Megyei Tanács lsola Főszerkesztő: Varga József Kiadja a Szolnok megyei Lapkiadó Vállalat Igazgató: Fülemen Lajos Telefon: Szerkesztőség: 20—93, «3—20. 20—69 Kiadóhivatal: 20—94 Szerkesztőség és Kiadóhlvata.: Szolnok I. sz. Irodaház Index-szám: 25 068 A lapot előfizetésben és árusí­tásban a Szolnok megyei pos­tahivatalok és fiókposták ter­jesztik. A lap előfizethető bár­mely postahivatalnál és kéz­besítőnél. — Előfizetést díj t hónapra 12.— Ft. Szolnok megyei Nyomdaipari Vállalat Felelős vezető: Mészáros Sándat ÉRTESÍTJÜK felhaszná­lóinkat, hogy Utos csap telepek, Biz csap telepek, TT 2-2 talajsimító 70—80%-os értékcsökke­néssel forgalmazunk. Igé­nyükkel kapcsolatosan Rékasi úti Gép Osztá­lyunkat keressék fel. AGROKER VÁLLALAT Szolnok \

Next

/
Oldalképek
Tartalom