Szolnok Megyei Néplap, 1966. július (17. évfolyam, 154-180. szám)

1966-07-01 / 154. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek!. SZOLHŰK MEBWEI A MEKYCI PflPTHiyflTTgflR U A MÉRVÉI TAMÁfC I APIA xvju. évfolyam, 154. szám. Ara: 50 fillér 1966. július 1., péntek. Tizenkétezer lakás épül Szolnok megyében a harmadik ötéves tervben Ülést tartott Szolnok megye tanácsa A tanácstagok írásbeli és szóbeli interpellációs kér­déseinek előterjesztésével kezdődött tegnap délelőtt 9 órakor a megyei tanács ülése. Az ülésen részt vett megyénk több országgyűlé­si képviselője. E napon ismét több fon­tos napirendet tárgyaltak meg. így többek között megvitatták Szolnok megye kereskedelmi és vendéglá­tóipari hálózata ötéves kor­szerűsítési és fejlesztési programját. Tárgyaltak a megyei tanács terv, mun­kaügyi és községfejlesztési állandó bizottság tevékeny­ségéről, megválasztották a megyei bírósági népi ülnö­köket. Tudósításunkban egy na­gyon fontos napirendről kívánjuk tájékoztatni olva­sóinkat, melyet Paksy Gá­bor, az építési, közlekedési és vízügyi osztály vezetője terjesztett elő „A megye lakás és kommunális ellá­tottsága fejlesztése, ötéves programjának megállapítá­sa” címmel. A jelentés részletesen szólt azokról az eredmé­nyekről, melyeket e tárgy­ban a második ötéves tér V« ben elértünk. így többek között kimutatta, hogy a második ötéves tervben a megyében 11 608 új lakás épült. Ebből 4273 OTP-köl- csönnel, 4186 magánerőből, a többi pedig állami erő­ből. Nézzük lakásépítési vo­natkozásban milyen felada­taink mák a harmadik ötév d tervben. Szolnok megyében ma­gánerőből 9 ezer, állami erőből pedig 3 ezer la­kást kell megépíteni. Eb­ből tanácsi beruházással 2400 lakás épül fel, mely­ből 1080 szövetkezeti lesz. E kétezernégyszáz lakásból 1867 Szolnokon, 533 vidéki városokban épül. Szolnok városban a fo­lyamatban lévő Ságvári körút északi csomópont, a Kossuth téri 24 lakás és a Vöröscsillag út térségében 1966-ban befejeződő laká­sokon kívül két területre koncentráltan kell az álla­mi erőből megvalósuló la­kásokat elhelyezni: a Zagy­va-parti városrészen és a Mátvás király út térségé­ben. A Zagyva-parti városré­szen 1505 lakást építenek fel. mely magában foglalja az 1966-ban az északi csomó­ponton átadott lakásokat is. A Mátvás király út térsé­gében 285 lakás megépíté­sére kerül sor. Ezzel egy- időben a harmadik ötéves tervben be kell fejezni a Vöröscsillag úti lakóte­lep teljes kiépítését, út. járda, közvilágítás, szol­gáltatás, üzletház, bölcső­dei ellátás vonatkozásá­ban. Ezenkívül a lakásokhoz kapcsolódóan húsz általá­nos iskolai tantermet, száz­ötven- óvodai és százötven bölcsődei férőhelyet, vala­mint összesen mintegy 4500 négyzetméter alapterületű kereskedelmi, szolgáltatási, egészségügyi és közegész­ségügyi létesítményt kell megépíteni. Ezek építésére az Orszá­gos Tervhivatal több mint 414 millió forintot bocsátott rendelkezésre. Egyéb állami beruházás­ból mintegy hatszáz lakás épül Szolnokon. Ezeket a nagyobb ipari és termelő­üzemek — például a MÁV rekonstrukció —, valamint a különféle állami szervek építik fel. Ilyen lesz pél­dául a Szigligeti Színház mellett már épülő tízszin­tes lakóépület. A Magyar Államvasutak pedig a vasútállomás melletti tér­ségben építik fel többszáz lakásukat. Messzemenően segíteni, biztosítani kell, hogy meg­épüljön a tervezett kilenc­ezer magánerőből létesülő lakás. Ezek fő építési for­máját a sor- és társasház kell, hogy képezze. A szolnoki társasházépí­tési akció alapvető elve, hogy lehetőleg az áiiami lakásépítéssel közös terü­leten, azokkal koordinál­tan, közös közmű és ener­giaellátás mellett való­suljanak meg. Ezért a Zagyva-parti vá­rosrészen mintegy 200. a Mátyás király út térségé­ben 420, a József Attila út és a vasút közötti terüle­ten 580 lakás megépítésére kell lehetőséget biztosítani Családi lakóházat, főként községekben és kisebb vá­rosokban 7600-at kell a harmadik ötéves tervben felépíteni. A megye terüle­tén, főleg Szolnok város­ban mutatkoznak nehézsé­gek családi lakóház építé­sére alkalmas területek ki­alakításával kapcsolatban. A jövőben a városiasodás nagy üteme mellett Szolno­kon családi lakóházat csak Szandaszöllősön, a Kisgve- pen és feltöltés után a Sas­halmi út térségében lehet építeni. Folyamatban van az Al­más! Kertváros rende­zése is, ahol mintegy 400 családi ház építésére lehet helyet biztosítani. Szólt a jelentés arról is, hogy jelentős összegeket fordítunk a harmadik öt­éves tervben a meglévő la­kások, lakóházak felújítá­sára, karbantartására is. Ez összegszerint meghalad­ja a 96 millió forintot. A zöldterület gazdálko­dással kapcsolatban: El kell érni, hogy a harmadik ötéves tervben mintegy 230—250 ezer négyzetméter park épül­jön a megyében. Ezek túlnyomó többségét mintegy 220 ezer négyzet- métert belterjesen gondo­zott parkterületként kell kialakítani. Több játszóte­ret kell építeni. Ennek épí­tési fedezetét elsősorban helyi erőforrásokból kell biztosítani. A fejlesztés so­rán törekedni kell arra, hogy a meglévő parkokat korszerűsítsük, ennek kere­tében tervszerűen újítsuk tel a növényállományt, sí utakat és biztosítsuk a lo- csolási lehetőségeket. A ki­épített utak, elsősorban a főközlekedé­si utak mentén kell a zöldsávokat kialakítani. Ehhez igénybe kell venni a lakosság nagymérvű tár­sadalmi munkáját is. Fon­tos azonban, hogy belter­jesen kezelt parkot csak ott szabad létesíteni, ahol a vízvezetékről történő ön­tözés lehetősége biztosított. A jelentés a továbbiak­ban részletesen szólt a he­lyi energiaellátásról, a víz- gazdálkodásról, a csatorna­ellátásról, a település egész­ségügyről, a helyi közleke­désről, illetve ezek tervbe­vett fejlesztéséről. A megyei tanács élénk vita után elfogadta a me­gyei tanács építési, közle­kedési és vízügyi osztály vezetőjének előterjesztését. A karcagi Népművészeti Háziipari Szövetkezet legújabb termékei, a színpompá- san hímzett szúr-terítő és kunsági párna. (Fotó: Nagy Zsolt) Új utak Kunszentmáiionbcm Befejezték Kunszentmár- tonban a Dózsa György út korszerűsítését. Az utat egy millió 700 ezer forintos költséggel portalanították. Ezzel részben’ tehermente­sítették a főutat, ugyanis a vasútállomás most már a Dózsa György úton is meg­közelíthető. A tervek szerint az idén hozzákezdenek a Felszaba­dulás út portalanításához is. Ez előreláthatólag jö­vőre készül el. Az idén egy millió 100 ezer forintot, jö­vőre pedig újabb egy mil­lió forintot költenek a korszerűsítésére. Ezzel a lakosság régi óhajának tel­jesítésére is lehetőség nyí­lik. A Miniszter tanáén ülése A Minisztertanács csütör­tökön ülést tartott. A kor­mány elnökének és a Szak- szervezetek Országos Taná­csa főtitkárának közös elő­terjesztése alapján megvi­tatta és jóváhagyta azt a megállapodást, amely a kormány vezetői és a SZOT titkárságának tagjai között jött létre az állami-gazda­sági szervek és a szakszer­vezetek munkakapcsolatá­ról, a soronlevő gazdasági feladatok megoldásában való együttműködésről. A földművelésügyi mi­niszter tájékoztatta a kor­mányt a nyári mezőgazda- sági munkákról, a gabona- betaka rításról. A Minisztertanács meg­tárgyalta és elfogadta a kormány, valamint a Köz­ponti Népi Ellenőrzési Bi­zottság második ' félévi munka tervét A Felszabadulás út ugyanis a község belterü­letének egyharmadát köti össze a főútvonallal. Rossz állapota miatt azon nem tudnak autóbuszt közleked­tetni. E részen lakó és vi­déken dolgozók így mint­egy három-négy kilométert gyalogolnak minden nap hajnalban és késő este a vasútállomásig, illetve ott­honukig. Az út elkészülte után ezen a szakaszon is rend­szeres autóbuszjáratot in­dítanak. Sikeresek voltak a békehónap összejövetelei Szolnokon, a Hazafias Népfront városi bizottsága összegezte a békehónap rendezvényeinek számszerű eredményeit. E szerint az üzemekben, vállalatoknál tartott rop gyűléseken kívül a városban 26 rétegtalálko­zót és gyűlést rendeztek, majd háromezer résztvevő­vel. Az üzemekben tartott rop- és nagygyűlésekkel együtt csaknem huszon­nyolcezren tettek hitet meg­jelenésükkel és aktív rész­vételükkel a béke ügye mellett. A népfrontbizottság je­lenleg a Tisza-üget társa­dalmi munkáinak szervezé­sére fordít nagy gondot. Eddig ötvenháromezer munkaórát ajánlottak fel Szolnok lakosai. Augusztus 20-ra teljes hosszában meg­nyitják a forgalomnak az úttörővárosba vezető kis- vasutat. A népfront aktivis­tái, a tanácstagok és a ta­nácsapparátus dolgozói úgy tervezik, hogy több ízben is kimennek a nyár folya­mán a Tisza-ligetbe társa­dalmi munkát végezni. Több mint húsz műhelykocsi járja a határt Célfutalmat kapnak a legfőbb teljesítményt elérők „Családba“ tarlósa kombajnonolt dolgosnak 1 issaföldrnron (Tudósítónktól.) * Az ország második legna­gyobb gabonatermelő kör­zetében. megyénkben, már az őszi árpa általános ara­tása köszöntötte Péter-Pál napját A csapadékos Idő­járás esőmentes óráit ki­használva a Jászságtól a Tisza vidékig, a Kunságig bezárólag dolgoznak a rendrevágók, a kombájnok. Néhány nap alatt mintegy tízezer katasztrális hold 5sz= árpát vágtak le. Emel­lett jelentős mennyiségű borsót takarítottak be. A tiszaföldvári Lenin Termelőszövetkezet azokat a kombájnosokat kérte a Cibakház! Gépjavító Állo­mástól, akik már évek óta a gazdaságban aratnak, jól ismerik á területet vala­mint a gépeket. A „család­ba tartozó” kombájnosok két műszakban dolgoznak. Előzetes számítások szerint a tizenegy kombájnnal, ti- zennégy-tizenöt munkanap alatt takarítják be a kö­zös gazdaságban a 2050 hold búzát és a 658 hold . őszi árpát. A „Lenirt”-ben már 130 holdon a fajtabor­sót elcsépelték. A Cibakház! Gépjavító Állomás körzetében mély­fekvésű réti talajokon ve­tették a gabonát Az utóbbi hetekben a gabona jórésze megdőlt, összekúszálódott. Ezért készenlétbe helyezték a kalászemelőket. Számíta­nak az aratópárok munká­jára is. A kombájnosokat premizálják. Hatvan vagon feletti teljesítmény után egyheti, 80 vagon után pe­dig kétheti fizetést kapnak jutalomképpen. A Török, entmiklósi Gép­javító Állomás 66 kom­bájnja már napokkal ez­előtt kivonult a brigádszál­lásokra. Több közös gazda­ságban munkához kezdtek. A legjobb teljesítményt el­érő kombájnosok 20 ezer forint céljutalmat kapnak. A megye szövetkezetei­ben, gép- és gépjavító állo­másain korábban igyekez­tek a pótalkatrészeket be­szerezni. Most az aratás idején több mint húsz mű­helykocsi, karbantartó moz­góműhely járja a határt és kijavítja a munka közben előforduló hibákat. A rak­tárakban. műhelyekben éj­jel-nappal ügyeleti szolgá­latot tartanak. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom