Szolnok Megyei Néplap, 1964. január (15. évfolyam, 1-25. szám)

1964-01-16 / 12. szám

12 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1964. január 12. Tél a budai begyekben Urizálás után négyesztendős pihenő Jászberényben elítélték az aggódó szélhámost Nyár derekán jelentettük, hogy a rendőrség a lakos­ság segítségével elfogta a huszonhároméves alattyáni Takács Sándort, ki a fél­országot becsavarogta hiszé­keny embereket fosztogat­va. A BM Szolnok megyei Rendőrfőkapitányság dolgo­zói többhetes munkával ál­lították össze Takács bűn­lajstromát. A fiatalember csúnyán kezdte életpályáját; köz­okirat-hamisításért, lopás­ért egyévi szabadságvesz­tés büntetésre ítélték. — Szabadulása után jó mun­kahelyhez jutott; egy buda­pesti vállalatnál havi 1500 forintot keresett. E nem csekély összeg azonban ke­vésnek bizonyult arra, hogy ne csupán megkeresőié igyék, de cimboráit is itas­sa. Takács otthagyta mun­kahelyét. Megfordult Mis­kolcon, Apcon. Jászberény­ben, Debrecenben, Tápió- györgyén, Tiszapal konyán s még jőnéhány helységben. Felkereste ismerőseit, s elpanaszolta, hogy édesany­ját baleset érte. Száz-két­száz forintot kért a sürgős hazautazásra; ám vasúti jegy helyett féldecire, kor­só sörre szóló blokkot vál­tott. Mikor a megpumpolható is­merősök listájának végére ért, más módszerhez fo­lyamodott. Gyomán, Török- szentmiklóson, Bagón, Bu­dapesten állami és földmű­vesszövetkezeti kölcsönző boltokból porszívót, padló­kefélőgépet, kerékpárt, fényképezőgépet bérelt, — majd az értéket elzálogosí­totta, eladta így a társa­dalmi tulajdonban ötezer­forintos kárt okozott. A jászberényi járásbíró­ság Takács bűnperének tárgyalására hetven tanút idézett meg az ország min­den részéből. A járásbíróság Takács Sándort tizennyolc rendbe­li, társadalmi tulajdont visszaesőként károsító sik­kasztás, három rendbeli csalás, egy rendbeli lopás bűntettében; továbbá hu­szonöt rendbeli, visszaeső­ként csalással elkövetett tulajdon elleni bűntettben mondta ki bűnösnek. Ezért négyévi végrehajtható sza­badságvesztéssel és a köz­ügyektől hat évre eltiltás­sal sújtotta. A bíróság a konok bűnözőnek bizonyult Takácsot kizárta a feltéte­les szabadságra bocsátás kedvezményéből. Az ügyész az ítéletet tu­domásul vette, az elítélt enyhítésért fellebbezett. »Fesztivál- eseod« 1964*ben Országos sereg- szem’ék wvöre a felszabadulás huszadik évfordulójának jegyében A műkedvelő együttesek idei programja arról tanús­kodik, hogy 1964-ben „fesz­tiválcsend” várható. A moz­galom többszázezer részve­vője országos vagy nagy­szabású területi seregszem­lék és körzeti találkozók helyett elsősorban helyi fellépésekben, műsorcserék, körműsorok és falusi kul­turális napok programjá­ban tartott előadásokon ad majd számot felkészültsé­géről. A kiváló cím elnye­réséért sorrakerülő járási, városi és kerületi versenye­ken csak azok a csoportok vehetnék részt, amelyek legalább három előadást tartottak saját községük­ben, üzemükben, iskolájuk­ban, vagy más alapszerve­zetben. Az idén csak az amatőr tánc- és dzsessz- zenekarok meghívásos me­gyei és budapesti fesztivál­ja szerepel a tervekben. El­marad a keszthelyi, a sá­rospataki, a gyulai és a budapesti diáknapok immár hagyományos eseménysoro­zata is. A nagyszabású megmoz­dulásokat a felszabadulás huszadik évfordulójának jegyében jövőre tartják. Ezzel egyidejűleg arról is megemlékeznek, hogy 1965 a kulturális szemle ötödik esztendeje. Az idei erőgyűj­tés, felkészülés után jövő­re a tervek szerint orszá­gos dalostalálkozót rendez­nek Egerben, Esztergomban és Szegeden. Pécs és Nyír­egyháza a népitáncosok se­regszemléjének ad majd otthont. Győr, Székesfehér­vár, Kaposvár, Szolnok és Miskolc a színjátszócsopor­tok és a műkedvelő irodal­mi színpadok tagjait látja majd vendégül. Pályázat MŰSZAKI VEZETÉSRE mérnököt vagy beruházás­ban gyakorlott technikust keres a Kísérleti Halastavak Szarvas — LOTTÓTAJÉKOZTATÖ A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság tájékoztatása alapján a második játék­héten — nem végleges megállapítás szerint — öt- találatos lottószelvény nem érkezett. Négy találatot 45 fogadó ért el. nyereményük egyenként 97 678 forint. Há­rom találatot 4677 fogadó ért él, nyereményük egyen­ként 469 forint. Tr,H t lála- tot 124 081 fogadó ért el, nyereményük egyenként 17 forint 70 fillér. — A NÉPFRONT III. kongresszusára készülődve a Szolnok városi népfront bizottság első feladatának tekinti a bizottságok újra­választását, felfrissítését, üzemi-, körzeti- és réteg­gyűléseken választják meg a bizottságok tagjait. A va­sutas dolgozók részére pél­dául összevontan a .jármű­javítóban lesz gyűlés, a cu­korgyárban, vegyiművekben és máshol is sor kerül ezekre. MOZI: SZOLNOK Vörös Csillag: Mi ketten, férfiak. Matiné: A sárga cipő története. Hétfőtől: Egy nyár története. Tisza: Boccaccio 70. II. rész. Matiné: A szép Lurette. MÁV kultúrotthon: Fel a fejjek Hétfőn nincs előadás. JÁSZBERÉNY Lehel: Elektra. Matiné: Ne­vessünk! Hétfőtől: Hamu és gyémánt. KARCAG Déryné: Az élet kapujá­ban. Matiné: Erdei kaland. Hétfőtől: Fagyosszentek. MEDOSZ: Éjféli mise. Hétfőtől: Szélhámosnő. Szolnok megyei NÉPLAP A, Magyar Szocialista Munkás­párt Szolnok megyei Bizottsá­ga és a Megyei Tanács lapja Főszerkesztő: Varga József Kiadja a Szolnok megyei Néplap Lapkiadó Vállalat Igazgató: Fülemen Lajos Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szolnok, I. sz. Irodaház Telefon: Szerkesztőség: 20—93, 23—20, 20—69. Kiadóhivatal: 20—94. |Index-szám: 25 068 | Szolnok megyei Nyomdaipari Vállalat Felelős vezető: Mészáros Sándor Köszönetnyilvánítás Köszönet a Szolnoki Já­rási Tanács Végrehajtó Bizottságának, Rákócziúj- falu Községi Tanácsának, Munkásőrségnek, bará­toknak. ismerősöknek és mindazoknak, akik felejt­hetetlen férjem, és édes­apánk temetésén részvé­tükkel fájdalmunkat eny­hítették. Almási Imréné és gyermekei, Rákócziújfalu A Nap kél: 7.30 h-kor, nyugszik: 16.15 h-kor. A Hold kél: 5.25 li­kőr, nyugszik: 14.15 h-kor. IDŐJÁRÁS jelentés Várható időjárás: hideg, túlnyomóan borult, párás, helyenként ködös idő. Több­felé kisebb havazás. hó- szállingózás. Mérsékelt ke­leti szél. Várható legmaga­sabb nappali hőmérséklet: mínusz 7—12 fok között. — CSAKNEM négyezer földművesszövetkezeti veze­tőségi tag gyarapítja szak­mai ismereteit megyénkben a téli oktatáson. KISCJSZALLAS Ady: Szélhámosnő. Matiné: Pedro a Sierrába megy. Hétfőtől: Az ezerarcú hős. KCNHEGYES Szabadság: Mi ketten, meg a ló. Matiné: Bambi. Hétfő­től: Gyilkosság Sziciliában, KUNSZENTMÄRTON Körös: Ketten a túlvilágról. Matiné: A harangok Rómába mentek. Hétfőtől: Cartouche, MEZGTŰR Béke: A prágai tréfacsi­náló. Matiné: Iván gyermek­kora. Hétfőtől: Mid néni két élete. Dózsa: Egy kislány iskolába megy. Matiné: Valahol Euró­pában. Hétfőtől: Senki nem tud semmit. Szabadság: Optimista tragé­dia. Hétfőtől: Túl fiatal a szerelemre. TISZAFÜRED Tisza: Feltámadás I—II. r. Matiné: Az elnök úr látoga­tása. Hétfőtől: Tücsök. TOKÖKSZENTMIKLÓS Dózsa: Hamu és gyémánt. Matiné: A 13. számú ked­venc. Hétfőtől: Elektra. Hunyadi: Egy szélhámos vallomásai. — Hétfőn nincs előadás. TÚRKEVE Nagykun: A hazugság vá­rosa. Matiné: A tetten ért vadorzó. Hétfőtől: Elektra. SZÍNHÁZ : Szigligeti Színház, Szolnok: délután háromkor és este fél nyolckor: Ma reggel szület­tem. Zagyvarékas: Potya­utas. Hétfőn nincs előadás. — A MAGYAR JOGÁSZ Szövetség Szolnok megyei helyi csoportjának vállala­ti szakosztálya e hó 25-én (szombaton), délelőtt kilenc órakor szakosztályi tag­gyűlést tart a Szolnok me­gyei bíróság I. emelet 31. számú helyiségében. A tag­gyűlésen a vállalati jogász szakosztály egyes szerveze­ti kérdéseit beszélik meg. — HAJNALI ébresztőt rendezett szemetesvödrök felborításával, közlekedési táblákon kivert indulókkal K. Gyula a szolnoki Be­loiannisz úton, ahol több virágtartót is elmozdított helyéről. A csendháborítót a BM Szolnok városi-, já­rási rendőrkapitányságának szabálysértési előadója 809 forintra bírságolta. — EZ ÉVBEN befejezik Jászjákóhalma főútvonalai­nak parkosítását. Az út mentét kánna-virággál, muskátlival szépítik. A lakosság e fejlesztéshez több mint 40 000 forint ér­tékű társadalmi munkát ajánlott fel. MŰVELŐDÉSI HAZAK: Szolnok, Járműjavító kul- túrháza: délután öttől este kilencig teadélután. Zagyvarékas, községi mű­velődési ház: Potyautas, a Szigligeti Színház vendégjá­téka. A MAGYAR RÁDIÓ ÉS TV SZOLNOKI STÚDIÓJÁNAK MŰSORA a 222 m-es középhullámon. Naponta: 18 órától 19 óráig. 1964. január 12. vasárnap: Vasárnapi mindenféle. Ze­nés összeállítás. Január 13. hétfő: Napi krónika. Népdalok. — Arcok és emberek. Jegyzet. Szól a síp... Összeállítás, — Jászsági képek. Riport TELEVÍZIÓ: 10.00: A Tenkes kapitánya. Folytatásos ifjúsági tv-film: 1. A vérdíj (ism.) — 10.30: A játékigazgató. Magyarul be­szélő szovjet film (ism.) ~* 10.55: Az Intervízió műsora, — A berlini állami zenekar hangversenye. Közvetítés • berlini rádió hangversenyter­méből. 14.05: Mezőgazdasági filmműsor. Hogyan nyerhe­tünk több növényi fehérjét? Előadó: Detre István, a Föld­művelésügyi Minisztérium főelőadója. 14.30: A Színház és Filmművészeti Főiskola vizsgaelőadása az Odry szín­padon. Shakespeare: Ahogy tetszik. Vígjáték két részben. (14 éven felülieknek!) A szü­netben: Színházi jegyzet Kb. 17.00: A Magyar Hirdető mű­sora. 17.10: Budapest—NDK utánpótlás-válogatott jégko­rongmérkőzés. Közvetítés a Kisstadionból. Riporter: Vit- ray Tamás. 19.20: Esti mese. 19.30: TV Híradó. 19.50: Há­rom idegen Rómában. Ma­gyarul beszélő olasz film. (Csak 10 éven felülieknek!) Kb. 21.20: Telesport. — 21.40: Hírek. TV Híradó (ism.) Köszönetét mondunk — mindazoknak, akik Farkas Ottóné szeretett feleségem és drága édesanyánk elhunyta alkalmából — mély gyászunkban velünk voltak és részvétüket fejezték ki, illetve sírjára koszo­rút, virágot helyeztek el. Külön köszönetét mon­dunk a Patyolat Vállalat dolgozóinak és vezetősé­gének, és a Thököly és Beloiannisz úti óvoda dolgozóinak. Férje, Lacika, Gyurika, Lauer és Szebedi család. RA'DIÓ • TV* MOZI» SZÍM HÁZ HÄWAY SZIGETI TRAGÉDIA KOLUMBUS A XV. SZAZAD VEGÉN, NYUGATI IRÁLYBAN A 4 R4RMADIK EXPEDÍCIÓ VEzÉRHAJOJA A RESOLUTI­FÖLD KÖRÜLHAJÓZÁSÁVAL AKARTA EIERN! INDIÁT. § ^ ^KÉRŐ-HAJÓJA A DISCOVERY. AZ EXPEDÍCIÓ FÁ­IG Y KÖTŐT XI 1492. BEM KUBÁBAN. KÖZEL 300 ÉVNEK M BANCSNOkÁvÁ MN ES KELLETT ELMÚLANIA, HOGY AZ ELSŐ FEUER EMBER - % COOK-OT NEVEZZÜK KU -JAMES COOK- 1770.-BEN PARTRA SZÁLL HASSON W HAWAII SZIGETÉN. A BRIT TENGERNAGY! HIVATAL, KERESKEDELMI És POLITIKAI OKOKBÓL KIFOLYÓLAG SZÜKSÉGESNEK TARTOTTA, HOGY AZ S2° ÉSZAKI SZÉ­LESSÉGEN felől, egy átjárót KERESSEN A CSER- DES ÓCEÁNON, AMELY ISMERETÉBEN RÖV/OEB3 IDŐ ALATT ÉRHETIK EL AZ ANGOL HAJÓK ÉSZAK - -AMERIKA NYUGAT! PARTVIDÉKÉT. AZ ANGOL AOMI- RALITAS EZZEL AZ ESETLEGES FELFEDEZÉSSEL AKARTA MEGRÖVIDÍTENI A HOSSZÚ TENGERI VT IDŐTARTAMÁT, 1776 JÚLIUS M.-ÉN A RESOLUTION KIFUTOTT A # LA MANCHE CSATORNÁBÓL A NYÍLT TENGERRE.I8.-AFI MEGÉRKEZTEK J JÓREMBNYSÉC FOKÁHOZ, HOGY ITT VÁRJÁK BE AKISÉRŐ HAJÓ DISCOVERY ÉRKEZE-

Next

/
Oldalképek
Tartalom