Szolnok Megyei Néplap, 1963. február (14. évfolyam, 26-49. szám)

1963-02-02 / 27. szám

Mat ' Á Jtta^afsas Népfront képvisel©^ jelöltjei Nemzetközi szemle HETI RADIO MŰSOR * CSALÁDI KÖRBEN A TITÁSZ szolnoki váro­si üzemvezetősége műszaki és fizikai szocialista brigád­ja elhatározta, a tanécsvá- lasztások tiszteletére a szol­noki városi tanács áltál megrendelt közvilágítási A bőség társadalmának alapja /Magyarországon a mos­*” toha történelmi sors nem kedvezett az ipari fejlődésnek. Hazánk majd négy évszázadon át idegen hó­dítóknak szolgált éléskam­rául s a látszatfüggetlen­ség szomorú emlékű évei­ben már nem tudott lábra- kapni az erős versenytár­saiktól szorongatott ma­gyar ipar. Pedig ipar nél­kül nemcsak félkarú óriás a nemzet, de nem képzel­hető él a művelt és a szociális egyenlőséget meg­teremtő társadalom. Vézna éa csenevész gyáraink urai nem tudtak ellentállni a hatalmas földbirtokok ke­gyetlenül összeharácsolt vagyonának: kulturális életünkben buján tenyé­szett a partíkularizmus, közéletünket pedig az ösz- szeköttetések és a tekin­télyek uralma jellemezte. Az előrelépésnek tehát a fejlettebb ipar képezte legfontosabb feltételét, an­nál is inkább, mivel a mezőgazdaság technikája is lassan már műemlék számba ment, A költő hasztalan követelte, hogy a munkás érdekében gyá- molítsák a gyáripart: a ré­gi Magyarország vezetői inkább lemondtak az ipa­rosítás hasznáról, csak­hogy ne kelljen gyarapí­tani a proletáriátust. Sor­sukat azonban nem kerül­hették él: a felszabadító Szovjetunió segítségével az ország dolgozó népe 1945- ben megdöntötte uralmu­kat. A újjáépítés legfonto­sabb feladatainak megva­lósultával megkezdődött hazánk iparosítása. A ten­nivalók sürgettek, hiszen az állami kézbe került üzemek szervezeti változ­tatásai messzemenően nem tudták kielégíteni a kul­turált és civilizált körül­mények közé került dol­gozók igényeit. Ráadásul pedig az emberek politikai nevelésének, intelligenciá­juk növelésének is komoly lehetőségei nyíltak az üze­mek közösségeiben. Az erőfesztéseket siker koro­názta. Kétségtelen ugyan az is, hogy súlyos károkat eredményezett a túlzott önéllátásra törekvő és a hagyományokat elhanya­goló szűklátókörűség. de ma már országunk ott tart, hogv nemcsak nem szorul külföldi kölcsönök­re, de maga nyújt hitelt ai elmaradott új államok­nak. Ez pedig annyit Je­lent, hogy iparunk nem­zetközileg versenyeképessé vált. Mindez persze olyan adatokat is jelent, mint a felszabadulás előttinek négy és félszeresére emel­Augusztus elseje helyett február 24-re A TIT ÁSZ dolgozóinak nagyszerű vállalása a tanácsválasztások tiszteletére kedett termelés, amely a nemzeti jövedelem kéthar­madát adja, vagy az 1938- as évi munkáslétszámhoz képest közel háromszoro­sára nőtt munkásosztály. Amíg az utolsó békeévben 140 kilowattóra villany­áram esett egy lakásra, addig most majdnem ezer, az egy emberre jutó cipők mennyisége pedig megtíz­szereződött. S ez még csak a kezdet. 1980-ban iparunk már húszszorosát fogja termelni a felszabadulás előttinek. A legfontosabb azonban, hogy megszűnnek az első időik szertelenségei és in­gadozásai. Hazánk ma már nem áll gazdaságilag sem egyedül, hiszen a legutób­bi években megizmosodott Kölcsönös Gazdasági Se­gítség Tanácsának teljes- jogú tagja. Az ennek ke­retében létrehozott pontos munkamegosztás rendkívül előnyös területet juttatott nekünk. A gépgyártásban ugyanis rendkívül sok té­nyező ösztönöz a technika fejlesztésére. Hogy milyen jól álljuk meg ennek á követelménynek a próbá­ját, azt éppen a világsi­kert aratott DK—4-ee trak­torunk bizonyítja. Mind­emellett persze továbbra is fejlesztjük hagyomá­nyos és munkaigényes iparágainkat: a híradás­technikai és a műszeripart. Éppen a közelmúltban kö­töttünk előnyös szerződést hazánk alumíniumvagyo- nának feldolgozására, amit eddig energia hiányában nem tudtunk teljesen hasz­nosítani. Kérdezheti mindezek után az olvasó, hogy mindebből mit kapott és még mire számíthat Szol­nok megye. Mindenekelőtt feleslegesnek látszik a lo­kálpatrióták mindenféle aggálya, hiszen ha a szo­cialista országok egyszerre lépnek be a kommuniz­mus időszakába, akkor miért pontosan megyénk maradna ki a nagy átala­kulásból. Megyénkben va­lóban nehezebb az iparosí­tás, több ezen a téren a probléma. Az Alföld ás­ványi kincsekben szegény, jobbára könnyűipari üze­mek telepítése gazdaságos itt. Annak ellenére, hogy az elmúlt tizenhét eszten­dőben bizony elkerülték a figyelmet az olyan kér­dések; mint a nők foglal­koztatottságának megoldá­sa, józan mérlegelés után nem panaszkodhatunk. O lyan nagy üzemek épültek fel szűkebb hazánkban, mint a Tisza- menti Vegyiművek vagy a két. több szsáz munkást foglalkozik fó jászberényi Napirenden a koratavaszí teendők A megyei tanácsok me­zőgazdasági osztályvezetői és aZ illetékes ifányítószer- vek vezető szakemberei pénteken a Földművelés­ügyi Minisztériumban tár­gyalták meg a mezőgazda­ság sorohkövetkező felada­tait, az új gazdasági év tervének teljesítéséhez szükséges előkészületeket. Hont János, a földműve­lésügyi miniszter első he­lyettese nyitotta meg a ta- nácsl*ozást, majd Keserű János miniszterhelyettes is­mertette az idei termelési előirányzatokat, továbbá az állattenyésztés átteléltetésé- vel és a koratavaszi nö­vényápolással, a vetés elő­készítésével kapcsolatos tennivalókat. Hangsúlyozta, hogy az 1963. évre élőirány­zott 14 százalékos terme­lésnövekedést csak úgy ér­hetjük d, ha az elmúlt évek tapasztalatai alapján a mezőgazdaság minden ágában megjavítjuk az irá­nyító és szervező munkát. Mínusz 26 fokot mértek Szolnokon Szolnokon péntekre vir­radó hajnalban — idei re­kord' hideget — mínusz 28 fokot mértek, így éjszaka Szolnok volt az ország leg­hidegebb körzete. Reggelre teljes egészében befagyottá Tisza. Szolnokon a gyógy­fürdő termálvizének kiöm­lőhelyén pár négyzetméter­nyi területen tartotta ma­gát a víz és most ez a rész is jég alá került. A Tisza jégpáncéljának vastagsága átlagosan 40 centiméter. A hideg éjszakán sokat szen­vedtek az állatok is. A kül­területeken a meggémbere- dett madarak százait gyűj­tötték össze a gyerekek. A lakott területeken egyre több mezei madarat lehet látni, amelyek élelmet és mene­déket keresve húzódnak be a földekről. A nagy hideg erősen próbára teszi a ter­melőszövetkezetek állatállo­mányát is. Azokon a helye­ken, ahol nem termálvizes kutakkal rendelkeznek, minden vízlelőhely befa­gyott. A I ísza jégtorlaszain Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság és az ÉM. VI. számú Kőbánya Vállalat közösen robbantja a jégtorlaszt. A Vízügyi Igazgatóság két jégtörője a ,,Tárcái” és a »Jégvirág” a Tiszalöki Vízierőmű fölött állandóan töri a jeget, nehogy újabb torlasz keletkez­zen. Fábián Imre a „Jégvirág” kapitánya a jégtorlaszo­kat figyeli Kőtelkiek az exportért A zöldségtermeléséről hí­res kőtelki Ezüstfcalász Tsz évenként több száz vagon zöldségfélét exportál a nyu­gati országokba. A külföldi vásárlók igényesek az áru átvételénél, szeretik ha megfelelően válogatott, jó minőségű főzelékfélét kap­nak. Az áru válogatása, osztá­lyozása megfelelő szakkép­zettséget igényel. Épp ezért a tsz vezetősége három­napos tanfolyamot rende­zett a tsz asszonyai és lá­nyai részére. Horváth And­rás, a MÉK termelési osz­tályának vezetője — a pa­lántaültetéstől a betakarí­tásig — megismertette a résztvevőkkel a korszerű termelési és csomagolási eljárásokat Zugló üzemei továbbra is segítik megyénk szövetkezeteit Négy év óta hagyományossá és rendszeressé vált a Budapest XIV. kerületi üzemi munkások és a Szolnok megyei termelőszövetkezetek tagjainak találkozása. A zuglóiak szívesen és sűrűn látott vendégek megyénk közös gazdaságaiban. Résztvesznek a tsz-ek vezetőségi és közgyűlésein, s ellátogatnak a pártszervezet rendez­vényeire is. Az üzem gazdasági vezetői és pártmunká­sai átadják gazdag tapasztalataikat segítik a szövetke­zetek politikai megszilárdítását Jónéhány Tsz-ben rend­behozták a számvitelt és megtanították a könyvelő­ket a gazdasági elemző munkára. A zuglóiak soha­sem mondtak nemet, ha a tsz-ek vezetői gépek beszer­zésére, kijavítására kutak fúrására, vagy öntözőbe­rendezések szállítására, al­katrészek pótlására kérték őket. Az anyagi és techni­kai támogatás mértéke fo­rintokban is mérhető. Anél­kül, hogy lebecsülnénk en­nek jelentőségét, sokkal számottevőbb az üzemek politikai és er. kölcsi segítsége. Az ipari munkások és a szö­vetkezeti gazdák között elv­társi és baráti kapcsolatok alakultak ki. A megyei pártbizottság vezetői többször találkoztak a tsz patronázs munka irá­nyítóival, s tájékoztatták Halló in nePLflP... — Tessék! — Szűcs An­tal vagyok, a tószegi Dózsa Tsz elnöke. — Igen, értem a kér­dést. Hát kérem én. még mindig annak örülök a leg­jobban, hogy a múlt évet az árvíz és az aszály elle­nére sikeresen zártuk. Ma reggel végigjártam a ha­tárt és megnéztem az üzem­egységeket. Az is jó érzés­sel töltött el, hogy álla­taink jól bírják ezeket a hideg napokat, eddig még nem történt semmi baj, egyetlen jószág sem bete­gedett meg. A takarmány­gazdálkodás is kielégítő, minden szél szénéra és ab­rakra nagyon vigyáznak a tagok — hiszen ki tudja, meddig tart ez a 'tél. — Hogy bosszankodtam-e? Az embert mindennap éri valami bosszúság. El­csépelt dolog, de nekem Is azt kell mondanom, mint más mezőgazdasági dolgo­zónak. Manapság nekünk a legtöbb bosszúságot az időjárás okozza. Az embe­rek ma reggel is kimentek a határba, de délben be kellett Jönniük, nem bírták a nagy hideget. A nehéz körülmények ellenére csü­törtök délig már 150 hold búzáná] elvégeztük a fej­trágyázást. őket a szövetkezetek hely­zetéről. A napokban Kö­kény István, a megyei pártbizottság titkára, Mol­nár György, a megyei KISZ bizottság titkára, valamint a járási pártbizottságok közgazdasági titkárai láto­gattak él Budapestre. A zuglói Alumíniumgyár kul­túrtermében az üzemek, vállalatok, intézmények Igazgatói, párt- és KISZ titkárai és a patronázs munka felelősei jöttek ösz- sze. A tanácskozáson részt- vett Gábor Márton, Tóth György, a XXV. kerületi pártbizottság titkárai és Kikillai Sándor, az Alumí­niumgyár párttitkára, a tsz patronázs munka megyei irányítója. A zuglói patronálókat Kökény elvtárs tájékoztatta a megye termelőszövetke­zeteinek tavalyi eredmé­nyeiről, s az idei tervfel- adatokról, Elmondotta, hogy 1961-es zárszámadás után 29 gyenge tsz-t tartot­tak nyilván a megyében. (Itt a jövedelem évi nyolc­ezer forint alatt volt.) Ezek fele megerősödött Néhány újabb tsz azonban a gyen­gék listájára került. Most együttesen 22 — tehát ke­vesebb, mint tavaly — a gyenge tsz-ek száma. A megyei pártbizottság nevében Kökény elvtárs köszönetét mondott az üze­mek segítségéért. Nagyra értékelte munkájukat. — Mint mondotta: hozzájárultak ahhoz, hogy a gyenge szövetke­zetek megszilárduljanak. Arra kérte a megjelenteket, hogy továbbra sem feled­kezzenek meg a Szolnok megyei szövetkezetekről. Miben segíthetnek a zug­lói üzemék? Kökény elvtárs a következőkre kérte őket. Elsősorban politikai és er­kölcsi támogatást adjanak a tsz-eknek. Erősítsék a pártszervezeteket és segít­senek a tsz-ek megszilárdí­tásában. Több közös gazda­ság nem szorul rá a patro- nálásra, de a gyengék an­nál inkább igénylik azt. Ha a gyenge tsz-éket si­kerül felzárkóztatni a közepesek sorába, ez egy év alatt 200 millió forint pluszt jelentene a népgaz­daságnak. A megyei pártbizottság és a tanács továbbra is meg­különböztetett módon segí­ti a gyenge szövetkezeteket- Egyszerűsíti vetésszerkeze­tüket több szakembert, ' műtrágyát, növényvédőszert és beruházási hitelt kapnak; Az idei tervfeladatokról a következőket mondotta Kö­kény elvtárs. Tavaly 97 ezer holdat öntöztünk a megyében. S az idén is sze­retnénk ennyit. Megkezdődik a második tiszai vízlépcső és tároló építése, mely 1975-ig fél millió hold öntözését teszi lehetővé. Ebből Szolnok megye — mint az ország legcsapadék- szegényebb megyéje — 350 ezer holddal részesül. Meg­épül a kunsági és a jászsá­gi főcsatorna. Kisújszállá­son öntözőgépjavító üzem és öntözési szakiskola, Karcagon öntözőmesteri is­kola létesül, A zuglói üze­mek sokat segíthetnek a tsz-ek öntözőgép javítási problémájuk megoldásában. A tsz-ek gépesítése egy­re növekszik. Ez szükséges­sé tette, hogy az idén gén­javítóműhelyeket létesít­sünk a tsz-ekben. Ezek üzemszervezési, felszerelési gondjai szintén megoldásra várnak A tsz-ek bizonyára kérni fogják ehhez az üze­mek segítségét. Megyénkben rendkívül kevés a fa. Ezért 1970-ig 25 ezer hektárral akarjuk növelni az erdő­területet. A fásítás megoldásában szintén segíthetnek a zug'Óf üzemek. — m. 1. -s VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK) XIV, évfolyam, 27, szám, , Ara: SO fillér 1963, február szombat, fejlesztési munkáját 1963. augusztus 1-f határidő he­lyett a tanácsválasztások napjára, azaz február 24-re befejezi. A műszakiak Bozóky , Sándor üzemvezető, a fizi­kai dolgozók Gyöngyösi Sándor brigádvezető irányí­tásával még az év elején megbeszélték a feladatokat és brigádgyűlésen kezdtek a rendes tervükön felüli vállalásuk kidolgozásához. Ennek nyomán 150 modern higanygőz közvilágítási be­rendezést szerelnék fel a vasútállomástól a Beloian­nisz út baloldalán a Sütő utcáig, a jobboldalán a 33- as Ruházati Boltig. A köz- világítási fejlesztési munká­latok mintegy félmillió fo­rint értékben készülnek. E verseny eredményekép­pen ezidáig már száz köz- világítási berendezést fel is szereltek; Szlama Ferenc levelező

Next

/
Oldalképek
Tartalom