Szolnok Megyei Néplap, 1963. február (14. évfolyam, 26-49. szám)

1963-02-14 / 37. szám

l 963 február 14. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP s Jpplor'aszok a Duna ju^osziá? szakaszán Belgrád (MTI). Hétfő óta Jugoszlávia-szerte megeny­hült az időjárás. A vi­szonylagos. meleg következ­tében olvadás kezdődött, amely azzal a veszéllyel fe­nyeget hogy jelentősen nö­vekszik a folyók vízállása. A jelentések arról szá­molnak be, hogy a magyar határtól Apatinig szilárdan áll a jég a Dunán. Apa Un­nál befejezték azt a rob­bantást, amellyel körülbelül 50 méteres rést vágtak a Duna jégpáncéljába. A pancsovai híd pilléreit si­került robbantással meg­szabadítani a rátapadó jég­től. A jégtorlaszok miatt egyébként a Duna vízállá­sa újból megnövekedett, úgy hogy a folyó Zimony- tól Galambócig (Golubae) érad. A vízállás Velika Gra- dista-nál tetőzik. Pozsarevácról a jugosz­láv néphadsereg újabb egy­ségei indultak el Galam- bócra egy hatalmas rob­bantási akció végrehajtá­sára. E város körül tombo­ló hóvihar azonban olyan jég- és hóakadályokat emelt a nehéz katonai gép­kocsik útjába, hogy felada­tukat még nem tudták vég­rehajtani. A Tisza jugoszláv szaka­szán még mindig mozdulat­lan a jég. A jugoszláv ár- vízvédelmi szakértők ágy vélik, hogy a zsablyai híd pillérei körül meg kell ten­ni az előkészületeket a jég felrobbantására. A legfrissebb jelentés szerint a sabáci erődnél a jugoszláv hadiflotta egyik jégtörőjének sikerült meg­bontani a folyam jégpán­célját s ezzel a helyzet va­lamivel enyhült Országos vlrágszolgáiat Megalakult a Virágért or­szágos virágszolgálata. Bu­dapesten a kijelölt boltok­ban lehet feladni az ország városaiba (Miskolc, Debre­cen, Szeged', Pécs, Győr, Dunaújváros. Gyula, Hód­mezővásárhely, Kazincbar­cika, Kecskemét Komá­rom, Lábatlan, Mohács, Sopron) szóló rendeléseket s másnap a városi virágüz­letből friss virágot kap az ünnepelt A vidéken fel­adott rendeléseket a fővá­rosi Virágért teljesíti, ha a rendelést legalább Iáét nap­pal előbb feladják. Az elfoglalt emberek ré­szére egész évre szóló vi­rágbérleti rendszert vezet be a Virágért. A születés - és névnapokra, házassági évfordulóra stb. előre le le­het adni a virágrendeióst (MTI) Jó napot mindenkinek! Téli üdvözlet a hegyek mellől Pompás a téli világ itt Miskoic-Tapolcán. A hegy­csúcsok hósipkás fái szinte beleolvadnak a környezet­be. Lent a házak békésen pipálnak, majdnem észre­vétlenül. Szavamra eltűn­tek a villák, csak hógörge­tegek a nyaralók. Jobbról balról fentről lentről hó... hó... És a hó alatt emberek. Boldogok, jókedvűek, mert megengedhetik maguknak, hogy most ne gondoljanak mondani, hogy ki honnan jött és mennyi munkaegy­séget szerzett. Itt produkál­ni kell. Egy pallérozott eszű, sár­guló bajszú, idős magyar verssel mutatkozik be. Csati'vn*nr>k íev végzi: *— Ezt találtam én most itt hamarjában A mesemondó kis ta­risznyában. A két fiatalabb felső-* szentgyörgyi országjáró, Takács János és Tukora ház, üzemlátogatás, az eu- rópahírű barlangfürdő minden porcikájának meg­ismerése szerepel a prog­ramban. Lesz tehát miről mesélni otthon a Petőfi gazdáinak. Megtudtam, úgy tervezik, hogy majd a zár­számadó közgyűlés nagy családi vacsoráján elmesé­lik ennek a szép tapolcai 10 napnak a történetét. Igaz, hogv Takács János­nak már előbb haza kell utaznia, mert ahogy a vers­(Balról jobbra): Tukora István, Ko­csis Antal, Hege­dűs Sándor, Ta­kács János, a jász- felsőszentgyörgyi Petőfi Tsz tagjai. ügyes-bajos dolgaikra, mindennapi csacsiságokra. A kellemesen fűtött szoba még azt is feledteti, hogy pincéink, kamráink sarká­ban kissé megcsappant a szén. Itt, ebben a házban üdül­nek az emberek. Kucsmák, kisbundák lógnak az elő­szoba fogasain, bent a tár­salgóban mókáznak, vi­dámkodnak a termelőszö­vetkezeti gazdák. Majdhogynem mindany- nyian borsodiak, de közi­bük ékelődött négy szűkebb hazánkfia is; jászfelsőszent- györgyi tsz parasztok. Itt ülnek a társalgó egyik sar­kában, együtt mind a né­gyen, mert barátok ők, komák ők odahaza is. Szájuk szögletében még ott bujkál a mosoly, mert néhány perccel ezelőtt az örökké fiatal, hatvan esz­tendős Nyitrai Gáspámé twistéit, Lelkemre így igaz: twistéit! Egy bódvavölgyi sibcder bemutatta a jobbá­ra öreg, pihenni vágyóknak ezt a csuda táncot. A me­zőkövesdi táncoslábú Nyit­rai néni pillanatok alatt megtanulta. — Hát szólj hozzá, ko­mám! — szólal meg végre Hegedűs Sándor a felső- szentgyörgyi Petőfi Terme­lőszövetkezet Idős gazdája. Kocsis Antal csóválja a fejét: — Ez a néne szépen cif­rázta...! Ügy mondta: ,,néne”, pe­dig már ő maga is a hat­vanötödiket tapossa. De nincs sok idő a be­szélgetésre, mert további bemutatkozások következ­nek. Itt nem elég ám el­István összenéz. — No, pajtás, azt hiszem, mi következünk. Jön is ám a rigmus, szé­pen, cifrázottan, amelyet Tukora István ekképpen fejez be: — Szép itt, jó itt, hogy is vágynék én haza? De megkel.* az öreg disznóm pókhasa. Kés kell annak, per­zselő és hentesbárd. Lakomára vár engem a nagy család. Nagy tapsot kannak a Szolnok megyeiek is. Amíg a verces-mondókás bemutatkozás tart, én oda- fu rakodom a felsőszent- györffviekhez, — Lekéstem a „szürke” tények fe'sorolását. Ki mit mondott el itt a jövede­lemről? Kocsis Tóni bácsi egy- szuszra sorol: — A Petőfi 36 forintot oszt munkaegységenként. Még nem volt zárszámadás, de mi már tudjuk. Én llOOn forintot kapók, mint nyugdíjas, mert egy hold kertészetet gondoztam. He­gedűs komám is már túl van a hatvanon, de 200 egvcéífet ÖSS7egvfptÖtt. Persze a fiatalabbak jó­val többet. Mennyit is? — Hét°zázat — mondja Takács János. — Én ha tszá tv, eg wen et — büszkélkedik Tukora István. Hát igen. A pihenés itt a csendes tapolcai völsv- ben mindenképpen megér­demelt. Egyébként sok kel'em es óra vár még a négv felső- szenteyörsyire. mert a ha­gyományos nagv evés-ivá- sokon kívül többszöri szín­ben erről már számot adott; a 290 kilós „öreg malacnak” mór nem aka- ródzik várni. A búcsúzkodásnál azt kérdezem: — Lesz-e valami üzenet? Hegedűs Sándor felel: — Én most hagytam el először a megye határát. Féltettek otthon, de most már azt mondom: ne félt­senek. Jól megvagyok, csak az a baj, hogy ez a jó­kedvű gondnok, ez a Városi Lajos nem akarja meg­hosszabbítani a vendéges­kedésem. Mert lelkemre mondom, maradnék még néhány napig. Kint a hóbuekákat rug­dosva, megtudom, hogy ez a néhány tucat szívest-őrö- mest pihenő ember a ter­melőszövetkezetek biztosító és önsegélyző csoportjának vendégeként éli vidám éle­tét, erőt gyűjtve holnapra s holnaputánra. * Párkány László Ha minden kftzősség ilyen volna... Az ausztráliai Mitchell városka 30 hűtőszekrénytu- laidonosa közös erőfeszítés­sel járül hozzá egy 13 éves kislány életének a meg­mentéséhez. A kislány két héttel ez­előtt leesett a lóról és agy­sérülést szenvedett; az or­vos úgy rendelkezett, hegy a kórháza ágyon állandóan jég közé kell ágyazni a gye­rek testét, hogy testhőmér­séklete igen alacsony le­gyen. Mivel Mitchell vá­még2naftig! Pantalló és cslzmanadrág gyapjúszövetből 130.00— 220.00 Ft helyett 90.00—155.0« Ft-ig Baby és 'ányka flanellruha 48.00— 100.00 Ft helyett 34.00- 00.00 Ft-ig Női házicipő 50.00- 80.00 Ft helyett 33.00— 64.80 Ft-lg Női, posztószáras, gumitalpú cipó 110. Ft helyett 77.00 Ft Női kabátszövet 3:5.00 Ft helyett 8*7.50 Ft Női műbőr, ples tik bevásárló táska 94 00—350.00 Ft helyett 80.00—245.00 Ft- Amazon női ruhaszövet 187.00 Ft helyett 117.00 Ft N®, plüss, nylon pulóver 280 00 Ft helyett 100.00 Ft Köpet bareheed. 80 cm széles 33.00 Ft helyett 2*10 Ft Kapható 2) árusításra kijelölt árak álakban ás szakiiz letekben. roskában nincsen jéggyár, ezért két hét óta a kórház mentőautója nap mint nap végigjárja a városka vala­mennyi hűtőszekrénytulaj­donosát és összegyűjti a jégpakoláshoz szükséges je­get. A kislány a napokban először kezdte visszanyerni az eszméletét. Atomerővel működő világítótorony A pennsylvaniai Quehan- na atomkutató intézetben a tudósok atomerővel műkö­dő világítótorony létesítésén dolgoznak. A napokban Stroncium-90 üzemanyagot helyeztek el egy atomgene­rátorban, s ezzel utánpótlás nélkül 10 évig energiával láthatják el az automati­kus világítótornyot, amelyet az amerikai partvédelmi egységek fognak felállítani, egyelőre még meg nem je­lölt helyen. Szülők. nevelők fóruma Hogyan segíthetnek a szülők az iskol nak a készségképző munkában? Az általános iskola alsó tagozatának egyik alapvető feladata, hogy olyan alap­készséggel ruházza fel a ta­nulókat, amelyek biztosít­ják a felső. tagozatban, majd a középiskolában la továbbtanulást. Amíg a tanuló bizonyos készségre szert tesz, elég hosszú es laradtsugos utat kell megtennie. A készség­képzés folyamán a gyeiv mek ismereteket szerez. Ezek megszilárdulnák, ki­bővülnek. Az ismeretek egy részét a gyakorlatban alkalmazni is tudja. Ez az alkalmazás eleinte lassú (mint például az írás, olva­sás, a gondolatok pontos kifejezése, stb.). sokszor vissza kell gondolnia az ismeretekre, fokozottabban kell ellenőriznie a tevékeny­séget. Ilyenkor mondjuk azt, hogy a tanuló a jártas­ság fokán áll. Később a te­vékenység automatikussá válik, a fölösleges mozdu­latok kiküszöbölődnek, ke­vesebbet kell felidézni az ismereteket, kevesebb időt kell fordítania az ellenőr­zésre, s lassan a tanuló eljut a készség fokára. A készségképzés az isko­lában oktató-nevelő mun­kánk folyamán történik, ami komoly szakértelmet igénylő munka. A készségei megszerzésében nagy segít­séget tud nyújtani a csa­lád is. A SZÜLÖK SZEREPÉRŐL A KÉSZSÉGKÉPZÖ MUNKÁBAN A szülők többsége igen nagy szeretettel és gonddal foglalkozik gyermekével, segíti múmiáját. Ez főleg az első és második osztá­lyos tanulók esetében ta­pasztalható. Sajnos, sokan elkövetik azt a hibát, hogy túlzott követelményeket ál­lítanak, a kis tanulók elé. Türelmetlenül várják roha­mos fejlődésüket. Szeret­nék, ha az első osztályos tanulók már folyékonyan olvasnának, oldalakat írná­nak. Az ilyen szülő gátolja a készségek kialakulását, mert gyermekét túlterheli. A szülőknek meg kell is­merniük, hogy a gyerme­keknek az egyes életkorok­ban. a tantárgyakon belül milyen készségszintre kell elérniük. Ezzel kapcsolat­ban sok hasznos tanácsot kaphatnak a szülői értekez­leteken, s olvashatnak a pedagógiai irodalomban. Az ismeretek zömét a tanulók az iskolában sa­játítják el. A készségek kialakulása szempontjából szükséges azonban azok alapos megszilárdítása, al­kalmazásának gyakorolta­tása. Ezt a célt szolgálják a házi feladatok is. Nem közömbös tehát, hogy a ta­nuló minőségileg milyen munkát végez odahaza. A kisiskolásokra jellemző, hogy komoly szellemi munka végzése közben ha­mar kifáradnak. Tehát jó, ha ebédelés után nem fog­nak azonnal a házi feladat megoldásához, hanem előbb látsszanak, pihennek, le­hetőség esetén alszanak is. ALAPVETŐ KÖVETELMÉNY: A PONTOSSÁG Szoktassuk a tanulókat a pontos munkára, munká­juk állandó ellenőrzésére. Ezzel elejét tudjuk venni annak, hogy többször meg kelljen oldani egy-egy fel­adatot. s annak is, hogy a tanulókban a munkavég­zéssel kapcsolatban rossz szokások alakuljanak ki. (Hanyagság, nemtörődöm­ség, felületesség, stb.) A szülők részéről történő ál­landó és rendszeres ellen­őrzés is elengedhetetlen. Vannak szülők. akik gyermeküket állandóan szorgalmi feladatok meg­oldására ösztökélik. Pél­dául olde'akat íratnak a tanulókkal. A kötelezőnél jóval több számtan felada­tot oldatnak meg velük. Ez előbb-utóbb a fáradtság fokozódását eredményezi, melynek következménye a munka végzésének pontat­lansága, az elkedvetlenedés. Ezek a tényezők nem segí­tik elő a készségek kiala­kulását. A tanuló csak ere­jéhez mérten végezzen többletmunkát. Gyakran találkozunk olyan esetekkel is — külö­nösen első—második osz­tályban —, hogy a szülő oldja meg gyermeke házi feladatát. Ügy gondolom, nem kell nagyon bizonyíta­nom ennek helytelenségét. Az ilyen tanulók nagyon nehezen jutnak el a kész­ségek szintjére. Nem fejlő­dik akaraterejük, később som tudják leküzdeni a ne­hézségeket. Problémák esetén a nevelőhöz kell for­dulni tanácsért. Az iskolai és házi felada­tok megoldatásán kívül is sokat tehetnek a szülők annak érdekében, hogy a tanulók a szerzett ismerete­ket gyakorolják, alkalmaz­zák, ami elősegíti a készsé­gek megszerzését; Jó, ha a szülők beszámol­tatják gyermekeiket a nap eseményeiről. Követeljék meg a szép, értelmes be­szédet. Használják azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket az iskolában ta­nultak. Hasznos, ha olykor­olykor megbízzuk a tanuló­kat azzal, hogy rövid me­sét, vagy történetet mesél­jenek, mondjanak el a ki­sebbeknek. Számoljanak be arról, mit láttak a televí­zióban, mit hallottak a rádióban. Mindez rendkívül fejleszti a tanulók kifejező és beszédkészségét, gyara­pítja szókészletét; KÖNYVEK, LEVELEK. MEGBÍZÁSOK Érdemes a tanulókat ko­rán hozzászoktatni a köny­vek olvasásához. Ezek ele­inte legyenek egyszerű me­sekönyvek. Nem szabad a tanulókat túlterhelni, erő­szakolni az olvasásra, mert az ellenkező hatást érjük el vele. Megbízhatjuk rövid, érdekes újságcikkek, mesék felolvasásával őket. Fontos, hogy ezek tartalmi szem­pontból a gyermek érdek­lődési körébe tartozzanak. Levélíráskor egy-két mondatot, vagy rövid leve­let a gyermek is írhat a nagymamának. Eleinte má­solják ezeket a leveleket, 6 külön lapokra készüljön, amelynek vonalazása ugyanolyan, mint az iskolai füzeté. A gyermekek na­gyon szeretnek ids napló­kat vezetni. Feljegyzéseket készítenek a játékokról, stb. Érdemes ezeket észre­venni, véleményt mondani róla. A szülők ellenőrizzék gyermekük írófelszerelését. A toll épségét, a ceruzák hosszát, hegyességét. A túlrövld ceruza használata rossz szokás, helytelen irástechnika ' kialakulásá­nak lehet a forrása. Hasznos a tanulókat ki- sebb-nagyobb feladatok végrehajtásával megbízni. Bevásárláskor számoljon el a visszakapott pénzzel. El­lenőriztethetjük a hozott áru minőségét, mennyiségét Ebben az esetben is bőven van alkalom az iskolában tanult ismeretek gyakorlati alkalmazására; A megbízatások végre­hajtása közben bekövetkez­hetnek hibák, sikertelensé­gek. Ilyen esetekben na­gyon megértőnek kell len­nünk. Át kell segítenünk a tanulókat a nehézségeken. A megértés, a türelem, egy kis jutalmazás a tanulók aktivitásának feltétele, s megéri, mert az ilyen tevé­kenységek nemcsak a kész­ségek fejlesztése, de neve­lési szempontból is felbe­csülhetetlen értékűek. Gledura Lajos, pedagógus 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom