Szolnok Megyei Néplap, 1962. február (13. évfolyam, 26-49. szám)

1962-02-18 / 41. szám

r SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP .1962. február IS. A nők társadalmi helyzetéről 1 avaly tavasszal a me­gyei pártbizottság megvitatta a nők, s elsősorban a falusi nők helyzetét. Megállapította: a nők egyre inkább megta­lálják helyüket a közös gaz­daságokban, munkájukkal so­kat segítenek a szövetkeze­tek megszilárdításában. A pártbizottság az eredmé­nyekre alapozva meghatároz­ta a további teendőket. Ha­tározatában továbbra is a falusi és tanyasi nőkkel va­ló fokozottabb törődést hang­súlyozta. A párt- és gazdasá­gi vezetőknek a türelmes, áll­hatatos nevelőmunkát aján­lotta. Mindenekelőtt azt, hogy minél több nőt vonja­nak be a közös munkába, adjanak nekik még bátrab­ban megbízatásokat. A határozat nyomán to­vább javult a helyzet. A párt-, a gazdasági- és a tö- megszervezeteknk az eddigi­nél is jobban figyelmük kö­zéppontjába került a nők kö­zötti munka. Nagyon sok he­lyen felismerték, milyen so­kat segíthetnék, s e segítség­gel mennyivel gyorsabb, erő­teljesebb az előrehaladás. Számos termelőszövetkezet­ben törődnek például azzal, hogy megkönnyítsék a dol­gozó nők „második műszak­ját”. Ezért a hét egy munka­napján minden családanya otthon marad, hogy háztar­tását, otthonát rendbe tegye. Van már több olyan hely is, mint a tiszaföldvári Lenin Tsz, ahol mosógépeket vet­tek, melyeket bármikor ki­kölcsönözhetik az asszonyok. Ugyanakkor klubszobát is rendeztek be számukra, ahol tetszésük szerint gyűlésez- hetnek, tanulhatnak, szakkö­röket rendezhetnek. Kőtele­ken a közelmúlt hetekben szervezték meg va háztartási gépek kölcsönzését. Az asz- szonyok ezt a gondoskodást már meg is „hálálták”: öt­venhármán elhatározták, hogy az eddigi „neveljünk egy kotlóalja csirkét a közös­nek” mozgalmat két kotlóal- jára módosítják. A megbecsülés cáfol­hatatlan bizonyítéka az is, hogy egyre több nő kerül ve­zető beosztásba. Az alapszer­vezeti pártvezetőségek vá­lasztása idején különösen érezhető volt a növekvő bi­zalom. Voltak ugyan helyek, ahol az arra egyformán al­kalmas nők és férfiak közül inkább a férfiakat választot­ták a vezetőségbe, de ennek ellenére is javult az arány. A karcagi termelőszövetkeze­tekben például, ahol egy év­vel ezelőtt még nagyon rossz volt az arány, a pártvezető­ségekben most tíz nővel van több, a négy nagy tsz egy­séges pártvezetőségében is képviseli egy-egy nő a tsz- asszonyokat. A megbecsülésnek mintegy visszahatásaként változott a nők érdeklődése is. Kunszent- mártonban a helyi vezetők egy idő óta rendszeresen tar­tanak politikai tájékoztatókat. Mindig azokról a kérdések­ről, amelyek legjobban ér­deklik a nőket. Egy-egy ilyen tájékoztatóan százhúsz-száz- ötvenen vannak. 1961-ben négyezerötszáz— ötezerrel több nő dolgozott a megye termelőszövetkezetei­ben, mint a megelőző gazda­sági évben. S nemcsak pusz­tán a munkaegységért men­tek. Nemcsak azzal a szán­dékkal, hogy teljen a nap, szaporodjon a munkaegység. A Vnnhesyesi járásban leg­több helven nem a munka­egység teljesítését vállalták elsősorban. A tiszaburai Le­nin Tsz-ben nyolcvan asz- szony 160 kh kukorica és 50 kh cukorréna megművelését határozta el. Ugyanezt tették az abádszalóki Aranykalász, a kenderesi Haladás és Vö­rös Csepel Tsz-ben. Az öcsö- di Kossuth Tsz asszonyai — negyvenkilencen — 150 hold kapásterület megművelése mellett 1100 baromfi nevelé­sére és 200 sertés hizlalására is váb''^rrtztnk. Az ilvon vál­lalkozás, elhatározás több, mint a munkaegység teljesí­tésére tett ígéret, mert job­ban kifejezi a közösség iránt érzett felelősséget. Sokáig sorolhatnánk, — mégsem érnénk a példák vé­gére, amelyek bizonyítják: a munka szeretete, a közösség féltése, becsülése és segítése egyre inkább jellemzője a falusi asszonyoknak is. Nem lenne azonban teljes a kép, ha a határozat megje­lenése óta csak a jó példákat említenénk meg. Előfordult többek között a tószegi Dó­zsa Tsz-ben, hogy a vezető­ség a községtől nyolc kilo­méterre mérte ki a területet, amelyen az asszonyok dol­gozhattak. Afelől is úgy dön­töttek: a ki- és haza jutást oldják meg, ahogyan tudják. A hunyadfalvi Hunyadi Tsz- ben koratavasszal kérték az asszonyok, alakítsanak idény­napközit. — Bár a tsz-ben nagy volt a munkaerőhiány — a vezetőség nem is pró­bálkozott azzal, hogy telje­sítse kérésüket. Van olyan termelőszövetkezet is, ahol a nőtagoknak akkor sem mé­rik ki a jogos háztáji terüle­tet, ha az illető családfenn­tartó, s ha a kötelező számú munkaegységet teljesítette. A tiszapüspöki Győzelem Tsz-ben a különböző szak­mai és politikai értekezle­tekre rendszeresen meghív­ják a szövetkezet két női munkacsapatvezetőjét. De a két asszony — bármilyen ér­tekezlet legyen is — hallgat. Nem szoktak beszélni — mondják —, mert ha ők mondanak valamit, sokkal; hamarabb kétségbe vonják, I mintha valamelyik férfi j mondaná ugyanazt. S az! ilyen felfogást a legnehezebb felcserélni az újjal. A nők beválasztása kü­lönböző vezető posztokra egyben a velük való fokozot­tabb törődést is követeli. A megbízatások utáni felada­tok megoldása a nehezebb. A dolgozó nők aktivitásának emelését, segítését a mosógé pék beszerzésével, napközik megszervezésével, egy-két asszony beválasztásával még nem oldottuk meg. Bár ezek is napról-napra megkönnyí­tik a nők munkáját, még sem lehet itt megállni. Meg kell tanítani őket arra is, hogy fokozottabban törődje­nek a közösség ügyével, hogy tudjanak azzal a meggyőző­déssel cselekedni: Rajtuk is múlik, miről, hogyan, mit határoznak a közösségben. Nagyon sok nő felismeri már azt is, hogy ehhez csak tudása, képzettsége adhatja meg a megfelelő alapot. Külön említjük az üzemi nődolgozók helyzetét. Bár üzemekben mástermészefűek a gondok, ott is van sok ten­nivaló. Kevés még az olyan hely, mint a szolnoki Tisza Bútorgyár, ahol kényelmes mosodát, szárítót, vasalót rendeztek be az asszonyok­nak. Egyik nap beviszik a mosnivalót, másnap tisztán, vasaltan vihetik vissza. És sok az olyan hely, ahol ép­pen csak egy kis figyelmes­ség gondosság hiányzik. Jászberényben a Fémnyo­mó- és Lemezárugyár kapu­jában például berendeztek egy élelmiszerboltot. Azzal a gondolattal, hogy a mun­kások jövetben, vagy menet­ben vásárolhassanak. Üzlet van. azzal viszont már ke­vésbé törődnek az illetéke­sek, hogy ott télidőben kon- zervekhez, MIRELIT-készít- ményekhez is hozzájuthassa­nak az asszonyok. A szolnoki közkórház ápc- lónővérei sokat panaszkod­nak azért, hogy keresetük jórészét albérleti szobákra költik. Sokkal jobban kelle­ne gondolni rájuk, amikor állami lakásokat építenek, hogy ők is hozzájuthassanak a nekik megfelelő garzon- J lakásokhoz. A gyermeknevelés gondja, a gyermekek tanulásával já­ró feladat döntő részben városon is az anyáké. Kevés az olyan hely is, mint a martfűi Tisza Cipőgyár, ahol nemcsak ebédet, hanem na­pi háromszori étkezést biz­tosít az üzem. Az asszonyok, a terhes anyák szabadságuk vagy betegségük idején is étkezhetnek az üzemi kony­háról. Sőt, kímélő, diétás ételeket is főznek. Ez is mind könnyít, több időt enged az asszonyoknak a gyermekek­kel, családdal való foglalko­zásra, tanulásra. Ennek a könnyítésnek is bizonyára része van abban, hogy a ci­pőgyárban az idén harminc nővel tanul több, mint ta­valy. A tényék tehát azt mu­tatják: a bizalom, a támoga­tás sokat segített abban, hogy asszonyaink, leányaink elfog­lalják helyüket a társada­lomban. A tennivaló azonban ezzel még nem kevesebb. Inkább sokrétűbbé vált. Borsi Eszter Sikeresen zárultak a téli vadászatok Az ország erdői, meződ &ő vadászzsákmánnyal fizettek az idei télen. Különösen jó volt a „termés” az apróva­das területeken, elsősorban nyálból és fácánkakasból, de — hosszú idő után először — már fogolyból is. Dr. Bertóti István országos vadászati főfelügyelő tájékoztatásul el­mondotta, hogy egyes me­gyékben jól kihasználták a nyúlvadászati idény hosszab­bítását és az utóbbi hetek fagyos reggelein sikeres haj­tóvadászatokat rendeztek a korábban szinte hozzáférhe­tetlen területeken. Nem vég­leges adatok szerint a va­dásztársaságok nyálból több mint 800 00C-et lőttek az idényben. Előny álból is több mint százezret fogtak be, fá­cánkakasból pedig mintegy 150 000 került terítékre. Élő­fácánból 25 Ö00-et élőfogoly-> ból pedig 40 000-et adtak át a MAVAD-nak A rendkívül gazdag zsák­mányból minden eddiginél nagyobb mennyiség került exportálásra, (MTI) két napot, egy éjjelt dolgozott Örményes! Q örömök Egy év alatt megkettőződött a gazdák jövedelme Nagy dolog, ha egy szö­vetkezetben egyetlen eszten­dő alatt megkettőződik a gazdák jövedelme, örmé­nyesen, az Üj Élet Tsz-ben ez történt; sőt egy kevéssel több. Az 1960 évi 19 forin­tos munkaegység értéke 1961-re 40 forintra szökött, így a tagonkénti éves át­lagjövedelem eléri a 13 000 forintot. Persze, ez az ered­mény nem hullt az égből. A vezetőség oly helyesen alakította lei növényfélén­ként a részelés arányát, hogy csupán keveseket kel­lett munkára kapacitálni. Egy-egy családra átlagosan 1,200 négyszögöl cukorrépa, 2 kh kukorica, 1,5 kh lucer­na munkái vártak — nem hiába. Több új tagot vett fel az év folyamán a közgyűlés; jobbadán olyan asszonyok közül, kik korábban mint kívülállók dolgoztak a szö­vetkezetben. így lépett az Űj Élet Tsz-be Tóth János- né, Luca Istvánná és az a Kovács Györgyné, ki ma a baromfitelep megbecsült ve­zetője. Hadd tudja meg más is erről a derék asszonyról, amit Mihály István elnök mondott el: Kovács Györgyné a leg­utóbb érkezett háromezer naposcsibe átvételekor egyhuzamban. Noha dr. Kerekes Ernő főállattenyésztő — a nagy­üzem emberéhez méltóan — nem becsüli le a baromfine­velés jelentőségét, szíveseb­ben beszél a szarvasmarha­tenyésztésről. — Teheneinknél 1960-ban még csak negyven százalé­kos volt a termékenyülés, — úgymond, — ma mát hetven százalékosról beszél- hetün. De ezt kevesel- jük. Ezért ebben az év­ben áttérünk a mesterséges megtermékenyítésre, mely­ben megyénk tavaly nyolc­van százalékos eredményt ért el. Az Örményes! Űj Élet Tsz-ben bőkezűen jutalmazzák a _ gulyásokat. A sőrések pél- (dául alapmunkaegységet, to­vábbá 100 kg-s súlygyarapo­dás után újabb öt munka­egységet kapnak. Ha a ke­zükre bízott jószág havi 30 kg-nál többet hízik, a több­letsúly minden kg-ja után megint 12 forint illeti meg őket. Minden extrémminő­ségű szarvasmarha ismét öt­ven forintot jelent a sőré- seknek. A szövetkezet párttitkára abban — és nem tévesen — látja a sikerek kulcsát, hogy az alapszervezet az új párt­tagokra is mer felelősségtel­jes feladatot bízni. így vár­ják a termésátlagok jelentős növekedését Major Alajos­tól, Hornyák Andrástól pe­dig rendcsinálást a kettes brigádban. A pártszervezet agilitására jellemző, hogy napjainkban 72 gazda vesz részt rendszeres politikai oktatáson; sőt a közeli he­tekben újabb negyven be­kapcsolódása várható. A Fegyvemeki Gépállo­más dolgozóiról. csupa jót mondanak a szövetkezetiek. Nem vélet­len, hogy Csörgő István ki­helyezett brigádja országos versenyben ötödik lett; fá­radhatatlanul dolgozott — Ne az ez évi tervekről beszéljünk, — szólt búcsú­záskor a szövetkezet elnöke, — bár nem kell szégyenkez­nünk miattuk. Inkább arra buzdítsa gazdatársaimat: dol­gozzunk együtt úgy, hogy két-három .év múlva már garantált értékű munkaegy­séget*'''’ oszthassunk. Ennek alapjait megteremtettük eb­ben az évben, s azzal szilár­dítjuk azokat, hogy számos szövetkezet példájára beve­zetjük az önköltségszámí­tást. A modern Ujszászon, az épülő — 600 vagon befogadóképességű — tárház tetején találkoztunk velük dermesztő északi szél­ben, körülményes létramá­szás után. Ök persze nem fáznak — nem érnek rá. — Egy cseppet sem — mondja Bernáth Sándor, a „csúszás brigád” vezetője, aki amúgy serr néz ki fagyos embernek. Firosbama arcát, szálas termetét a napi 8—10 órán át edzi a szabad levegő. — Hétfőre készen lesz az emelő mechanizmusunk, de csak úgy, ha igyekszünk ... Aztán nyolcvan centit emel­kedünk naponta 26 méter magasságig — De ezt szószerint vegye. Ügy emelkedünk, mint egy lassú lift, két műszakban, megállás nélkül, centiméter­ről centiméterre — s velünk együtt az állás, a zsaluzás és a 9 betonsiló fala. A zsaluzó ácsokat eddig szekercés, fűrészes emberek­nek ismertük. Az első pilla­natban kiderült azonban, hogy a mi embereink nem ebből a fajtából valók. Ök 4 vagon gépi felszereléssel ér­keztek Üi szászra a betonsi­lók építéséhez. 12 lóerős vil­lanymotor, 62 robotemelő va- gonnyi szerszám, acélcső s ki tudná még felsorolni, mi minden kell a csúszózsalu­zással dolgozó silóépítők munkájához. Legkevesebb, azonban a legfontosabból, fából fogy. — Ha a régi módszerrel építik a 18 betonsilót, azóta legalább három vagon fenyő­hulladékunk lenne — pedig még csak kilenc készült el belőle — mondja Holczer Sándor technikus. Egyszeri használat után ugyanis a fa jelentős része tönkremegy. — Mi meg — mutat a fél­siló nagyságú deszkaívre Bernáth — 1954 óta használ­juk ezt s innen Űjszászról még tovább visszük Székes- fehérvárra is — egy újabb tárház építéséhez. Az egész „titka” az, hogy egy méteres pácolt zsalusza­kaszt visz centiméterről cen­timéterre, mindig magasabb­ra az p*m pl ns7.prkp7.pt. Rhhp szerelik bele a vasat s dön­gölik közé a betont. Ahogy köt, úgy emelkedik feljebb az egész berendezés kilenc silónál egyszerre, azaz fel­felé csúszik. Innen a brigád elnevezése is. Kb. egy hónap alatt emel­kedik a lassú felvonó 26 mé­terre. Ám ez azt jelenti, hogy ugyanolyan magasra nő egy­szerre kilenc betonhenger is, melyben a búzát és szemes­terményeket ömlesztve tá­rolják majd. Persze részletes magyará­zatot nem kértünk a modern ácsoktól, a csúszós brigádtól. Azt mondják, akit érdekel szívesen bevezetnek tudo­mányukba. — Lényeg az elősegítik az építőket ahhoz, hogy a módosított határidőre 1963 helyett már az idén de­cemberre átadhassák az új létesítményt. — palatínus — Foto: Csíkos Bernáth Sándor A tárház látképe .isa A baráti segítés évfordulója Tizennégy évvel ezelőtt kötötték meg a magyar— szovjet baráti együttműködési és kölcsönös segélynyúj­tási szerződést. E napra gondolva két esemény jut eszem­be, amelyeket a napilapok tettek közzé. Az első: Az épülő Dunaújvárosi Hengerműhöz az idei első gépszál­lítmány — tizenhat vagon gépalkatrész — a napokban megérkezett a Szovjetunióból. Barátaink a kölcsönös megállapodások alapján ponto­san, időben küldték az anyagot. A másik hír: egy fiatal szovjet mérnök életét ma­gyar gyógyszer mentette meg, amit soronkívül küldtek a moszkvai Botkin kórházba. Naponta olvashatunk ilyen, s ehhez hasonló híreket: a népi demokráciákat átfogó barátsági olajvezeték építé­sétől, a különböző segítségadáson át, egészen az Inter- vízió tevékenységéig. Tizennégy évvel ezelőtt írták alá a magyar és szovjet nép barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyúj­tási szerződését. Tizennégy évvel ezelőtt bizonyára még nem kimöndottan ilyem~együttműködésre gondoltak a szerződéskötők. Akkor még az éhség, a nincstelenség mielőbbi feledtetése lehetett a fő gondolat. Baráti, elv­társi, jószomszédi segítés, hogy végleg eltüntethessük a háború, a pusztítás nyomait, S hogy most már így se­gíthetjük egymást, ez már barátságiink, kapcsolataink nagyszerűségét mutatja. (ÍJ. E.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom