Szolnok Megyei Néplap, 1961. december (12. évfolyam, 283-308. szám)

1961-12-01 / 283. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! SZOLNOK A / m- m A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA X1L évfolyam, 283. szám. Ara 50 fillér 1961. december 1-, péntek. Ma: TEGNAP TÖRTÉNT Kulturális szemlére készülnek TERMELŐSZÖVETKEZETI ÉLET Felépül a gyermekváros Szántanak Cibakházán — Karbantartás Töröksz entmiklóson — Ma kez­dik a munkát Mezőtúron Jászsági gépek sikere külföldön A kései őszben szokatlan viharos erejű záporeső, he­lyenként felhőszakadás se­pert végig tegnap hajnalban a megyén. Az eső gátolja a mélyszántás befejezését Há­rom gépállomásunkon tuda­kozódtunk afelől, hogyan el­lensúlyozzák az időjárást Cibakházi Gépállomás A eibakháziak még a sze­rencsésebbek közé tartoznak. Körzetük két termelőszövet­kezetében, a helybeli Vörös Csillag és a tiszakürti Hunya-' di szövetkezeti gazdaság ho­mokos talajain hat gép dol­gozott tegnap is közvetlen a nagy eső után. A üszaföldvári Petőfi és Lenin Termelőszövetkezetben egyébként együttesen is százhúsz hold szántanivaló hiányzik már csak. Ha az időjárás engedi, a tizenkét gép két nap alatt „megeszi” ezt a területet. Utána a gé­peket átcsoportosítják a ti- szaföldvári Aranykalászba. Mezőtúri Gépállomás Varga Lajos főmezőgaz­dász szerint az egész város­ban három napi szántani- valójuk van. A gépek ké­szenlétben állnak. Kilencven gép indul ma reggel mun­kába. A tegnapi napot kény­szerpihenővel töltötték a traktorosok. Az egész őszön becsülettel dolgoztak a mezőtúriak. A 6 500 hold mélyszántásból 700 hold hiányzik még. Az 1400 holdas rizstelepből pe­dig 240 hold vár már csak szántásra. A mezőtúri ha­tárban a legszebben Kiss András traktoros dolgozik Sz—100-as gépével, Kiss Andr^ tíz éves traktoros múltra tekint vissza és mun­kája a gépállomás büszke­sége. Törökszentmiklósi Gépállomás ■ A törökszentmiklósi trak­torosok karbantartásra for­dították az eső szülte mun­kaszünetet. A tegnapi napon a gépállomás tíz brigádjá­ban harminc gép karban­tartását végezték el. Karban­tartott Vass István, a Po- nyokai-brigád tagja. Vass István a törökszentmiklósi Alkotmány Termelőszövetke­zetben dolgozik, mint fiatal traktoros. A kiszista trakto­ros 1200 holdat vetett el az idén, s ezzel a teljesítményé­vel alighanem első a megyé­ben. Most a mélyszántás be­fejezése legfőbb gondja. Hem marad szántatlan föld tavaszra a Kunmadarasi Gépállomás körzetében Négy község tizenkét ter­melőszövetkezete számára dolgozik a Kunmadarasi Gép­állomás. Traktorosai, vezetői ezekben a napokban a legfon­tosabb őszi feladat: a mély­szántás elvégzésére összpon­tosítják erőiket A most zá­rult dekádban a gépállomás mintegy 3000 normálholdnyi munkát végzett; ezen belül 900 holdat meghaladó szán­tást — Hány hold vér még eké­re? — kérdésünkre Kovács Gergely főagronómus adott választ; — Kétezeregyszáz. A mun­ka jelenlegi üteméből ítélve hátralévő feladatainkat leg­feljebb tizenöt nap alatt el­végezhetjük; tehát tavaszra nem marad szántatlan terü­let gépállomásunk körzeté­ben. Minden J'r arra vall, hogy jól szervezték a nagy hajrát a kunmadarasiak. Kilencven- hét erőgépükből hetvenkettőt üzemeltetnek két műszakban, még a Zetorokat is eke elébe fogták. Mint Jancsó Ferenc, az üzemi bizottság elnöke megemlítette, a traktorosok november húszadika óta rendszeresen kapnak melegí­tő Italt A gépállomás pártszerve­zete és szakvezetősége pre­mizálással serkenti a dolgo­zók igyekezetét. Azok az egy műszakban dolgozó traktoro­sok, kik műszakonként telje­sítik a tíz szántási műszak­normát 300 forint prémiu­mot kapnak. A két műszak­ban dolgozóktól 16 műszak- normát vár a vezetőség, mely jutalmul 650 forintot helye­zett kilátásba. Ha az elő­irányzott prémiumösszegből marad, úgy a jutalmazást a még hátralévő szántási idő­szakban is folytatják. Számos, kunmadarasi trak­toros derekas teljesítményé­ről szólnak a jelentések. Ti­szabura határában például Kasza István brigádja egy dekádban 312 kh. szántást, 250 kh. vetést és talajelőké­szítést végzett ^— sok-sok szállítással egyidőben. A gépállomáslak — mint elmondottuk — megteszik a magukét Nem állíthatjuk ugyanezt a körzet tsz-edről, melyek beérik azzal, hogy a teljesített munka arányában kifizessék a gépállomási dl­A Kiadói Főigazgatóság és az Állami Könyvterjesztő ’ Vállalat csütörtökön a Könyv­klubban sajtófogadást tar­tott a téli könyvvásáron meg­jelenő művekről. Az értekez­leten dr. Komis Pál, a Ki­adói Főigazgatóság helyettes főigazgatója elmondotta, — hogy az idén decemberben csaknem 100 mű lát napvi­lágot és a választékot mint­egy 400 Í961-ben kiadott ér­dekes. — a könyvesboltok és a kiadók által tartalékolt — regény, verseskötet, poli­tika és ismeretterjesztő al­kotás jelenik meg. A könyv­vásár kiemelkedő ,,slágeré­nek” ígérkezik a Shakes- peare-sorozat. A másik nagy vállalkozás a politikai ,és gazdasági világatlasz — a néhány éve megjelent At­lasz új kiadása —, amely terjedelemben, tartalomban és kiállításban átdolgozott és sokkal bővebb kiadás. A téli könyvvásáron szá­mos új, mai magyar irodal­mi alkotás is megjelenik. — Kiadják Dobozy Imre Hegy­oldal című új regényét, Jan- kovich Ferenc Dunántúli vé­geken című művét, Lengyel József és Tatay Sándor új novelláit, Földeák János Pa- pfrhullámok című verseskö- tétét, Hárs György és Váczi Mihály költeményeit. A mai külföldi Irodalom­ból Is számos alkotás lát jal Igaz, aratás idején a kö­zös gazdaságok is főztek — ily módon könnyebb volt ebé­det juttatniok a gépállomá­siaknak. A hűvösre fordult időben az emberi szervezet különösen igényli a meleg ételt. Ügy gondoljuk, a szö­vetkezetek legtöbbjében meg­oldható lenne, hogy ízes, for­rón tálalt ebéddel kedvesked­jenek a közösségért önfelál­dozón dolgozó traktorosok­nak. napvilágot. — Megjelentetik Avgyejenko, Bondar jev és Fryd regényeit, a mai német elbeszélők dekamer ónját, — Amado: Gabriella című új regényét és Aragonan sziget a Szajnán című művét, — amely a Való világ című re­gényciklus világszerte is­mert köteteinek folytatása. Afrika népeinek költészete az Ébredő Afrika című an­tológiában elevenedik meg ismert magyar költők tolmá­csolásában. Kiadják. Arthur Miller: Gyújtópont című művét, amelyben a magyar olvasók most a kiváló drá­ma szerzőt, mint regényírót ismerik meg. A külföldi klasszikusok közül jelentős esemény a Gorkíj-sorozat 7. kötetének kiadása, Anatole France: Az istenek szomjaznak, Falla- da: Halálodra magadra ma­radsz című művének kibo­csátása. A Helikon klasszi­kusok sorozatban jelenik meg Hasek világhírű Svejk- je és Walter von Der Vogel­weide válogatott verseinek kötete, amely először jelenik meg magyarul legjobb köl­tőink tolmácsolásában, kora­beli színes kódex-illusztrá­ciók faximiléivel. A könyvvásárra felkészült már a könyvterjesztés appa­rátusa is. A könyvesboltokon kívül sokezer üzemi és falu­si bizományos terjeszti majd a könyveket. 1 Száz új mű és négyszáz régebbi értékes * irodalmi alkotás Az asztalon dossziék, ne­gyedéves kimutatások, tech­nológiai leírások halmaza és egy sokszínű világtérkép. És Szilágyi Károly, a jászberényi Aprítógépgyár tervosztályve­zetője beszélni kezd. Valósá­gos menetrendet sorol: Var­só, Moszkva, Belgrád, Szófia, Bagdad, Űj Delhi... — Ide szállítják a gyár kitűnő mi­nőségű, egyedi gépberende­zéseit. — Konstrukcióink valóban egyedülállóak a világon. Szá­mos magyar világszabadalom kerül ki tőlünk, s hogy ter­mékeink iránt nagy a keres­let, bizonyítja az a 60 milliós exportrendelés is, amely össztermelésünk egyharma- da. A bányameddő átváltozik A hatalmas szerelőcsarno­kokban személyesen is meg­ismerkedünk a hires konst­rukcióikkal. Kalauzunk. Per­mész Sándor exportintéző, valamennyiről pontos „élet­rajzot” mesél. A magyar vi­lágszabadalommal rendelke­ző forgácslap méltán vívta ki a külföld elismerését. A gép a már használhatatlan faárut felforgácsolja és meg­felelő vegyianyagok hozzá- adagolá9ával lapokká prése­li. A lapokat a bútoripar ér­tékesíti, s ezáltal jelentős megtakarítást érnek el. A belföldi szállításokon túl már kaptak külföldi megren­deléseket is. Ugyancsak magyar techno­lógiai világszabadalom a bá­nyameddő felhasználását szolgáló géprendszer is. A megőrölt bányameddőből üle- pítéssel kivonják a szenet, amelyből aztán 5—6000 kaló­ria értékű fűtőanyag állít­ható elő. A két fentismerte- tett konstrukcióból már jö­vőre megindul a sorozatgyár­tás. Trópusi szín és a paradicsom- Az Aprítógépgyár megren­delésre dolgozik. A gazdasági és műszaki vezetők célja a határidők pontos betartása ás a minőség fokozása. S a meg­rendelések növekvő száma ar­ra enged következtetni, hogy a gyár pontosan betartja kö­telezettségeit. A „Blake” tí­pusú durva és finom kőtö- rőkből eddig 54 darabot szál­lítottak külföldre. A cement és más ásványi anyagok őr­lésére szolgáló őrlőgépekből, a lucemaliszt készítő beren­dezésből mintegy 100 darabot szállítottak a Balkánra. Ugyancsak száz darab készült exportra a különböző osztá­lyozó gépekből, vibrátorokból és rostaszitákból. Nagy ke­reslet mutatkozik a külföldi piacon a lég- és nedvesség­osztályozó berendezések iránt is. És itt készítik a gumiipar egyik legfontosabb alapgé­pét is: a keverő-adagolókat. London. Londoni AP-jelentés sze­rint az angol kormány szer­dán utasította Elisabethvil- le-I konzulátusát, jelentsen be határozott tiltakozást a katangai hatóságoknál két ÉNSZ-megbízott — egy an­gol és egy ausztráliai állam­polgár — keddi bántalmazá­sa miatt. Ismeretes, hogy Csőmbe katangai diktátor csendőrei egy fogadásról hurcolták el a két ENSZ- megbízottat, akiket súlyosan ütlegeltek. Elisabethville. Az ENSZ new-yorki köz- , pontjának és katangai képvi­seletének korábbi tiltakozá­sát követően szerdán Munon- go katangai ^belügyminisz­ter” és Moke, Csőmbe zsoldo­sainak főparancsnoka egy­aránt bizonygatták, hogy ki­nyomozzák a tetteseket és megbüntetik őket. Munongo azonban már mentegette a banditákat és azt állította, hogy csupán ;,a katangai csendőrség rohamosztagal­A közel másfél millió forint­ba. kerülő hengerműből éven­te mintegy 20—25 jut el a külföldi országokba. Fontos gépeket rendel in­nen az építőipar is. Külön­böző téglaprések, adagológé­pek, agyagosztályozók, jármű- ves kőtörő hengerek, a vas­beton gyártásához nélkülöz­hetetlen gépek és gépsorok várnak a készáruraktárban elszállításra. És egy újdonsá­guk: a paradicsompasszirozó gép. Szovjet és indiai élelmi­szergyárak, konzervüzemek érdeklődtek már a korábbi tervek iránt, s hamarosan megérkeznek Moszkvába és Oj Delhibe a konstrukciók. Az indiai szállítmány külön érdekessége az úgynevezett „trópusi kivitel” és a festék speciális színe. nak idegessége” okozta a keddi incidenst. Űjabb . jelentésekből kitű­nik, hogy a csendőri roham­osztagok ..idegessége’5 to­vábbra is tombol, mert szer­dán eltűnt az ENSZ indiai egységének egyik őrnagya HimmiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiHiiiininmiwH Delhi Gagarinnak tapsol Üi Delhi (TASZSZ). Az indiai főváros lakói szerdán tömeggyűlésen talál­koztak J. A. GagarinnaL A világűr első pilótája Nehru miniszterelnök olda­lán érk.ezett a központi sta­dionba. Felzúgott a tapsvi­har és a Gagarint éltető kiál­tások töltötték be a teret Szerdán a szovjet űrrepülő és felesége a delhi televízió­ban szerepelt (MTI). Űjabb eltűnés és gyilkosság Elisabeth viliében Százötven újfajta modern porcelán• és kerámia tárgy kerül december Idői forgalomba — Megszüntették a giccsgyártást — A Belkereskedelmi Minisz­térium, az Építésügyi Mi­nisztérium Finomkerámiaipa­ri Igazgatósága és az Ipar- művészeti Tanács csütörtö­kön sajtótájékoztatót rende­zett abból az alkalomból hogy elkészültek a porcelán- és a kerámiagyárakban azok a legújabb ajándéktárgyak, amelyek december 1-től már kaphatók. Mint a sajtótájékoztatón elmondták, évente átlagosan 40—60 százalékkal növeke­dik a porcelán- és ajándék- üzletek forgalma. Az eladott porcelán- és kerámiatárgyak nagyrésze azonban minded­dig giceses, nívótlan alkotás volt. Az idén a Belkereske­delmi Minisztérium, hogy ezt megszüntesse, rendeletet hozott,' amely kimondja: csak Harmincezer karácsonyi pulyka Szolnok megyéből A Törökszentmiklósi Ba­romfifeldolgozó Vállalatnál megkezdték a közvetlen ka­rácsony előtt piacra kerülő pulykák feldolgozását. A me­gye termelőszövetkezeteiből állami gazdaságaiból a válla­lat a hazai kereskedelem ré­szére eddig harmincezer puly­kát vásárolt fel. Az átlag 4,5 kilogramm sú­lyú állatokat december 10-től folyamatosan szállítják a hű­tőházaknak. ahonnan közvet­lenül az tinnee°k előtt kerül a budapesti nagyvásártelep- re. Az ízletes húsú szárnyas karácsonykor külföldön is közkedvelt étel. Főként olasz, osztrák és nyugatnémet meg­rendelésre több tízezer dara­bot küldenek exportra is. I olyan ajándéktárgy kerülhet forgalomba, ami előzőleg a2 Iparművészeti Tanácsnál, il­letve a Képzőművészet! Alap­nál „vizsgázik”. A rendel­kezés nyomán máris sokat változott a boltok választé­ka. Többszáz színvonaltalan tárgy eltűnt az üzletekből helyüket művészi figurák foglalják eL Az év eleje óta a holló- házi, a herendi, a pécsi, a kőbányai és a budapesti por­celángyár új termékei közül háromszázötvenet talált az Iparművészeti Tanács meg­felelőnek. Ezek közül száz­ötven-féle figura sorozat- gyártását már meg is kezd­ték. Ezeknek az ajándék­cikkeknek az első szállítmá­nya került most, december 1-én az üzletekbe. Az új dísztárgyak legtöbbje modem vonalú, új anyagokból, új eljárással készült. Az újfajta porcelán- és kerámiatermé­kekből a kereskedelem de­rem bér 20-ig országszerte bemutatókat rendez. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom