Szolnok Megyei Néplap, 1961. december (12. évfolyam, 283-308. szám)

1961-12-01 / 283. szám

2 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1961. december 1. Ormiban ötödik napja folyik as algériaiak lincselése Párizs (MTI). Kilenc halott és 30 sebesült — valamennyi arab — ez az orani fasiszta embervadászat szerdai ered­ménye. Bár Oranban — akár­csak Algéria többi városában — igen nagy katonai és rend­őri erők állomásoznak, a ki­kötővárosban ötödik napja szinte zavartalanul folyik az algériaiak lincselése. Az OAS bevált taktikája szerint szerdán is rémhíreket terjesztettek az FLN állítóla­gos merényleteiről. Többek között arról, hogy az algé­riaiak egy papot és több gyermeket meggyilkoltak. Bár ebből egy szó sem volt igaz, a fiatal ultrákból álló fegyveres bandák azonnal összeverődtek és üldözőbe vették az arab járókelőket. Az arab kereskedők üzleteit kifosztották és felgyújtották. Megállították az autóbuszo­kat és késekkel, botokkal. es­tek nekik az araboknak. Egy személyautó arab utasait a prefektura épülete mellett lincselték meg, a kocsit pe­dig felgyújtották. Az OAS terroristáinak ga­rázdálkodása egész nap tar­tott, a karhatalom csak este szállta meg az utcákat. Constantine tartományban Bir el Ater községben, ahol a vásár alkalmával mintegy 300 algériai tüntetett az OAS el­len, a rendőrök golyói két arabot megöltek, hetet meg­sebesítettek. Az Orania tartomány farm­jain hétfőn megkezdett OAS- ellenes akció, amelyben több ezer rendőr és csendőr vett részt, nem sok eredménnyel járt Mintegy 15 embert le­tartóztattak, az OAS vezetői közül azonban — az előző hí­rektől eltérően — senkit sem fogtak el A német békeszerződés megkötésének szükségességéről Delhi (TASZSZ). A legkülön­bözőbb politikai irányvonalat képviselő indiai lapok cikkeik­ben szót emelnek a német kérdés haladéktalan megol­dásáért, s támogatják a szov­jet kormány e kérdésben el­foglalt álláspontját Az India című hetilap rá­mutat: az ázsiai és afrikai országok közvéleményéi ko­r Az Egyesült Államok dél-vietnami beavatkozásáról Peking (TASZSZ). Az Uj Kína jelentése szerint a Ren- min Ribao csütörtöki számá­nak vezércikke az Egyesült Államok fokozódó dél-viet­nami beavatkozásával foglal­kozik. A vezércikk hangsú­lyozza, hogy Kennedy kormá­nya, mát sem törődve a viet­nami nép figyelmeztetésé­vel és a nemzetközi köz­vélemény elítélő magatartá­sával, egyre inkább kiter­jeszti beavatkozását Dél- Vietnamban és ezzel rendkí­vül komoly helyzetet idézett ott elő. A lap rámutat, hogy az Egyesült Államok katonai in­tervenciója és agressziója Dél-Vietnamban a Vietnamra vonatkozó genfi egyezmények 100 új lakás A Szolnok megyei Építő­ipari Vállalat ma adja át a Fémnyomó- és Lemezáru gyár dolgozói számára épített 48 lakásból álló háztömböt Jász­berényben. A vállalat ebben az esztendőben 262 lakást készített el^ huszonnéggyel többet az előirányzottnál. Szilveszterig 76 további la­kás kerül még átadásra, s a szolnoki Szántó utcai, a me­zőtúri épület boldog lakói már az új falak között ün­nepelhetik az 1962-es évet. WIIIIUMUHHUWIIUIlUUimUllUHmUUlUM Vasárnap rendezik a 8. világifjúsági találkozó nyeremény tárgy sorsjáték húzását A Magyar Ifjúság Orszá­gos Tanácsa vasárnap dél­előtt tíz órai kezdettel ren­dezi meg a VIII. Világifjú­sági Találkozó nyeremény tárgysorsjátékhúzásait, a ME- DOSZ Művelődési Otthon­ban. (MTI). megsértését jelenti. A kínai nép határozottan támogatja a vietnami nép igazságos har­cát az amerikai beavatkozás és agresszió ellen — írja a lap, majd kifejezi azt a re­ményét, hogy az 1954-es genfi tanácskozáson részt- vett országok kormányai és más érdekelt államok felfi­gyelnek az Egyesült Államok kalandor tevékenységére, s hathatós intézkedéseket tesz­nek az amerikaiak dél-viet­nami agressziójának megaka­dályozására, a béke megőrzé­sére. (MTI) molyán nyugtalanítja, hogy 16 évvel a második világhá­ború befejezése után még mindig nem kötötték meg Németországgal a békeszerző­dést A National Herald egyik cikkében elítéli a bonni po­litikusokat, akik akadályoz­zák az európai helyzet rende­zését Hasonló szellemből nyilatkozik a Madrasban meg­jelenő Hindu című lap is. — (MTI) Bonni rakétakutatók Olaszországban Róma (ADN). A Vie Nuove című lap közlése szerint a nyugatnémet Bundeswehr ha­diüzemeinek szakértői titok­ban részt vesznek az olasz rakétakutatásban. A nyugatnémet légierő kö­rülbelül harminctagú csoport­ja — írja a lap — jelenleg Rómában tartózkodik. A nyu­gatnémet katonai személyek egy olasz és egy olasz—svájci céggel együttműködve végzik munkájukat (MTI) Antifasiszta tüntetések F r anciaor szagban Párizs (MTI). Szerdán este a Francia Béketanács felhívására — Franciaország valamennyi városában tüntettek a de­mokraták és az antifasiszták az algériai béke mellett és az OAS ellen. Párizsban «te hat órakor a városháza előtt akarták megtartani a tiltakozó bé­kegyűlést a rendőrség azon­ban már a délutáni órákban sűrű kordonnal lezárta a térre vezető utakat. A több ezer főnyi tömeg erre a kör­nyező utcákban csoportosult és tüntető menetben vonult végig a belvároson. „Békét Algériának!” — Gyilkos OAS!” — „Útját álljuk a fasizmusnak!” — kiáltották kórusban a tüntetők. — A rendőrség gumibotokkal igyekezett szétverni a felvo­nulókat, ezek azonban ismét csoportokba verődtek és folytatták tüntetésüket. Hasonló antifasiszta béke­megmozdulásokra került sor HIRDET METS Y A JÄSZJÄKÖHALMAI MALOM és cseretelepei (Jászárokszállás, Jász dézsa, Jásztelek) értesíti az őröltetőket, hogy éves leltározás miatt ♦ december 4-től 9-ig az őrlés és a lisztcsere szünetel Leltározás után a malom továbbra is Szemel, a vámcsere úgy a malomnál mint a cseretelepe­ken — változatlan minőséggel — az eddigi szoká­soknak megfelelően történik. Párizs külvárosaiban és a vidéki városokban is. Mont- reuilben, Ivryben, Boulogne- ban mindenütt két-három- ezer főnyi tömeg, St. Nazai- re-ben 6000 ember tüntetett. „Élelmiszer a béke érdekében AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK úgynevezett „külföldi segít­ségnyújtásának” egyik válto­zata az „élelmiszer a béke érdekében” program. Mi rejlik e hangzatos elnevezé­sű program mögött? E mö­gött valójában az a szándék húzódik meg, hogy enyhít­sék az amerikai gazdaság nehézségeit, s mennél több országban erősítsék Washing­ton gyengülő külpolitikai helyzetét, s általános politi­kai és ideológiai befolyását. Tulajdonképpen állami támo­gatással folytatott mezőgaz­dasági árudömpingről van szó. Ezzel valójában megkí­sérlik a régóta tartó ameri­kai mezőgazdasági válságot más országokba „exportálni”. Az amerikai mezőgazdasá­gi válság méreteire jellem­ző, hogy 1960 végén több mint 9 milliárd dollár érté­kű búza, kukorica, gyapot és más értékesíthetetlen mező- gazdasági termék hevert az állami raktárakban. Ezeket a termékeket természetesen értékesíteni lehetne, ha le­szállítanák a kiskereskedel­mi árakat Ez azonban nem egyszerű dolog. Először is, ha az állam hajlandó is lenne leszállított árakon el­adni a terhes mezőgazdasági „feleslegeket”, attól még nem csökkennének a kiskereske­delmi árak, mert a mgzőgaz- dasági termékek szállítói és a fogyasztók között állnak a felvásárló, szállító és fel­dolgozó, valamint a kiske­reskedelmi üzlethálózatot el­lenőrző monopóliumok. Má­sodszor: az állami raktára­kat megtöltő termékek árá­nak leszállítása maga után vonná, hogy a farmereknek szintén alacsonyabb árakon kellene eladniok áruikat a felvásárlóknak, s még ha­marabb jutnának csődbe a mezőgazdasági termelők tö­megei. Ezért próbálják az Egyesült Államok határain kívül megoldani e2t a prob­lémát, amely megoldhatat­lan a kapitalizmus viszonyai között. Az Egyesült Álla­mokban 1954-ben törvényt hoztak „a mezőgazdasági ter­mékek kereskedelmének fej­lesztéséről és a mezőgazda­ság megsegítéséről”. Ez a törvény lehetővé teszi, hogy az Egyesült Államok kor­mánya más kormányokkal ENSZ hírek New York (MTI). Az ENSZ-közgyűlés Poli­tikai Bizottsága tegnap 16.30 órakor tárgyalta meg a svéd kezdeményezésre benyúj­tott nyolchatalmi leszerelési határozati javaslatot, amely ..nu-.leáris fegyvermentes klub” alakítását indítvá­nyozza, vagyis tömöritené azokat a tagállamokat, ame­lyek nem rendelkeznek nuk­leáris fegyverrel. A klubhoz csatlakozó államok kötelez­nék magukat arra, hogy nem gyártanak nukleáris fegyvert, s tartózkodnak ilyen fegyver vásárlásától is. A Politikai Bizottság szer­da esti ülésén — mint nyu­gati jelentések közlik — Nor­végia, Franciaország, Olasz­ország, India küldötte szólalt fel. Az AFP jelentése sze­rint a Szovjetunió és az Egyesült Államok képviselő­je szerdán délután nyilatko­zott a leszerelés kérdésének megvitatására hivatott nem­zetközi' testület ügyéről. — Mindkét küldött megerősí­tette azt a hírt,*hogy erre vonatkozóan folynak a tár­gyalások a Szovjetunió és az Egyesült Államok képvi­sel® között. A közgyűlés különleges Politikai Bizottsága szerdán folytatta az omani kérdés megvitatását Crowe angol küldött azzal vádolta Szaud- Arábiát és Irakot, hogy fegy­vert ad az omani „felkelők­nek”. Irak és Szaud-Arábia képviselője, válaszolva az angol küldöttnek — közölte, hogy igenis, nyújtanak ka­tonai segítséget az omani hazafiaknak, mert harcuk a gyarmati rendszer ellen irá­nyul. A Biztonsági Tanács teg­nap. magyar idő szerint 16.30 órakor megkezdte Kuwait ENSZ-tagfelvételi kérelmé­nek megvitatását. A gyámsági bizottság szer­dán ismét Délnyugat-Afrika helyzetét tárgyalta. Több szónok elítélte a Délafrikai Köztársaság Délnyugat-Afri­kában alkalmazott fajüldöző politikáját. Mint AFP-jelentés közli, ü Thant ügyvezető főtitkár tervbevette kétszáz millió dollár értékű kölcsönköt- vény kibocsátását az ENSZ pénzügyi helyzetének meg­javítása céljából. 1 egyezményt kössön, s ennek keretében kedvezményes fel­tételekkel adja el az ame­rikai mezőgazdasági termés- feleslegeket. így például a vásárló ország saját valutá­jával fizethet ebben az eset­ben. A -törvény azt is meg­engedi, hogy részben ado­mányként adják át ezeket a feleslegeket más országok­nak, vagy stratégiai nyers­anyagra cseréljék el. A TÖRVÉNY SZERZŐI a „baráti országok megsegí­téséről” beszéltek, ám a va­lóságban az volt a .szándé­kuk, hogy „kivigyék a vál­ságot” az Egyesült Államok­ból, felszámolva a terhes „feleslegeket”, amelyek tá­rolása egymagában napi két millió dollárba kerül. Ké­sőbb, amikor észrevehetően gyengülni kezdett az Egye­sült Államok nemzetközi, politikai és ideológiai befo­lyása, Washington már arra is gondolt, hogy a „válság exportját” a lehető legna­gyobb mértékben felhasznál­ja megingott külpolitikai te­kintélyének erősítésére. Ezért nevezték el az 1954-ben el­fogadott törvény intézkedé­seit 1959 elején „élelmiszer a béke érdekében” program­nak. 1 9 5 4 ÖTA e dömping- törvény keretében évente át­lag 2 milliárd dollár értékű mezőgazdasági terméket ér­tékesítettek külföldön. Ez az egész amerikai mezőgazda- sági kivitel mintegy felét tette ki Ha ehhez hozzá­vesszük a más amerikai programok keretében és szintén a kormány pénzügyi támogatásával értékesített mezőgazdasági „feleslegeket”, akkor kiderül, hogy a döm- ping jellegű export az Egye­sült Államok egész mező- gazdasági kivitelének mint­egy 60 százalékát tette kL Ez az amerikai külkeres­kedelmi politika óriási káro­kat okoz más olyan orszá­goknak, amelyek mezőgaz­dasági termékeket exportál­nak. Burma például már til­takozott a Japánba, Indiá­ba, Indonéziába irányuló amerikai rizsdömping ellen. Ezek az országok régóta bur- mai rizst vásárolnak. Üj- Zéland is tiltakozott amiatt, hogy hagyományos piacaira dömping árakon amerikai vajat szállítanak. Az ameri­kai dömping bomlasztja a világpiacot s még az Egye­sült Államok szövetségesei­nek is kárt okoz. Az „élel­miszer a béke érdekében” programnak semmi köze sincs az igazi segtíségnyúj- táshoz, sem a béke megszi­lárdításához. BERLIN KAPITULÁL Visnyevszkij gyorsírói jegyzeteiből gát... Félesége la Csujkov: Ezt csak hallotta, vagy látta is? Weidling: Harmincadikon este a kancellári hivatalban voltam. Ott közölte velem Krebs, Bormann és Göbbels. Csujkov: Szóval, vége » háborúnak? Weidling: Szerintem min­den felesleges áldozat — őrültség és bűn. Csujkov: Ez igaz. Régóta szolgál a hadseregben? Weidling: 1911 óta. Egysze­rű katonaként kezdtem a pá­lyámat. (Weidling hirtelen idegrohamot kap.) Csujkov mindent jelent a marsallnak. •Szokolovszki (telefonál): Weidling tábornok hatásköre korlátozott. Csujkov és Kuz- nyecov szektorában megkez­dődött a kapituláció, de mási- hol még nem. (Szünet.) Csujkov (telefonál): Foly­tassák az előnyomulást. A szükséges tisztogatást fegyel­mezetten végezzék éL Szokolovszki (Weidlinghez): El kell rendelnie a teljes fegyverletételt! Csujkov: A mi csapataink ieszüntették a tüzelést, de a térnetek több szektorban még őnek. (FolytatjukJ verietételről, de később Krebs meggyőződött arról, hogy a körülzárás teljes, és elhatá­rozta, hogy Göbbels akarata ellenére is véget vet az eszte­len vérontásnak. Ismétlem, saját csapataimnak kiadtam a kapitulációé parancsot Csujkov: És az egész hely­őrség? Meddig terjed az ön hatásköre? Weidling: Tegnap este még megparancsoltam, hogy tart­sanak ki a végsőkig, de... ma másképp rendelkeztem. Kétségtelen, a németek körében teljes a zűrzavar. Weidling térképünkön meg­mutatja, hod van a főhadi­szállása, a csapatai, a nép­felkelők állásai és így to­vább. Ezek reggel hatkor megkezdték a fegyverletételt. Csujkov: A marsall is el­rendelte a tűzszünetét. Mind­két fél érdeke, hogy a lehető legsimábban menjen végbe a kapituláció. Mely területek vannak aláaknázva? Weidling: Nincsen robbanó­anyagunk. Még a hidakat sem aknáztuk alá. Szokolovszki belép. Szokolovszki: Hová lett Hitler és Göbbels? Weidling: Amennyire én tudom, Göbbels és családja öngyilkos lett. a Führer ápri­lis 30-án megmérgezte ma­Fritsche levelét olvasom, írása tiszta, világos. Csujkov (telefonál): Elren­deltem a tűzszünetet. Megérkezik Weidling tü­zérségi tábornok. Szemüveget viseL Náci köszöntésre emeli karját. Igazolványait ellenőr­zik. Csujkov: ön a berlini helyőrség parancsnoka? Weidling: Igen, az ötven­hatos Tank Hadosztály pa­rancsnoka vagyok. Csujkov; Hol van Krebs? Mit mondott önnek? Weidling: Tegnap találkoz­tam vele a kancellári hivatal­ban. Ügy gondolom, hogy ön- gyilkosságra készült. Először megbírált engem, mert a nem hivatalos fegyverletétel már tegnap megkezdődött. A ka- pitulációs parancsot azonban csak ma adtuk ki az összes csapatoknak. Krebs, Göbbels és Bormann először hallani sem akartak az általános fegy­17. Vajgacsev ezredes belép, ő Csujkov vezérkara hírszer­ző osztályának helyettes fő­nöke. Csujkov (Vajgacsevhez): ön elmegy dr. Hans Fritschéhez. Ez a Hans Fritsche kormá­nya nevében rendelje el, hogy a német csapátok teljes rendben, fegyvereikkel és fel­szerelésükkel együtt adják meg magukat. Ezredes: Megértettem. (Jegyzetet készít.) Csujkov:' Jelentse, hogy a marsall elfogadta a teljes ka­pitulációra vonatkozó javasla­tokat, és Berlint és az egész helyőrséget védelme alá ve­szi. Ennek alapján, Fritsche rádióbeszédben jelentse be, amit mondtam. Ó és közvet­len munkatársai jöjjenek ide. A továbbiakat itt beszéljük még. Ezredes:. Mindent megér­tettem.

Next

/
Oldalképek
Tartalom