Szolnok Megyei Néplap, 1961. július (12. évfolyam, 153-178. szám)

1961-07-01 / 153. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEKT----­SZ OLNOK megyei Wéft&a/i MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ES A MEGYEWTANACS LAPJA Negyven éves a Kínai Kommunista Párt Gyorslista a 111. és IV. béke» kölcsön sorsolásáról Bábkormány a Magyar utcában X3L évfolyam, 153. szám, Hra 50 fillér 1961. Július 1.. szombat Vándor zászlót, kiváló szövetkezeti [/ tag jelvényt alapit a szolnoki járási pártbizottság A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának üdvözlő távirata a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságához Lapzártakor jelentik A Tiszamenti Vegyiművek dolgozói tegnap délelőtt 10 órakor befejezték 1961 első féléves kénsavgyártási tervü­ket. Ugyanakkor szelén ter­melési tervüket 206 százalék­ra teljesítették. A Slask Lengyel Állami Ének- és Tánc- együttes Magyar­országon Budapestre érkezett a Slask Lengyel Állami Ének­és Táncegyüttes. Többhetes magyarországi vendégszerep­lésre. A 120 tagú együttest a Nyugati pályaudvaron a Művelődésügyi Minisztérium, a Kulturális Kapcsolatok in­tézetének és az Országos Rendező Irodának képviselői fogadták. A lengyel együttes Buda­pesten kívül Siófokon, Sztá- iinvárosban, Miskolcon, Deb­recenben és Nyíregyházán vendégszerepei. (MTI) Húszezer pedagógus üdül itthon és külföldön Megkezdődött az oktatás­ügyi dolgozók nyári vakáció­ja Is. A Pedagógusok Szak- szervezete a SZOT-tal közö­sen ez évben is messzemenő­en gondoskodik arról, hogy a nevelők kellemesen tölt­sék .a nyarat. A belföldi és külföldi szakszervezeti, il­letve SZOT szervezésű ked­vezményes üdültetési akció­ban húszezer pedagógus vesz részt Az idén ezerháromszáz pe­dagógus megy országjáró ta­nulmányútra, kirándulásra. A SZOT, illetve az IBUSZ útján számos magyar nevelő utazik a Szovjetunióba, Csehszlovákiába, Lengyel- országba, az NDK-ba, Ro­mániába. Az első pedagógus- csoport pénteken indul útnak a Szovjetunióba. (MTI) Tegnap ülésezett az MSZMP szolnoki járási bi­zottsága. A pártbizottsági ülésen, amelyen részt vett Horváth Imre, a megyei pártbizottság titkára, s elő­adást tartott Nádas József, a szolnoki járás pártbizott­ságának titkára, hotározatot fogadtak el a termelőszövet­kezetek szocialista munka­versenyéről. Mint. megyeszerte is (Túr- kevét kivéve), a szolnoki já­rásban is az ifjúsági mun­kacsapatok értek el eddig szép sikereket a verseny­ben. Ennek ellenére a szö­vetkezetek többségében nincs megjelölt versenyforma, — versenyfeladat. Pedig lehet­ne. S ezt akarja elérni a szolnoki járási pártbizottság határozatával. Kidolgozzák és kidolgoz­ták a munkaverseny feltéte­leit. Elgondolások szerint a szolnoki járás termelőszövet­kezeteit három—négy cso­portba osztják, s így igazsá­gosan, a gyengébb szövetke­zeti gazdaságok a gyengéb­bekkel mérkőznek, a meg­alapozottabb, erősebb ter­melőszövetkezetek a velük hasonló erőt képviselő tsz-ek versenycsoportjába tartoz­nak. A verseny őszt.: vzévre ju­talmazási alapot létesítenek a szolnoki járásban. A járá­si pártbizottság vörös ván­dorzászlót alapit a verseny­ben legjobban kitűnő szövet­kezeti gazdaság számára. A pénzjutalomról közösen gon­doskodnak a járás szövetke­zetei olymódon, hogy a szo­ciális- kulturális alapból a szövetkezet arányaihoz mér­ten minden tsz hozzájárul a járási versenydíjakhoz. A szövetkezeten belüli munkaversenyről is intézke­dik a járási párthatározat A pártbizottság elfogadta a2t a javaslatot, hogy már a ter­melési tervben köteles a ter­melőszövetkezet vezetősége a verseny legjobb dolgozói­nak jutalmazására összeget tartalékolni. A verseny leg­jobbjait jelvénnyel is kitün­teti a pártbizottság. — A termelőszövetkezeti munkaverseny célja, alapja a termelési terv teljesítése, túlteljesítése. A verseny leg­főbb gazdái a szövetkezetek pártszervezetei lesznek. A munkaverseny szervezésével azonban a termelőszövetke­zet vezetőségének valame­lyik tagját bízzák meg. A szolnoki elvtársak úgy tervezik: ez év őszén hirde­tik meg a járási versenyt. Ennek még előtte vagyunk. De a2 újszerű versengés ter­ve, indulása, az erről szóló határozat már félsiker. & L. Mezőtúr szövetkezeti pa­rasztságának nagy része mun­kaszeretetből, szorgalomból, szervezőkészségből egyaránt kitűnőre vizsgázott ezekben a napokban. A tsz-ek három nagy feladatot egyszerre oldanak meg: a növényápo­lást, a szénabetakarítást t*s uí aratást. Péntek délig befejezték a háztáji kukorica második ka­pálását, a közös kukoricából sincs öt százaléknál több hátra. Hatvan százaléknál tartanak a silókukorica má­sodik kapálásában. Befejezték a lucerna má­sodik kaszálását, sőt a kaz- lazás háromnegyed részét is. Kereken negyedezer holdon végeztek eddig másodvetést; elsősorban a Béke és a Sal- Lai Tsz területén. Lendületesen halad a jól­fizető őszi árpa aratása. Az Űj Élet Tsz-ben már csak 10 hold, a Béke Tsz-ben 30 hold van hátra; a Sallai Tsz-ben pedig már 410 holdon be is fejezték az őszi árpa aratá­sét. Valamennyi túri tsz-ben Moszkvában 3 «»él-ben rendezik meg a nemzetközi Csajkovszkij zenei versenyt A nemzetközi Csajkovszkij zenei versenyt 1962. április 2-a és május 7-e között ren­dezik Moszkvában. A verse­nyen részt vehetnek a kü­lönféle nemzetiségű fiatal muzsikusok, akik a verseny évében betöltötték 17, s nem haladták túl a 32. életévüket. A Magyar Zeneművészek Szövetsége a versennyel kap­csolatosan közli, hogy a ma­gyar elődöntőre a jelentke­zések határideje október 1. Felvilágosítást a Magyar Ze­neművészek Szövetsége ad. (MTI) megkezdték az őszi búza ara­tását; elsőként a szovjet és olasz búzák kerültek kasza- és kombájnélre. Az intenzív búzafajtékból eddig ezernél több holdon végezték el az aratást. Ebben a munkában a gépállomás ara tógépesei je­leskedtek elsősorban. Két helyütt: az ŰJ Élet és a Bercsényi Tsz-ben megkezdték az őszi árpa cséplését Az eredmények e tekintet­ben nem kimagaslók, 13— 16 mázsások csupán. Ám a Talajjavító Vállalat dolgozói már készen állnak; közvetle­nül a tarlóhántás befejezése után hozzálátnak a digózás- hoz. Az említett két tsz-ben 400 holdon végeznek idén ta­lajjavítást. Amilyen jól halad az ara­tás. néhol annyira késleked­nek a tarlóhántással. A Bé­ke. a Vörös Október és az Oj Reménység Tsz szakveze­tősége — úgy látszik —, ed­dig még nem értesült arról, hogy a jövő évi gazdagabb termés biztosítása érdekében mennyire nélkülözhetetlen A Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának, Peking Kedves Elvtársak! A Ma­gyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága valamennyi magyar kom­munista és az egész magyar dolgozó nép nevében harcos, testvéri üdvözletét küldi a dicső kínai kommunista párt­nak, megalakulása 40. évfor­dulójára. Az önök nagy pártja a Nagy Októberi Szocialista Forradalomra és a kínai nép forradalmi hagyományaira támaszkodva alakult és hősi utat tett meg az elmúlt négy évtized alatt. Töretlenül ve­zette a kínai nép harcát a ez a fontos nyári munka. Bezzeg az Űj Elet Tsz gazdái máris 120 hold mélyszántás­sal dicsekedhetnek. A Vörös Október Tsz kivé­telével valamennyi mezőtúri közös gazdaságban felállították az Gzemi konyhát A frissen készült meleg étel nemcsak táperejével növeli a munkakedvet, de jelentős erkölcsi hatása is van. A gazdái ugyanis naponta ta­pasztalják. hogy a tsz vezető­sége időt. fáradságot — he­lyenként anyagi áldozatot sem — kiméivé gondoskodik róluk. Részben ezzel 19 magyaráz­ható. hogy a nyári munkák miért éppen a Vörös Október Tsz-ben haladnak leglassab­ban. A növényápolási mun­kákat jó minőségben elvé­gezték ugyan a tsz-beliek; de az aratással különösen vonta­tottan haladnak. Az aratás meggyorsítására a hetenként ülésező aratási operatív bizottság úgy intéz­kedett, hogy a felszabaduló gépeket rugalmasan irányít­sák a Vörös Október Tsz megsegítésére. külföldi imperializmus és annak belső kiszolgálói el­len, az ország függetlensé­géért és demokratikus átala­kításáért, a szocializmus épí­téséért. Pártjuk kemény har­cok közepette dolgozta ki a marxizmus—leninizmus hal­hatatlan eszméinek alkotó módon való alkalmazását és védi a nemzetközi forradal­mi munkásmozgalom egysé­gét. A hős kínai népnek a Kí­nai Kommunista Párt által vezetett győzelmes harca, a szocializmus építésében el­ért sikerei felmérhetetlen jelentőséggel bírnak a azo- cialista világrendszer erejé­nek növelése, a béke erői­nek gyarapodása szempont­jából. A gyarmati országok felszabadító harcukhoz és a volt gyarmati országok új életük építéséhez erőt és bi­zakodást merítenek a nagy kínai nép sikereiből. A kommunista és mun­káspártok moszkvai nyilat­kozata alapján összeforrott kommunista mozgalom, a szocialista tábor hatalmas ereje korunkban egyre job­ban kibontakozó fölényben van az imperialista tábor erői fölött és ez ragyogó, békés perspektíva lehetősé­gét nyitja meg az emberiség előtt. A szocialista tábor egysége és ereje biztosítja a békés egymás mellett élés reális lehetőségét, amelyben népeink, a történelem, során sokat szenvedett kínai nép is, nagyszerű szociálist* Jö­vőjének építésén fáradoz­hat. Ezen a nagy évfordulón tiszta szívből kívánunk újabb sikereket a nagy kí­nai testvérpártunknak és a baráti kínai népnek a S2o- cializmus építéséért, népük boldog jövőjéért, a világbé­ke megőrzéséért vívott ne­mes harcukban. Éljen a 40 éves Kínai Kommunista Párt! Éljen és erősödjék a nem­zetközi kommunista mozga­lom harcos egysége. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága c Mezőtúri MINTAGAZDÁK Hét szövetkezetben kiváló eredmények MÚLT ÉS JELEN A budapesti Fűrészek, szolnoki telepén éveken keresztül ezzel a módszerrel történt a vagon ki és berakása, melyet képünkön Cseh László nyolctagú brigádja végez, Ez a lát* hatóan nehéz fizikai munka baleset veszélyes és halad at lan. Március eleje óta 5 tonnás autódaru segítségével végzi a vagonok k] és berakását KJspál Sándor rakodó brigádja. A munka így sokkal könnyebb és termelékenyebb is. A Kispál brigád tagjai egyébként szocialista munka brigádban dolgoznak»

Next

/
Oldalképek
Tartalom