Szolnok Megyei Néplap, 1961. június (12. évfolyam, 127-152. szám)

1961-06-01 / 127. szám

4 SZOLKOR MEG*® KfiPfcAP 1S6L Jfttóas L MHS lövészeink sikere Az első osztályú MHS lö­vészklubok III. területi for­duló bajnokságának második részére került sor Miskolcon. Kisöbű sportpuska és sport - piSztoly számokban vetélked­tek a résztvevők. A Szolnok megyei lövészklub tagjai a következő eredményeket ér­ték eL Ifjúsági kispuska egyéni: 4. Muhari László 525 köregységgel. Ezzel első osz­tályú minősítést ért el. Ifjú­sági csapatban 1. Szolnok (Muhari L., Muhari Gy., Ré- kasi J.) 1526 köregységgel. Női kispuska: 3. Nagy Sán- dorné Szolnok 506 köregy­séggel. Női csapatversenyben 3. Szolnok 1431 köregységgel. Férfi kispuska: 4. Csényi Kálmán 51? köregységgel, férfi kispuska csapatban 4. Szolnok 1995 körrel. Férfi sportpisztoly: 1. Hering Ist­ván Szolnok, 517 köregység­gel. Ezzel az eredményével az egy éve versenyző Hering II. osztályú minősítést szer­zett. 4. Bedekovich Andor , Szolnok, 505 körrel Férfi sportpisztoly csapat- versenyben: 1. Szolnok (Gott- hár K., Hering I.* Baranyó F., Bdekovich A.) 1959 kör- egységgeL Férfi kisöbű sportpuska csapatversenyben 3. Szolnok 1997 köregységgel. Az I. osztályú lövészklubok területi bajnokságának állá­Az első gyaloglók... Negyven kilométer nem is olyan nagy távolság, ha azon­ban gyalog kell megtenni, ak­kor már gondolkodik az em­ber, hogy sok-e vagy kevés? Nem így tett nyolc fiatal diák az emúlt vasárnap, mert jó előre megbeszélték egy­más között az útvonalat és elindultak egy jó gyalogtúrá­ra Törökszentmiklós és Kő­telek között. Szabó Endre Ottó, a túra szervezője bejelentette a já­rási TST-nél, hogy vasárnap reggel elindulnak Törökszent­miklós — Öballa — Tiszab5 — Kőtelek-i túrára és azt gyalog kívánják megtenni. Az ellenőrző állomáson jelent­keztek Tíszabőn, ahol min­den rendben is volt. Sőt Bognár Gyula pedagógus a fiatalokat Kőtelekig el is ki­sérte sportszeretetből. A megbeszélt útvonalon vissza is érkeztek a résztve­vők és mindannyiuk Kilián igazolványába bekerült a gya­logtúrán való részvételért a kilométerenként járó pontocs­ka. Szabó Endrének már 66 pontja lett ezzel, hiszen ke­rékpártúrán is résztvett, va­lamint atlétikai versenyen is rajthoz állt, ahol második he­lyen végzett. sa a második forduló után a következő: I. Szolnok 26 538, 2. Borso­di Szénbányászati Tröszt 26 364, 3. Diósgyőr 26 338, 4. Nyíregyháza 26 Í65 köregy­séggel. Atlétáink három fronton Budapesten, Sopronban és Szegeden álltak rajthoz az el­múlt napokban a szolnoki atléták. Budapesten az Újpesti Dó­zsa országos versenyén sze­repelt a Szolnoki MÁV né­hány atlétája. A legjobb eredményt Oros Ferenc érte el, aki 400 méteres gátfutás­ban kitűnő megyei csúccsal győzött. Eredménye 55,6 mp. (Régi megyei csúcsot szintén ő állította fel 1960-ban 56,6 mp.) 400 méteres síkfutásban is jóval túlszárnyalta eddigi eredményét, 51,8 mp-el az előfutamban második lett. A Három gimnázium — három Táros — három megye Jászberényben bonyolítot­ták le a Vasas sporttelepen a három gimnázium atlétikai versenyeit. Érdekessége a ta­lálkozónak, hogy a résztvevő városok gimnáziumai más­más megyében vannak: Nagy- káta — Pest, Hatvan — He­ves és Jászberény —■ Szolnok megyében. A vándordíját 1958-ban alapították és azóta minden tavasszal megrende­zésre kerül a találkozó. Ilyen szép eredmények és színvo­nalas küzdelmek, mint most, még nem voltak. Magas­ugrásban például a hatvani Garami, a nagykátai Sződi és a jászberényi Károlyi egy­aránt 170 cm-t ugrottak, ami országosan is igen szép ered­mény. Dicséret illeti a távol- és hármasugrókat is. Itt mindkét számban a nagyká­tai Horváth győzedelmeske­dett, megelőzve a jászberé­nyi Bognárt. Eredménye 689 cm, illetve 12,18 m. Szintén szép teljesítmények. Nagyká­tai fiú nyerte a 100 és 200 méteres síkfutást Horváth személyében. Eredményei: 11,8, illetve 24,8 mp. Jelentő­sebb volt ezeknél a 400 és 4x100 méteres futás. Négy­száz méteren a hatvani Jáger 56,0 mp-et ért el és a jász­berényiek Bánhidi, Jakus, Háfra, Lénárt váltócsapata 48,4 mp alatt győzött. Amíg a pálya szélén a fu­tók és az ugrók gyorsaságu­kat és ügyességüket mutat­ták be, addig a dobók az ere­jüket mérték össze. Súllyal és diszkosszal a nagykátaiak győzedelmeskedtek, de ge­rellyel Bognár Ellák, a jász­berényi sport polihisztor 44,10 méteres eredményével jóval túlszárnyalta földijé­nek, Mizseinek 36,31 méteres és a nagykátai Csintalannak 35,32-es dobását. A lányoknál távolugrásban és 4x100 méteres síkfutásban születtek szép eredmények. A Hatvani Nagy Katalin 468 cm-t ugrott távolban és 400 métert három társnőjével 57,1 mp alatt futott. Az ösz- szesített versenyt a nagyká taiak nyerték 97,5 jjonttal és ezzel megtörték a jászberényi atléták egyeduralmát. Bállá Gábor Tamás döntőben már nem indult,! mert sok lett volna neki a' három 400 méter. Hármas-és távolugrásban Balassy Péter győzött 12,23 méter, illetve 670 cm-eL Katona József 42,60 méteres dobásával disz­koszvetésben második lett. Ugyancsak második helyezést szerzett Tóth Andrásné ge­relyhajításban 33,61 méterrel. Sopronban országos 25 ki­lométeres futóversenyt ren­deztek, melyen három szol­noki atléta is rajthoz állt. A versenyt háztömbök körül a városban bonyolították le 25 indulóval. Az erős mezőny­ben megyénk marathóni fu­tói Csák László kivételével jól szerepeltek. Csák 20 kilo­méter után szúrás miatt fel adta a versenyt. Lénárt Lajos jó megyei csúccsal 1 óra 35 perc 44 mp-el hetedik lett. Szegeden megyénk ifjúsá­gi válogatottja találkozott Csongrád, Hajdú-Bihar me­gyék válogatottjával. Köze­pes képességű férfi csapa­tunk teljesítményét jó női gárdánk nem tudta annyira egyensúlyba hozni, hogy va lamelyik megyét is legyőz hettük volna, mivel a férfi és női találkozót együttesen értékelték. Férfi, versenyző­ink közül a martfűi Vámos Tibor eredményeit lehet ki­emelni. Igen szépen futott 100 méteren, távolugrásban jóval túlszárnyalta eddigi legjobb eredményét és 4x100 méteres váltó utolsó futója­ként már vesztésre álló vál­tót hozott fel másodiknak. Eredmények: Férfiak: ioo méter: 1. Vámos Tibor 11,6, ... 3. Koesondl Csaba 11.8, versenyen kívül Kővágó Im­re 12,3 mp. 400 méter: 4. Crj Jó­zsef 55.0, 8. Jemei Bálint 57,2 mp. 1500 méter: 5. Fuchs Géza 4.31.8, 6. Beregszászi Károly 4,35.6 mp. 110 méter gát: 2. Oj József 16,5, 3. Pintér Mihály 17,3 mp. Tavolugrás: 2. Vámos Tibor 631, 5. Koesondl Csaba 609 cm. Rúd­ugrás: 3. Tamai István 260. 6. Szombati László 220 cm. súly lékés: 4. Nagy István 12,15, 5. Horváth Béla 11,93 méter. Ge- relyhajitás: 4, Sarkadl Lukács 42,35, 6. Nagy István 37.34 méter. 4x400 méter: 2. Szolnok megye (Kocsondi, Kővágó, Beregszászi, Vámos) 3,39.4 p. Nők: 200 méter: 2. Császi Kata­lin 28,0, a harmadiknak befutó Császi Gizellát pálya elhagyás miatt kizárták a versenyből. Kun Júlia pedig feladta a küzdelmet. 800 méter: 5. Balogh Judit 2,37.5 p. Magasugrás: 1. Cseh Katalin 29.50, 5. Szunyoghy Éva 145 cm. Gerelyhajítás: 1. Cseh Katalin 29.50, 5. Szunyoghy Éva 20,37 mé­ter. 4x100 méter: 1. Szolnok me­gye (Csikós, Cseh, Császl G. CsáSZi K.) 52,2 mp. ' A pontverseny végeredménye 1. Hajdú-Bihar megye 117,5, Csongrád megye 111,5, 3. Szolnok megye 97.0 ponttal. SZ. i. Birkózó-szőnyeg avatás Kunszentmártonban Még a 30-as évek közepén or­szágos ifjúsági birkózó bajnok­ság volt Kunszentmártonban. A sok, nagyvárosból odasereglett, mintegy 60—70 birkózó között voltak szolnokiak is. A legkisebb súlycsoportban feltűnt két igen élénk mozgású és szimpatikus fiú, Munkácsi András és Munká­csi József Is. Meg Is szerezték súlycsoportjuk két legelőkelőbb helyét. Ez a két testvér-sport­ember az ezt követő időben is még Igen sokszor győzelemmel hagyta el a szőnyeget. Mindket­ten a mai napig is hűek marad­tak gyermekkori sportjukhoz. Ugyanis Munkácsi András a me­gyei birkózó szövetség elnöke. Munkácsi József pedig á: megyei birkózó szövetség edzőtestületé­nek- a vezetője. Ebben! minőségükben utaztak május 28-án ismét Kunszentmár­tonija, a megyei Ifjúsági birkózó válogatott-keret tagjaival, hogy ünnepi verseny keretében adják át a kunszentmártoniaknak az országos ifjúsági sportbizottság ajándékát, az értékes, szép bir­kózószőnyeget. Azon nyomban hírverő válogató versenyt is le­bonyolítottak. A szőnyegátadásl és avató ün­nepségre nagyszámú közönség gyűlt egybe. Többszáz úttörő fiú és leány is bevonult ez alkalom­mal a fiú általános iskola udva­rára. Így az ő jelenlétükben és nevükben mondhatta Kardos Ba­lázs, a Zalka Máté Tsz sport- egyesületének vezetője, hogy „Kunszentmárton Ifjúsága nevé­ben átveszem a birkőzőszőnyeget és köszönetét mondok a KISZ Központi Bizottságának, az OISB- nek a hasznos ajándékért”. *— Hangsúlyozta beszédében, hogy ez a szőnyeg nemcsak a terme­lőszövetkezet, hanem az egész község fiatalságának rendelkezé­sére álL Csak jelentkezzenek mi­nél többen e sportágban való részvételre. Ezen keresztül Is fej­lesszék testi erejüket és szocia­lista fiatalokhoz illő dicsőséget szerezzenek Kunszentmárton szí­neiben, Ezután következett a vá­logató verseny, melyen a kővet­kező eredmények születtek: Pehelysúly: Nagy (Jászberény) két vállal győzött Mészáros (Szol­nok) ellen. Balogh (Szolnok), Vas (Jászberény) mérkőzés eredmé­nye döntetlen. Balogh (Szolnok) két vállal győzött Nagy (Jász­berény) ellen. . Vas (Jászberény) két vállas győzelmet aratott Len­gyel (Szolnok) ellen. Könnyflsúly: Szabó (Jászapáti) két vállal győzött H. Ferenczi (Karcag) ellen. Turóczi (Jászbe­rény) pontozással győzött Szabó (Jászapáti) ellen. Kisváltósúly: Csoszánszkl (Jász­berény), Papp Elek (Karcag) mérkőzés eredménye döntetlen lett. Nagyváltősűlyt Laczkő (Kun­szentmárton) két vállal győzött Urbán (Jászapáti) ellen. Laczkő (Kunszentmárton) kőt vállal győ­zött H. Ferenczi (Karcag) ellen. Urbán (Jászapáti) pontozásos győ zelmet szerzett Papp Elek (Kar­cag) ellen. Félnehézsúly: Monorl (Karcag) győzött két vállal Tóth L. (Szol­nok) éllen. Fentieken kívül bemutató mér­kőzést tartottak. Kötöttfogásban Balogh és Mészáros (Szolnoki MÁV), Urbán (Jászapáti), Cso­szánszkl (Jászberény), szabad­fogásban Vas, Turóczi (Jászbe­rény). A válogató jellegű verseny so­rán különösen kiemelkedett a kunszentmártoni nagyváltósúlyú Laezkó, aki Igen ügyesen moz­gott és mindkét ellenfelét két­vállal győzte le. Rajta kívül a pehelysúlyban Balogh István (Szolnoki MÁV) Vas István ■ (Jászberény), valamint könnyű- súlyban Szabó (Jászapáti) emel­kedett ki a mezőnyből. A verseny után Tóth Márton vette át a szőnyeget, aki a jövő­ben az új szakosztály edzője lesz; Reméljük, munkájáról és a keze alatt fejlődő fiatal birkó­zókról is sokat hallunk majd a jövőben. L, J. RÖVIDEN PÁRIZS Iskolát nyitottak „eímlap- görlök” számára. A tanárok' közt van Murát hercegnő, aki .életművészetre”- tanítja a növendékeket és Brigitte Bardot orvosa, aki egészség­tant ad élő. *' A grenoblei aíomközpont egyik fizikusa 4 mm hosszú rádiőaktív csövet szerkesz­tett. amely 150 tonnás hídda­ru mozgatására képes. * * LONDON Az angol törvény szerint a megcsalt férjnek joga van kártérítést követelni vetél y- társátóL * ■ ' . ■* Egy közalkalmazott napon­ta öt kilométert gyalogol e munkahelyére, mert nem akarja zavarni a kismadarat, mely fészket rakott motorke­rékpárjának ülése alatt, • Ha a szaharaí földgázt cseppfolyós állapotban, tar­tályhajókon szállíthatnák Angliába, ez még mindig 40 százalékkal kevesebbe kerül­ne. mint a helyszínen szén­ből előállított gáz, • NEW YORK Felírat az egyik postahiva­talban: -„Hogy a fölösleges lármát elkerüljük és kímél­jük felebarátaink idegzetét, a bélyeg felragasztása titán ne csapjunk öklünkkel a bo­rítékra. Elég a bélyeget hü­velykujjunkkal odanyomkod- no”. (Ä „Paris MatcíT-ből) Állás KERESKEDOSEGÉD áUást vál­toztatna. Kerékpár, rádió, villa­mossági szakmában kitűnő ta­nulmányi-, erkölcsi bizonyítvánv- nyal, valamint másfél évi gya­korlattal a divat szakmában. Fo­dor József, Szandaszöllős, Dam­janich út 20. A TISZAFÖLDVARI Földműves- szövetkezet Igazgatósága vegyes­boltvezetőket keres. Jelentkezni lehet személyesen a központi irodában. Erkölcsi bizonyítvány és működési bizonyítvány szük­séges. Útiköltséget felvétel ese­tén térítünk. FEMCSISZOLO szakmunkást ke­resünk azonnali felvételre. Fize­tés megállapodás szerint. Karca­gi Általános Szerelő KTSz. A SZOLNOKI Lenin Termelő- szövetkezet felvesz két juhászt azonnali belépésre. Lakás bizto­sítva. Fizetés megegyezés sze­rint. Ma: klÉ-est lászüénjta Mint már közöltük, ma folytatódik Jászberényben a nagy népszerűségnek örven­dő klub-estek sorozata. Ez­úttal a jászberényi MEDOSZ Sportkör rendezésében kerül sor erre 19 órai kezdettel a Lehel klub nagytermében. A nem mindennapi rendez­vény keretében neves sport- vezetők és versenyzők lép­nek a közönség elé. A meg­nyitót Andrássy József járá­si TST elnök tartja. A lovag­lás ' helyzetéről Dr. Váradi Jenő, a Földművelésügyi Mi­nisztérium lótenyésztési igaz­gatóságának helyettes vezető­je számol be. Epizódokat mond el válogatott labda­(apróhirdetéseIT) T KTS-HOLD gyümölcsös eladó a Holt-Tisza-parton. Érdeklődni: Szolnok, Abonyi u. 15. Horváth. HAROMSZOBA összkomfortos fél kertes ház eladó, kétszoba be- költözhetőséggel. Ugyanott egy- szoba előszobás udvari — cseré­vel. Szolnok, Dózsa Gy. út 1. BEKÖLTÖZHETŐ családi ház sürgősen eladó. Szolnok, Aehim András út 50. MEGÉLHETÉST nyújtó gyümöl­csösben egy kis lakóház olcsón eladó. Tiszajenő, Vasút út 27., Tóth néni. gépjármű ELADÓ egy 250-es Csepel motor- kerékpár. Túrkeve, Berettyó u. S. Érdeklődni 17 óra után. VEGYES CSALÁDI ház és kislakásépítési terveit — helyszíni felmérés alap­ján — bontott anyagból is — jót. állással gyorsan elkészíti terve­zésre jogosult építészmérnök. — Cím: Stockinger, Rákőczlfalva, Rákóczi út 21. PLISSIROZAST vállalunk se­lyemtől vékony szövetig, 2 mil­limétertől 3—4 centiméterig. Egy szoknya berakással 21.—Ft. Cso­portos berakást, hólozást kiváló gépünkkel készítünk. Szolnoki Háziipari ' Term^őszövetkezet kiskereskedelmi üzlete. Szolnok, Beloiannisz út 15. Főpostával szemben. Telefon: 81—36. ZÖLD Pannóniához könnyű ol­dalkocsi- keresek. Toronyi, Me­zőtúr, Kossuth út 35. JAWA 175-ös, klskerekű, Jő ál­lapotban lévő — eladó. Szolnok, József Attila u. 25. Csömör Fe­renc. ÉRTESÍTJÜK kedves vásárlóin­kat, hogy a szolnoki 12. sz. pa­pírboltunkat június 5-, 6-, 7-, 8-án félévi leltározás miatt zárva tart' juk. — Kérjük, vásárlásaikat úgy szíveskedjenek eszközölni, hogy azok a leltározás megkez­dése előtt elintézést nyerjenek. Szolnok megyei Iparcikk Kiske­reskedelmi Vállalat. HÁZNÁL varrást, javítást és tol tozást vállalunk. Varrógépet vi­szünk. Szolnoki Háziipari Terme­lőszövetkezet kiskereskedelmi üzlete, Szolnok, Beloiannisz út 15. (Főpostával szemben.) TURKEVEI Vegyesipari KTSZ képesített műszaki vezetőt ke­res. aki építőiparban, vas- és' faipari szakmában is jártas, azon­nali felvétel mellett. — Fizetési feltételek: besorolás szerint. Je­lentkezni lehet levélben vagy személyesen: Tűrkeve, Vegyes­ipari Ktsz. Május 1 űt 13. sz. A TÓSZEGI Gépállomás trak­torvezetőket keres felvételre. Je­lentkezés: Tószeg, Várkony, Ve- zseny, Tiszajenő, Szajol, Szan- daszöllős és Rákóczlfalva közsé­gekben a gépállomás brigádve­zetőjénél. Fizetés a két műszak­ban dolgozó gépeknél műsza­konként S6.— Ft, az egy mű­szakban dolgozó gépeknél 80.— Ft. ALAPFOKÚ képesítéssel normást felvesz a Szolnoki Epületkarban- tartó KTSZ, Szolnok, Ady Sídre út 63. A CIBAKHÁZI Gépállomás azon­nal felvesz legalább 7 éves szak­mai gyakorlattal rendelkező esz­tergályost. Jelentkezés lehetőleg a körzetből, a vállalat irodájában ADAS — VETEL ÜJSZASZ és Vidéke Körzeti Földmüvesszövetkezet TUZÉP telepén korlátlan mennyiségben NDK ajtó 850.— Ft-os áron, kü­lönböző méretű G—46—33-as szá­mú betongerendák megvásárol­hatók úgy közületi, mint egyé­ni vásárlók részére. ELADÓ 700-as szalagfűrész, — kisipari gyártmányú, kitűnő ál­lapotban és egy 4-es kovács- fúvó. Ábel Károly Jászberény, Verseny u. 23. INGATLAN LEBONTÁSRA eladó 8 és fél méteres új tanya Besenyszög— I Homorszög-pusztán. Érdeklődni a helyszínen Lévai Ferencnél,I vagy szandaszöilős, Kocsoros 17. — Lévai Mihálynál. I A jászapáti Vas- és Faipari Ktsz új részlegei: Elektroműszerész: vállalja televízió, rádió, mosógép, irodagép javítását és villanymotor tekercselését. Grás részleg: minden gyártmányú órák precíziós ja­vítását. TOYÄBBI RÉSZLEGEK: lakatos, fémesztergályos, bádogos, kovács, kerékgyártó, nikkelezó, aszta­los, szíjgyártó, műköszörűs, víz- és gázvezeték szerelő, gumijavító, KERESSE FEL BIZALOMMAL SZÖVETKE­ZETÜNKET. 3500-4000 ipari tanulót vesznek fel az idén a kisiparo­sok — Július 15-én kezdődnek a szerződtetések Á ' rövidesen megkezdődő Ipari tanult-felvételről a KlOSZ-központban a követ­kező tájékoztatást adták: — a kisipari műhelyekbe mint­egy 70 szakmába vesznek fel tanulókat A legismertebbe­ken, az asztalos, a lakatos, a női szabó, a férfiszabó, a kő­műves, a szobafestő, a vil­lanyszerelő, , a műszerész szakmákon kívül, a fiatalok érdeklődési körét gyakran el­kerülő szűcs, cipész, kalapos, fűző- és fehérneműkészítő, könyvkötő, hangszerkészítő, tetőfedő, bádogos, vízvezeték- szerelő, órás, rádiószerelő, cserépkályhás szakmára sze­retnénk felhívni a pályavá­lasztók figyelmét — mondot­ták. Vidéki lakosokat a fővá­rosban nem vehetnek fel ta­nulónak. — A kisiparosok ország­szert e 3500—4000 ipari tanuló felvételére számítanak, illet­ve a mesterek ennyi tanuló szerződtetésére jelentették be igényüket A szerződé­seket vidéken a Kisiparosok Országos Szervezetének járá­si szerveinél kell megkötni. Az előzetes jelentkezések már meg. is kezdődtek, a KIOSZ járási szervezeteinél, ahol részletes felvilágosítást ad­nak a tanulóidőről, a tanulók bérezéséről, s arról, hogy mi­lyen előképzettséget követel­nek a különböző szakmák­ban. A kisipari tanulók szer­ződtetése egyébként július 15-én kezdődik és augusztus 20-ig fejeződik be — hang­zott a tájékoztatás, (MTI) Holló László tárlata Szolnokon Kossuth-díjas festőművé­szünk, Holló László képeiből rendez kiállítást a szolnoki Damjanich János Múzeum. A gyűjteményes kiállítás ün­nepélyes megnyitójára június 11-ón kerül sor. rés* [ rúgó-mérkőzésekről Grosics I Gyula a magyar válogatott | népszerű kapusa, öttusaver- s enyeinek legkedvesebb él­ményeit ismerteti Balczó András, az olimpiai bajnok­ságot nyert magyar csapat tagja. Az öttusa, mint o sportágak legnehezebbike címmel tart előadást Bordás Miklós, az öttusa szövetség főtitkára. Fentieken kívül Kérdezz — felelek sportfejtörö, továbbá Rigó Tibor és zenekara, va­lamint Bathó Zsuzsa és Koczka Pál népszerű éneke­sek közreműködése teszi még színesebbé, érdekesebbé a nagy várakozást megelőző rendezvényt, \

Next

/
Oldalképek
Tartalom