Szolnok Megyei Néplap, 1961. június (12. évfolyam, 127-152. szám)

1961-06-01 / 127. szám

I 1961. Június 1. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 5 KÖNYVHÉTI MOZAIK PALOTAI BORIS, az Ün­nepi vacsora, a Viharos mennyország népszerű írónő­je az ünnepi könyvhét alkal­mából vasárnap Jászárokszái- lásra látogatott A község irodalomkedvelő közönsége nevében Szerencsés Zoltán tanár üdvözölte a vendéget a párt klubhelyiségében. Az írónő felolvasott rövidesen megjelenő regényéből, az Aprópénz-bői. A kedves ta­lálkozóra Jászberényből is többen átlátogattak, hogy láthassák az írónőt. Rövid ottléte alatt sokan vásároltak műveiből, melyeket a föld- nűvesszövetkezet ünnepi Könyvsátránál dedikált * VIDÉKI KÖNYVSÁTRAK oultjain, könyvárusító aszta­lok tarka összevisszaságában, könyvesboltok kirakatában öbbször találkozunk Tamási Áron Kossuth-díjas író nevé­vel. Regényeit sokan vásá­rolják, egyre többen olyanok is, akik eddig még nem ol­vastak tőle. Főleg Mezőtú­ron és Kunszentmártonban keresik a Tamási-regényeket, - általában a mai magyar írók műveit E két helyen a könyvhét első napján 1000— 1000 forintos forgalmat bo­nyolítottak le a földműves­szövetkezeti könyvsátrak. • — VIDÉKNEK TÖBB új, érdekes könyv jut mint a fővárosnak — mondta Köpe- czi Béla, a Kiadói Főigazga­tóság vezetője a kunszentmár­toni könyvesbolt megtekinté­sekor — mert a falusiakkal meg kell szerettetni az iro­dalmat Ma már az ilyen szép boltok, és az ilyen jó áruel­látás, mint a mezőtúri, kun­szentmártoni — fővárosi üz­letekkel versenyeznek. A jö­vőben még sokkal nagyobb gondot fordítunk a falusi ol­vasók. kívánságainak kielégí­tésére. Meg is érdemlik ezt a Szolnok megyei ol­vasók, mert — mint Köpeczi elvtárs mondotta — szövet­kezeti .vonalon országos első helyen állunk köhyvterjesz- tésben. • KONYA LAJOS Kossuth- díjas költő vasárnap mezőtú­ri olvasóival találkozott, majd hosszasan elbeszélgetett a Pusztabánrévi Állami Gazda­ság dolgozóival. Meglátogatta a törökszentmiklósi könyves­boltot, mely az első földmű­vesszövetkezeti önkiválasztó­rendszerű bolt az országban. * NÉHÁNY SZÁM: a Mi Riók könyve sorozatra Kunszent­mártonban 170, Kunhegyesen 50, Kisújszálláson 26 előfizető jelentkezett — Az émkönyv- íáram-sorozatra ugyanott 76, 40, illetve 28 előfizető irat­kozott fel Nagy az érdeklő­dés a Lexikon iránt: Kun­szentmártonban 35, Kisúj­szálláson 31 db fogyott el a könyvhét második napján. • HÁZRÖL HÁZRA járnak a földművesszövetkezeti dolgo­zók könyvet árusítani. Főleg az új magyar irodalom nép­szerűsítését tűzték célul ma­guk elé. A cibakházi fmsz- dolgozók egy nap alatt 2280 forint értékű könyvet árul­tak. A kunhegye9i járásban az fmsz dolgozók fejenként ötven forintnyi könyv eladá­sát vállalták az ünnepi könyvhét idejére. • TÓTH ÁRPÁD, Kosztolá­nyi Dezső, Babits Mihály versei csendültek fel Kisúj­szálláson, a könyv ünnepi he­tének megnyitóján. A versek szép tolmácsolásáért dicséret illeti az Irodalmi Színpad tág­jait, vezetőjüket, Földes Éva tanárnőt. A megnyitó beszé­det Ágotái László tanár tar­totta. Az irodalmi est végén a földművesszövetkezeti könyvesbolt versesköteteket sorsolt ki az irodalomkedve­lő hallgatók között. Bezárul az iparművészek kiállítása dem, európai változatát. En­nek az összetett iparművé­szeti módszernek a lényege, hogy az anyagra viaszt tesz­nek fel, amelyet a festés nem fog. Ha a viaszt kiold­ják, a rész, melyet eddig fe­dett, üresen marad, s vagy meghagyják az alapszínt, vagy újabb színekkel fedik. A kész festés „előhívásának” vegyi eljárása adja meg az anyag végleges színét. Ez a lépés azonban sok véletlent rejt magában, s a kép művé­szi finomságokat nyerhet, de tönkre is mehet. Színei, ábrái ultra-moder­nek. A kiállított munkái szí­neiben túlsúlyra jut a sötét, kedvelt motívuma a táj, a hegyoldal, m,ás mintáin píedig a modem épületek vasbeton- konstrukcióját idézi. Mindkét művész kiállítása méltán keltett feltűnést Bu­dapest után nálunk, Szolno­kon is. lításon. E dobozok tetején a figurális, vagy tájképi kom­pozíciók egyképpen tetsze­tőseit, művésziek. A kiállítás prospektusa sze­rint mielőtt az iparművészeti főiskola ötvösszakos hall­gatója lett, a Győri MÁVAG szoboröntő munkása volt. Fémöntő mestervizsgát tett: még' innen származik az anyag iránti határtalan tisz­telete s az, hogy oly nagyon tud az „anyagban gondol­kodni”. Kiállítótársa, Szuppán Irén művészetével elsősorban a la­káskultúrát kívánja szolgál­ni. A kiállításon legérettebb munkáit tárja a nagyközönség elé. A szakértők véleménye szerint ő is viszonylag járat­lan úton halad, nem követ semmiféle iskolát Szívesen műveli a batikolás techniká­ját, az ősi jávai eljárás mo­Panaszok - gondók - vélemények Egy hónapon át érdekes bemutatkozás színhelye volt a Damjanich Múzeum két terme. Engelsz József és Szuppán Irén iparművészek rendezték meg első önálló kiállításukat, s a vendég­könyv tanúsága szerint nagy érdeklődés mellett, hisz csak­nem másfél ezren tekintették meg ez idő alatt Szolnokon. Mindkét művész sokoldalú és saját területükön mind­ketten új utakat igyekeznek feltárni s új lehetőségeket bemutatni. Engelsz József például — még néhány év előtt — érmeivel aratta első sikerét, most inkább, mint ötvösművész lépett a közön­ség elé. Szuppán Irén pedig kézzelfestett textillel és nyo­mott textil tervezésével egy­aránt foglalkozik. Ezeknek sokféle ágazata és technikája érdekli. A kiállításon is be­mutat többfajta munkát; se­lyemfalképet, vászonra fes­tett függönyt, térítőt, bútor­huzatot és ruhaanyagot Engelsz József legszíveseb­ben rézdomborítással foglal­kozik, amelynél a lemeznek hidegen, hátulról való kala­pálásával adja meg a for­mát Egyben pedig új művé­sze a rekeszzománc techni­kának is. Az apróbb rekesz­zománc ékszerek mellett dísz­dobozokkal is szerepel a kiál- ■uiimiiiiKiiuuuiumiuiimiiiiiiiiiiiimina Miniszter a gumitutajon? London (MTI). A News­week washingtoni szerkesztő­sége jelenti; Az Egyesült Államok pol­gári védelmi szolgálata ter­veket készített az amerikai kormány tagjainak megmen­tésére hidrogénbombatáma- dás esetén. A külügyminisz­térium személyzetével közöl­ték, hogy ha a Potomac-folyó washingtoni hidjai járhatat­lanná válnának, akkor gumi­tutajon menekülnének a Vir- gínia-államban lévő szükség­főhadiszállásra. Maga a kül­ügyminiszter, valamint a mi­nisztérium legfontosabb osz­tályának vezetői egyenként külön-külön tutajra szállná­nak, annak a kockázatnak a csökkentésére, .hogy egyet­len jármű elsüllyesztésével életét vesztené az amerikai külpolitika valamennyi irá­nyítója. Különleges világnap Mezőtúron Kedd este nagy sikerrel mutatták be a Szolnoki Szig­ligeti Színház művészei Tabi László új drámáját. Úgy éreztük, hogy jól sikerült színészeinknek megeleveníte­ni Tabi elgondolását. így nemcsak az írót éreztük ma­gunk között, de művészi tel­jesítményt nyújtó színészek játéka is maradandó él­ményt nyújtott. Nem is le­het kiemelni senkit sem a szereplők közül, hiszen Tabi László pillanatra megjelen­tetett alakjainak is olyan fon­tos és komédikus szerepkört adott, hogy az előadáson részt vevők valamennyien jól érez­ték magukat. Fehér István tudósító TÖBB FIGYELMET A szolnoki vasútállomáson szolgálatom után az utasel­látó helyiségébe tértem be, hogy megebédeljek. Kényel­mesen leültem az egyik asz­talhoz és vártam. Félórái, vá­rakozás után megkértem a kiszolgálót, hozzon nekem egy ebédet A válasz: azonnal ké­rem. Sajnos hiába várakoz­tam az azonnalból ismét fél­óra lett és az én türelmem' is elfogyott. Éhesen távoztam az étteremből. Vajon helyes-e az utasellátó dolgozóitól, hogy ilyen „lelkiismeretesen” látják el feladatukat Vass Imre Szolnok A SZEMETET HAGYJÁK KI Igen szeretjük a savanyú­ságot. Asztalunkon jóformán állandó vendég. Mint rend­szeresen a tiszaföldvári fmsz boltból vásároltunk legutóbb is vegyes savanyúságot. Az ízére nem is lett volna kifo­gásunk, mert finom volt. De étkezés közben a savanyúság­ban lévő szemét, paprikacsut­ka és szár, maradványok el­vették az étvágyunkat. Helyes volna, ha a Szövet­kezetek Hajdú-Bihar megyei Tartósító Vállalatának deb­receni üzeme készítményei­nél jobban vigyázna a tisz­taságra és a vegyes savanyú­ságot mentesítené a gaztól és paprikacsutkáktól. Tátrai Ferenc Tiszaföldvár SOKAN KÖVETHETNÉK PÉLDÁJUKAT Átutazóban jártam Szele- vényen. Sokat hallottam a kultúrált utazás biztosításá­ról. Úgy érzem a szelevényi állomáson találkoztam vele. Még ma is kellemesen emlék­szem vissza a parkosított vi­rágos, tiszta állomásra. Dicsé­ret illeti az ott dolgozókat és minél többeknek kellene pél­dát venni róluk. Szeleki Imre Szolnok AZ IBUSZ VÁLASZA Folyó hó 26-i lapszámunk­ban „Panaszok -— gondok — vélemények” rovatában hJe­gyet nem váltunk vissza™ cím alatt cikk jelent meg Pintér Balázs aláírással A cikk arról szólt, hogy az IBUSZ nem váltotta vissza a fel nem használt menetjegyet és így 34 forinttal károsodott a jegyváltó. A hibát nem az IBUSZ kö­vette el, mivel a fel nem használt jegyet tulajdonosá­nak még aznap igazoltatni kellett volna az állomáson, mivel ezt nem tette, az IBUSZ a kezelési utasítás 5. fejezet d. pontja szerint nem térítheti vissza ez útiköltsé­get Hétszáz új diákot vesznek fel az idén a Népek Barátsága Egyetemre A Népek Barátsága Egye­tem tanácsához a külföldi országok fiataljaitól hatezer felvételi kérelem érkezett. A tanács eddig 50 ázsiai, af­rikai és latinamerikai ország­ból 520 személyt hívott be felvételi vizsgára. A közeljövőben befejezik az összes befutott kérelmek megvizsgálását. Az 1961—62. tanévre 700 új diákot vesz­nek fel az egyetemre. (TASZSZ) A hazánkban tartózkodó és Budapesten, valamint né­hány vidéki városban be­mutatkozó Bolgár Állami Vegyeskórus és Vokál-eszt- rád együttes Szolnokon a Ságvári Endre Művelődési Házban június 4-én, vasárnap fél 6 órakor tartja hangversenyét. Jegyek elővételben kapha­tók a Művelődési Házban, Szolnok, Ságvári Endre út 14 sz. földszint I8-as szobá­ban 8 és 6 forintos árban. Az új autóbusz menetrend Szolnok v. állomásról indul Szandaszöllősre: X 5.25 X 6.45 U12.55 X16.05 X20.05 Rákőczifalvára: g01.20 X04.30 X05.50 X06.35 +06.50 X07.05 X08.00 09.35 X10.25 XlO.55 +11.10 xll.25 11.55 X12.25 12.55 X13.25 U13.25 Í14.00 X14.15 14.30 X16.05 16.25 1C.40 X16.55 X17.25 X18.05 18.25 X18.55 X19.25 20.05 X20.55 22.30 3'23.20 Ü23.55 Rákóczii! jíaluba: X04.30 +06.50 X07.05 X10.25 XlO.55 Xll.25 11.55 X12.25 X12.55 X13.25 X14.15 16.40 X17.25 X18.05 X19.25 X20.05 X20.55 Martfűre: X04.30 +06.50 X07.05 XlO.25 XlO.55 Xll.25 11.55 X12.25 X12.55 X13.25 XI4.15 16.40 X18.05 X20.05 X20.55 Tiszaföldvárra: X04.30 +06.50 X07.05 X10.25 XlO.55 11.55 X12.25 X13.25 X14.15 15.40 X18.05 X20.05 Cibakházára: X04.30 +06.50 X07.05 11.55 X13.25 X14.15 16.40 X18.06 X20.05 Nagyrévre: X04.3O +00X0 X13.25 X20.05 Kunszentmártonb a: X04.30 +06.50 X14.15 Mezőhékre: X04.30 hl2,25 X16.40 Mesterszállás—Öcsödre: X04.30 Mezőtúrra« UUS X16.40 Kengyelre: xll.25 Besenyszögre: 06.35 11.40 X13.20 114.00 16.45 14.25 +21.05 U23.40 Nagykörűbe: 04.40 X06.40 hl0.25 13.05 X16.30 X18.20 +18.25 V23.40 Tíszasülyre: 04.40 X06.40 1110.25 13.05 X16.30 X18.20 +18225 V23.40 Egerbe: (Nagykörű—Heves—Füzesabonyon át 04.40 Egerbe: Besenyszög—Heves—Füzesabny on át X13.20 Jászaisószentgyörgyre: 06.40 xu.50 X18.35 Jászberénybe: 06.48 »6.35 Gyöngyös—Mátraháza-" Parádfürdőre: 06.40 Tiszapüspökibe: X07.20 hU-40 ulS.SS XIS.15 T17.00 Törökszentmiklésra: X07.20 hll.40 73.55 X14.35 +16.35 Tiszaroff-Abádszalókra: +13.55 X14.35 Tiszaderzsre: +13.55 X14.35 Tiszafüredre: Kenderes—Kunhegyes—TlszaöreöJi át: X13.55 +16.35 Tiszavárkonyba: X10.30 U13.30 114.05 14 "5 X16.30 +18.00 X18.1S 23.10 Vezsenybe; XlO.39 X16.30 Jászkarajenöre: X16.30 +18.00 Háy-tanyal Iskolához: h07.35 hl3.35 Szolnok v. állomásra érkezik Szandaszöllősröl: X05.2O X07.30 U13.40 X18.05 Rákóczii alváról: gOl.15 X05.30 +05.45 X06.30 X07.00 X07.40 X07.45 X08.00 08.20 h09.2d 09.05 X10.00 10.45 +12.35 X13.20 +14.05 +14.25 U14.27 X15.05 15.40 X15.45 X16.25 X17.05 X17.10 X17.4C +18.05 X18.25 19.30 +19.55 X21.0Ü +21.35 X23.20 Rákócziújfaluból: X06.15 X06.30 X07.00 X07.40 X08.0C 08.20 h09.20 xlO.OO X13.20 +14.25 X15.05 X15.45 X16.25 X17.05 X18.3S +19.55 X21.00 +21.35 X23.20 Martfűről: X06.15 xOC.30 X07.00 X07.40 X08.0C 8.20 1109.20 XlO.OO X13.20 X14,25 X15.05 X15.45 X16.25 X17.05 +19.55 Tiszaföldvárról X06.30 X07.40 X08.00 08.20 hO9.20 XlO.OO X13.20 +14.25 X16.25 X17.05 +19.55 Cibakházáról: X07.40 X08.00 08.20 XlO.OO +14.25 X16.25 X17.05 +19.55 Nagyrévről: X08.00 X17.0S +19.55 Kunszentmártonból: X07.40 X1Ű2S +19.55 Mezöhékróte Í109.20 X15.05 Mesterszállás—Öcsödről: X15.05 Mezőtúrról: h09.20 Kengyelről: X07.00 Besenyszögről: 06.10 08.00 X09.1Q 13.05 116.15 18.20 020.50 Nagykörűből: X08.1O X07.30 +08.50 X10.30 M2.30 X15.20 18.10 +20.50 Tiszasűlyből: X06.10 +08.50 X10.30 xlS.20 18.10 +21.50 Egerből: X09.16 X18.IO +21.50 JászalsószentgySrgyről: XŰ7.35 X13.55 X16.50 +19.10 Jászberényből: X07.3S X16.50 +19.10 Gyöngyös—Mátraháza— Parádffirdőrőli X19.50 +19.10 Tiszapüspökiből: X06.05 h08.10 X13.45 Törökszentmiklósiéi: X07.40 +08.15 X08.25 +19.25 Abádszalók—Tiszaroffról: X07.40 +08.15 Tíszaderzsróh XÖ7.48 Tiszafüredről: X08.25 +10.25 Tiszavárkonyből: X06.30 X07.40 +08.10 33.40 ulä.05 115.45 T16.05 X18.05 21.45 Vezsenyből: X06.30 X13.40 Jászkarajenőről: X66.30 +08.10 Háy-tanyai iskolától: hOB.40 hl4.40 Jelmagyarázat: d s® a hét utolsó munkanapián és munkaszüneti napokon _ közlekedik. g ~ a hét első munkanapján és munkaszüneti napokon közi. h hétfőn és csütörtökön (ün­nepnap nem) közi. 1 * Iskolai előadások napján közlekedik. T = hétfőtől péntekig munkana­pokon közlekedik, u se a hét utolsó munkanapján közlekedik. v “ a hét első munkanapja előtti munkaszüneti napoko’ közlekedik. x se munkanapokon közlekedik. + = munkaszüneti napokon kö?l. á — átszállással közlekedik. Az Erfurti Nemzetközi Kertészeti Kiállításon tizenegy aranyérmet nyertek eddig a magyar kertészet termékei HÁROM A KISLÁNY Magas a szék, lábuk nem ér le a szőnye­gig, igy hát lóbálják és cseppet sincsenek megilletődve, amiért a szolnoki városi ta­nács titkára fogadta őket. Fontosságuk tuda­tában sincsenek per­sze, különben Jutka nem rágná a kiflivé­get, Erzsi nem ízlel­getné ujjacskáját és Gabi is lemondana a fejcsavargatásról. Három grácia. Nem egészen egy­formák. Csak ruhá­juk azonos és a kis fehér másli a hajuk­ban. És egyezik a két kicsi hajszíne is. Már amennyire egymás­közt megkülönböztet­ni lehet ikreket ilyen­formán: fiatalabb, idősebb. Különben pedig hat évesek és őszre isko­lába mennek Vassék hármasikrei. A foga­dás is ez alkalomból van: a tanács gyer­mek és ifjúságvédel­mi operatív bizottsá­ga a nőtanác -ál együtt elhatározta, ismét megjutalmaz­zák a kisleányokat. Az ajándékok át­adását Csényi elvtárs­ra bízták. Lóbálják a lábukat és vidáman tekint- getnek körbe. Édesanyjuk mondja: — Most jól vannak, kivették a mandulá­jukat, mert középfül­gyulladásosak voltak, de azóta semmi ba­juk ... Velük kapcsolatban csaknem kizárólag mindig többesben kell beszélni. Ha beteg az egyik, megkapja a másik is. Rosszalkod­ni sem tud egyedül egyikük sem. És megkapják az ajándékokat: szofc­nyácskákat, hímzett blúzokat, iskolaszere­ket, egyebet. Köszönik egyszerre. S nevetnek vidá­man, egyformán. Három kislány, hár­masig ~ek: háromszo­ros öröm. És persze gond is. Sz. L Az Erfurti Nemzetközi Kertészeti Kiállítás legutób­bi eredménybemutatóján a hazai kertgazdálkodás újabb négy terméke — a földieper, a cseresznye, az egres és a sampinyon-gomba —- nyert aranyérmet, öt zöldségfajtát pedig ezüst-, illetve bronz­éremmel díjaztak. Az MTI munkatársa megkérdezte Szabó Miklóst, az erfurti magyar pavilon most hazaér­kezett vezetőjét: hogyan sze­repelnek általában a magyar kertészeti termékek a nagy nemzetközi seregszemlén? A magyar zöldségek, gyü­mölcsök és dísznövények ed­dig összesen 11 arany-, öt ezüst- és két bronzérmet nyertek. Ez még csak részle­ges képet ad, hiszen a fél­évig tartó kiállítás mindössze egy hónappal ezelőtt nyílt meg. A kiállításon összesen több mint 350 fajta zöldsé­get, gyümölcsöt és dísznö­vényt mutatunk be; ezek képviselik a hazánkban ter­mesztett valamennyi zöldség- és gyümölcsfélét és a leg­fontosabb dísznövényeket, de zömük csak a nyár folyamán érik be, illetve virágzik. A kiállítás ideje alatt összesen 35 tonnányi terméket szállí­tunk Erfurtba, ennek elég jelentős részét teszi ki a 170 féle konzervipari áruminta, amiből különösen a gyü­mölcslevek iránt nagy az ér­deklődés.

Next

/
Oldalképek
Tartalom