Szolnok Megyei Néplap, 1961. május (12. évfolyam, 102-126. szám)

1961-05-03 / 102. szám

I S201NOK megyei WésUoét A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ES A MEGYEI TANACS LAPJA Tízezer néző színpada rolt * Megnyílt a városfejlesztési kiállítás * Május ?an és májusban.., * A VASÁRNAP SPORTJA XII. évfolyam, 102. szám. Ára 50 fillér 1901. májas 3., szerda. A MUNKA, S A BEKE A Ml ÉLTETŐNK SZINPOMPÁS FELVONULÁS SZOLNOKON Május elseje. Eső volt az éjjel, s a felhők még mindig záport ígérnek. Az idő is hű­vös, a ballon nagyon is fel­kívánkozik. Így hát jogos az előttem baktató rakottszok­nyás kislányhoz egy rendőr kérdése: — „Nem fázol csö- pikém?” Az meg dehogy vál­lalná. Lázas izgalommal siet a város központja felé. S az emberek mindannyian így vannak. Valami kedves, ünnepi hangulat árad az egész városban. Már korán reggel élénk az utca. Játéko­san libbennek a tarka szok­nyák, zeneszó hangzik sok- felől. A májusfák díszpom­pája, a zászlóerdő hullámzása uralja a várost. Máskor sosincs ilyen moz­galmas a megyeszékhely. A Kossuth téren a jó kilátást biztosító járdaszegélyt már most elfoglalták az érdeklő­dők, pedig a felvonulás csak jó két óra múlva kezdődik. A gyerekek azt próbálják az útszéli fákon: melyikről jobb a kilátás. A várakozás tehát nagy. Vajon megfelel-e ennek a felvonulás? Erre gondolva indulok a gyülekező helyek­re. Nézzük, mit rejteget a gyámé gyed ? Mint várfal a belvárost, úgy választja el Szolnok gyárnegyedét a teherpálya­udvar a város többi részétől. A felvonóhíd szerepét o va­súti sorompó tölti be. Az ar- ralakók a megmondhatói, mennyit várakoztak már előt­te. Most is ott pöfög egy mozdony — de a felvonulók­nak nem kell várakozniok. A „vezér” a fűtővel együtt otthagyta a masinát és a so- gompókezelővel együtt nyúj­togatja a nyakát a Papírgyár felé. Nem kell sokat várakoz- niok. Először a Vízügyi Igazgató­ság gépkocsijai jelennek meg. A nyolcszoros élüzem kitett magáért. Ügy látszik nem­csak a munkához, hanem az impozáns felvonuláshoz is jól értenek. Autódarujuk tor­nyára hatalmas űrhajót sze­reltek. Ezüstösen csillogó tes­ténél az igazi sem lehet sok­kal nagyobb. Kabinjában egy ember húzódik. A daru tor­nyát felfelé emelve úgy tű­nik, mintha kilövésre készen állna a rakéta. Megkapó lát­vány. S jó összehasonlítás, kifejező jelkép is. A pót­kocsin ugyanis egy derékba- tört „Discover” rakéta fekete váza, rajta a felirat: „Made in USA”. A másik kocsin vízilépcső makettja. Kétméteres „zuha- tagján” csillog a vízsugár. A makett oldalán: „Megépül a tiszaburai második vízilép­cső”. Valóraváló terveink egyik hírnöke ez a mondat. S a többi felirat, jelszó, jel­kép is a mával, a békés hol­nappal, az alkotásvággyal kapcsolatos. A vízügyiek kö­vetkező kocsiján az öntöző- berendezések mögött tört­csövű ágyú. • „Ágyúk helyett vízágyúkat” hirdeti a transz­parens. Aztán virággal, zsi­bongó gyermekhaddal meg­rakott kocsik következnek, majd a „gyalogosok”. Nincs köztük olyan, akinél ne len­ne virág. ötletes a Vasnagyker fel­vonulása is. Csillogó-villogó, virágfüzérrel átkötött hatal­mas bőségszaruból vas-mű­szaki, villámossági cikkek „ömlenek” a teherkocsiba. A nézők — mert itt, a gyár- negyedben is vannak jócs­kán — elismeréssel adóznak ennek is. Arckifejezésük ar­ról tanúskodik: sikerük lesz a gyárnegyed képviselőinek a felvonuláson. Aztán höm­pölyögve halad tovább a tö­meg. Az olajbányászok ki­csinyített (de így is jó három méteres) fúrótornyot és olaj­kutat visznek, a bútorgyáriak asztalosszerszámokat, fénye­zett konyhagarnitúrákat Nó- táskedvű leánycsoportra mondja az egyik néni: „ezek a legszebbek” — de aztán gyorsan hozzáfűzi: talán. Eb­ben a lebilincselő színpom­pában nehéz is lenne meg­mondani, mi a legszebb. Jönnek a cukorgyáriak — mellükön tűzpiros szegfű vi­rít. A Tiszamenti Vegyimű­vek dolgozóinak kocsiján fel­irat hirdeti: „1962-től évente 200 000 tonna műtrágyát adunk”. Minden egy millió forint beruházás 3 millió fo­KENDERES Soha nem volt ilyen impo­záns ünnepség Kenderesen, mint a 17. szabad május el­sején. öregek és fiatalok tö­mege menetelt a lengő zász­lók alatt, énekelve, virágcso­korral integetve. Több mint másfélezren vettek részt a felvonuláson, ahol Gulyás elvtárs, a kunhegyesi járási pártbizottság munkatársa üdvözölte az ünneplő dolgo­zókat. Felejthetetlen volt a va­sárnap-esti fáklyás felvonu­lás, melyet a KISZ fiatalok rendeztek. Pataki István KUNSZENTMÄ RTON Cttörőzenekar ébresztette a kunszentmártoniakat hétfő hajnalban, no meg a mun­kásőrség zenekara, s a Bú­zakalász Tsz népi-zenekara, noha az előző esti fáklyás felvonuláson is ugyancsak kitettek magukért. A diákok és a dolgozók, tömegszervezetek és intéz­mények felvonulása a piac­térre fél kilenckor kezdő­dött, innét a sportpályára in­dult a több mint négyezer főnyi tömeg. A menet élén az úttörők haladtak, vidá­man lengette a szél íhájus- fáik sokszínű szalagjait. Utá­nuk haladtak a KISZ íiata­rint értékű termelésnöveke­dést eredményez! A Jármű­javító munkásainak kezében ott a tábla: „negyedévi ter­vünket 103 százalékra telje­sítettük”. A vasutas dalárda érces hangja megtölti az ut­cát: ^Munkások álljunk a nagy harcra készen...” Az építőipari vállalatok autó­darukkal, makettekkel sorol­nak a menetbe. Az ÁFOR tartálykocsijának felirata azt adja tudóul: „a munkás­osztály nagy ünnepén üzembe lépett a szajoli tárolótelep”. Az Erdőgazdaság dolgozói arra büszkék, hogy 729 szer- fásépületet adtak a tsz-eknek. A gyárnegyed küldöttei mellé felsorakoztak a terme­lőszövetkezeti tagok is. Még egy utolsó simítás, * egy kis igazítás, s aztán in­dul a menet, megmutatni erejét, s megnyerni a város szívét. S mi van a belvárosban? A Kossuth téren már jóval tíz óra előtt jönnek, mennek lók és tanácsköztársasági emlékéremmel mellükön a tizenkilences vöröskatonák. A gépállomás dolgozói nagy földgömbbel vonultak fel, amely körül ott keringett a „VOSZTOK” kicsi mása. Az embert a világűrbe szállító űrhajó utánzata még egyszer felbukkant a menet­ben. A községi tanács dolgo­zói készítették el a négy mé­ter hosszú konstrukciót igen ötletesen. Gépkocsira szerel­ve vitték, s még Gagarin sem hiányzott belőle: egy aprócska úttörő jelképezte az első űrutast. K. M. CIBAKHAZA Ötösfogat, lovasbandérium volt a színpompás felvonulás egyik érdekessége Cibakhá­zán, s a kerékpárosok cso­portja, színes szalagokkal, virágokkal díszítve. A felvo­nulás után sport- és kultúr­műsor szórakoztatta az ün­neplő dolgozókat. JÁSZBERÉNY Ünnepi díszbe öltözött Jászberény főtere a munka ünnepére. A virágágyak új­szerű kiképzése, az aszfalto­zás, a lombok között elhelye­zett igen mutatós kandelábe­rek tették még szebbé a fő­teret. Szépformájú utcai vi­a2 emberek, virágokkal, nagy és apró zászlókkal, feliratok­kal, díszekkel kezükben. A téren kora reggeltől szól a zene, ritmusában feloldódik a várakozás. Tíz óra néhány perckor a felvonulókat köszöntők, a megye, a város vezetői meg­jelennek a városi tanácsháza előtti dísztribünön. Sipos Ká­roly elvtárs, az MSZMP me­gyei végrehajtó bizottságá­nak tagja köszönti a város lakosságát, a 17. szabad má­jus elsején. Tíz óra után né­hány perccel megérkeznek a felvonulók, élükön a vasutas zenekarral. A megye, a város, párt, tanács vezetői, dolgozói jönnek veteránok kíséreté­ben. Utánuk az úttörők szín- porfipás serege hullámzik. „A dolgozó népért, a hazáért, előre” hirdeti transzparen­sük. Piros és nemzetiszín zászlók, kicsi és hatalmas má­jusfák díszítik soraikat. Szá­mukra kettős ünnep ez a nap. (Folyiatása a 3. oldalon.) rágtartók kerültek a tanács- háza, a buszmegálló és a Le­hel Szálló elé, bennük millió tarka virág. S az új díszkút megvilágított vízesése meg­kapó látványt nyújtott. Az ünneplő tömeg a ta­nácsháza előtt felállított, dísztribün előtt vonult el. A menetet az iskolások nyitot­ták meg. Néptáncaikkal, ka­rika- és botgyakorlataikkal szép látványt nyújtottak. A leányiskolák kisz egyenru­hás csoportja piros léggöm­böket eresztettek fel a dísz­tribün előtt. Ezután a Fém­nyomó .és Lemezárugyár dol­gozói vonultak el. Az élüzem jelvény után hatalmas zász­lóerdő, a világ országainak színeivel; ezután élmunká­sok haladtak. Autón gördült egy hűtőszekrény modell, a jégkunyhó előtti eszkimó és az arabruhás alak ötletesen jelképezte, milyen távot jár­nak be, a gyár készítményei. Békesalarobok, s egy hatal­mas léggömb. Gagarin őr­nagy képével indult a ma­gasba a ragyogó napsütés­ben. Az Aprítógépgyár, az 54-es AKÖV dolgozói után4 a városi tanács dolgozói, a já­rási tanács, a posta, s az egészségügyi dolgozók követ­keztek májusiakkal, s a Dé­ryné Művelődési Ház táne­Eolytatása a 2. oldalon. A felvonulás egyik legötletesebb, leglátványosabb dekorációja a Vízügyi Igazgatóság - „Vosztok” űr bajó ja vett, Lengő zászlók, felszálló léggömbök, ötösfogat, űrhajó és sok-sok virág Tudósítóink jelentik a május 1-i ünnepségekről

Next

/
Oldalképek
Tartalom