Szolnok Megyei Néplap, 1961. március (12. évfolyam, 51-77. szám)

1961-03-01 / 51. szám

2 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1961. március 1. Külföldi hírek Moszkva (TASZSZ. — Mint a Szovjetunió Külügy­minisztériuma jelenti, — a szovjet kormány Irán kéré­sére beleegyezett abba, hogy az iráni nemzetgyűlési vá­lasztások miatt a korábban megállapított időpontnál ké­sőbb fogadja Moszkvában Sarif Imami iráni miniszter- elnököt. A látogatás időpont­ját később állapítják meg. — (MTI). London (CTK, ADN). — Terjed a yorkshirei bányá­szok egy héttel ezelőtt indult bérsztrájkja. Hétfőn, február 27-én negyven tárna közel ötvenezer bányásza csatlako­zott a meghatározatlan időre szóló sztrájkmozgalomhoz. — Bár a bányász szakszervezet többízben felszólította a sztrájkolókat, hogy térjenek vissza munkahelyükre, a bá­nyászok elutasították a taná­csot. Egyik szóvivőjük hét­főn bejelentette, a felhívás­nak nem tesz eleget és elő­készültek a hosszú, szívós harcra. (MTI). Madrasz (TASZSZ). Ko­szigin, a Szovjet Miniszter- tanács első elnökhelyettese hétfőn megtekintette Mad­rasz nevezetességeit, látoga­tást tett az állami vagon­gyárban, találkozott Madrasz állam kormányának tagjai­val és tervbizottságának kép­viselőivel. Később a helyi sajtó kép­viselőinek kérésére Koszi­gin sajtóértekezleten számolt be az indiai kőrútján szer­zett tapasztalatairól. P h e n j a n (TASZSZ). — Csang Kaj Sek külügymi­nisztere hétfőn Szöulba ér­kezett. A szöuli rádió jelen­tése szerint dél-koreai állam­férfiakkal kíván tárgyalni „a feleket kölcsönösen érdeklő kérdésekről”. Mint ismere­tes, bizonyos körökben már régóta terveket szőnek arra vonatkozólag, hogy a SEATO mintájára megalakítják az északkelet-ázsiai országok agresszív tömbjét. (MTI). Varsó (TASZSZ). A len­gyel állambiztonsági szervek a habokban tetten értek és letartóztattak öt amerikai szolgálatban álló kémet, akik államtitkokat jelentő értesü­léseket gyűjtöttek és adtak át amerikai kém Wiznontok munkatársainak. A kémek hamarosan bíróság elé kerül­nek. Guevara nyilatkozata Kuba ötéves iparosítási tervéről Fasiszta merénylet a tou'ousei munkás székház ellen Párizs (MTI) Hétfőre virradó éjszaka a toulouse-i munkássz házat fasiszták fel akarták gyújtani. Benzi­nes kannákat lobbantottak lángra az épület előtt, A tü­zet idejében észrevették és a helyszínre érkező tűzoltók mihamar eloltották. Havanna (TASZSZ). — Ernesto Guevara iparügyi miniszter a Revolucion című lap tudósítójának adott nyi­latkozatában kifejtette, hogy az iparosítás a kubai forra­dalmi kormány legfontosabb céljai közé tartozik és az or­szág gazdasági fejlődésének alapja. A kubai kormány már meg is kezdte az iparosítást — — mondotta — és öt év alatt egymilliárd pesot fektet be az ipar fejlesztésére. Ebből 600 millió pesoért gépeket és felszereléseket hoz be egész gyárak és üzemek létesítésé­hez, 400 millió pesoért pedig termelőeszközöket állít elő kubai gyárakban. A gépek és ipari felszerelések legna­gyobb részét a szocialista or­szágokban kapott hitelek alapján szerezzük be. Guevara a továbbiakban elmondta, hogy az ország öt­éves iparosítási terve két sza­kaszból áll. Az első szakasz az Í961-es esztendőt foglalja magában, a második szakasz az 1962-től 1965-ig terjedő időszakot öleli fel. E máso­dik szakaszban valósítják majd meg Kuba négyéves gazdaságfejlesztési tervét, amelyet a Központi Tervta­nács most dolgoz ki. A nehézipar fejlesztésében a fő figyelmet bánya-, kohá­szati- és kőolajipari vállala­tok létesítésére fordítják. A könnyűipar fejlesztésének bázisát azok a vállalatok al­kotják majd, amelyek a ter­melési eszközöket állítják elő. Ezek berendezését fő­ként a Szovjetunióból és Csehszlovákiából hozzák be. A miniszter nyilatkozatá­ban külön hangsúlyozta, — hogy Kuba gazdasági fejlesz­tésének sarkköve a tervgaz­dálkodás. (MTI). Növekszik az amerikai munkanélküliség Washington (MTI). Az AP jelentése szerint az amerikai munkaügyi minisztérium kö­zölte, hogy a február 11-vel véget ért héten 3 390 600-ra emelkedett az állami segély­ben részesülő munkanélkü­liek száma az Egyesült Álla­mokban. Ez 32 ezerrel több, mint az előző hét eddigi „re­kordja”. Az előző év hasonló heté­vel összehasonlítva, kitűnik, hogy 1960 február elején 2 millió 176 800 állami segély­ben részesülő munkanélkülit tartottak nyilván az Egyesült Államokban. A munkaügyi minisztérium közölte végül, hogy az Egye­Az Egyesült Államok félgyarmatként kezeli Brazíliát Rio de Janeiro (TASZSZ) A Noticias de Oge című brazil lap vezércikkében a következőket írja: „Az Egye­sült Államoknak egyszer, s mindenkorra meg kell érte­nie, hogy az antikoloniariz- mus nem formális l"‘szat- függetlenségért küzd, hanem azért a jogért, hogy minden ország maga határozhassa meg gazdasági rendszerét és politikáját.” A lap hangsúlyozza: „Azok a bírálatok, amelyek Brazíliát érték, mert véle­ménye különbözik Washing­ton véleményétől, teljesen jogtalanok és azt tanúsítják, hogy az Egyesült Államok félgyarmatának tekint ben­nünket.” sült Államok huszonkilenc ál­lamában tovább növekszik a munkanélküliek száma. Az ADN ismerteti a Time című amerikai folyóirat cik­két, amely az automatizálás és a munkanélküliség növe­kedésének összefüggéseit vizs­gálja. Ilinois államban például 315 ezer munkanélküli zöme az automatizálás áldozata. Éles belpolitikai ellentétek jegyében tartják meg a chilei parlamenti választásokat Santiago de Chile (ADN) A március 5-i chilei par­lamenti választások éles bel­politikai ellentétek légköré­ben kerülnek lebonyolításra, amelyeket különösen a dol­gozóknak a kormány reak­ciós politikája ellen folyta­tott fokozódó harca és a kor­mány válaszként alkalmazott terrorja jellemez. Az ország kereken hétmillió lakosának csak körülbelül egynegyede —• ebből mintegy 675 ezer nő — jogosult a szavazásra, a népesség nagy része meg van fosztva a lehetőségtől, hogy véleményét nyilvánít­hassa. A választásokban tíz párt vesz részt, de ezek közül csak hétnek van említésre méltó tábora, ezek: a kormány- koalíció két pártja —- a Li­berális Párt és a Konzerva­tív Párt, a kormány politiká­ját támogató Radikális Párt, a Kereszténydemokrata Párt, a Nemzeti Demokrata Párt, a Chilei Kommunista Párt, és a Szocialista Párt. A Chi­lei Kommunista Pártot, amely 1922-ben alakult meg, többször betiltották, 1958 au­gusztus óta ismét legálisan működik. A kommunisták és a szo­cialisták más demokratikus pártokkal együtt alkotják a népi akciófrontot. KÉP KUBÁBÓL Kosos közlemény Burgiba és de Gaulle tanácskozásáról Fidel Castro miniszterelnök Matansas-tartományban meg­tekint egy épülő öntöző rendszert. (MTI Külföldi Kép- szolgálat.) Az angol és az amerikai hadiipar versen* futása a busás profitért — a fegyverkezési hajsza jegyében London (MTI). A Sun­day Telegraph bonni tudósí­tója keserű hangon panasz­kodik Washington azon igye­kezete miatt, hogy minél több hadfelszerelési cikket adjon el a nyugatnémetek­nek az angolok rovására. Párizs (MTI). Mint már jelentettük, a Párizs közelé­ben lévő Rambouillet-ban hétfőn befejeződött Burgiba tunéziai és de Gaulle fran­cia köztársasági elnök egyna­pos tanácskozása. A tanács­kozásról hétfőn este közös közleményt adtak ki. Az ADN ismerteti a közös közleményt, amely többek közt hangsúlyozza, hogy a két elnök „egyetért az algériai problémára vonatkozó lehe­tőségekben és a pozitív, gyors fejlődés iránti reményben”. De Gaulle és Burgiba — folytatódik a közlemény — „a legújabb fejlemények fényé­nél és Észak-Afrika jövőjé­nek figyelembevételével rész­letesen megvitatta az algé­riai kérdést”. A közlemény szerint a két elnök „az őszinteség és a köl­csönös megértés szellemében tanácskozott a két országot érintő összes kérdésekről. A francia—tunéziai kapcsolatok javultak és remény van a A kongói törvényes kormány csapatai már Leopo!dvilKe tartomány területén járnak tatás az 1. oldalról) lentette hogy ha a Gizenga- kormány csapatai Katanga ellen indulnak, akkor — mondotta — „hadseregem kénytelen lesz az állam biz­tonságát szolgáló állásokat elfoglalni még Katanga hatá­rain túl is.” Csőmbe szintén az ENSZ-t hibáztatja a törvényes kor­mány csapatainak sikerei miatt és kifogásolja, hogy az ENSZ-parancsnokság nem gondoskodik az előretörő csa­patok feltartóztatásáról. Ép­pen ezért bejelentette, hogy magára nézve nem tart­ja kötelezőnek az ENSZ-pa- rancsnoksággal kö'htt meg­ái lpodását, amely szerint ke­rülnie kellett volna minden, a helyzet súlyosbításához ve­zető akciót, arról persze nem nyilatkozott, hogy a megálla­podástól függetlenül zsoldo­sai folytatták a baluba felke­lők ellen irányuló terrorcse­lekményeiket A hírügynökségi jelentések szerint Csőmbe sürgős felhí­vást intézett Ileóhoz, a Ka- rzavubu által kinevezett „kormány” elnökéhez, Ka- londzsihoz, Dél-Kobzai tarto­mány önjelölt diktátorához és több más kongói politi­kushoz, hogy a tervezett gen­fi kerekasztal-értekezlet elő­készítésének megbeszélésére utazzanak Elisabethville-be. lleo hétfőn egy héttagú küldöttség élén már elindult ^lisabethvillébe. Ileo csak hétfőn határozta el magát az útra — mint az ÁP is megállapítja —. nem annyira a tervezett kerek- asztal-értekezlet részleteinek megbeszélésére, mint inkább azért, hogy sürgős katonai segítséget kérjen Csombétól. Az előrenyomuló csapatok nem ütköz­nek ellenállásba — jelenti az UPI Az UPI jelentése szerint a törvényes kormány csapa­tai elérték a Leopoldville tartomány területén fekvő Kikwit városának térségét. A tudósító ismételten hangsú­lyozza, hogy az előnyomuló ■’sapatok egyáltalán nem üt­köznek ellenállásba, a hely­őrségek egyetlen lövés nélkú’ megadják magukat, s csa*- Irkoznak a kormánycsapatok- hoz. A Reuter értesülése szerint Mobutu vezérkarának tiszt lei kémkednek abban hogv t i’rp jSVió prok­kel fel tudják tartóztatni az nlőnvomuló Stanleyville-i csapatokat. még rendezetlen kérdések megoldására". Burgiba tunéziai köztársa­sági elnök kedden délelőtt re­pülőgépen Párizsból Rabatba utazott, hogy részt vegyen V. Mohammed marokkói király temetésén. Mint a Reuter jelentette elutazása előtt Tunézia pári­zsi nagykövetségén Burgiba nyilatkozott az újságíróknak Nyilatkozatában kijelentet­te, hogy de Gualle elnökkel folytatott tanácskozásai után „igen derűlátóan” ítéli meg a helyzetet és „az a benyo­mása, hogy nagy lépéssel ha­ladtak előre az algériai kér­dés rendezéséhez vezető úton”. A Reuter értesülései szerint Burgiba Rabatban megvitatja II. Hasszán új marokkói ki­rállyal és Ferhat Abbasz al­gériai miniszterelnökkel a Rambouillet-ban folytatott tanácskozások eredményeit. A francia—tunéziai közös közlemény párizsi sajtóvisszhangja A de Gaulle—Burgiba ta­lálkozó után kiadott közös közlemény, amely az algériai probléma „pozitív és gyors megoldásának immár megle­vő lehetőségeiről és remé­nyéről” tesz említést, termé­szetszerűleg nagy visszhangra talált a párizsi sajtóban. A degaulleista lapok derűlátóan írnak, és csupán az ultrák szócsövének számító Párisién Liberó minősíti hiábavalónak a De Gaulle—Burgiba talál­kozót, mivel az „csak akkor jelent lépést a béke felé, ha Franciaország beletörődik Algéria teljes feladásába”. A Figaro viszont a tárgya­lások és a béke felé döntő szakasznak tartja a rambouil- let-i tárgyalásokat, az Aurore pedig úgy véli, hogy De Gaulle és Burgiba egyformán megértette: Algéria függet­lensége Algériának és Fran­ciaországnak társulása útján főhet létre. A Paris Jour hasábjain Ge­nevieve Tabouis aláhúzza, hogy a Szahara dolgában nincs megegyezés. Burgiba — egyetértésben Kennedyvel és az angolokkal — egy szaha- rai nemzetközi kartell híve Az FLN az algériai-Szahara álláspontján áll. De Gaulle szerint a kiindulási pont a francia-Szahara. A közgazdasági lapok fi eve'e-ipz+etnek a párizsi tőzs­de hétfői állásfoglalására: es tek a szaharai kőolaj társasá­gok részvényei. Az árfolyam- zuhanást nemcsak az V. Me Vamme/t ^nlíla utáni bizonv ‘alanté hanem a Szahara '"'gyében mutatkozó súlyos Az Humanité úibó' hang boíjv a ’1 -i1’~ propaganda igyekszik illúzió kát kelteni a De Gaulle— 3urgiba találkozó révén. Meg akarják győzni a francia köz­véleményt, hogy a béke gé­pezete megindult Ezután már csak várakozni kell és megbízni De Gaulle tábor­nokban. A Francia Kommunista Párt lapja rámutat, hogy a degaulleista kormány hivata­los álláspontja nem változott meg a meluni kudarc óta és továbbra is igen távol áll az Algériai Köztársaság ideigle­nes kormányának álláspont­jától. De Gaulle kormánya szerint az önrendelkezési jog alkalmazásának feltételeiről a tárgyalásokat csak a harcok befejezése után kezdenék el, ami annyit jelent, hogy to­vábbra is azt követelik az al­gériai harcosoktól, mindenek­iifliiiiiiiiiiimiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiMiitiiiiu« Heves tüntetés Pakisztánban Kar ácsi (MTI) Karacsi- ban hétfőn többezer ember tüntetett annak ellenére, hogy a kormány betiltotta a gyűléseket és a felvonuláso­kat A heves tüntetésre a? adott okot, hogy — mint an­nakidején jelentettük, — az elmúlt hetekben véres Inci­densek zajlottak le az indiai Madhja Praces állam hindu és muzulmán lakossága kö­zött. A tüntetők gépkocsikat és "utóbuszokat támadtak meg Karacsi utcáin. A tüntetés ‘öbb órán át tartott a város '-■"Up-höző pontjain. A kormány ál tál kivezé nyel' rendőri cevségek ' ' ’ Zs pu-ihru- M-ai támadtak a tün­tetőkre. A Bonnban működő 208 főnyi amerikai katonai ta­nácsadó csoport, amely lé­nyegében nem egyéb, mint a washingtoni kormány keres­kedelmi kirendeltsége, leg­főbb feladatának tekinti a minél búsásabb hasznot biz­tosító amerikai fegyver-el­adás fokozását az NSZK szá­mára. Steinbach tábornok, az amerikai katonai tanácsadó- csoport vezetője Bonnban es­télyt rendezett Strauss had­ügyminiszter és több magas­rangú nyugatnémet katonai vezető tiszteletére. Az ame­rikai klubban rendezett fo­gadás keretében bemutatták a nyugat-német vendégeknek a legújabb amerikai tenger­alattjáró, repülőgép, harcko­csi, stb. modelljeit. 1956 óta Bonn 450 millió font értékű fegyvert vásárolt az Egyesült Államoktól, s Washington arra törekszik, hogy ez a fegyverszállítási áradat állandósuljon. Ebben a gyilkos versenyben — írja a Sunday Telegraph — Ang­lia számára nem maradt semmi üzletkötési lehetőség. miiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHiniHiiiiiiiiimiiHH A cionista mapai párt nem akar megválni Ben Guriontól Tel Aviv (MTI). Az iz­raeli kormányválság úgy lát­szik tovább elhúzódik. Mint az AP és UPI tudósítás köz­li, a jobboldali szociáldemok­rata és cionista mapai kor­mánypárt vezetősége hétfőn este tartott ülésén elvetette Ben Gurion pártvezetőnek és miniszterelnöknek azt a ja- v ’atát, amelyben indítvá­nyozta, hogy a párt Levi Eskhol pénzügyminisztert ter­jessze elő miniszterelnökje­löltnek, fogadja el az ő le­mondását. Ezzel ugyanis el­kerülhetőnek tartaná az ín választások kitűzését. Bér Gurion erre a lépésre azol: után szánta el magát, hog' koalíciós kormányának párt­jai többségükben elutasítot­ták együttműködésüket a mapai párttal, ha újból 6 kapna kormányalakítási mer - bízatást. Étterem a televíziós toronybon Kelet-Berlinben jövőt megkezdik egy 390 méter ma gas televíziós torony építését A televíziós toronyban 22.' méter magasságban 150 sze mély befogadására alkalmai éttermet létesítenek, 233 mé­ter magasséf ban pedig meg­figyelőállomást rendeznek be. (A Daily Telegraph-ból)

Next

/
Oldalképek
Tartalom