Szolnok Megyei Néplap, 1961. március (12. évfolyam, 51-77. szám)

1961-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! SZOLNOK megyei /VéfÜMfi MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ES A MEGYEI TANACS LAPJA XII. évfolyam, 51. szám. Ara 50 fillér 1961. március 1., szerda. HI RADAS A SZÖVETKEZETI FÖLDEKRŐL 'illlllllllllllllllllllllllllffl 'Thai díáhtunk&ati: Lehetne-e Fényképezőgéppel a Jászkiséri Gépállomáson A Jászkiséri Gépállomáson befejezéshez közeledik a téli nagy gépjavítás. A szerelők, a traktorosok a korata­vaszi munkánál szükséges ekéket, vetőgépeket, kultivá- torokat és boronákat már kijavították, s néhány napon belül az erőgépek is javításra kerülnek. Utána rögtön hozzákezdenek a kombájnok és az aratógépek javításá­hoz. 25 HOLDON FÖLDBE KERÜLT A MÁK A szandaszöllősi Vörös Me­ző Tsz gazdái kint dolgoznak a földeken. Nyolc fogattal a talajelőkészítést végzik, il­letve vetnek, ötven holdon termesztenek az idén mákot, s hétfő estig 25 holdon tették földbe a vetőmagot. A mák vetésénél prémium illeti meg a szövetkezeti gazdákat, amennyiben egyenesen meg­felelő sortávolságra vetik a magot. S így biztosítják azt, hogy a mákot géppel művel­hessék. Prémiumként a telje­sített napi munkaegység 30 százalékát kapják a szövet­kezeti gazdák. A mák vetése után sorra kerül az 50 hold borsó és a kender vetése is. A kertészeti brigád tagjai is szorgoskodnak, nevelik a palántákat a 120 holdas ker­tészet számára. Az idén 60 holdon öntözéses kertészetet létesítenek. Háromszázötven ablak alatt már kikelt a pap­rika, karalábé, káposzta és karfiol. Két hollandi ágyban pedig hat levélben van a pa­radicsom és a paprikapalán­ta. NAGYRÉVI HALADÁS TSZ-BEN MA KEZDIK A BORSÓ VETÉSÉT Az 1800 hodas közös gaz­daságban mintegy száztízen már rendszeresen dolgoznak. Nemcsak az állattenyésztés­ben és a műhelyben találnak munkát, hanem kint a földe­ken is megkezdődött a talaj­előkészítés és a vetés is. A szövetkezeti gazdák hétfő es­tig 20 holdon tették földbe a mákot, kedden hat fogat a borsó alá készítette a talajt, s ma négy fogattal megkez­dődött a boráó vetése. Gének­kel még nem tudnak dolgoz­ni a földeken, ezért az őszi szántásokat is fogattal boro- náliák, simítózzák. A szövetkezeti gazdák egy- fésze — mintegy 50 fő — fa­kitermeléssel foglalkozik. A közös gazdaságokban három növénytermesztési brigád van, ezek között arányosan osztották el a dohány és a kertészeti növények termesz­tését. Nyolcvan, holdas szá­razföldi kertészete lesz az idén a Haladás Termelőszö­vetkezetnek, főként paradi­csomot, zöldborsót, zöldbabot termesztenek. Most készítik a melegágyat, ahor a paradi­csom-,. dohányt és dinnye­palántákat nevelik. A Hala­dás Tsz gazdái az idén 20 holdon termesztenek dinnyét, hét'holdon pedig dohányt. CSERKESZttLLŐN 300 SZÖVETKEZETI GAZDA DOLGOZIK A FÖLDEKEN A Magyar—Román Barát­ság Tsz 530 hold szőlő és gyü­mölcsös területtel rendelke­zik. Pezsgő, eleven az élet a határban. Mintegy 240 szö­vetkezeti gazda dolgozik a gyümölcsösben. A fák koro­náit ritkítják, a fatörzsek tisztogatását végzik. Ha az idő továbbra is enyhe marad, egy-két napon belül hozzá­fognak a szőlő nyitásához. A szövetkezet 500 vagon trá­gyát vásárolt, amit télen a táblák végére hordtak ki. most 8 fogattal innen hordják szét a szőlő közé. Ezzel a munkával is hamarosan vé­geznek. Kómár Sándor kertészeti brigádvezető irányításával megkezdődött a palántaneve­lés. Negyven üveg alatt már kikelt a korai káposzta. A palántákat gondozó hat szö­vetkezeti gazda a paprika ágyait is készíti. Úgy terve­zik, hogy 200 üveg alatt ne­velnek palántát, amiből jut eladásra is. A termelőszö­vetkezetnek 30 holdas kerté­szete lesz, melyből 15 holdat öntöznek. A szövetkezet tábláin meg­kezdődött a talajelőkészítés is. Tizenöt fogat végzi ezt a munkát a homokosabb része­ken. Négy hold borsót február 23-án elvetettek, a hét elején pedig befejezték a 15 hold mák vetését is. Nyolcvan holdon vetnek tavaszi árpát, most ennek a magágyát ké­szítik a fogatok. A SZOLNOKI GÉPÁLLOMÁS IS KÉSZÜI. A TAVASZI MUNKÁRA A rendkívüli esős ősz miatt a gépállomás körzetében a 2200 hold rizsfölddel együtt, mintegy 7 ezer hold szántat - lan terület maradt. A gépál­lomás dolgozói már most igyekeznek hozzáfogni ehhez a munkához, mintegy 15 trak­tor szántja a földet, főként a szászbereki részen. Máshol még nem tudnak a gépek dol­gozni. A gépállomás műhelyeiben is szorgosan készülnek a ta­vaszi munkákra. A tervezett 22 traktor helyett 39 trakto­ron végezték el a főjavítást. Folyó javítással 18 erőgépet hoztak rendbe. A gépállomá­siak igyekezetének eredmé­nyeként már 49 vetőgép, 8 aratógép, 32 műtrágyaszóró és 5 kombájn javításával is végeztek. A tervezett gépja­vítási munka a Szolnoki Gépállomáson befejezéshez közeledik. TALAJELÖKÉSZITÉS, gépjavítás A KISÚJSZÁLLÁSI TSZ-EKBEN Az Ady Termelőszövetke­zetben 60 holdon mákot ter­mesztenek a szövetkezeti gazdák. Géppel szórják a mű­trágyát a mák alá és fogat­tal készítik el a magágyat. Két nap múlva megkezdik a mák vetését A Búzakalász Tsz-ben még főleg a műhelyekben adódik munka. Most készítik a ba­romfi vándorólakat és javít­ják a szántó trak torokat. A földön még csak egy DT tud dolgozni, ez, ha csak lehet, éjjel-nappal szánt A másik három DT javításával is igye­keznek, hogy mire megszik­kad a .talaj, ezek a gépek is megkezdhessék a munkát. kissé jobban ? Gyermek becsület Levelezőink írják az Ahonnan élre kerültek italos géjárművezetök ÜLÉST TARTOTT A KGST ÉPÍTÉSÜGYI állandó BIZOTTSÁGÁNAK ÉPITÉS- IPAROSITÁSI SZEKCIÓJA Prágában február 20-tól 25-ig ülést tartott a KGST Építésügyi Állandó Bizottsá­gának építésiparosítási szek­ciója. Az ülésen résztvettek a KGST tagállamok küldött­ségei, valamint a Vietnami Demokratikus Köztársaság megfigyelői. Egy Zetoron Juhász Mihály és Földvári Ferenc a fék ja­vítását végzi. Barátkozó fiatalok Sok jó nyelvérzékű kislány jár a szolnoki Varga Katalin Leánygimnáziumba. A tan­rend nyelvóráin kívül is szí­vesen vesznek részt idegen­nyelvű foglalkozásokon. Ezt bizonyítja az is, hogy évek óta jólműködő orosz szakkö­rük van, s a tanulók zöme mint a levelező kör tagja ál­landó baráti kapcsolatot te­remtett szovjet és más nem­zetiségű fiatalokkal. Személyes jóbarátokat is szereztek már, gyakran ta­lálkoznak a szolnoki honvéd kórházban dolgozó szovjet fiatalokkal. — Ezeken a találkozókon sokat tanulnak, különösen a Hétfőn, 27-én délután a Magyar Szovjet Baráti Tár­saság klubjában közel negy­ven fiatal jelent meg a talál­kozón. A baráti beszélgetés után orosznyelvű versekkel kedveskedtek a diákok szovjet fiataloknak. Horváth László szerelő egy Belorusz traktoron dugattyút illeszt helyére. A kongói törvényes kormány csapatai már Lepoldville tartomány terű étén járnak Kaszavubu mozgósít — Csőmbe fenyegetőzik Párizs (MTI). A Monde leopoldvillei tudósítója Ileo kormányköreinek mind­inkább növekvő nyugtalansá­szabályos kiejtés megfigyelé- , sére nyílik így alkalmuk. r Uj gép — társadalmi munkából A martfűi Tisza Cipőgyárban Czagány Lajos nyolctagú lakatosbrigádjának tagjai már elnyerték a szocialista brigád címet. E napokban már az oklevél megszerzé­séért dolgoznak. Most újabb vállalást tettek. A brigád tagjai felajánlották, hogy 200 társadalmi munkaórában elkészíte­nek egy sarokmélyítő gépet, mely jelentősen növeli az üzem termelékenységét, Hoz­zá is kezdtek a gép elkészítéséhez. gáról ír. Csapataik is rendkí­vüli idegességet árulnak el. A Riesdorf ejtőernyős tábor parancsnoka a táborhoz ve­zető utakat eltorlaszoltatta, a volt II. Lipót-tábor — ma Ko- kolo-tábor — 150 katonája vasárnap Lumumba melletti tüntetésbe kezdett. A főváros helyzetének jel­lemzésére a Monde tudósító­ja elmondja, hogy Gizenga katonáinak közeledtére Lu­mumba leopoldvillei hívei­nek megjött a bátorságuk. Vasárnap délután Leopoldvil- leben Lumumba nagyméretű színés fényképeit osztogatták a rendőrök szemeláttára. Most mór öt „lumumbista” hadoszlop nyomul előre — ír­ja a Monde a katonai hely­zetről. Egyik oszlopuk hajó­val három napi járásra van Leopoldville-től. Hétfőn Kwango és Kwilu körzetébe jutottak el. Mindkét körzet Gizenga pártjának valóságos bástyája. Mobutu „tábornok” ez­alatt a Stanleyville elleni of- fenziva tervét forgatja fejé­ben, egyes értesülések szerint már küszöbön áll a Lisalából ;nduló offenziva. Tájékozott -örökben azonban felvetik a -érdést, vajon megvannak-e vlobutunak az eszközei ilyen -zéleskörű vállalkozáshoz. Esetleges kudarca végzetes lehetne Kaszavubu rendsze­rére. Mobutu pedig nem ura csapatai egészének. Lisalá- ban is, ahonnan pedig az of- fenzivának el kellene indul­nia, katonái 48 órán belül már másodízben lázadtak fel szombaton. Megverték tiszt­jeiket, polgári funkcionáriu­sokat és lakosokat. Vasár­nap a Mobutu-hadsereg egy egysége megtámadott egy amerikai protestáns missziót. Kaszavubu megrettent Miután a kongói ENSZ-pa- rancsnokság Mobutu katonái­nak garázdálkodása miatt biztonsági intézkedéseket tett az ENSZ-személyzet védel­mére és erélyes figyelmezte­tést intézett a leopoldvillei „kormányhoz”. Kaszavubu viszontválaszul elrendelte ka­tonáinak mozgósítását. Beje­lentette, hogy a tartalékos ka­tonákat behívják, s egyben felszólította a kiszolgált ka­tonákat is, hogy újra jelent­kezzenek szolgálattételre. Ka­szavubu felhatalmazta csapa­tainak parancsnokait, hogy „szükség esetén” nyissanak tüzet bárki ellen, aki akadá­lyozná feladatuk teljesítését. A törvényes kongói kor­mány befolyásának rohamos növekedésétől megrettent Ka­szavubu mozgósítani akarja a nemzet összes erőit és felhí­vással fordul Csombéhoz, hogy a közös halálos veszede­lemre tekintettel csatlakozzék a Kongói Köztársasághoz. Csőmbe az ENSZ-t hibáztatja Csőmbe szintén fél és szin­tén fenyegetőzik. Hétfőn saj­tóértekezletet tartott és kije­(Folvtatás a t. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom