Szolnok Megyei Néplap, 1961. február (12. évfolyam, 27-50. szám)

1961-02-01 / 27. szám

XXL évfolyam, ti. szám. Ara SO fillér 1961. február 1„ szerda. Törekvéseink meghozták a várt sikert Nem a megszokott, hivata­los adathalmaz. A Központi Statisztikai Hivatal vasár­nap megjelent jelentése, több ennél: három évi ki­tartó munkánk mérlege. Mérleg, amely érzékenyen kivetíti, hol, mit, hogyan csináltunk, hogyan dolgoz­tunk. Jóleső érzés olvasni, hogy a tervidőszak elején fennálló súlyos nehézsége­inket leküzdve idáig jutot­tunk, s a tervezettnél, a vártnál is jobban, gyorsab­ban haladtunk előre. Kit ne töltene eí öröm­mel, jó érzéssel az a tény például, hogy iparunkban az előirányzott termelést csaknem megkétszereztük. A tervezett 22 helyett 40 százalék emelkedést értünk el. Ipari munkásainknak, az ipari munka katonáinak nagyszerű helytállását, ki­tartó munkáját, pártunk helyes gazdaságpolitikáját igazolja ez. Hozzászámítva azt a tényt, hogy a munka termelékenysége az állami iparban az előirányzott 15 százalék helyett, mintegy 20 százalékkal volt maga­sabb, mint 1957-ben, akkor látjuk igazán: munkásosz­tályunk ipari dolgozóinak ereje, tudása javát adta célkitűzéseink végrehajtá­sához. Am van még mit tenni, s erről — az ünneprontás szándéka nélkül — szólni kell: A termelékenység színvonala nálunk még mindig elmarad a fejlet­tebb szocialista országok ipari termelékenységének szintjétől. Ezt a tényt a mi megyénk­ben fokozottan hangsúlyoz­hatjuk. Ugyanis, ha a ter­melés 38 százalékos növe­lésével meg is közelítettük az elért országos átlagot, a termelékenység emelkedé­se még a tervidőszakra elő­irányzott százaléknak is csak a kétharmadát érte el. Így üt tehát vissza az, ami­kor egyes üzemeinkben vo­nakodnak a különböző új gépek beszerelésétől, nem akarnak megválni a „meg­szokottól”, vagy legyinte­nek a munkaidő kihaszná­lásának, a műszaki szín­vonal emelésének „forszi- rozására” stb. A KSH jelentése meggyő­zően igazolja azt is: A há­rom év alatt érvényesült pártunk politikájában az a törekvés, hogy a szocializ­mus építésével egyidőben emelkedjék a dolgozók élet- színvonala. Ezt bizonyítja az is, hogy állami és ma­gánerőből összesen 130 ezer lakás készült el a 3 év alatt. A hároméves tervidő­szakban alapvető társadal­mi átalakulás ment végbe mezőgazdaságunkban. Ja­nuár 20-án a 87 százalékot is meghaladta országunk mezőgazdaságában a szo­cialista szektorok aránya. A gondolkodásukban meg­változó, sorsot, jövőt for­máló emberek milliója van e számok mögött. S mind­azok, akik most kezdik ezt az útat, mindazok, akik már réaefcb ideie járiák, űj, nagy biztatást is kap­hatnak: „A szükségletnek megfelelően több, mint kétszeresére nőtt a mező- gazdasági gépek termelése. 1960-ban traktorból kétszer annyit, arató-cséplőgépből négy és félszer annvit gyár­i -rfimk. aaiut lOST-heee — szól a KSH jelentése. Va­lósággá válik hát az ígéret, hogy a parasztságnak a szövetkezetbe való tömörü­lés után is változatlanul segít a munkásosztály. Erő és munkagépeket, műtrá­gyát, stb- juttat a falura. Megyénk termelőszövet­kezeteiben most zajlana--? a zárszámadások. Az ered­mények azt is megmutat­ják, hogy nem minden a központi vezetésen múlik, nem minden az országos, az állami segítségen. Na­gyon is kell a szövetkezeti gazdák, az egész dolgozó parasztság összefogott aka­rata ahhoz, hogy az adott segítséget jól, okosan hasz­nosítsák, s a maguk erejét is hozzáadják. S ahol ezt teszik, ott nem marad el a siker, s az elégedettség sem. A hároméves terv- a nyereségrészesedés nélkül, ami egyösszegben megha­ladja a 3 milliárd forin­tot — 6 százalékos reálbér növekedést irányzott elő, a ezt is túlteljesítettük. Or­szágosan 10—11 százalék­kal növekedett a munká­sok és alkalmazottak egy keresőre eső reálbére. Mind­ezt igazolja az a négy mil­liárd forint, amelyet taka­rékba tettünk, a kiskeres­kedelmi forgalom 28 szá­zalékos növekedése, a 104 ezer televízió előfizetés, a húsfogyasztás 25 százalékos emelkedése stb. És segítet­te az, hogy kedvezmények­ből is egyre többen része­sülünk. Az ország összla­kosságának 85 százaléka jo­gosult már társadalombiz­tosítási szolgáltatások igénybevételére, s a tavalyi év végén közel 140 ezren részesültek rendszeresen öregségi, illetve nyugdíjjá- radékba­S ha már itt tartunk, em­lítsük meg azt is: 1938-hoz viszonyítva csaknem egy- harmadára csökkent a cse­csemőhalandóság, s 14 év­vel emelkedett nálunk az átlagos életkor a legutóbbi, 1941-es népszámlálás óta. Sorolhatnánk hosszan a számokat. Mind nagyon sokat, biztatóan, új tettekre serkentően sokat mond. S jó tudni, hogy mi csináltuk magunknak, a magunk ere­jéből, a baráti országok segítségével mindazt, ami­nek alapján így élhetünk. S bár az eredményeik mel­lett a fogyatékosságokat is sok tekintetben megmutat­ja a KSH jelentése, s azo­kon javítani, egyik leg­főbb feltétele további elő­rehaladásunknak, mégis megállapíthatjuk: Erőfeszí­téseink, törekvéseink meg­hozták a várt sikert. A si­kerek láttán igazi öröm tölthet el bennünket. Öröm, amely kifejezi azt is, hogy népünk saját tapasztalatai alánján evő^ődött meg oár- tunk politikájának helyes­ségéről. Meggyőződésének pedig azzal adott kifeje­zést, hogy segítette, támo­gatta e politika megvaló­sítását A hároméves tervet si­kerrel valóraváltottuk. Az újabb, nagyobb ötéves ter­vünket pedig azzal a biz­tos hittel kezdjük, hogy ez időszakban pártunk a nép­pel még erősebben össze­forrva küzd az előttünk ál­ló feladatok megoldásáért, azért, hogy ebben a terv­időszakban lerakjuk ha­zánkban a szocializmus alanialk Új gépek beszerzése, a szállítás és gyártástechnológia korszerűsítése a Mezőgazdasávi Gépjavító Vállalat műszaki fejlesztési tervében A szolnoki Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat ezévi mű­szaki fejlesztési programjá­ban sok hasznos — a gyár­tástechnológiát korszerűsítő és a minőség javítását célzó — intézkedés szerepel. Jelenleg a vállalat ener­gia-ellátása egy — 120—125 kilovolt amperes — villa­mosenergia átalakító beren­dezéssel történik. A gyár ka­pacitása az utóbbi években — új villamosenergiával üze­melő forgácsológépek, he­gesztődinamók, hőkezelő ke­mencék beiktatásával — je­lentős mértékben növeke­dett. Ezzel az energiafo­gyasztás is a többszörösére emelkedett. Ezév első negye­dében — egy nagyobb, 500 kilovolt amperrel dolgozó — transzformátor beiktatását tervezik. dítókocsl beszerzésével sok­kal gazdaságosabbá lehet tenni a generálozott motorok bejáratását A műszaki fejlesztés során nagy gondot fordítanak a vál­lalatnál javított gépek „élet­tartamának” növelésére. Kí­sérletek folynak, hogy a mo­torhengerfejek belső felüle­tének hőkezelését (edzését) meghonosítsák a Mezőgazda- sági Gépjavítónál. Tervbe vették, hogy egy másik — a gyártmány minőségét jelen­tős mértékben javító —tech­nológiai eljárást: a főtenge­lyek lángedzését is beveze­tik. Ez az eljárás a főtenge­lyek élettartamát megnégy­szerezi és jelentős anyagmeg­takarítással jár. Jelenleg az ilyen motorikus alkatrész nya: nem minden esetben sikerül, gyakran előfordul, hogy a krómozás lepereg és gyorsabban kopik az anyag. A lángedzéshez szükséges be­rendezéseket Kelet-Németor- szág szállítja* Évről-évre nagy gondot okoz a vállalatnak a műhe­lyek fűtése, az edzőkemencék és a hőkezelők üzemeltetése. Évente több százezer forintot költenek a fűtőanyag (szén. gázolaj) beszerzésére. A gáz­tüzelés bevezetésével a vál­lalat 140 ezer forintot taka­rít meg. Az országos gázve­zeték a gyártelep közelében halad el A vállalat már a gázházat is megépítette. Csu­pán kivitelező nem akad, aki elvégezné a szerelési munká­A termelékenység emelé­sének velejárója a kultúrált, s egyúttal könnyebb munka. Az Sz 80-as erőgépek motor­jai többmázsásak. Mozgatá­suk eddig jórészt kézierővel történt. A, műszaki fejleszté­si terv — a motorszerelők mukáját megkönnyítő.— Mur- hil típusú önjáfó rakodó be­szerzését határozza meg. Az elmúlt években — a külső- és belső szállítások lebonyolításáért — a vállalat havonta 100 ezer forintot fi­zetett a Belspednek és más szállító vállalatoknak. Há­rom, házi kezelésben lévő, 2 vontatóval ez az összeg 35— X 40 ezer forintra redukálható 2 Az erőgépek közül kettő már 2 megérkezett a vállalathoz. * A motorosok naponta 10— | 12 erőgépet javítanak. A fel­♦ újított erőgépek járatásánál 2 akkumulátoros indítást alkal- 2 maznak. Ügy tervezik, hogy 2 „komverte” egyenirányító in­kopásállóságát úgy növelik, hogy kemény krómréteggel vonják be az anyagfelületét. A jelenlegi eljárás hátrá­ltat. Előreláthatóan a Nagy- kanizsai Gázszerelő Vállalat építi a szükséges vezetéket. A. J. Hruscsov részvételével megkezdődött az észak-kaukázusi mezőgazdasági értekezlet Rosztov (TASZSZ). — Kedden reggel Nyikita Hruscsov részvételével a Don-menti Rosztov városá­ban megkezdődött az észak­kaukázusi kiváló mezőgaz­dasági dolgozók értekezlete, amelyen körülbelül ezer dol­gozó vesz részt az észak-kau­kázusi térség területeinek, határvidékeinek és autonóm 1 köztársaságainak képvisele­tében. Vendégként ott van­nak az ukrajnai, az asztra- i háni, a szaratoví és a sztálin­grádi mezőgazdaság legjobb­jai. Az értekezlet megvitatja, milyen intézkedésekre van szükség az észak-kaukázusi kolhozokban és szovhozok- ban a mezőgazdasági termés­hozamok növelésére. A kétnapos tanácskozáson Dimitrij Poljanszkij, az SZKP Központi Bizottságá­nak elnökségi tagja, az OSZSZSZK miniszterelnöke mondott beszámolót. (MTI). Három tenoilő- szövetnezeiben elkészüli a zárszámadás A közös gazdálkodás tava­lyi eredményeinek számveté­se, a zárszámadás eddig mintegy 3000 termelőszövet­kezetben készült el. Ez a zár­számadást készítő szövetkeze­teknek 70 százaléka, s az ille­tékes tanácsi és minisztériu­mi szervek még ezek adatait, gazdasági beszámolóit sem ér­tékelték teljesen. Néhány ta­pasztalat azonban máris le­vonható a közösen gazdálko­dó parasztok elmúlt évi mun­kájáról. Az egyik ilyen tapasztalat, hogy azokban a termelőszö­vetkezetekben, ahol jó a ve­zetés, erős a munkafegye­lem, szilárdak a nagyüzemi közös gazdálkodás szervezeti formái, ott a kedvezőtlen idő­járás alig, vagy egyáltalán nem befolyásolta károsan a növénytermesztés eredmé­nyeit, s az ebből származó bevétel nagyságát Az időjá­rás viszontagságaival azok a szövetkezetek tudják eredmé­nyesen felvenni a küzdelmet, ahol a nagyüzemnek már je­lentősebb közös anyagi alap­jai vannak. Ez a felismerés vezette a szövetkezeti gazdák nagy többségét arra, hogy sa­ját erejükből is jelentős be­ruházásokat valósítsanak meg. A zárszámadások eddi­gi tanúsága szerint a feloszt­ható jövedelemnek az előírt 10 százaléknál jóval nagyobb részét, igen sok helyen két­szeresét fordították építkezé­sekre, gépek, állatok vásárlá­sára. A termelőszövetkezetek 1960. évi gazdálkodásának eredményei általában kedve­zőek; gyarapodott a közös vagyon, s a tagság egyéni jö­vedelmei. 1 A Honvédelmi Minisztérium 2 ajándéka 2 A karcagi Zádor úti iskolát hosszabb idő óta patronálja 2 a Honvédelmi Minisztérium. A közelmúltban a patroná­ló szerv a tanulóknak nagy mennyiségű szerszámot, továb­bá papírvágó- és villanyfúrógépet ajándékozott Igaz, a két utóbbit még felnőttek használhatják, de az iskola ta­nulói a szaktanárok magyarázatai útján ezekkel is meg­ismerkednek. A karcagi Zádor úti iskolások —a tanterv­nek megfelelően, — a tanév második felében veszik hasz nálatba az ajándék szerszámokat. ♦ Szőllősi István V. osztályos tanuló bőven válogathat la- 2 pos — harapófogók, oldalcsipők, mellfúrók, reszelők, kom. • bináltfosók és francia kulcsok között Szabó András, a műszaki Ismeretek tanára a villányii! - rógép helyes kezelésére oktatja Tóth Ferenc, Fogéi József, Szabó András és V. Nagy István tanulókat* A magyar sajtó napján * A megyei labdarúgó bajnokság sorsolása LEVELEZŐINK ÍRÁSAI VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK (szolnok mm )MW ^yfénluv

Next

/
Oldalképek
Tartalom